Skip to main content

Full text of "Svenska akademiens handlingar ifrån år .."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google ..— ^'^^ir^t^Ä- >e ^A ^ 


\ 
Gobjle ^ |\CHÖIJ!^ ICWfTllKVh / wtizedbv Google 


-il/. ■^-^ \ I Digitized by Google SVENSKA AKADEMIENS 

HANDLINGAR Ifrän Ar 1796. SJUTTONDE DELEN. 
STOCKHOLM. 

Trtcktk kos a. g. Hellsten. 
1837. Digitized by Google I LSäz^ ^<Jii>/.// Harvard College Library 
May 31, 1912 
Tuoker f und Digitized by Google INNEHALL: Undersökning om Grunderna till Svenska Stafsättetj 
af Herr C. (?♦ af Leopold «id. 1. 

Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag, den 
20 December 1 8 36»' 

Ordförandens Tal •• „ 169* 

Gustaf fl Adolf och Carl X Gustaf, Äreminne 
af Herr Carl Thomas Järta „ 173. 

Gustaf II Adolf, Sång af Herr Georg Gabriel 
Ingelman ^ . . . . „ 377. 

Minne af Fält^fversten Grefve IVils Brahe/ 
författadt af Herr Frans Michael Franzén . . „ 397. Digitized by Google : i i i 5 /■ r 'i { .: !;. Digitized by Google UNDERSÖKNING 

OM 

GRUNDERNA 

TILL 

SVENSKA STAFSÄTTET, 

MED HÄNSEENDE TILL AKADEMIENS 
UTGIFNA 

OCll TILL FULLSTÄNDIGARE UTVECKLING 
AF HENNES GRUNDSATSER. AF C* <&. uf 1Lt0p0l9* Digitized by Google 1 anledning af åtskilliga anmärkningar ^ som hlif- 
vit gjorda vid Svensktt »Akaäeimins år åttOi af 
trycket utgifna Afhandling om Svenska StafsaUetj 
har Akademiens framlidne Ledamot^ Herr afheo^ 
poldf författat närvarande skrift ^ ämnad så väl 
att besvara nåmda anmärkningar y som att' i alU 
mänhet bestämma gränsoma och den rätta tillämpa 
ningen af Brukets och Härledningens icke sällan 
stridiga stafningsprinciper. Denna skrifts utmärkt 
ej mindre genom tankamas redbarhet, än genom 
den författaren egna fortjenst af klarhet och be^ 
haglighet i abstrakta ämnens framställning j får 
Akademien y enligt dess i iSide delen afhcnries 
Handlingar tillkännagifna afsigtp härmed åt of* 
fentligheten Öfverlemna* Digitized by Google INNEHÅLL: Mnledmng • . »id. 1. 

Afhandling om Etymologien. 

ForsiviStyckeU Allmänna Anmärkningar „ 3. 
Andra Stycket: Närmare undersökning 
om Htymologiens användlighet såaom 

princip for vår st af ning „ 29. 

Tredje Stycket: Om Vohal-slägtskapen „ 49. 
l:o Vohalslägtshapsläran, betraktad 

i sjejfva sin egentliga princip . . . ,, 52. 
2:o VokaUslägtskapsläran , betraktad 
i sin tillämpning på Språket .... „ 70. 

Afl^ii4iiiig^ om Bruket. 

Första Stycket „ 99. 

Andra Stycket „ 110. Digitized by Google * ■^''^ v# yt ^ vr 4f M byj- ; i ~t • H *-^.*. h Jt4itk-r.^0 «* > V -ri. ^ •^<r f Digitized by Göogle ^^<%.,^vmmm/mm^wwmm/m/m/imM/wi/tt^«/i/wiri/m/wmm/iri«N^"% Stttetfttitiö. 

mbland grunder för stefdätteb gifvas i värt språk 
i synnerhet tvenne, som varit framför andra ihe^ 
i-opade: härledningen och bruket. Af dessa har den 
förra vanligen mera ägt de lärdas bifall; den sed« 
nare, mera det allmänna sunda omdömets* Begge 
partierna hafva sökt att ömsevis besegra hvarandra» 
och att skaffa pfvervigten , hvartdera åt sin mening« 
Brukets anhängare hafva beskyllt etymologiens för 
fiilskhet i grundsatser och onödigt bokstafsbråk ; 
Etymologerne åter sina vederparter för okunnighet^ 
och för hvad som vore sämre än felaktiga grundr 
satser^ för alldeles inga* 

Det anseende, soin vanligen åtföljer lärdomen^ 
har e) felat att länge göra denna till segronde , 
och har lemnat etymologiens försvarare allt nödigt 
rådrum att kröna henne till befallande drottning 
öfver hela stafsättet* Huruvida hon förtjenar en, 
sådan upphöjelse, torde af påföljande afhandlingar. 
säkrast visa sig* 

Visserligen synes det naturligt, att, i händelse, 
af tvåfaldigt skrifsätt, hellre, teckna ett ord i.enr. 
lighet med stam och slägtskaper/ än und^r afvikelri Digitized by Google ,.,C ? 3 

se derifrån. Men dä rnängden af sådana små ur- 
sprungsgrunder b varken lan med trygghet vetas, 
eller af hvar och en i minnet behållas, synes ej 
heller mindre naturligt, att följa och vårda den 
bildning språkteckningen antagit under brukets lån- 
ga erfarenhet af det bästa och lämpligaste. Innan 
man befinner sig i stånd att på ett bestamdt sätt 
afgöra den stridighet, som härifrån härleder sig, 
tilltror man sig forgäfves att ovedersagligen upp- 
lösa det ena eller andra af våra stafaingsproblemer. 
Men för att möjligen kunna med stadgad öfverty- 
g^lse föUa ett sådant utslag emellan härledningen 
oph bruket, fordras åter ingen ringare möda» än 
att djupast ner i grunden hafva undersökt begges 
natur med deraf uppkomna ömsesidiga anspråk och 
inskränkningar. Så långt förmågan tillåter, är det 
detta icke lätt utförda kall, som man här åtmin- 
stone vill försöka att uppfylla. Man skall jSnna 
dienna väg lång och tröttande; men det är längre 
och tröttsammare att oupphöiligea tvista, utan möj- 
lig utsigt till ett afgörande slut. 

Vore stafsättet i värt språk ännu att före- 
skrifva , skulle man i resultaten af dessa under- 
Sökningar förmodligen finna den tjenligaste lednin- 
gen till ändamålet. Då vi äter, sedan längre tid 
tillbaka, redan äge ett fuU^åndigt regelsystem för 
stafsättet att pröfva och följa, torde reglornas en* 
Kghet med dessa nyssnämida resultat Mifva det bä- 
sta beviset för deras rätthet och göra bvarje annat 
försvar öfverflödigt. Digitized by Google c » ) Afhandling om Etymologieiu Första Styeliet. 
Allmänna Antnärkninffarl 

JLIet äro tvenne frän hYarannan myoket älskilda. 
aatsfiTy oph sotii icke hörde förblandas: d^n, att 
ordens härkomster Iigf[a i alla spräk till grund för 
deras närvarande uthildning; och den, att etymo^ 
logien utgör den högsta och ovillkorligaste grunden 
för ett språks rättskrifning. Den förra af dessa 
satser äi^ lika aå otvifvelaktigt sann, som den sed« 
nare falsk ooh illa öfverlagd* 

Hvilka förändringar ett språk mä hafva ynder- 
gått genqm tiden, uttalet och ^kriflecknens omvex* 
lingar, är det likväl omöjligt, att det icke skulle 
bibeh&Ua i största delen af sina ord en > viss lem* 
ning af stammen, mer eller mindre påtagligv Der 
Qrden hafva alldeles . ingen gemenskap med de öl- 
dre, motsvarande, till exempel: skatnar^ män — Jlet, 
bus — vetter j spöken o; s. v., är det icke mera sam- 
ma spräk. Men detta fall är mera sällsynt, llfelfva 
viassan af språket behåller i hvavl ord, ehura mer Digitized by Google c 4 ) 

eller mipdre förändradt, nödvändigt något qvar af 
stammen. Man igenkänner den utan svårighet i 
lott a( hluter; i fägring Sktfegririd; i bryn (ögon- 
bryn) af bra; i ndgofi af nockur; i rnör af meijar; 
i genom af gegnum; i somliga af surnir; i vall dX 
völlr; i tröskel af threskollär; att ej nämna flera. 
Det är alltid någon lemning af det första stam- 
ordet, som ligger qvar till grundämne för alla de 
omskapelser, som språket till ljud och bokstafs- 
t^ckén efter hand undergått. Det vore annars» 
som nyss sades, icke mera samma språk, utan ett 
alldeles nytt och främmande. 

Antingen man vet stamgrunden, eller icke vet 
den; antingen man tänker derpå, när man skrif- 
ver ordet, eller icke tänker derpå, är det alltid li- 
ka visst, att den finnes qvar i sådana ord, ochut** 
gör (i huru ringa lemning den ock må bestå) lika^ 
sond sjelfva grundämnet till deras förändrade form. 

I sådan mening är det oemotsägligt, att ålla 
språk hafva sina bestämda etymologiska grunder» 
hvaraf de, både till uttal och skrifning, kunna sä- 
gas bero, ehvad förändradt skick de också med ti- 
dens längd antagit Det lönar visserligen mödan, 
att genom lärda språkforskningar utröna dessa för^ 
gätna stamgrunder. Men hvilket värde af insigter 
9ch historisk märkvärdighet sådana undersökningar 
^a må äga, låtom osi likväl icke förUanda detta Digitized by Google c * > 

slags värde med deras påstådda nödvändighet i 
ortogi^äfien. Det följer på intet sätt af h vad här 
Jblifvit medgifvet, att rättskrifningen hvarken har. 
eUer bör liafva någon annan grundlag än etjmo^ 
logien. Det följer ej ens» att etymologien kan, vid 
en viss grad af språkodling , vara en grundlag för 
stafningsläran, fastän man genom ett mycket van* 
ligt missförstånd så behagat anse och kalla henne. 

Det må således vara rätt väU om tidens och 
talets förändringar lemnat af stammen så mycket 
qvar i orden, att den kan någorlunda igenkännas 
eller åtminstone gissas. Men icke må man göra till 
ändamål för stafningsläran, ännu mindre till dess 
första ändamål, att tillägga för ögat hvad häri kan 
brista för örat, och att tvinga skrifningen till en 
närmare likhet med de äldre eller främmande urr 
sprungen , än den som i sjelfvd . ordljuden inne* 
hålles» 

Emellertid, se der hvad man hos oss länge 
trott sig böra göra, och hvari mången ännu håller 
före att språkstafning^ns lärda bearbetande egente** 
ligen bör bestå. Ty då man i vårt språk, likasom 
i andra, uppletat öfverallt lemningar af äldre ord- 
stammar eller främmande, har man trott, att dessa 
upptäckta stamgrunder kunde icke nog genom staf« 
sättet utvisas. Man har betraktat de närvarande 
ordljuden, mindre såsom vitgörande ett eget sjelf- Digitized by Google c 6 ) 

Ständigt ispr&iiy än sAsom talets afvikelsier frän åé^ 
gamla oi^etiy eller ^ öm det tittrjicket tnä täla^» så* 
som frAnbtutna kmnidgar deraf , bvilka borde ge^ 
nom den lärda stäfiaitlg^n, då mycket möjligt var» 
san)man{)a«saS| btAs\Js^( mot bokistaf^ med sinb nr-^ 
dtahimai*. Man borde aåbdes, icke nöjd med den 
kmniii|[ $f ist^mmariia, som finnes numera q var i 
sj<3lf^^ oi^dljuden, tilläggs^ och intvitaga i $kHfnin- 
IJÖ^, Wlftu dérotölVér, hvart och ett bokstafsliecken, 
ÉöiA kunde på något närmare sätt ntaiärka för ögafr < 
dM g;amk ordet, hvarhelst sådant lät under något 
$k<dn göra si^, 

Ståfnidgslät^ns nästan enda föremål blef pSf 
l^ådkilt $ält^ att' i skrifningen hålla qvär eller taga 
tillbaka» af de gamla eller främniande orden, ju 
vtiefr défes hölln? tit hyad del nuvarande språkljudet? 
afltiiDgeh utesluter eller ickepö^ klart Utmärker: ett 
ändamål, för h vilket man synes bafv^ trott, attallft 
åÄdra bOirdé vika. Tf^k t. ex. borde således skrif- 
til^ ånti^gép ifiéd dj Ty^skj i likhet med det Is- 
lSÄd$kÄ Tfdversktj lydsicrj d^t Danska 2>-rffÄ:^ det 
Fi^dttsyfelca Tudés^Hej éUer ined tj, Tff^j emedöii 
n^liöäen sjelf kallar sig Deutschj, fordom Tmisc cl* 
lev f^MisCj, pä Liatiii Tefåö; ^'nskönt det Sv^i)is]ai 
uttÄlét ?if detta 0rd ieke har d? eller t framför Éki 
Cr^hä^ Clässj Catnrer meå Cj ieke med A:> tnskönt 
braket af é icke kän Vara déttä i vår sprfikskrif^ Digitized by Google c 7 ) 

niag; — ^ Knodéij f^idtoda med a i stäUet för. dj af. 
kno^ lod, finsköot Q icke kan ordentUgetv haf va .det 
ljudet i sådan stafbyggnad* Ty aUa spcåk^ sad» 
man , h^fv» sina nädvändiga etjrmolpgiska ff^imdehj 
på.lmlkas känn^pm . map öfvei:«ilU satt ett stoit 
vli*de, oaU h vilka således böra. af kupnjgt folk föl^ 
|as i skrifningen. 

Ingenting har ett större skefn af gruildlighei; 
och sä liten verklighet deraf. Se här sakens utr 
redda och sanna förhålkttde. 

Orden i ett språk kunna betraktas under tvennr . 
hufvudsakliga hänseenden, nemligen till Ijudbygg-^ 
nåden och staftechuh^en. Hvad den förra eller 
IJMédhyggnaden änmi bibehåller af gåmU eller fram* 
mande ord; det kap MUas /språkets vt^rkligfa etymo«> 
logiska grunder; ty det ingår pä ett väsecidligt 
s{|tt i ordens fOTinaJtiop t^tix lUgör rå dfl af deras 
nHilKira beståodsSmne, Men icke på lik^ sätt fcir^ 
håller det sig med dep isediMre eller s^afttckmngén» 
Ty hvilka och horu många bpkatafstecken man 
vid ^krifptPgen vill lapa ^f id^ &ifxih elkr fram-» 
mftdde orden^ antingen säsom liklfudande med 
dem» hvilka ardljudetJnP^liäUer Qu ex. o i stallet 
för 4 4 knodaj^i tllsr såsmn tillägg; för <^at derut-^ 
öfver (1. efc. d iTfdsk) — det är en ^, som varit 
ISH^ bMroeiide af ht^rs ööh ien3 tycken eller en-^ 
skUta grundsjitser, ooh från .den^. .ena tiden till Digitized by Google 4etf diidpdr omskiftat efter otiba bruk* «)tk meningaa 
Dwåf ät klatt^ ^tt de sä liMadB^eiymologitska gnaé^ 
4et^^ Mm kunna möjligtvis uppletas* och féljas af 
deiptimi dUer aiidäPå tid staftecåniagen, ieke hora 
täl'6pt«ket pft elt lika nödvändigt och avillkorligt 
-sätt acrni de^i frAn hvilka sjelfva ordenr väsendtligi^ 
bet 9 det vill sSga^ deras T/e^^ggno^ nppkommil. 
BUraf bUråter klart, att, när mae talar orasprä^ 
lLets^ei4?Hg)a et^miologiska giundw, man iekeboonie 
under denna allmänna term samnmtiblanda dessa 
i¥et)tie olika staf. 

Upplysom detta med något exempel. Af dét 
gmnla oixlet hlutif ntgör bokstafslemningett / ocb é 
.dei» etymologisica grundan £rär sjelfva IjudbyggBa- 
den af vårt hU* Ovedersäglig är visserligen zmi» 
mera diBBna etymologiska grund, emedan 'desfaa 
tvenne ^okstalsl jud höra pä- ett väsendtligt sätt tiU 
ordets formation och kunna utan dess omskapande 
icke bortlemnas eller ombjtas. Men om nu t ex« 
några Etjmologer hade företagit sig att vid 'slafi- 
teckningen >aff' detta oixl skrifva diet med &> hlott, 
eft^'<fes8 urspnmg, likasiim man skrifverAiMitt^i 
hfvilken m. fl., sä vove väl lå^llcfömekUgt oekså 
en etjancdi^sfc grunda men ^com hvar och en strax 
finner, af helt annat slag och helt olika myndig** 
het ;.oehh vårföre? tOerföre att detta h icke ligger 
i sjelfva <md^Mkt, kke DMvänd%t ia^^iéllixdlqpsi^ Digitized by Google c ö ) 

nadM» ock' laöv sålode» ioke tiU opi^ vfitradUiga 
bfiståndiämiie^ ulaa v<^re blott «U »f. ^rifnii^ii 
lierulöf ver för og»t tillagdt tursprangtlack^iirkvilkett 
gftsoiu SiMDu TiUkorligt och beroeiidi» af iHlneMi*e öf* 
wreasbommcbe» iekekaoffå ttfigoA^ ab^l«t nodvitar 
digfael;» utan på v sstmma sttbt sora i. hvad oeb^ fmil-: 
hsuj ^9Xxom hmkets enhälliga makt. 

AU etymoAogisk »tafnixig är af.devna Qfttair* 
Den beatår alltid af Jlera eller andra MeJien Jör 
ågaij än Sfdfva wd^uået innehåller, Iftoode från 
hågkomsten af de äldre eller främmandftQfdy.hyAr- 
i£rån'man föruteäUer att de n^ orden lifiHlatit. 
Dä det fisl är frågan . om behofvct eller onödväi^ 
dågbeten deraf, synes ma^.ej kunna > i god lofpkk» 
b^jrmia med i^t förutsätta deras nödviindigbeL 
Men man' synes hafva trott, att dessa utg|PQde ispv^ 
kete enda etymdiogiaka grunder, ooh ^tt det, liadff 
itig^ andn* 

; Man hade likväl kunnal) eek bwt finna > Atmin^ 
stone torde nn finnas sd det redan auföncla» att det 
låg under aUt detta -mr- dnhbel hetydelae* nf ordet 
efymohgisk^ hvans hegig^' meningar maa:förUan><p 
dade, 'OoU^ bvars timméi n^oket. skiljaktiga lablg 
man dertgimem.-obehörii^i tillade såainili i A6dvän- 
d %ne t>'. »i . T»» .' • '.s ' • i*. 

^ . Om :dntta ftregående äger sin» mkl&^hiå,, liar 
mfiH Tjfsiserlq^n Jbaflr.orätt:>att .anee.^atta pakets Digitized by Google c 10 ) 

etyraologiska groncler såsom misskända ocli. iorkar 
sUlile» tillika m«d den så kallade etjmologiska 
staCniogen. Enligt bvad vi ddrjemle sett, utgör 
denna mstaämda ingenting annat, än en utvidgning 
af etynoologiens mening och fordrin^r, utöfver ofd^ 
Ijndens närvarande innehåll för wat, till hvaddea 
gamla eller främmande skrifningen utvisar för ögat 
Sålunda r upprepom det> borde raan (skrifva heldst 
med il^ SLtdmfdi ckta med Cj af ehe^ lex, jus;^ skrift, 
iui med c, af scrAere; och bvarför • icke med lika 
skäl hhti, af hlutTs att ej uppräkna flera? Men hvac 
blir här gränsen? Odi buru måste man böra^nsé 
en stafningslag, föreslående bokstafsteeken af s| all^** 
deles vtUkcMiiig natur, att säUan fre p^soper kpair 
mit i deras bruk fuUkomligen (H^yerens, och att 
dessa bekstafsteekea, till antal oob aavSndnti^ om« 
skifteliga efter tjrcken och tider, blifvit slutiigeu i 
nästan alla språk, äfven i vårt eget, mindre acb 
mindre £y»liga.? Ifrån verkliga ortogragska iagar 
måste man väl alltså billigt åtskilja dessa blott:^ 
etymoldgiska anledningar» bvilka väl stundom kunn 
na följas oeb blifvlt följda^ men äga dock i sig^ 
i^elfva ingen biefalUiiidie nödvändighet. 

Meb hviarföre, frågar någon ^ skulle de ej med-^ 
föra den? Eller b vårföre skulle den ej kunna d««t 
tillsägas? Dertill svarad: 

1} Emedan dessaetjmologiaka faäiaviitBingar |># Digitized by Google c It ) 

lAiigt Här 1^ kbmia äga rum ?id alla obd« sluiiin\n^4 
utad Mött bäi^delséVi^ vid det éaas eller andras j 
liVar%6Yiom de blif^ tiH afelfta aUt natur lillf«l<( 
liga. Mtiti iiffl^ t. ex*, tr<^'«ig genimi atofningea 
med dj jg^^jréj titrilärka närttmre än genom siafnin^ 
gén med i)^ gas^^ att detta ond tiar sid; ursfyriitig 
från gvi^äs, Meo genom hvilket staftecken ^iil ixiaii 
pä ett lika bökstafligl? s8tt fifVém atmtfrfca TiSr' 0^1 
att, t. eXé/ 6r/7i kommet* ^f éra} tiga af $kagai 
träd af trie; iath att y> /> hafra C de två Ibrm op^ 
den ^y likasom 4' Uti det sistnSmda^ i till ^tam* 
YOial? ■'[ . r 

* 2f) ^"^^^^^ dessa stafningsgiimder bero, UU eii 
alltför stor del^ af gisstiingarnas riktighet eller oft%^ 
tigbet, ^ 

3^ Emedan d^ oftast ej på miosta siitiiHdfaga 
bva^ken till klarare eller hastigare begrepp om sjel^ 
ya ordbetydelsen, hviiket likväl synes vara det föi^- 
iiämstB > om ej det emla redbara ändamålet dei«med; 

4) Ewedat! de skulle göra en allmän ordning 
för skriflteckiiens bruk omöjlig; att förtiga alla Sf*- 
riga skäl, éom till bögsto grad fOrminska tekealle*^ 
nast nödvändigheten^ qtan äfven iJénUgheteH af des-^ 
sa etyhiologiska staftfii)gS|^under, 

Meh bäremot torde vidare invändas: att, om^ 
rnan i stafäiiigsläraii (a] viH föirstå med ytöd^mkg 
^tjrmologi annat> ^ Uim^ -den bcÅstafdemtii^g af Digitized by Google dp gi^inbi osdeiii $om H^ger af sig s^elf qch pS 
9^ nödyäi])4igt ^^^; 9^^^ ^ sjeifva ordl juden, och 
ic^e ^km dertijl fifvep det etjraologiska valet ^( 
skriQieckePf «& ofta de möjligen kunna användas, 
8jk fkiiU^ . 4^t ,bUfva omö)l]igt att genom skrifnin- 
gm nSi:maii:0 utmärka ordstaiTmiarna, än genom 
^Mf^ u^t^ift; man skulle i tidens längd svårligen 
l^.^^ig, fram till i de lätta. ursprungen, och den 
^tynfologiiska kunskapen skulle efter hand försvin^ 
na, af .};>ri;sit på ledande kännemärken. 
. , Härtill svaras, att man behåller alltid samma 
väg öpp^n till kännedom af ordens ur$pn:^ng ger 
Bon^ tvennö goda medel, nemligen: i:o OiyUjudet 
sfiff^ ^}0pa ordbetfdelserij hvilka vid sädana i|p^ 
4^l*s(iknii^ar . vanligen äro de bästa och säkraste 
l^a^e., a^o J^^^afsförvandUngens merendels l^kr 
ftffUiga gäng. Man skall fiuna denna likställigljiet 
f^g^ aj^ri|(en, Hfven genom sednare förvandlingar^ 
O^b vanUgpn der^enpm blott ett tillf^dt steg att 
gl^rj^.^^jf undersökningen. Ty därigenom att man 
kl^^fiii^tStafvar pu för tiden med ä ndgofh och icke 
V^f^ <f pogqnj synes det ej blifva på minsta sätt 
^]^^f*pi:e a^ttlej^ si^. fram till stamordet nockurj dk 
det:|!if* ^n i språket .vanlig sak, att det gamla o 
i^i^van^lar sig^^ ,d^ icke blott tiU ljudet, men äfven 
i^^^^i;:j^fn|p^lBn^ M^^^f^ \ ^l^^P^^, stfifvelse sjeifva ljud-; 
Tigten bufvudsakligen hvilar derp$« , Digitized by Google t 1^ ) 

' * Men !ivad' helst cleh' et^^iiiolö^Mä örålbrsl:- 
tiingen skulle härigenom föi-s våras felWf ej',' sä 8i^ 
detta en sak, hvilken här ej b5r komma i beti^ät:'^ 
lande. Ty det är väl oemotsägUgt," att' de Äuva- 
raincle fastställda ordljuden Böra, efter sä långt 1$ruk 
i^ tal och skrift, anses såsom 'ändtligéfif* utg6randé 
ett eget, sjellTständigt och getiom sJg sjelf begripligt 
språk, utan annat nödvändigt beroende 'af* hvilVa 
äiidre eller främmande ord det må varaV^ii^^fl 
vida någon hänvisning på dém i skrif ningen' skul- 
le 'någon gång ännu behöfvas för tfätigheténl AUtl 
bdkstafsval, som ej fordras till denna sisttiStmda; 
bör således fullkomligt underkastas lagarne ' af eh 
till allmänna reglor bunden stafningsordhing, öcfa 
ortografien deri hufvudsakligen består Tf nyttan 
och afsigtén med en ordentlig stafningsl^ra äi^ ^éj^ 
och t)ör ej vara, att tjena forskningen till grand 
för gissningar öm ordens gamla eller fbämm^ndé 
stammar, eller att förvara minnet af dé lÄrdas' upp^* 
täckter deroin. fiet gifves andra vägar och medel 
till begge dessa syften, och ett Språks 'förädtttig; 
hv^raf stafningeii utgÅr en ej obetydlig cleT, hhf<^ 
andra och vigtigaré ändamål. ffcte'hellér*'beÖi1ne& 
af de mest odlade språks efterdömen, 'att man i 
dem på sådant' sätt förblandar den etymöKogi^kå 
lärdomen med stafningsläran , hvilket skall^bed^n^ 
före tydligare ådagaläggas. *' '^ ••.^i4t<c.e /jt.f a.t-.v Digitized byGoogle ' >Méti om man genom detta föregående velat 
fisa, att etl spfiåk kan ganska väl äga och behålla 
sina behifariga etjrmclogiska ordgrimder^ utan att 
alki tid efter annan föi*eslagna etymologiska staf-- 
ningsgrunder böra under samma rubrik inbegripas» 
odi utan att existensen af de förra innebär nöd* 
yändighelen af dé sednaresr antagande; så har man 
U^väl ej velat derigenom bestrida nyttan och be-» 
)id(ligheten af all etymologisk stafning. En forvil-» 
lelse tyckes väl sålunda vara undanröjd, meq en 
litinan återstår. Ty då den etymologiska stafnin* 
g^n, fast' ej i sig sjelf ovillkorligt nödvändig, lik-» 
väl blir af vissa skäl oftare behöflig, så uppkom- 
mer frågan om bruket och missbruket deraf, och 
till hvad grad det må anses rätt att använda den. 
iPeklagligen härleder sig härifrån ett nytt missför- 
stånd. Ty äfven då behofvet af etymologisk staf- 
niog ömsesidigt medgifves, öfverensstämmer man 
nUstan aldrig i begreppen om hvad detta medgif- 
yande verkligen innebär; åtminstone låta gränsor- 
pa ^erföre föga bestämma sig genom etymologer- 
nas folrdringar, hvilka nu betydligen inskränkas, 
nu åter ganska mycket utvidgas, allt som de finna 
sig mer eller mindre trängde af motsägarens grun- 
d6rr Ty då man genom följderna visar den;i otjen- 
ligheten alt oupphörligt söka regeln for den när- 
varande språ^skrifningen^ antingen i egna gamla Digitized by Google ■c 15 ) 

för^ätaa ataragrunder, eiUer i ^d^ , «{>rål^^ fram- 
maode till värt eget, rop^ 4fi » ;att imh förnekar 
pch vill förstöra all etymolqgiak rätt^krifniag» s^m 
likväl är af så oumbärlig nytta, då« Lex., vigi^iåi 
väga^ tydligen är ett annat ord to vikt^ af 'vikit; 
duglig s ursprungligt af duga^ icke aC didi^^ duka; 
stött och rött, preter^ af Hota jocb rota^ andrd/fii^ 
än stodt och rödtj af stöda och adj« r&/^ ftjtt>i^ 
nämna flera exempel af lika beskafienhet. Här itkk 
skranka ^e sig således till sjelfva ordmentngeM 
fordran f tiU ordens igenkänneligbet och hehofirel 
att åtskilja deras grammatiska höjningar, hvaraC 
nödväpdigheten faller en hvar med lätthet i ögo- 
nen. Men sedan detta blifvit utan svårighet medr^ 
gifvet, h vilket ingen förnuftig spräl^Iärare under** 
låter att göra, stadna de ej der vid, utan löpa (l*a«it 
så långt banan öppnar sig för deras etymologiskft 
nit. Då är det icke mer fråga om hvad som hen 
höfs till ordmeningen eller ej behöfs dertiU, . oia 
hvad den grammatiska ordningen fordrar ell^re) 
fordrar, med ett ord, om ändamål och nytta,. utao 
om lärd skrifning, hvarigenom man åtskiljer, sig 
från de i fornspråken mindre kunniga^ Då ^ mås te 
L ex. makt skriCvas magt, af det urgamla ordetJTin-» 
gon; embete nödvändigt skrifvas ämbete^, sl( amb^tf 
hellre nödvändigt käidrej af kald^ ^; tåla, toia, 
iStuhlan och i likhet med tolerare; sdäij sota, i lik- Digitized by Google heUWb4bt4l^9lAiMtMiii«(Nil9iiM»ll9><V/«^^ b likhet 

k«HU4itffaitf(;Mftifai|b9ttU%|adriftlkM;{d(l<iteék^ 

^i|>tl«td(«ft«« »v>4Mi iHMwiisiritwaifllaftxMåiwn» 
onWåd^lbnik' t bfek, dei «lnga'<sprilMt -irrin 
^^Bölii^aiMMga ock lAedje^a Ic^ doiaåledUié öT- 
^^)iiitriikMAn färesér s^^ 4iti d«t ^tteriigsj- och» 
BttrilÄdii VyOTMäéiii>tM}éiilighe«en '(lerlf /-^fttnb é» 
i»i^.:btt»Tthmmka öcb* 9kydda>i'9lg!hD(ikr d4t ai«a" 
kldh'*ljé)kir««t!af nfigoV ^gs «(ymolog«ili (Mdnni^ 
ivspV^sMbibgoni! .■ ..-■ Mi>i' ;-.,.iv v:t]<i. . 
-"«< >lli«W ibfblawdit -8ftled«9 e} hlotHeefitåilagienieå^ 
•Mi^udkt-ikeåden af bokstafMechVet.* S^divbliéli- 
Atafs^étymolbgitenoch fordringen pä de«6 iakttagaik» 
A«rihbi>("äMik,<Matt hstaf ser, «fii gåittkä<t^etydigji 
iUhti^X fivatvsöra» f5r dess {)aV9ttti«ing 4'«liaAikigéifi 
kéMni'>«a^1ié<: bäd« ' itiskr8iikas öeh ut^gas, <Oiah 
éif'raan' ef ^^ kifrfmarker denna ifäk-äodtlHg a^fM>< 
gan0'tt]^pkbbnier deratf en >8trid^ 'SOMi :^ni\sMiti 
HksåiWk 'dta It grund6n<ej iisir nå^<ft(lb$tsittdt Siw* 
«tti[|A AiEM^-ttiaiiVB «åil«d^ sökii attbMtaÉttuk f#tfgÉd 
tftp^k 1§§^&>är^rd« 'i(fn«^U| maa noiMteniftskilfl 
kie^'0^1^1ic« dc% dåfgs'«(yhi0l4)gi,. «Olifr!<åfq)iiM'|toi>« 
Mi|i« ä»aS in#d)gifvéfé;ifirw ddt>dttg<4M«f?,l«vninn 

lighetc^ af detta sistnämda. ^.|. ■ Digitized by Google Titt dM f<^Mirilioda.ii4e«iit«l|f ri^ 
ft)ik sidaM Jbmk af. utMmtmkmf Mom hmxm9il ii4g»»t 
skäl. mae$ behofligt till ftylCro .wnriiiMmiUgeiå Uii»% 
ket» i 4ftiimliet deit.rivft onl mf liiuiiatiftMiftl^ 
le Mnare aöjUgen httetm wsdfilm aågno tftl|rdif- 
kat. Såda««;iiro, L u., ^g|l af 'MTga^ tUl aktllMa 
för ögat frAn. i)tkf af tidbxj ^^agt af j%u. tttl ikiU^ 
Mfd iftto 4/«^ af .siftii:; ryoia af o^dw^itdl slUUk 
Md béarjkt af r^ite; &fvflrft««ii af ér44s iolt^rott^ 
dffb flera att förtiga. Äfven der ingiBii t?iel^gli«t 
toM att fae&ra» elkr der memogiaii applyaer da«É 
fördrar dDck tillbörligheteni att man halat nyttjar 
den bqluilafvaii, sptn viaar stariMneA» nKc ii)>»atam- 
efdet åtmeé qvar i jpråket och liggeor fih^ Catikra» 
ittBdelsa oar sjelfva den verkliga atnmhakataff^ii 
kati i akri6iiii§en åbarkallas utan oeoUghfft medtiia» 
aU^MMb atltfordimigeii » t. eX.» t#««oai gn^islepflm^s 
remäj iB^ tre, gteny /ler, ren,,u^e iréUton» grébmks 
JläHt, ntn$at ^å^t «r annat, nttr frä|pi», M9i:a om 
tiUMggttiiig af nA^oQ^ixdifitaf öfver nUAkUbrdrm* 
men hviim ^hibebAUanda skulle, gdra «prik}^id9t 
hårdt» U0^ifmnfiSrai stiOlDt fOr jmfär^ Äf«en 
hdra lill detta alag af SteaY^rligetymologi a}]^ 4» 
urspnttgtteaken, som. hehöfva$ tall oitnUtvlAndfs af 
oidbna. gMmmatieka biljniiagar, tt fA«^ gIfiA f|f flu^ Digitized by Google äbm «f^^f# on&>iV? < .Man^^pp, att d^tj åtskiljande^ 
klteoe^kMt raf ée^ta skgf etyi«i«)o@i %g«i: i Jim£- 
viidoifdfl». J?e&itlighet d <l«t ^ärt^raodie i^¥ät;^t| i 
tankens fordran pft. dn^s ,utalä|^]^g||Ei^^. i )>e|^ofirj^t 
dérnf lor .tydUgh^^»! och i nfidvän^^heten af or- 
déndiga^ grammati^ka böpi^gar* > Så måtigsi.^mr. 
miaostäMliikftnde ^äl fi^ deiHia vety]nologi«,<H:hii$ä: 
t^ncHdg afliigsaAJ^t ifr&ti alla avissheletQGh ^Xl 9^7^ 
verdrift, göra dém Sötf^fmt att m(td cit uftm9i^k(9n4f^ 
nåtim kallas ckn./ömi^ill%a4 - <*n'' 

Det ar åier helt annat iped .den lärdl^.e^lllPr 
logien^, om harars- liefaof* liöi' aprftlust, odb Jwaii$ an? 
vandingheti stftfniAgisk^an man €g#nil^l%QP t^v)$tar«. 
Iken betslar i ait skrifva oyd^n efter uppsckkta atpiRr 
gvunderv Siom ^af&ttngen ej finms. i dj^t .nSa^mramh 
9(h«ket,^\Bller £é»rfiicms ligga i viam påi^ddmv^ftf^ 
^apér pmellan bokstäfveatna» }ivai?ifrä& spiråk^iriiE- 
liingea iredan myeket . afiligdnal aig^ Och hvajctUl^]^ 
»tårligen skuUe ålerfwas: stam^uadjQry QkliiK|a»fnr 
del ikilniämia bruket^ bvUka sätedés. ej ligga för 
Idliktehv ejijena till oitdnienbgen^ oeb p6tiJQ(^;^t 
hAl^^^ ' :tili ordens igcfnkräiäneligbét Dw Jjiiestjur . i 
ätt 'Är Isländskan , - M^ogöiiiskaii , , :Ai»gloS9«ii9|(^ 
Cdki^ban, belgiskan, Engelskan jik f)»f-idKiU^.«iller 
»y^^e^^åk^rai^öva.bnm ^idebaf ^åi^,,iq«yj. him 
ståfvas «^eller dtspning och jilägtskaper , antingen Digitized by Google bruket iA Vill eller ef ^ anthigeti' dbssa^ ^^forlå- 
filttgH^ ^éd irisshet t^ltffat dannmgen ^dl»r ej; oeh 
amitiged^ ett s&dint staftätt läter föreM 'sig med 
»ägoD Ttss låteMn ordnnig för skyiftedLtie08«briiki 
eliei* ef läter Sikfema sUg dermed. 

' Någofi' torde invtinda hävtid» att^ då en lital^ 
ordning Ukyäl blir utfdvSndig och i^gldr för faok^ 
atafiiteckneii' således måste sökas någdnsittdes, tye- 
kåft de griindHgastä varti de bäita» eelf sfldona rég^ 
lar £mmför alk andra förtjena detta namn af grund* 
li^^ som låta leda sig > att Bå tltå sägas, ar språ*- 
ket8 egen natut^, del? ttr» hafva sitt tirspruDg isjelP^ 
¥& Osfteltk stamoMet i i: sjelf v» grundbetydelsen der« 
af, ' drägttnde derifrån lagarna for stafteckneds krakf 
at& ordan af ett språk böra, så långt m^igt fir^ 
ioké vata blotta ljud 'för örat^ tomma på all annan 
bttJfxielMy ön d^ de lått genom vanan lattbeteolL* 
natissa saker, nCan medfora^ i oeh genom sjelfvtt 
ttrspruligsgrundenia , något begrtpp för tanken , nå*^ 
gon Ibreställning fikr inbillningmf otk att c» staf^ 
ning> som redan genom sjeimi vdet af böketafs- 
tecdLon bidrager dertiil^ tyokes förtet föret«8del 
Iframfiir den, som man yiille gmnda på inbei annat 
Ml faloMå <^Qudett8aoggvail«ia, mekaniska dttrj^k 
1 tecknmgenv Härtili kan teggas, att, om^et dBg^ 
ligei bomketMaf btt språic gOryätb mån fiåUkomligeil 
fA kfinner genom biotta vMan alla ordens béty- Digitized by Google ch9is6É^j<«k8flub«tiof * af i^l%yritl)^^ai%' itämUfdä 'Vi^A 
deras ursprung; om man, l;^*cdifi}'«tiM; våli^^t^UiUA 
i»éétAf3äiät, t^ hnt eii gäMkä riktig fStktäll- 
viBg ésaftiii abi0 atl^ tänkas pa'^e^ ul^^hifigt fiiM 
husy^^er hiriiå iffw ärv ' vitot^^oill; <en^'tiilikii pird^m 
mrsj^mng^rt&Sa! hifi eller deto.^kigtekäj^iiiAéd det 
eiigelAa ifjfify^j upphöjd, t odk vårt loft^, vinä$i*ia^ 
(Oh^änåi^Ujgsä^ dét' måetls mfedgifTås; «lt AiiäniLMP^ 
ner i alfanäaiwt ^iéai li«tU^ ^de^' iMiak^^i^tikLii 
ocden^ ilu* de äl4i^:dief<vfilin^ 
cUvafi åydyddse skollfe AU]^ffM8<; 'syM6 tiefiiliilrpä 
irara en fi»rt|emt mei*^ då* de»sa^ihätå<>iaiiifeltseHéGh 
sltlgtskaper kiinna gencm ii^elfva* b^kstafsvaielr Mjs. 
HttkcisJbD éäbatBiEäaxu Hvar aeb «^^^ fiow tafaÉr 
och läser svenska, vetufesui IvéfVelbvad oréeA ishtU^ 
sUn vill ^säga^ och gbr isig- dttvom eh ganskk klar 
ibresUdlinng; men. icke medför Ualla tomma ondij»- 
det^ jsamma läUndiSstäUBlse ^£ilr .be{|[iieppet ^^teilv^éÉ»- 
islnvpen om deså^avaprmngfirånsÄMri^e/fiijodM^ 
jandet fordom bar hetj^dtdeteiajmiiia^saM splSj elditad. 
4r^ Afidet tdmtaalpidei;för/ömt eUct uirden^för Qifgit 
ptening^eea åwAstaflwiängdm^ h!vW!tfid5rttbl3i'<H^ddMi-- 
ifttå^ ufiplGDhiiiiec på sidEmt säUt 'ODbijfumåpådcr &r 
tenkeii>i»bb]A^ jbgaft iiäiUdéssrHoittgdldd, 'oA 

fSdmiuinaar att ^rdi^t*. härlett ivisst amflOigt AtnåebOS. 
.<toi:u&pm^$Ujfliåmsii^ och^efterföljii , Digitized by Google tiUfdeisiol^isdA ^molngHiM^ ära» som ftågw vmt 
AUiiS^imicfiU^f kitf»i9iii9lBap«t« gpnato. lAAt% sta&iui«« 
^slretk(^^l6l4i||1!tt^'£lAlti9f^bi^ ocbtUinkfiiiilyiVftr 
;ate£^4^: eJ;|\apiAk^ Iiir0ri.w4«n.fmOTn\s|eIfim*tadi;ir 
jimifs f t^M iola r.iiU»Qii»$t : . bdade > tiU ImgiMppet ellar 
iAln^oefll^umsQiiäfi^m gtD«m MOiMa jnedelinao* 
iiroä<^^/dags jhiAb»!^ iaiiérimiiig.fbr iietlf kigheteBb 
iSidiiibiliir Pimkr i wmuig tdafi b^grepp^nuin i dir 

ndisffitamL. dtet Uatt mekamaha:. aådana 4e litediir 

tor^ mm l|]|wr«ig ^ dessasAagaiMlei^ elfier iobltlar 

-^It^^éätma igiewit»<-ftrkMiaiid6fc deM£ 

I ni H Men :4€Ata imoneimnt lir . facfipnaa vid mtnala 

^4i|Uiiiam;6fterwiDaBde:f^^ 'Fäl^ibitpiiar.ett nim 

4lDkkdiod9)4i|C|aiid«^ ^som man -mtd m^ckeD-fraiti- 

-giii^sJ»|ig^>liåvvjma aUariiBDa gnuidcry odi isonej 

.wika\4 oAgoAy utom JbbttJä /lälBfinpmDgens • niöjlig- 

ihfL •NtejtBao ffftn dassa alfatiäiiiiarfaeiiiaktéisar öf- 

Ydr; spv&kitafonii^o» komreor AfllidttHSwilrlfepdniiig) 

.A -nadgaanaan) faUa^ i foiéBdraflt att iske fqma filin 

^l»rd,tUaBd)v>hlmdDåde»^ Iwmpfc aågim JaftTändnidg 

d^£nka»>\g|Qras.> 'Lfitw^ata/^at^t i^ dx.,i>ittl6fr bör 

ffilr,:dmgenomi«niéeliy(Msi^^^ åti> ii»^% Digitized by Google i t* > 

föir sséimac orstäk ^MHfve» rItttaM seflSgdLi sefi fvtés{ 
äktaj rättare ekta af eÄe^ leéc/jm^; *salf^ ^skfaO» 
l^ei>är;)j rättåre isali>a a(sä[ve <ife^séäiét&re; mashojd^ 
rättare matskopi af mat, söéms, €iich åkoffj ctabytt 
tiil ski^ii ^kriUMkyrHlBfe skH^mk af ^m^^djefvdk 
Fdrutsättbm riktigbét^sn af alla dessa bärleduiogar 
edi medgtfvom , att de låna fit orden ett Ti6st«ui^ 
jxétAW af fänit oläod «Uer obeåinnflid bM^ydelse» 
Mea hvartill 4^nar att kunna genom ^etiVaisfof«' 
ningen utmäfjid fornmeningAi af nägra fåoirdy nm 
detta pft itktét sätt låter göMi^isig »ieé de öfrigai 
oäi om hela det ^iga $pråket'<m&stetibsifiditJliri' 
Mifva^ bvad det Sr i allm9nnii bruket, en ^a»flig 
nSngd af ordl^d, man tiågon egeix aödiftedig^ bi> 
tydelse; ty man^-inf*' genombvätfira «b fådfi4ga 
^Ua etjrmotogidcsr' a^biiekw; avtalet ^f : de ord^ 
$om ktiima^fiSi geilcwiläiifidniiii^en ett ^ssi«ifgjovd 
, ^)elfbemärit^eVMir4)lido9ndUglTil% 
^åmi af di^., ^-' fa^kap en sftdai) iimefapeiide grunda 
tnenittg Iftler^gpl intet ^t b^aflrkto ^fgöiu, eller 
genom bok^ta&^atot v^f(k^, Hi^iikeKi bei^isad^oi^ 

htiUs^j fiäh^iné^,^piamä^mgg,^^d^ 

va^j éltfmtj,' 0m^i^rifpaj' pAi^ aiidva^Airt 'för-^ 
tiga? icke tM*''man\i|ta i^ökt odi gtsm*4irsjyruii^ Digitized by Google <laiiränvJbQfik«JB^heben l%äi-vid, ^tt . fkra^ MIi# trolfg^ 

daa 4e, |Mt gwo^a .6«>..flievX^iga.,^$jl^^^^^ l^m- 
^dm. ftanboiiiiatt. Ijuwna^ m^d <ti>yggli>^|.,)f9$l;^.^ig Vi4 
tägakdevft» Dä niani>sl^er^ t. ^x« ^ gf/:}^ kupnat 
«u>^gfcyi$ ^ i^områa. af. )^'i», «^Jn^dop„ji2^p lOpksä af 
vått egal ggm; Im4 af jA. %m<^^fuif^^^m^ 
^éksl* af .{K/w0rv? i|iQiV[?li«»; e}^(^r ,$^adAsl^§o,9qkså. 2)f 
sfffi^vosv Uw^iiupmrwj iaf CWUt. iP«/i(^. ca|)|jut;, mcio 
^sft.a£iCa»o]M*./w«9» pOQiiliirnit.'^^ pawjt- 

4Mr, •fcu^^e, man cidkfiå af fi^.^t*..^^^^ .p^- 
Tim^ röra af o^mfwiitf ^miM»4 mm PfcJj?** *f ftles* jCr^t, 
f-droRytravMre» a(tc^) iippffäWs^ .4|^fa;,.j5^ hur mao 
dmktfltd eynatligm /inletf aanat ^g^#. aa att lifit.flU^ 
teursprunget^iir ^bekimi^ Jif^ig«9i9^ ^]r^'fpr|>lif- 
i«r<Jika.så iomt fä i)e$Niiild f riW$Ui9ty4^l$9» .^m 
4jm ifsgim v^^snmg vore gjfyrdt Tilläggo^, att m^ja 
l^iHt^ett tn&o^ i^né fiWDit däUio^et UkligMv&B^VWg» 
sfldanaKäf D, iiaiand 4e aofiwda , hår^M MijjQriu gQf/^ 
fnåneyifi»åj i^iia3)n..&;. .d«U Uofct fjimnit.d^r^ ur- 
«priiti^ «Nier/«li^i«b$()«r 4 .aiMkia M^m Qlter ;f];äiq* 

goooiiiv^^vftftti^b^tan J>J:oU>^^^^^ i&ftci>^Hitirt J^m aq^a 
j||)råkv fSådiÉsa wd ä^a; .fUanddi^ aCv^^ini^^ie^jiA» Ar^ Digitized by Google c « ) 

ini)?sJt{^H!6M;.Af :^gfti^ tand «Um, ^jteeiga etl >skgs 

l4t(,i^l(^milena#(of», gvq«<hwfisaib :af lett .apxAluli»! 
fltei 9C oi4)r utoB all aiutf# bM^JidMni» tdoi , lam 

|«Dlaap4«t tUL 4«lnw ontibMoN? « Utafime^ ; Sa^ 
dKM imd#jr0tofngM h»fvav oMstait gUMlniBgdDlta» 

iAft'lgs^» A«9i^4prå[km$' u»bMniics»ftbTa<Mlldfaifki idsnai 

Uggi?» ut«t)i tffi^i&l, é^iriiut, ^jeiwteiii «fi aiattft länt» 
4«((|(uii9^a|^<^jFriift.fdIfeil t4ft.ffin9gan:,vor0, tAkiå&a^ 
TM^f%^$8^\S- i^U»') osd^rdf !«Msv^råjc/ i«»[;ari»<>a& 

Il^r.fe, onttindliijm MrfpntRgiig A&nkelaMyiiSdtaR J^^- Digitized by Google c « ) 

Hån ia:4aåfliitfi»^e^Usiiigi«ifl<>M^«Mgft» ibtebik^ 

aii^iaiiingtf4;iUififygslM»aiOé Mbn KfflMgcSMflå lätfl 
iu%ii^itpr '^tMumtm ttitbbrU'tft*dcMs't&r6pi«tag v' ^tet 
AtaEKifltoiw ^ gfmom détfa teoKetf ^'«^t^<li0ri}JK Mn^ 
viaaläeltorbtpliib. .illfedlbti')^«d»^'«awitii«étie <nM 

il^iåédr/tUbUvilU iiågoA'fii]lbotal^^''«Ck«' »Mittbe* 
tfdeifa(^attuil4«tridAr0'«piHdi«l ^ip^sék^i', • i|i<o tf 

de, i hvUka ett val aC^]M)tcilafMtéleÉ:!i4»'dei«fter 

liiäd&ft^fiiail «i|t'f»t«gift» iWchtaåtV ildiMk 'atl 
VAigUgevTkÉfliväta QjitA der^i M|t»>dbi^«BlbM niéé- 

g»ta[{tfMa<koiBiiBH(ti4U«>^'^>V<Asdtin9hé^^ >MMiéké 
enslåbiJ^tlMiiiiatoittMdi dét>>tiki»é,l^tt^ låéim tm»^ Digitized by Google c » ) 

ttfmed nAgenk vtAmtittyAighei ulmärlia deUa^ords 
urkpiriib^ f borde oj hämta tiötiTflBdvgC shnfvas^handta^ 
élier åfwiiMtMe *AdMfta? Sedan det ^mdergä^^en 
så stor omdiapelse; Mrdet ef lihk, itminBUhe^V&t 
sjdlFimordtaienlngBii, om ljudet ä mmnera teckoM 
med dMbai iiobflilaf eller niedi- sitt atfdrti töcken ^ef 
Vidare: då Inan skriffer trossbotten med Oj siger 
bian' tfll dertgenem Srt c%al och tanken» att diBt 
lohimer Ivka irodr, ttgnumf Obh borde ej érdeli 
Ibr att på éågotonainfita sKIt utvisa sitt aFsprang; 
åtittinstone skrifVas trodabotttnf Hura kan mam af 
blotta d i ^utårm ^i$6a till skölds eller ens påmin* 
nas derom? M bkrtfia e i ékta ^'che; Ust, fmt? 
l^t^ 'blotta € k drtng till 'c&v/fc^ roåur?' nit ej HMmn^ 
aHa Ofiigfa. 'iJppf^ller vSl någonting n>iDdra>^sitt 
trndanUCl , Kn en 'så kallad etymologisk stRfeiag^, »om 
af två, tt^, fyra omby tia bokstifver i ett BPå\ leke 
kan åter&ra i skrMbii^én tner fin énendä^^ocA 
ändå icke ålhid den rätta, ulan blott en annan, 
liWri den förra stundom ondl>yte^? • . )o j 

M. fifrlket pch Jwa^iipt wig^. gi^ Jbi^drAiiel i^4i 
aam^^jäköUq» .åtminfttJdD? i4fiWfta riog* ^4fiJ'^,MWW 
wd^s iurspuwaj, ^m^ l|*to af,jdft.Aw» 4>pkJ|«ifter^ 
^aoQKmenmd^l^rJ^MfvM^.i tMrnrt.^å^n^.Qri pp^j^^it^^ Digitized by Google c w > 

gieiiluafg ha»'' dfita^ Q!idi>lttgetilitif[ U|pipigW«f *^»M,*tlt 
ei|\ sidan fifsoffbingiagffttiid f(%a vinst Aär ^tibäwta ; 
(imttxi torde nuMvavm getuntt det fötmlgåeaderedliti 
tiUiäokHgett ålavt. Mea man stadgM ilMiuiMr*! 
(MTverly^elsen devom, éft inan, utom a]it detta, ef^ 
tersiBter arven den cmsahel oeb diUfaki^het i 6ti^ 
«migen> som frän' årtfiStjdeo af denQQ.al»ftiing«griitML 
ekiiUe >oGdfbart Mrleda $ig. Ty 4el: «r redan öfvan* 
fbre^éiHpäoklige fldagalagdt, att aj^va- dessa hfiri* 
lednif^ar, de6sa ursprtingliga bemärkelser, meren*^ 
deb icke utgöra' annat> Ita »er ^Lar mindre san^ 
fBclaka giasflingar , bland hvilka man för hvart ord 
vanligen har valet emellan liera tmSjliga stamord» 
iivarefter Ordet (jom regeln annars vårdas^ skulle 
i.skpi/siingen stafvaa» dlika» Hvilkén kan afgj^a 
med visaket, ént U «&« géasie skrifves rfittare med 
o-iaf guåiej^ ^gädej efieil med daf g«va«, dräng, hvari- 
frfin Ikre tjvskea feärlmla det? Om/or^iira.berskrif^ 
v«s raed^afidetigamfoMlemasmaka wå^uortherm^ 
eller med 4 v£fråffa, sedan frésgUj hvartfrAn , efter 
Ihres mening, forska per melatbesin uppkommit, 
bvilket således ' liorde ' islaf vas färska ? Om man 
skrtfver rtttare pll^(hS^»ry äf pMgä, ^f^off, eller 
plikt BtpléötoyBi^ mhéhäfit samma betydelie ^ kätwk 
vX hat; éåtv* het^k ^t hétj i^nslig $i{ spene^ eller 
sptHsKg af \9på% som' Ifat^é tror vara i^Sltard ?' IIVéM 
ak^U »rg«ra dessa,' ni€d'«n liängd dyKba ft^&gor? Digitized by Google c « ) 

adk^^md^Artjil» eftQ^ibvJttenliif tfikpll4«^lfo^^ 

hiödap, att, med..iiipjpoffiri«g>/af.iaU«iaiif^ 
ordning för bokstafstecknens bruk, ideligen yrka 
en stafningsgrund, Iivars bela förtjenst således be- 
jstår i att tillttgga eller införa i orden nfigon enda 
faärledningsbokstaf, 00m llvätlKii «tjtoar till ordme- 
nineen eller kan. ut?isa bärJLedAineon • och som till 
slut mäb^nda ickQ..^ns är tagen från det rätt^i stam- 
or&t. Utan lånad fl^åri ett alldeles falslLt ocW obe- 

iv)h Men dft:(iå,te, luim håTMEty^^ 
fitAll) Aidär.Ukvqpas! .säsom.den rätta ocbiiog$tft.iiätti- 
ikrtfiåoigt^und?^ Siter:r>på' det sMtet ^soni ^noi^fi 
Wa& lider tr^fiat oni föDtt^iglisteD^.nodffittdi^Jiiistfln 
;i£d^tniängd'lfbda isat0eri:<ich.3Qeningar:^'uiÉiii«alkv 
l^hPÉiiäÉigaHsteriaénts^iBriiric^t^dellafö itonilflteti fpäitadl 
Bftttftldailläriafritii^öii. dMbur .loar t ej^ivelål éåbc ^ 
hitnabim^imÉai / »ttt> M diymabgifekiedhiing ,^hUad 
{Miideiiinåiiivarca^ 'sdrntispråkodliDgedolMiiiiati^niedi*' 

Eftlfieatiotd^u^dl^g^diildUr genoittliKsholfrvtiaf 
éidakilkndn ooin^^paniradtiikar^bti^iiig^ 
dereraot allt b vad ddatffodÉkuiiiiigåidllpdoifieaa)^*- 
0tb£BenB$illiigt£aåsoMqeeg#ilk Btaikåvi^gm^ idKbvad 
l«AiofiAsftlbTiigbrai{ixi^kriri|iÉgeQ^^ äimaisliire Digitized by Google ordljudel bibehållna, anting^en förfallit genQHAH^u 

tihii** ]j .'SIS «»'jl)t. i j^rwi; ; r '!• iJ^r.'*;l.(|J j:u i i»»tP. 

Wannare unaersokning om Etymologiens an* 
vandliqhet såsom princip lov var stafninq. 

Hvad i den allmänna opinionen mest hUnf^ 
^mttdåaSSAJiå\)fmAb%i^^^ MxAi den 

iåkJikail/jsdm) insm&ökt tinderiiålla;^ 9^ 
lieteif6 ImnstV'-^ bésti^ndcfr^laf' ba^cfijwolrigiA 
«MMxi^vä wre iatei ata^ itai bealfidaiidet.!itf 
dki ov€biing<ri.DoIr graiiidviktigluet /i) ^ribiAifniageil^ 
tiehi qtl^f€teade ^mbfe l«/f»kiÉnna /den /Ueh ock 
åt )dÉb dteaniga tnal^ngdl^ns .dä^sr . tyiiKkteil. >o€b*tt|iH 

äb^]ast}jdif)n3bkg^M>i$em<^ad^ ^lenBaHcdägebhM} 
oeb iiåstvrnot} ^ éen;^ meiwqisklb ; st^dbiilgenv > sbrni^ iifcifl 
toagmk>(l7l;kuMfat^ 'i]#idgJ)Alfair^brii(^^ 
liibi*iies|8M|^cJ^THJQdlirrdfl^ jnfiMlilstafe 

nii%eni>illl>iliiiUnS)^£iiy^^ ImivI t:i(> jo< . n >i) Digitized by Google ^M^nida begrcif^^ wm^ imn idéKgen iipipre|>at> 
utan att nftgpnsin gcHra hyark^n sig sjelf ell» an^ 
4|Ni reda f«r å^m^ inn^håtL Matf hat förblandat 
etymologieiis värde såsom hfetorisk llirdom, och 
afvBD tjenande till upplysning af sjeUVu ordens in« 
re betydelse, med dess påstådda behörighet såsom 
ortografisk princip. Man har vid yrkandet af språ- 
kens etyraologisfca grunder och 4eleras behöriga vård 
ansett £[$r lika väsendtlig den etymologiy somliji^ 
ger af egen nödvändighet i sjelfva ordljudet^ och 
détf , som man nästan efter behag ger åt skrifnin^ 
gen ^om bokstofataleb Nbik hav sutfc atl Ibr^ 
Ifetot ft£^ ^rlåstafiii&geA nästan ensamt i. dennft 
siatnämdt. 

Itfeo ma» häda bort ellersinna, atl ordet 
fäiiskrifning är ett i oish fm sig' sjelf gaa^ka 'obeM^ 
st«mdti<Hrd» bvaraf bebfdebcii först af allt hadie 
bot4iiutledas voeh fAst^täUas.» Det är visserUgeiei ieke 
a%)o^V litt all rSttlkrifn^g måste vam etymolo-^ 
l^hp ell«r lAt att hevis^ etymologisk stafning Ir 
éarfäie väliakvilbiiig. Ben garalaSVafBsyi^a ^af« 
pi^gim^^. i$Wfim^^ ^estre, uukrej har all etymologisk 
rUitighcfe^^mienttr^i diit nätvsMnde 5|>räkeft ejrätif 
4»iifiiiQ9. iLibaeå ««yriioiegiskt viktig vore, iiiatfei 
nen 9 stafningen mi$smi^ labsm^ figsus, 'eer^iusii 
hMuwf ^mimxåtwsislwe «prde se, att rtywiologisk 
lättfdEofniiigf är gaAåha» ofta någontiiig.hek aoMt, Digitized by Google '^^^tW^fi^^^^^if^f^*^ omati $M^t »tb^jFcli 

vH^iDg9,i ^krifpiwii^. hanl <oob ett mäi^iffi, liifw 
Iqdning^teckj^ ^ . bUr åtor di9n af någ^ra ftberopadi 
löåttan baroU en hc^flt fiUkorlig och obestSmd grins» 
uta«i andra, qdi ofirmare gi*<«(kiier d^rjlH*» iki de kib* 
tills föl|dQ« Stafj^ingw är .yi«Mrli§M.I>ft8fc <|ob fnlL» 
kaiiili^i»t, xk^t den jemt uttrycker. ordl|ildal» sådank 
d^t höres i högtidligt uttiiL Äll afvikeli» derifråo^ 
V9i«' sig gn^itom tilliiggtoABgy fteäodriqg dier fttar?* 
n^oskiiuig. af jbokstaCrtecLen^ nutotQ hafva jm; ^tfr- 
^^;ä!toi silltifftt^.t^tstgk;^ wh t)lir JKiriKl d«ri^ntim rdtt^ 
sknfmng. 

,. Sådana orsaker äro i vårt spräk jOLera*. .'Hvar 
oqIi ei^il^^ ttU esi^p^L, mfidgifva^. iiC(t-«^|«l9 oc& 
b^ukjpts fastsstéflida Ji^diSim mäsfe iakttagas j aAsoon 
i jHafoiDgQp^ ä£ A/i9A^jr /^iMAijf Ipuf^ dj^^ ^^ °^ fl» 
Detta är dä JKättoks-i£Qi»g« .D^nitet^ ^uttden etymot 
li^iéa. bdgistafvmi m^ändffs, med bekiSrt^het., 4 
siiart jdén i^eckjiigi^ hebö^es i^* aAt Mtwiirkli» M^ 
tii«geii(iiima.^nd^ identitet^ tä^gom^xaMktk helig.w\k 
biigh\i^n imh 0nhhgäb& och gdfmg^; ^Uer: ittsmatfr 
åm ord;».åtokiH«iad»'aå|om ewaiUa^ 4s^^ .odk larAtj 
^/^^« peli tmt,^ Oé Ar t. P«Ua Sr då Mtm rttbf 

i^i/sOij genom en bokstafo lUadMande» blir stoadom Digitized by Google i ^ > 

hkM liodfliiidig oék kidtplig, såaom i han^ ifäHs 
komj $ak, liiki,^ o* s. y. Detta är dA äfyen rätl« 
•lurifiiiog. . ÄAiltligm) Mt en ^s allmän ordnings^ 
Mg JSr hvar/e del af sktifnbtgen (t ex, fiir hm^ 
ket #f o eller d), måste dier möjlighet s^s och 
fdljti. ÅfVen detta hör MjaktligeB tUi irkttakrif« 
niageo» Rättskrifning består råledes ej i blott e^y^ 
mohgidc stafning, och uppkommer ej genom någon 
af Ibrenämdn fordringar, särskilt följd , utsm genom 
allas väl öfveiiBgda förening* Den består af fyra 
hufvuddelar: foHUäldt bruk — behöjlig eifmologi 
---^ lämplig fdrkortnmg — viss bokHafsonbUng; a£ 
hväka den sistnirada, såsom inneikttaispide ttfren d» 
öfriga, visserligen ej må anses för den minst bttf«- 
vadMkliga* 

Sftdana Sro då den vei^liga ortografiens yrk« 
öeh ftndamftL Men dessa hen»es ändamål, låta da 
vinMt ég gfliKMn etymologiens sttrskilta stafning»« 
lagtf för h vartenda ord, hvarvid den kan sättas i 
fråga? Kunna ens dessa för hvart ord särskilta 
stafvelseiagar möjligen förenas dermed? Mbn ser 
hänif lättdigen, att oi*tografi och etymokgi firo tiU 
deras natur icke aUwast två ^sak^ af veiUig åt« 
dnilU^bst, utan, hvad med mera rättbet kunde sft» 
gas. Ml låiXfr af aUdOes hvanmnan m^isaU syfi^ 
nmgi iåvida deä eBa$bemddiuid«ii0dvlliid«trikta$ Digitized by LjOOQIC |>ft^<erf<IMr>äfligWae^^g« aUf iii iri l i lbo altemfaiglgfdHk.' 

tm^ dfl^r^«ä^4^9«%»«iitor IJisåftåt »r8))i4i%)\d||li 
éJSK» st»Éf»ia}«'titt-:MDJ^'4ltt»J«air aUiAiiWDtnté Aleltti 
liiéfcr ^Adii% « te«kn«n« ImAc^iAmi WMlrb. brjlfiM^ 
liéitäétt^ 'dKbtffi drdtiiiti^-ifötr 4iii«lttiirJlfiM5«eÉ«iti: 

4tl^»Vttf5lcbkdillg«te'af-t)ra{iM tip|>Httft«lM-«filiLdeMit 

Bktf^itTiå<te«)A(^ »'V^sm å^Ptglinö^, -dit <Aen$^tadgl%i|)4 
-dlfM^ällt'11^' Itoiil Utg9^ ii«Almftttb^'«» ^ctabifBg^ 
Ifir^s verfa%å natur och äodamål; men dtfidmkm' 

M^^fiAf ikf^fepHfeSEfkrilMng-^tftt^Akaf^a/acmiiatek»^ 

4aåiéMdyik*^^ii6rAii *MeÄ>mfBg dferkiytvMisMé kwiii 

5å6olÄ<4ä(fedBft»l]i^fn)igt al^i^^ dtjif^détt ffffnaaM*!^ Digitized by Google < 34 > 

Wbag göca , . utte m^^Ce • betraktas »åmm 'ötini&s(o<- 
natiillfiina iiufvudsaliigaate delar redan gjord och 
gif?€aa; ooii dfi problemet* Ibljaktligeii Mir nästsH 
Uott odBt endast att uj^pfiniia én staftiingsiära, sva^ 
rande till den genom Jbinbet sålunda förut gifna 
och afgjot*^ stafningen: dä synes täl temligen be^ 
.gdpligt» att en sådan stafning^slära ej kan i sina 
iföreskriCter följa och vArdaordens-aflfigaiia upprin- 
nelser, längre eller närmare, än den fastslällda 8lå& 
ningen sjeåf J>dimies hafya föl jt och våiviat dem. 

Frågas nu af någon, bfari ortografien éåledM 
kiommer att heatå, såär klart, jatfc hon iett^sftdaot 
språk föga ,kan. bli&ra annsA än, ett bfett uiletändé 
af den ordningslag j sw^ finnes bäst d^/wrenssiäm-' 
mande medlen af bruketredanoMagna '4ta/mmgert. 
Hcaanes omsorg blir i synnerhet att uppflnaa. de 
kortad minne^ägoTj som <kunlia Leda så väl tiH 
fulktändigt begiiapp xmx denna ordnii^siag, som tftU 
(allmänt och enstämmigt ialéetagande deraf; icke att 
fördjupa sig i forskningar efter de förda urspru»^ 
gen, .ännu mindre Mt efter dem återkalla ett fora)- 
dradt och redan ombytb stafiiingssätt, under före- 
gifvande af nödvändighietén att följa « de räUasie 
oHografiska . shäl och orsaker, och att bygga staf- 
;nii^n på sin^.. sannskjrUMga gifunder. 

■, Till ;des^ isistoftmdfts antal hör yuserligen ej 
hvar. och en etymologisk a72&^/;i>^^ som kunde vid Digitized by Google stofnlngw för^l^äras. Man skulle tfter sådana an* 
ledniDg^r böf9k skrifra förvUda, förgyldaj bätsi^ 
sUst, mfiu stufiiingetis räUa grunfl^x* P&l^ga det ej. 
ÄiVea : d$r> h^arest d«ii. e&yinologi$kai.bokstafv«^ 
bikehåUaade Uifvit aF braket stadgadt, såsom i 
J^elbsf^ hj^xta^ hvéUfvaj djup m* fl«f måste ofta en 
djbilli^ göras emellan hXoittaL hegynnelse^arsahen till 
eiilt sj^nt bok^U&bruk X^vilken merendels igen* 
0niiea i jet^mologien^» och det närvarande ortxigra^ 
fiska skåUei» som tvertom liggfr merendels i det 
£MStstfiU4a bruket och nödvändigheten af dess bibe- 
hj^Mle fbr Qrdeos igenVfiMieligkets skull. Men 
man har i stftU^ tagit ursprungets historiska or- 
sak för .den enda» som kunde gifvas^ den enda, 
;^pm sks^ngaUlriui hade att följa» och h varpå re* 
geln borde byggas* Deraf bar händt, att man be- 
ständigt förblandat ^led Jlvar^ndra stafningsregel 
oeh härledning j hällapde d^jijL alUid. för en och 
samma sak, emedan de i sprfikstafiaingens början 
vänligen firo det» Men man hade bort finna, att 
detta bokskifliga berodde emellan ett nuvarande 
språk och ett urgammalt måst unde^ seklers fram- 
skridande mer och mer upphäfvas genom uttalels 
mångfaldiga fbrjindringar , sjelftydligheten af de 
nyare orden och den nästan totala förgätenheten 
af de gamla ordstammarna. Man hade i synnerhet 
kunniit märka, att den f(»rdna etymologiska anled* Digitized by Google c 86 5 

nrngeo, nd fSHjå i språk«t, nu öfvergifve», redati 
derigenom i^é \$kulle kcinna' Uif^a en allmän staf^ 
niägskg. Déh itifi aatises med r&ttvisa såsom be*^ 
gynnelseorsak till vissa delar af det ännu* rådan^ 
de bok^afsbruket) ineti såsom närvaraiide orto^ 
grafisk orsak > • d»- v. 0/ i^w^ ännu beiallande skitig 
låt«r den* vid tkWmäté eftersinnande icke antaga 
sig, utom i någfa^sär^kilta fall; långt mindre så-' 
söm den enda sannskyldiga gruödén för b^a språk- 
stafnfngeö, sedan i:o ingenting- ät- niera likgilltigt^ 
än detta noggranna bokistafsförhfillati(ié till ett gam^t^ 
malt, förgätet språk; 2:0 intet fiodamål* för stdbibgs* 
läran* dei^mot är af större vigt, än ordnkig och en^ 
stämmighet i bolcstäfsteéfknens ailv8tidiiing« Alk;, 
hvad som nödvändigt fordras till dess» äistnätndä-, 
irtgör* stafhingens verkliga ortografiska orsaker och. 
sannskyldiga grunder: allt ^ hVad som ej ledei* dér- 
tllU eller skulle utan all nytta strida dérethot> kan 
ej komma under jletta namn. 

Bet skdUe väl tyc4a^, som åtminstone nume- 
ra ingenting- återstod till vederläggning af deras 
ptVstående, som göra etyittologiett (äfvett dfen äldsta 
och förgätna) till den högslå , om fej »enda > princi** 
péri för helasp^råkstafningeh. Éiiiellertid har jag 
liftintills besparat mig äniiu ett äkäl ätt anföra., 
måhända ,iner afj^rånde -än något af de fiifegåetide; 
åtminstone torde detta skäl bl^Va nvéra verkande på Digitized by Google deras omdöii|6> hvilka, med misstroende för alla 
islagstlinl^tgrirnder^ ef^e^ 4^ fordra sammanhåUoipg 
och.eftersipnaiidey hqliöfv9 att finna styrka f&r $in 
öfvertyg^lse; i klara > talande 'e£lerdömen« Demia 
nya och yttersta Jiieyisningsgrund Ugger i beskaf- 
(l^nllefen ^£ andra språks artogrs^,: i synnerhet de 
mest foUJ^OTnligas^ och dera^ (y4iitS^ aflSgsenhet 
fjrän JiVad bo^ osiS egenljigen föi^st43 ni^<etymolo- 
gisk^tafniipg, 4^ vill säga: f^okstflfwns mnbjrte ifrån 
(i^t Hmpla^ nmkqHiska Ijudtiecknet fiff ett Uf^judande 

Illan öppne \AckX hvilkiBp grekisk «Uer latinsk 
holi in;an behagar» och man sj&^U ^l^9i« kanhända 
^ed nigon förujadrap öfver dep etymologiska staf- 
oiagejia jol^Iare, att i dessa begge mön^terspråk 
för alla Öfriga näppeligen nägot spär till en.staf- 
ning af denna beskaffenhet låter upptäcka sig. 
AUt är der mekanisk liapläg^ng af bokstäfver 
efter ordijudct, och så blott och simpelt efter ord'- 
Ijudet, ätt man «j likteligen skairl finna ^ för deri- 
yationens skuU, c^fi^ crnnat bdbstafsteeken nyttjad t» 
än det, $om äntiiigen finneg^ alfebeti^ bestämdt för 
att uttrycka detta Ifad, ellef genom 0pråkskrifnin<* 
gens mekanik asrtagits léi? vissa bd^mda tillfällen. 

Man inVäiide,ej häremot , att i begge språken' 
flem ljud tycfkas halva dubbla liak^a&téek^if, sä- 
i5Qm i Grekiskan & éeh r , k och %, y ooh v, och Digitized by Google t 38 > 

att brul^et af ettderäofta synes bero af härledtiingen, 
t. ex. bruket af 5 i i&^/\|/a) (nutriam^ till skillDad 
ifrån r^s^yl^oo (vertam), likaså af % i eivecxd^oo af ^^^o) 
(recedo) till skillnad ifrån Kcé^oo (orno). Ingenting 
visar tvertom mera tydligt, huru litet bokstafvens 
vd i detta språk berodde. af etymologien, och huru 
helt och hållet det deremot berodde af ljudets for- 
dran , än just detta nyss anförda exempel af verbet 
dff^\|/(v, hvars presens icke efter den etymologiska 
rättheten skrifves B^b^od med d, utan med r^ 
r^BCpoD^ efter uttalets fordran, som i Grekislan ej 
talte, att två hvarannan följande stafvelser börjades 
begge med aspirater ()&, (p), hvadan ock på lika 
' sätt^ uttalets sxod i stället för etymologiens 'é%«, 
hvilket man återfinner i futuret '^^i sä snart aspi* 
raten % går bort. 

Då det för öfrigt kan bevisas vara fuUkomli- 
gen falskt, att Ä och r, « och % verkligen haft 
i Gi^kiskan samma ljud, fastän vi, efter vårt ut- 
tal, icke åtskilja dem Cp^ samma sätt som vi, utan 
särskilt öfning, h varken kunne uttala Engelsmän- 
nens th annorlunda än t^ eller Tyskarnas ch an^ 
norlunda än ek), så förfaller derigenom det anför- 
da inkastet Bruket af ^ eller r» af te dier % 
blir ej ^etymologiskt, utan ren, nödvändig Ijud- 
stafning, för att uttrycka uttalet, oqh som^ genom Digitized by Google ca») 

o^iksL bol^a^eckent blott itskiljqr. tvénp^ olika 

Icke annorlunda förhAller det sig med Iiatinen* 
Efter yårt uttal (& t. ex. c! och s samnia ljud, s& 
att. recipere^ emottagOj och resipere, smaka af, con^ 
ce^sus^ ^till^Uetsffj oeb o/ms^ssuSj sittande j samling, 
^uUe syna3 blifva d^rigepom en verklig etymolo- 
^i^k siafakillnad, som utvisar hä]:lednLngarna, de 
fbrra ordans irån. capere och cederej de sednarejs 
frän sopor och sed^re. .Likväl är detta intet annat 
461. en blott bokstaflig teckning af ljudets skiljaktig- 
bet; ty det är fullkomligt visst, att c i Latinen al- 
drig uttalats som •^y utan» som k i kan eller kär* 
C i recipercj concessus hade» åtminstone nära in- 
till, iSamma I|ud »>m värt k i kippa och kela, och 
kunde derföre, efiter ibiptta ];nekanjlska stafnings- 
lagen, icke skrifvas med ^^ .hvarfore äfyen exceUo 
doh exera&), fastäa värt uttal. pä intet säi;t åtskil- *) Hvad åter bruket af y i stallet fSr v angår, sä är 
numera tämligen utrSnt, ätt detta bruk icke äger af 
etymoiogien den ringaste -anledning, och har till ur- 
sprung iu^tiannat än kopiftemas vana, att genom 
.förlängning al v i. synnerhet vid hopbindningen med 
päfSljande konsonant, giiva deråt ett itseenJe af 7. 
Hva^fOre hftoddlsen också intiAFat blotta kursiv skidft, 

. der dessa Ij^kstäfver hafva i bf^npgen någonting en- 
ligt. I den äldre uncialskriften, Grekernas egen, fin* 
nes aldrig y i stället f 5r v. EyyW slrifvea ENlTr, 
■A'-y»uf«, A1«IX£A, ot s. v. Digitized by Google c « > 

|er dem, iikvälr utfl&clesr dbt ena' e^a/fo» det an*- 
dra exerkeoj och således för sjelfva IjudeU sknål 
tecknades med olika stafning. På samma sitt med 
det öfrig^a, såsom ph i philosophiaj ih i themay rh 
i rheda, ce i mostor ^ moenia o« s. t», hvilkas ljöd 
ingalunda var, såsom eibnr virt uttal, t, r, e, i 
fegere^ re^imenj mereri, stan ganska ^ildt deri* 
från, oeh sÄledes denna' stainiog icke lieller vid* 
lagen egentiigen för härlodmngens dkuU, utan för 
att uttrycka ordljudeiis åtskiliighet 

hfkr man på detta aStt genomgår hela d^n 
grekiska ooh latinska stafordmi^n, ixAsXb maa 
föraikira sig, att i tv«ntte sprftk, så fulla af ety-^ 
mologiska' (H^ladningar {<deras talrikhet k^n af alla 
iexiker inbdmta«3> likväl icke, eHemlippelig^i, fin- 
na någon likliet titt elym^o^sk stafning^ d. v. s., 
tUl en stafning, som, för aitt visa ordens defivation, 
af viker ifrån ondlft4dks m^aömiskäj nödvändiga teck* 
rnngj och njttjar härledningsbokstafven i stiget för 
den räUa^ naturliga IJudhokstafven^ 

Skulb AågMi tftn^ kOir^, att vårosiikmkMn* 
nedom af dessa spfrks tittat måii^nda tiekar oss att 
veta, liuruyida ordijuden verkligen blifvijt i skrift 
uttryckmnicd dannu på^^da ittekaniiska J^grann- 
het elW ej, då, t. ex. uttalet af den nya Greki- 
skan &å noyeket åtskiljer sig ifrån skrifoingen, sä 
svaras bärtill, att dessa sednane afvikal^r högst Digitized by Google < 41 ) 

trallen jbevim itigwtilig: ^nm/^» «n. lblo^t,eii m»U 
lantid af. Jbarbarisl^a sekler > sfHn loljt efter stora 
Jbaigerliga, omikifibepi, braruiider cjffrj^kvArdm eft^ 
band upphört.» ofJk .^U^^ QjrdljtUiUiii isoi&nini^ 
afvikit.fito dM rätta jildr^ 9piAket oeh d:eQ be^ 
stämning, de &ttti dioss. fordna skriftliga m^&t^ri* 
«tyeken. Ifc» det är.gepi^msak^ps natur foga möj* 
ligt, Mt i tvenne sä luUkomnade spri^K, ^som Gre<* 
Jkiikao och Itatia^n, och p& tidpmkiteii af talets 
4)ch skrifoingeps gemenjamma. högsta fMUipg, be^ge 
dessa icke &k<da>t samiumtröffa <med brsvraodrap och 
ekrifnmgen irtira det mi^tiig^st iiära uttrycket af ord- 
ljudet. 1 sfitik , aMaiia ^om ioigeUkan » Frapsyskau 
och flem Em*c^risk9> l^vai^est ett enda enkelt-staf« 
,vdsel)ud .ofta teoknas med '^n FJdlyftig samwanfatt- 
^niiig af bokstäfver» d^r kaQ man» om dessa sprftk 
med tiden upphöra att lefva, siutligeo hlifra oviss 
4)m deMs /rättia uttal;, m^n det iv ^ samma fall 
wed Gi^ekiskan och Latiiien, hiriliMis mekaniska bokr 
stafvering år nBX den meat enkJia.».s9m kan gifvas^ 
'och i. hvilåa» tiil birttrjt iStafv^lfeiLjiidj aldrig nytras 
flera boksta&tedien;!» sooi nödvändig bcåMifvas att 
£i»rmera d^t. Det är derföfe oäatan omöjligt^ att 

stctre, comp^f^j ^. a. y.. kuniaat, ätaftinstoAe i det 
jbpgtidligai^ ^itolet, l|uda asunorluoda fio sjelfya 4mk*- 
»ingen jijbtyiiQjr; # alt, i kUM Hi» v^. tveka om Digitized by Google c « ) 

iiågtit*eDda bokstafeljud'» kunsa .Ti dock i^«d temf- 
1ig tiygghet antaga ^ att språket i allmänhet utta* 
kUs efter skrifaingen* E&t^ bejeis derpå är Mfve» 
Ro^arnes omsorg att ombyta ^skrifniogen efter iiU- 
taletv aUt som det stadgade sig. Gen<3?^t.ex.,skr6fis 
i^det äld$(a språket cemjB^ oeh uttalades n«i$tan med 
kj kefw: det ombyttes , efter uttalets förändring.- Pre- 
positionen a skrefs i början liksom af hos o$s. 
Duodecim Tabttlas hafra afvirodj i stället för a vito. 
Sedan uttalet bortlagt f i af oqh d i mrodj ute- 
slötos dessa bokstäfver äfven i skriftiingen. 

Ett enda inkast återstår att besvara. Man 
kände tro, att i Latinen, g^aom sjelfVa språkets 
art, ingå tillfällen förekomma, som skulle fordrat 
afvikelse från Ijudstafningen för etymc^ogiens skuU, 
i fall denna skulle der iakttagits efter samma stränr 
ga fordran , Som hos oss följes. Vi vilja ej här in- 
låta oss i undersökning af de äldsta latinska stam- 
orden, hvarom vi dessutom äga föga annan kun- 
skap, än den som kan hämtas af Duodd.Tabb., nå- 
gra Inskriptioner och några gamla Grammatici. Men 
det är lätt funnet af alla språks förändring, ifrån 
den äldsta rå stamteckningen, till skrifning efter 
det moderna uttalet, att denna förändring, om den 
skolat ske med utmärkande af ordens äldsta ety- 
mologi, fpga hade låtit göra $igiLatinen,mer än i 
andra språk, utan vissa afvikelser från den simpla Digitized by Google Ijudstaftiingeti: Melj %. ex. , blrieder $ig » eållgt Ihres 
mening, otviFvelaktigt från det Schy tiska Med ellet 
'Meddj mustj mjadj håning. MeUe duloiior sktiiHe «åt- 
ledes (eftét T&tt etynM^ogiska siaAlingsiäet i ^MiivA 
med d af ^^^^ fråtsa med ^ af ftäta) bafva sfcrifl- 
vits me J/e dtdcior. Covfestim och festineare, ^i ftM 
(hastig) j s)^v\\e hafva skrifVits, efter våra •cymologi^ 
ska fordringar, med df^ ccnfcestim, fcdsUntwe^ a s. y. 
Men man behöfver ej gå så långt tillbaka: man 
behöfver blott kasta ögat på sjelfya den nyare La«- 
tinen och dess ordledningar. Cressus (Gretensis) 
ät Cretaj skulle efter etymologisk stafning hafva 
skrifvits Cretsus; öbsessusy öbsedsus af obsidepe; 
protensioj protendsio af protendere; fatus, phatus 
af <^/«i, E^^r^v; suppäcatioj subpUcatio -^ iectusj 
cinctusj tactuSj tectum^ på samma sätt med gy leg^ 
tUs, cingtusj tagtus j tegturuj af legercj cmgere, tan- 
gerCj tegere. Många flera exempel kunde tilläggae* 
Man ser då, att Latinen åtminstone icke följt våra 
etymologiska stafningsgrunder, och det lär svårli- 
gen finnas anledning, att den, med uppoffring af 
ljudets rätta och sanna teckning, följt, i allmänhet 
sagdt, några sådana. 

Gå vi nu ifrån detta språk till andra sedna- 
rCj fast mindre fullkomliga, t. ex., till det fransy*- 
ska, så finne vi äfven der, om ej samma nog- 
grannhet i mekanisk stafordning, åtminstone samma Digitized by Google c « > 

$y(mii»$ QQh göf^ tili deHajändamåh ifrån språ^ 
keta fpråta rå ooh osi^kifteliga form tiU d9ss iiär«> 
vai^Midft o41«4e och faststäUda. Man jemföre med 
uån da^r$ Fransyska Mootaignes och andra äldre 
iarfnttorås* Uau skall dä förmärk^i, huru nästaii 
aJU? ^ hok$i»{s{e^en^ som efter band försvunnit 
ur l|(Ull^(# äfven försvunnit ur sjelfva skrifningen^ 
M SAarfe deras stumma ljud icke ingått i dé all" 
jwäAoa. staftting^lagarna på det aiUid liksts^Uiga sätt, 
MUi L eK. imt t. tredje personen af pluralet, ^Uer 
^BacmantQrna r> t, s, framför di&t följande c^d^ts 
kegjrnnelse^konsonafit» o. s« v» Således finpe vi, att, 
om s gått bort ur teste, estre, no^tre C^om di^^ 
49rd fordom skrefvos), så har det $kett4^rfare> at|; 
.det «ittalas i attester^ rester, acco^rj ock att iipn 
{[en mdkaflisk orsak gafs , hvarföre det skulle hör 
ras i vissa .ord , och icke i andra med aanim^ $taf^ 
•byggnad. Men man finner, hvad mier Sf, odi hvad 
i symfkerhet förtjenar anmärkaSf att j^usit dessa på 
sådan grand uteslutna bokstäfver voro tillika just 
desamma, som gåfvp icardon.. deras efymolagi^k^ igen- 
känheligbeej favad^n de äfven broligtvis blifvit ifrån 
början intagna både i talet och. skrifpingen. Sålun- 
da uteslöts e w äictj fakt^ trécterj som likväl var 
just den utmarkande etymologiska bokstafven, — / 
ur auitre af ^ter, ur ceula: af celuij ur faula: af 
faisus, ur mieådx af meUuSj ehuru pk lika sfiitt fust Digitized by Google c 4é ) 

d€fi utmäiiandeetyifiologiskd^i^k^toffM.' lti»ti skvet 
smbjét af det latinska subjeötusj concépMdtr'^^ adrt^ 
eeptuSj 'Osnerie- 4d asimåSj peust af poiestj hatat af 
idtiiSf cogfiéiscäfide af c^gmsoere o. s. ^y, i hvilki 
fall just deii thtniäfkande etymologiska bokstafven 
äP' åen^ $om gått bort ur ^tarmngen;- é& att d^t 
fransyska ^råketg förätidritig iirän dén gamla skrift 
niogén till den nuvarande år ej alt dttsé alinor» 
lunda, än som én beständig uppofiHng ät etyiUo^ 
k>gien åt 'den mdtadiffka stafotidiJädgM^). - 

Det är äfven genoitn sakens natur nödvändigt, 
å(t så skulle ske, och att detina gång till stafnin- 
géns fullkomligliet, eller åtminstone förbättring, 
måste vara, i mer eller mindre mån, alla språks. 
'fy ett nytt språk må uppkomma antingen genom 
inblandning af ett främmande, såsom t^ransyskan 
genom tillsatser ur Latinen, eller härleda sig från 
étt eget äldre, såsörii vårt från Götiskan, så finnes 
alltid' en lid, då ordledningarne^ niera nya for 
tanken eller ögat, behöfvaatt, för tydlighetens skull, 
behälla ju mer dess hellre af de ursprungliga or- 
deris både ljud öch teckning, Mari kan då ännu *) Det år h^ty att e b^hälles i sceau^ieaUj öi^fl,, inen 
detta ,sk^ fdr eb Mrvarand^ otdsfhgfskaps skull (nem^ 
ligen den med scellerj belle o. s. y.), vid bvilka lill- 
fållen hvärt octi ett språk bar sioa egna och sårskilta 
fc*arÄJgtfr. Ubdantag af^ndiia HkA flÄttad ^JlfVen;- •' Digitized by Google &eh9fv^ cibnfid i li^l^ af 4)i)rlédoiti^tecken (oek 
fMfJktl^éii bnnu iii«r I sedidii stftxiiwdeAr hiktvit ttf*- 
^8tfa8^'€fl!té#< dlMéle^ okända), då ut)p&JDiamttr den 
läe&^ni^a regelbundeiiiieteiis fordran odh *bfir 6t£Kf^ 
ditigeili» kögél^ odi rälta gnmdsats. Hbrädaf» man 
s^', äftfi 'Wymaft>gf* ocb mekanisk stafningj fasttfn 
tvefine verkliga stafningsgronder, likväl ioise måste 
betral(tafi^ iiåsöm mbjliga att pä ten gång fy\p f utan 
^som^ ^ucees^ivå principév, af btilka den förstat 
faller med tiden af sig sjélf borl dch ger vtSsta för 

' < Qm des^ betraktelser Bro grundade, si följer 
4eraf^ i förening med det löre^ående, v.o "»tt det 
^ymöldgiäka stä&ätiet 8r bekofveis och* den lii^ 
bildningsgradens, åét mekamska dereraot> den liö- 
-gré språkodlingens; 2?(> att i den mån dét sednare 
tippstiger= såsom allmött princip, måste dfet ibrrft 
falla und^n och förvånodlas ifrån denna värdighet 
^411 en blött grund förnägta undaiaag, i fall såda- 
na finnas nddvttndiga; %o atp) denna etymologienb 
fin vändning såsom grund för undantag, li vilken så*- 
ledes blir dess enda bruk i stafningen, likväl föga 
-k^n äga rum vid andra tillfällen, än då vis^ ord- 
%*LiIlnader behöfvas för ögal, såsom emellan ^/Äi 
och Jl/gtj slakt och slagt^ m. fl. sådana, eller på 
• -:. • V: ■-•»•, det Digitized by Google c 49 ) 

tlet bög$ta, när. man (nb. I sammaphang med den 
jallmänoa stafningsordningen]) .finner någon gäng 
tillfälle v att genom den etymologidea bokstafven 
likasom upplifva för tanken ett ords m^isprungliga 
bemärkelse, såsom t. ex» rensa af ren^ elfenben af 
fiejant^ dugtig af duga^ ljus i enlighet med lysa^ 
Q. s. v. Men som dessa nu mera enda mö^a an* 
yändningar af etymologien alltid förutsätta stamr* 
ordets närvarelse i språket och för tanken, ocb 
pist uppkomma genom åtanken derpå, så visar sig 
derigenom så mycket tydligare otjenligheten af det 
slags etymologisk stafning, som tvertom skulle, i 
trots af både bruk ooh stafordning, grunda sig pä 
obekanta eller alldeles förgätna ord, vare sig af 
vårt eget äldre språk, eller af andra främmande. Tredje Stycket» 

Om Vokahslägtskapen. 

Ännu är ej allt sagdt om etymologien, som 
behöfver sägas. Se här ett slag deraf, af en helt 
egen beskaffenhet, och som under namn af vokal- 
slägtskap varit lädge och mycket inblandadt i vår 
stafnijQgslära. Digitized by Google ( 60 ) 

AlademieDS fordne Ledamot^ Herr af Botin ^ 
den sijste, som, iooan heones egen afliandling ut- 
kom , skrifvit öfver detta ämne» yttrar sig derom 
i sin bok: Svenska Språket i Tal och Skrift j. pä 
följande sätt: 

'^Som efter Svenska Språkets art en slilgtskap 
eller öfvetetisstänilDelse rönes sä ytti emellan a och 
äj samt ä och äj soiH emelläil o och öj så att det 
ena ljudet ofta i det andrå förl>ytes, fnäste sädant 
ocksä iakttagiis i skriften. Således hör man^ vid 
fbrbjtningeil etnellati d och äj så väl efler ljudet^ 
som efter slägtskapett ^ hrukä ä men icke e^ till 
ex. gäspa af gapa^ svälja af sValg^ täcka af tak^ 
tänka af tankéj händei* äf hatidj länder af land. 
Äfvenså hör man , vid förbytningeii emellan o och 
Qj skrifva lofva af löftCj dold af dölja, rodna af 
rödj somna af sömn, lossa af lös, dotter — döttrar, 
son — söner.'* 

Valet af dessa exempel kan ej annat än skaffa 
dem bifall vid första påseendet. Som de alla bå- 
de fullkomligt öfverensstämma med det allmänna 
bruket 5 och tyckas äfvett, genom en viss likstäl- 
lighet sins emellan» äga tiågoA grimd i sjelfva språk-* 
arten» är maii nöjd att finna en regel» som ger åt 
bruket åtminstone ett anseende af princip, och kan 
e) annat än finna sig benägen att antagia den. Digitized by Google c 61 ) 

Men man nödgas snart misstänka i vid när-» 
mare pröfning, att denna regel lånar» blott genom 
valet af dessa och några dylika exempel» ett sken 
af' ratihet» som dep för öfrigt ej äger, hvarken i 
sina grunder eller i sin vidsträcktare tillämpning. 
Ty om deit verkligen synes naturligt atfc skrifva 
mså Inbaket: gapa — gäspa^ lö/u — hfuä^ tos — 
b>^sap då alla de uppräknade orden» nch äntui mån* 
ga flera» Qfv«rensstämma i aasima tMåstaAfikiiål-^ 
lande» så förekommer visserligen ej $å«omlika nöd- 
vändigt att skrifva» emo£ loruket, äfUr af 9pter^äl^ 
ler af alla eller allaPj Jiände af fiande^ tad0 Q stäl«* 
let för iddajj för slägtskapen med loda; sola (\ stäl- 
let för sdlajj. för vokal-skyldskapsn med di^t äjldre 
sula; kårj, såsom siägtord t^^ katfv»; får/tig, i 
onlighet med teurfva; stack y såsom trojyiglvis i skyld** 
skåp med st^e^^^ o. s. y.» ait e} uppräkna jen miMig4 
andra exempel. 

Det synes redan häraf temUgen tydligt för . 
hvem som vill märka dertill» att regeln fått sitt 
anseende af rätthet blott genom exemplens öfver- 
énsstämmelse med det fastställda brttketj men att; 
sträckt derutöfver och till heia språket i allmän- *) Ihrc ger vål ett annat stamord åt stacks nemligen det 
Grekiska ocy^os^ men han erkänner dock, att nåstan 
all^ etymolbger koonma A£««reii3 ooi b^gge ^^^m 

• gemcneamoia uxspiwaigé Digitized by Google c 5« ) 

het, blir den i sin tillämpning ofta föga möjlig att 
följa, och måste liägon gång synas rent af obehö- 
rig , som längre fram skall visas med större utför- 
lighet. Och om således hvarlcn språkarteh tvin- 
gar att skrifva ällePj äfter, loduj solaj tdrftigj stäckj 
af dlta^ äpterj löduj sula^ tarfva, stake^ eller ett så- 
dant stafsätt skulle numera, tvertemot bruket, låta 
införa sig: huru skulle det vara mera nödvändigt 
att skrifva med ä och 4 ämbete^ käjsarej hjärnej 
grdllj af ambotj kajsar^ hjarney grrd**), i fall nem- 
ligen både bruket och en bättre stafordning fordra 
annorlunda? 

Detta i allmänhet och vid första öfversigten 
af regeln: låtom oss nu kornma till den närmare 
pröfningen deraf. Dervid förekommer att betrakta 
först: Vokal-slägtskapsläran i sjelfva sin egentliga 
princip y och för det andra, i sin tillämpning på 
språket j det vill säga, i sin förbindelse med den 
redan stadgade delen af staf sättet. 

1 
Ydkal-slägptskapsläran, betraktad i sjelfva sin egent- 
liga princip. 

Hela tvisten härom, likasom sä många andra > 
synes ej vara grundad på annat än ett missförstånd 

"!) Ihre skrifver väl groll af det Tyska ^rollen, men han 
tyckes dock antaga gr» för det egendiigA slamordet. Digitized by Google c 58 ) 

af ovd och ett tvetydigt namn af slägtskap, gifret 
åt tvenne mycket skiljaktiga saker. 

Att vissa vokaler verkligen äro hvarandra när- 
mare än andra, och således kunna sägas hafva ett. 
slags skyldskap sins emellan» lär svårligen kunna 
nekas y och skulle nekas till intet ändamåL Denna 
slägtskap visar sig, t ex. ganska tydlig emellan a 
och äj o och öj genom en mängd sådana likfor- 
miga vokalskiften» som hand — händer j land — län- 
der j stad — städer^ fader — fäder j fot -^ fötter^ 
rot — rötter^ stor — större j bot — böter ^ att ej upp- 
räkna flera. På lika sätt förhåller det sig med e 
och ij u och jr* Lefya — lif, illa — elak, hus — 
li^^saj rum — rjrmma, ra. fl. kunna tjena såsom exem- 
pel derpå. Med ett ord: öfvergången emellan vissa 
vokaler och deras förvandling i hvarandra, det vill 
säga, deras skyldskap sins emellan, är redan så 
oförneklig genom sjelfva vanligheten deraf och ge- 
nom sin märkbarhet för örat, att den behöfver 
hvarken bevis eller påminnelser. 

Men hvad^ dervid synes böra lika ofördröjli- 
gen anmärkas, och hvad mången icke torde hafva 
besinnat, det är, att en sådan skyldskap emellan 
vokalerna, egentligen sagd t, hvarken existerar el- 
ler kan existera utan genom blotta ljudets enlig-^ 
het dem emellan, i följd hvaraf några deribland 
förby Us, under uttalets hvarjehanda böjningar, lät-* Digitized by Google c « > 

tare och yadligtre i hvarandra^ an i nfigon af de 
öfiiga. Det beböfs ej ett mycket fint öra, för att 
tydligeii urskilja närheten af ?okaUjuden fader och 
fådtrj tom och i6fM%m^ kuién och kyla. Om Sn- 
nhomt språket aldrig skrefs och inga bokstafstecken 
någonsin gifvita, akaUe alttgt^kapen emellan dessa 
Tpkeier Ukrål alltid Ttra densamma, emedan den 
ttr gmodadt icke i något ut vårtes tecken, utan i 
fijelfvft ljudets natur, bvaiigenom vissa uttryck af 
rösten omeidelbart gränsa intill bvarandra, stundom 
fifven likasom sammimflyt^ och defföre i talet vexel-* 
vis intaga hvarandrw rum* 

Sådant är, tvifvelsutaa, det enda klara och 
naturliga begrepp, inan kan göra sig om vokakr- 
naa så mycket åberop^e slfTgtskap. Den består, 
ännu en gång påmint i blott och endast i ljudens 
enlighet, eller, hellre sagd t, större närhet emellan 
vissa deribland, bvårigenom röstens öfvergångsr 
blifva lättare, ginare, och derföre oftare förekom^ 
ma emellan dessa vokalljud, fin emellai^ andra. 

Man bar sökt att af denna verkliga slägtskap 
emellan vokalerna i d^t vill säga^ ljudens skyldslap 
eins emellan , draga någon nytta föt sUifningsläran. 
Det var på skäl , tagna derifrån , som Lagerlöf, i 
sin af handling om Svenska Ortografien, stadgade, 
att man borde skrifva rymma r( rumj icke römma; 
fyjta Bit luftj icke lo/ta; emedan « vanligare och Digitized by Google ( 56 ) 

ginare gflr öfver till yy än tUl ö, o« s« v. Ingen* 
ting synes naturligare. Så ISnge verkligen sjelfva 
uttalet af vissa ord ännu är deladt, som formod^ 
ligen fallet oftane v^r på Lagerlöfs tid» kan man 
utan tvifvel sluta nsed någon grund af vdialemas 
vanliga amve?slitigar, hvUk«tdera uttalet som för* 
tjenar företrädet. Likväl måste abmärkas dervid, 
att vjb uppkommer deraf alldeles ingen säker lag, 
då spåket äfven i sina närmaste l|udskifken så 
ofta af viker från vokal-^släglskapen, t* ex. i Hå -^ 
stod^ taga — tag^ gi/va — gaf, faUa — fötlj bära 
— bar — buren eller b^renj^ odb då brukets välde 
på uttalets böjningar måste ovillkorligt erkännas: 
a:o blir denna tillfiilliga njlta af Ijud-slägtdkapen 
emellan vokalei^na naturligtvis ganska lit^ och 
slutligen ingen j ju mdr uttalet hunnit att foUkom* 
ligen stadga sig: 3:o HDgår d^tta vokalljudets be<* 
stämmande på iiltet sätt etafnlngsläran, till hvil- 
ken det e) tnet hcHr att åfgöra^ huruvida man bör 
skrifva rymma oller römma,, ömkelig eller jmkelig, 
än* huruvida man bör säga och skrifva ye<)ii: eller 
fick, geck eller gickj^ gäck bort ell^ gä bortj halp 
eller hjeJpté. Allt hvad ej häri beror af deii gram- 
matiska ordningen, och äfven, till många delar, 
sjélfvä deittta ordning, ankommer på huru talet 
sUdgat sig genom det allmänna bruket: 
^^m pefics arbitrium estj et jus, et norma hguendu Digitized by Google i CM) . Yose nu vfirt spnåk i 4^ta afseende ännu alt 
stadga,? sä att £räga kunde vara om hvilket vokal-» 
lj42d som {Rätteligen borde höras i det eller det 
deriiVAtet; den eller den böjningen, så hade vokal- 
alligtakapsgrunden visserligen eo ganska begriplig 
an^ändligbet. Men sedan alla vokalljuden i spri-^ 
ket bUf vit af det allmänna uttalet en gång för alla 
^tnd^Mle^så att ingen förändring deraf/ eller oviss- 
het deroxn kan äga rum; då synes också all möjlig 
fråga om vokal-slägtskåpsgrunden (i sin rätta me-» 
ning förstådd^ . och om dess användning vara nu . 
mera förbi» så framt man ej. ville tillägga för skrif- 
ningen* att det af uttalet bestämda slägtljudets eg^/i 
bokstaf måste alltid väljas ^ såsom dess rättaste och 
tydligaste tecken* Så snart åter denna sistnänida 
lag ej erkännes och antages ^hvilket ej i vårt språk, 
sker^, då blir i sanning ej lätt att begripa hvad 
minsta öfrigt inflytande vokaUslägtskapsläran skulle 
kunna hafva på stafningen, eller på hvilket annat 
möjligt sätt stafningen skulle kunna rättas efter hen- 
nes fordringar^ 

.Men då man ej kunnat draga för språkskrif-< 
ningen någon betydande bjelp af den verkliga vokal-*, 
^lägtskapen, har man uppfunnit en annan art der- 
af» som genom en falsk likhet med den form lät-, 
teligen förblandat sig dermed, och blifvit, under 
s^mmii namn, desto mer intrasslad i stafnings-. Digitized by Google läi*an. Sedan man nemligeti beliöft söka någon re- 
gel för bruket af de likljudande bokstafstecknen é 
och äj o och äj har manföreskrifvit, att detta brtik 
borde rättas ^ i härledda ord, efter bokstafsCecknet 
i stam- eller slägtordet. Således borde man skrifva 
ljudet ä med sin egen bokstaf ä i människaj for 
det/fl^ som fitines i man; men med e i lecker (iäc* 
kerjj för det /, som finnes i stamordet lingere. På 
samma sätt borde man skrifva å med sin egen bok« 
staf å i skälla (yexhurn), för det aj som finnes idet 
gamla skaUda^ men deremot med o \ foiéj för det 
6., som finnes i föla, o. s. v. Allt detta , som det 
heter, för slägtskapens skull emellan vokalerne a^ 
ä och å^ i och e^ o och ö m. fl., hvarmed likväl 
svårligen annat lär då kunna förstås, än blotta lik- 
heten i bokstafstecknens utseende, 

Då man betraktar denna stafningsgrund en- 
dast såsom ett slags ordningslag för det annars 
oregelbundna bruket af de likljudande tecknen e 
och äj o och äj så må den, under sådan åsyn, för- 
tjena något afseende. Valet, i deri väter, af den ena 
eller den andra af dessa vokalbokstäfver fästes åt- 
minstone derigenom vid kännetecknet af vissa an- 
dra bokstäfver i stam- eller slägtorden: ett känne- 
tecken, det är sant, icke alltid af ostridig visshet, 
men dock i många fall lätt och tydligt. Det blir 
t, ex. ej svårt att af det aj som finnes i ordfet hvalf^ Digitized by Google slrax finna hvUken bokstaf, e eller äj man till 
följe af denna princip mfiste välja i ordet hvälf-- 
va ^}» likasom man af ä i välde strax påmipnes 
att skrifva med ä slägtordet våld. På samma sätt 
bUfva 6 och u, i röd och nudén, icke tvifvekikttga 
kännetecken till bruket af o i rodnad^ moln, m* fl» 
Svflrigbeten fir Uott: i:o att ursprungs- och slägt-» 
orden y efter h vilka detta bokstafsval borde rättas, 
ligga ieke alla pä detta sätt inom gränsorna af det 
närvarande tungomålet , utan gömma sig merendels 
långt bort i det äldt*e språket eller andra främ- 
mande, fordra dérfbre djupa undersökningar, och 
kunna ej vetta med visshet, ens af de lärdaste: 
^o att både tydlighetens fordran och det faststälU 
da brukat ioke sällan råka i stridighet med denna 
stafningslag. 

Ej heller föreställe man sig, att, emedan den 
tyckes ägd sina vissa etymologiska anledningar, 
den följaktligen måste vara grundad i sjelfva sa- 
kens natur och blifva derigenom till riktig staf-« 
ning oumbärlig* Vi liafra redan sett i förutgående 
af handling, att det gifves i hvart och ett språk, 
till bundrädetals, sådana etymologiska anledningar, 
hvilka i stafningen med vida stöi*re rätthet förka«^ *) Så framt annars hvälfva icke, hvad Ihre tror, hår- 
leder sig ifrån ordet hvelj dä det efter yokaUslågt'^ 
skapsgrunden borde skrifvaa hvei/va, 

Digitized by LjOOQIC istas, än de sLalle iakttagas odi följas. Allt an- 
kommer i sådant l^Si^ första på hvad tydlifglwtejis 
))ehof nödvändigt fordrar; men dei^öfver, blott 
Dch endast på hvilka fördelar af ordning och allt 
män emtämmighet kunna genom den stafningsla^ 
8om föreslås, möjligen erhållas* 

Såsom en föreskrift af denna sistnäinda åsyfk^» 
ning, det vill säga, såsom ett blott vil/korligi fötf 
^sloff till ardning&regelj kan derföre den ifrflgava* 
lande yokal*stafningsgrunden förtjena afseéiide. Men 
det Sr annat, när man utropar och antager den såf- 
aom en lag, grundad i vokalernas slägtskaper sins 
"emellan, ocb derigcnom likasom ifrån språkets grund 
ovillkorligt upprunnen oeh med dess art införlsf* 
vad; ty denna tanke derom innehåller och med- 
för begreppet om språkfel och obehörighet i all af* 
vikelse från slägtskaps-grundsatsen. Det Sr således 
ingalunda likgilltigt, under hvad synpunkt denna 
stafningslag anses och föreställes: om den betrak- 
tas såsom ett blott förslag till etymologisk ordnings* 
regel för de likljudande vokaltecknens brvik, eller 
^åsoiQ ett slags naturlag för stafningen, verkligt upp- 
kommen af Vokalernas slägtskaper och sjelfva språk- 
artens beskaffenhet. Ty i förra fallet blir dess an tag- 
lighet villkorlig och beroende af förslagets tjenligliet; 
men i det sednare förutsattes redan , genom sjelfva dess 
natur och namn, rätiheten och behörigbeten deraf. Digitized by Google Läsarn förblande således icke dessa tvenne 
olika begrepp om vokal-^lägtskapsgrunden, utanät- 
slbilje dem med sorgfäUighet. Ty att denna staf- 
^iogsprinoip utgör ett förslag till vokalemas bruk 
eflar vissa bokstafsmärken, som Icujona synas och 
fä namn af etyraologiska , det har redan blifvit nyss 
ofvaniore anmärkt, och bestrides fcdjaktligen icke. 
Af detta medgifvande följer likväl ej något vidare » 
än att étt sådant förslag kan^ efter dess mer eller 
mindre lämplighet, gillas eller förkastas. Men hu* 
ravida denna princip utgör eller ej utgör någon 
sann vokal-slägtskapsgrund, det vill säga, hm^uvida 
den stafning, som deraf föreskrifves, uppkommer 
genom fordringarna af en verklig slägtskap vokal- 
ljuden emellan, och huruvida vokal-<slägtskapsgrun<^ 
den således under denna synpunkt förtjenar eller 
ej förtjenar sitt namn och sitt anseende, detta är 
den hufvudfråga, som måste undersökas, och.hvil^ 
ken man^ i närvarande stycke, företager sig att 
eflt^r möjUghet utreda. 

Mai när man vill, till en början häraf, åt* 
minstone veta hvad med ordet vokal-slägtskap här 
bör egentligen förstås, så är ej lätt att derom er*^ 
hålla något klart och tillfredsställande begrepp. 
Ty menade man derméd verkligen detsamma, som 
vi ofvanföre visat, bör» förstås dermed, nemligen, 
slägUk^n emellan sjelfvavokalljuden^ som omvexla Digitized by Google c pi ) 

i ett ordskifte (t. ex. emellan^ ljuden a och ä i 
fastj /ästa)j så vore ju yokal-slägtskapen fnllkom-* 
ligt bevarad derigenom, att dessa uttalets besl&g^ 
tade Ijudskiften riktigt iakttogos vid skrifniiigett 
och tecknades pä papperet med all nödig tydlig- 
het af bokstafstecken. 

Utan tvifvel vinnes denna tydlighet bäst och 
säkrast genom bruket af de omvexlande slägtlju* 
dens egna bokstafstecken. Också tyckes det vara 
just för denna orsaks skulle och knappt kunna vam 
fbr någon annan , som Ortograferne uttryckligen fö- 
reskrifva bruket af bokstäfverna ä och dj i man — - 
människa y skällda — skålla^ våld — välde; men defr- 
emot i alla dessa ordskiften enhälligt förkasta brti« 
ket af bokstäfverna e och o^ som, ehuru till lju- 
det lika gällande med äj dj likväl ej utgöra dessa 
vokalljuds egna och rätta bokstafstecken. 

Man skulle således tro, att allt vore härigenom 
afgjordt och upplyst; att med vokal-slägtskap "me- 
nades skyldskapen emellan de tvenne vokäU juden/ 
som finnas i ett ordskifte; och att med stff&iing 
derefter förstodes bruket af den beslägtade derivat- 
vokalens egna bokstafstecken, såsom det rättaste 
och tydligaste. 

Sådan visar sig, till sin fördel, alltså hitin*-' 
tills den så kallade vokal-.^läg4skapsläran , eller sta^f-^ 
ningen efter vokalernas skyldskapeJr sins emeHan. Digitized by Google Låtom oss nu se till» huruvida den förblifver sig 
Hk i hela sm tillämpning, och huruvida grundsats 
serna deraf verkligen Sro dessa nyss anförda i el* 
ler helt andrå stridiga. Till den ändan, tågom 
först en öfverslgt af denna läras särskilta före-^ 
skrifter* 

Begynnom dervid, fbr större redighets skull» 
med upptecknande och indelande af de olika bok- 
stafsvexlingar» som af denna påstådda slägtskap 
uppkomma och anhefallas« Slagen af dessa bok- 
stafsvexlingar äro tvenne* 

Det första är det, som har ä till slagtgrund» 
odj innehåller omvexlingen af denna vokalbokstaf i 
nu till d, nu till ä, eller mellan ä och ä ömse- 
v4« , t. ex. fust -^ fästaj skal — skdlj sälja — såtdj 
Ob s. v* 

Det andra slaget Sr del» som anses hafva o 
tiU islägtgrbnd» och innefalller dels bibehållandet 
af denna samma vokalix^staf » fast med förändradt 
Ijttd» såsem i kmo^-^kiKMiai dels omvexlingen der-* 
af med vakalteoknen é och Uj t. ex.: föia — fate^ 
sofva — > somn^ spunnet — sponadj bod — biådskap^ 
as. v.*) *) Åonu eu tredje slag innelo tillågga», nemligen det, 
som har i till slJgtgrund, och inndiåller omvexling^n 
emellan denna vokalbokstaf och bokstafven Cj såsom» 
efter n%M £M^na nåf^ilt, i gUda ^ gethj tprntå ^ Digitized by Google ( 69 ) 

ti vad nu beträffar det första slaget, dier den 
i^iägtskapf som man påslår böra i slafi^ingeii iakt«* 
tagas emeUan a och de b^ge vokqltecknai 4f och ä, 
eller mellan d^ssa sistnämda inbördes, så synes det 
vara bär d^il äanna vokal^sltigtskapeDt d^tviUsSga, 
ljudens slägtskap och teckningen deraf med deras 
egna bokslafstecken^ éom r^^ln verkligen angår. 
Ty då man besinnar, att bokstäfverna ä och 4> 
h vilka här föreskrifvaSi äro de rätta tecknen för 
dessa omvexlande slägtljudi och att d^ foljakUigea 
på ett nödvändigt sätt medföra sjelfva ljuden» så 
sk^lle i sanning tyckas, 30m a.fse)e]tidet på sjelfva 
Ijudeti och p^ deras rättaste^ tydligaste tecknings 
äfven hufvudsakligen inglnge i forc^kriftené 

Emot VvOkal-slägtskapslKran, tagen 1 denna all« 
deles rätta och begripliga mening , blir fidjakiligen 
ej heller någon invändning att göra, utom blott den, 
ätt stafniiag efter vokai^^slågtskapen blir der^eoom 
fullkomligt samma sak med ren IjudsU^mwgs faTil* 
kep^ ehuru visserlifon ödskelig^ idke nu mera låter spretUj slinga — stenda^ »♦ fl. Flera exemi^l åer%( 
^ hafya re(]ati blifvh anförda , men då denpa bokstafs- 
vexHtig nåstan alldeles försvunnit urskrifningen^ocih, 
eburw m^i $9mm^ skål ji^^ad «om de ivemie oCrän** 
nåxnda, likvålej iakttagas au mera , ens af vokal-^^ågt- 
skapsgrundens ifrigaste anbångare, sä ha;* man ej £^n- 
sett nddvåudigt att dervid sårskih uppehålla sig. Den 
skall dock i det följande tillfälligtvis ihägkommas. Digitized by Google (i H } 

inn^*a. sig ö(veralU i språket. Icke .kaller fisyfta 

yokal-slägUkapeps förfälitare att åstadkotama en sk-- 

dan Ijudstafning^ hvilbet genom tillräckliga exern^ 

pel skall snart visa sig. Svärighetel;i blir således 

endasl^^ att förlika deras skiljal^tiga föreskrifter i 

den förra och sednare hälften ^f dq^^s yokal- 

slägtskapslära. Lätom oss nu komma till denna 

sistnämda. 

« 

Denna utgöres af det andra slaget af bokstafs** 
yexlingar » eller sådana som anses hafva o till slägt« 
grundy s&som kno -^ knodaj f 61a — fole^ spunnen — - 
sponad. Man frågar här, hvarfbre vokalljudet <{ i 
derivatet e) tecknas med sin rätta bokstaf d^ på 
samma sätt som i fälla — fåUy stata — ståtj utan 
med den till ljud veklingen främmande bokstafven o? 
Dertill svaras : för vokaUslägtskapens skull emellan 
Q och ö^ u och o, bevisad i språket genom ett stort 
aptal ljudskiften, såsom t. ex. mor — mödrar^ blod 
-r- btöda^ flod — flöda, stod — stödja, rot — rötter, 
bat — böter, bog — bugt, skjuta — skot, o. s. v. 
Men ser man då ej, att det är i dessa exemplen 
och al,la sädana sjelfva vokalljuden o ochc^j o och 
u, som jbrbyta sig i h varandra, och att bokstafs* 
tecknen o — ö, u — o, ingå här blott såsom dessa 
vpkalljuds egna och rättaste skriftecken? Deremot i 
sådana ordskiften, som ifrån kno oc\\ knoge tiU knåda, 

från Digitized by Google frän löda iitl viä/ädaj frSin fö/a tiliyU^j {vin 'Jtf ga 
och Jlugen tiW /ägelj ocli från bud tiW bdduj bäd- 
skåp; hurii ser man icke, att det ingäTonda är sjélf* 
va vokalljuden o ocli Oj o och Uj soril öFvergä i 
hvarannan, utan helt andra» nemligen o och åj u 
och A? Hvarföre fortfar man dä att, det oaktade, 
skrifva vidtoda^ knoda m. m., alldeles som ägde 
der intet ljudskifte rum? Och om det icke kan ne- 
kas, att det nya vokalljudet är — till det minsta 
sagdt — beläget närmare intill å än till Oj hvat- 
före utmärker man ej Ijudvexlingen med det nog-^ 
grannare vokaltecknet, utan föredrager i stället att 
med den aflägsnare vokalens bokstaf skrifva /öfe^j^o- 
gelj bodskap? Eller skulle, genom slägtskapen emel« 
lan sjelfva vokalljuden o och 6j u och Oj blotta bok- 
Jtafstecknen fått med hvarannan en sä oföränderlig 
sammanhörighet, att de, i trots af vökall judens för- 
ändring, likväl böra hvarhelst annorstädes tillhopa- 
föras och omvexla med h varandra 7 

Men det fordras i sanning föga eftersinnande ^ 
för att uppfatta den verkliga grunden till denna 
oreda. Det kan ej nekas, att alla dessa ljudskif- 
ten, hvari o^ u och ö nu ombyta sig till A^ for- 
dom utfallit med ett närmare intill o liggande vbkal- 
Ijud; ty på annan grund hade bokstaf ven o visser- 
ligen aldrig inkommit i skrifningen af förenämda 

5 Digitized by Google (T 66 > 

ord och blifvit ' sedan bihehälten. Sådan var då 
Vet*kligen, i språkets råare lider, rokal-^^lägtskapen i 
dessa ordskiften; stafningen derefter besftod då, ej 
mindre vid öfvergängen rfrån ö eller u till o^ än 
vid Öfvergåögen ifrån ér till ä eller ^> i bruket af 
de vokaltecken*, som närmast uttryckte Ijodvexliii-* 
gen, dét vill säga, i ren tjudstafciing. Men sedatt 
tinder tidernas längd, genom en annan lika så nära 
och naturlig öfvergång i uttalet, l}cKi«kiftet'. utföll 
närmare intill och i mänga ord alldeles samman-^ 
träffade med sj^fva df-ljudet, har i dessa närsläg-» 

tade ord hvem vill bestrida det? • — en a«na« 

lika gRltig vokalvexUng uppkommit genom sprÅk-* 
förmildringen , och den förra upphört att &mas« 
Emellertid när man, d«t oaktadt, likafullt före-* 
skrifver att i ordens teckning bibehålla Oj utan af^ 
seende på det närvarande uttalet, hvad gör maa 
dä annat, än förklarar derigenom detta sistnämda 
för en afvikelse ifrån rätta språkarten^ hvarpå i 
teckningen intet afseende bör faafvas, under det 
att den gamla, rä Ijudvexlingen emellan u och o^ 
6 och Oy deremot antagef» såsom alltid utgöi^ande 
den sanna och äkta vokal-slägtskapen? Ligger .e| 
alltså hela förvillelsen dcri, att man af ett öfv«r^ 
dtifvet ålderdoms-nit ansett den äldre och nu ijipp^ 
hörda Ijudvexlingien såsom endast utgörande ervrik^ 
tig och äkta vokåtLslägtskapj men deremot den sed- Digitized by Google c 6» > 

B»re isSsom falsk och felaktig? Annars^ h vårföre 
tned förkastande af den vokalvexling» som i dessa 
ordskiften för det närvarande verkligen finnes och hö- 
res, intrtliga, genoni bakstafs-ritningen » Motta skug-^ 
gan af en längesedan försvunnen? Eller måste tv& 
vokal-^lägtskaper på en gång erluiiinas i samma, 
ordskifte? £n äldre» som utvisas genom bokstafs* 
tecknen» och en annan yngre» som utgöres af sjelf- 
va den nuvarande Ijudvexlingen? 

Vokal-slägtskapens hufvud-^idé blir» efter dessa 
betraktelser» icke svår att uppfatta. Hela hennes 
fiiremål är nemligen att teckna för ögat språkets 
for^a ursprungliga vokalskiften^ utan afseende p& 
förändringarna deraf genom, det myare» navaEaodA 
utlakt» ock att téelna Åem med deras egtttegeiift* 
Uga bokstafstecken. Således uttrycker bon- 1 judvexr* 
Ungarna emellan a och ä, a och: å^ é. och d^ med. 
sjelfva boksiäfverna & och d^ såsom i hand — hänr 
^^^y S^f — g^-^ö^ välde — våld o.s.v.» icke eme- 
dan dessa ljud vexlingar äro* ännu det närvarande^ 
uttalets» utan emodaa dQ ifrån: bör/an funnits i 
språket. Derföre, göres odb». i denndt läré » intet af* 
seende på sådana genom d^ sediiace uUalet upp*' 
komna vokalljud» som ä I beskärma eller d, i bdda, 
fåie^bdgey emedan den ählre» itrspxungliga Ijudvex- 
Ungea gått. från /till e }3Ai,åUrma\ — be^tksrma;: 
ifrått u till 0^ utiiiud --- b^y cUesr fråvL & tiU er Digitized by Google t 68 3. 

i föla — fole; éXiér ändtKgén BeHållit, i stam öcli 
derivat, samma' vökalljad, såsom i bog — bogé^ 
Derfbre är det också blott dessa äldre Ijndvexlin^ 
gar,' som hon i sädana ord vill bafva tecknade: 
således, heskermajhoda^ folejhoge; icke heskärma, 
bäduj fåley bäge^ såsom bättre motsvarande nati- 
dens uttaL 

Härnti består alltså bela den så kallade yokhl-^ 
slägtskapsläran, uppfattad i sitt enklaste och kla- 
raste begrepp, Hvad alltså angår bruket zfliklju- 
dande vokaltecken och hennes fbrm*dnandeh der- 
om, så erkänner och antager hon dem väl, men 
Blott till någorlunda betecknande af sådana nyare 
Ijudvexlingar, som nu för tiden i språket förekom- 
ma, och om hvilka hon föga bekymrar sig; mén 
. alldeles icke vid teckningen af de äldre och ur- 
sprungliga, som utgöra hufvudämnet för heiitlé^ 
sorgfälligfaet. På denna grund vill hon väl, t. ex. 
att i löda — loda^ bud — bodaj . föla — Jolé 
ta. fl., detta 'sednare o skall gälla för äj och, så 
godt det kan, uttrar eka det närvarande språk- 
ljudet; men tillåter deremot alldeles icke, att man 
skrif ver med Oj i stället för äj skorpaj skoUa/ af 
skärp och skällda. På lika sätt vill hon väf, att 
i sprecka af spricka^ géUa af gillj och lecker af 
Latinens lingere, tecknet e 'må föreställa det ä, 
jsom höres i ixlialet spräcka j gälla, läcker; men Digitized by Google .C'#0 ) 

lian iDgalunda mq^gifva^ att samm^ c mä förcr 
ställa detta a i ,hjerncij. m^^r^ska, utan fordrar, 
{^tt.mau.niå^ $7&J^ifV9 hjärna joch människa^ af forn- 
spr Akt^t^. lA/or^ oph n^armi^ke; emedan^ väl förstä- 
en^es, språjjp^^s äl4r« och primitiva Ijudskiften så- 
som, ifrån a tUl A och äj eller från i till e^ eller 
frän u och ö till o^ måste, antingen de höras i ut- 
tf^lgt, el^r icke^ a)Uid synas i skrifningen med si^ 
i^a egna, rätta bokstäfver, under det att, när så 
beböfv^s, Slamma bokstäfver få, såsom antagna lik- 
.l|il4ande teckei^, beteckna, så god t de kunna, det 
l^är varande, uttalet^ 

,,Men i:^tgör detta .väl någon sann vokal-slägt- 
skåp? Och höra ej till den lika så väl språkets 
yipigre som äldre ypkal-skiflten , när sjelfva ljuden 
stå med hvarandra i en verklig skyldskap? Yokal- 
ijudets första öfvergång, t. ex. ifrån ö till o i fota 
—^jole^ är den mera en slägtskap, än dess andra, 
sednare öfvergång ifrån o till å i fäle^ såsom det 
nu för tiden uttalas? H vårföre skulle då yokal- 
slägtskap^n mera fordra, att skrifningen alltid ut- 
|rycker med deras egen bokstaf språkets första^ ljud- 
skiften, än de sednare? Hvarföre skulle bruket af 
likljiidande tecken vara mei;a lofligt i dessa sist- 
nämda, än i de förra; och båge väl kunna skrif- 
yas med Oy bogej men icke skälla med o^ skolla; 
pjUer på lika sätt gälla med e, gella, men icke Digitized by Google c ,70 ) 

hjärna med e^ hjernaj om änskönt en bStlfe bok- 
^tafsordniBg tydligen fordrade det? 

Huruvida de föreskrifter, som utgöra denna 
stafningslära , således uppkommit af en redig före- 
ställning om Vckal^slägiskapens väsende och ägå 
deri sin grund, det är hvad jag tror mig hafva i 
•detta föregående tillräckligt undersökt. Huruvida 
4ter denna princip, falsk eller sann, rätt eller 
'Orättbenämdi likväl i sjelfva verket legal till grund 
för 8krifningen, vare sig af andra språk eller vårt 
eget, och måste således vid sin helgd bibehållas, 
detta är hvad ännu återstår att afgöra, och hvad 
vi uti det påföljande stycket af denna af handling 
skola finnd tillfölle att undersöka, 

% 

Vdkal-sllgtelbpdtirany betraktad i sia tilläflipiiin^ 
pa språket. 

Såsom en stafningslag, uppkommen af voka- 
lernas slägtskap med hvarandra och följaktligen 
grundad i sjelfva språkarten, förfaller sålunda den 
så kallade vokal-slägtskaps-prlncipen , och blir un- 
der detta namn förtjent af intet afseende. I sin 
rätta bemärkelse tagen, det vill säga, såsom en 
skyldskap emellan sjelfva vohalljuden^ finnes sam- 
ma vokal-slägtskap nödvändigt äfven i andra spräk, 
och skulle böra i deras ordstafning lika så väl iakt- Digitized by Google j tqg^ BpiVxi .xAi>. BA4? Tyskfir, ,019)01 IJanslwr skvif- 
va inenniska med. e^.och bel^öf^a ,ej pågot a. för att 
genom liklieten ^led. a. påmi[opas on^ sji^gtflapcn 
emellan man och mensch^mar^ o<?h menneske. Li- 
kaså litet förgäter man i Tyskan skyldskapen e;pel; 
lan engel och angeltis. Göra dessa exempel ej till- 
fyllest, päminne man sig blott: nahme — nennenji 
biwid — brennerij iager — legerij g^dojnke — denkerij 
maas^ -^ messen, schwall — schwellenj wachen — 
weckerij med ei^ oändlig hop dylika* J^ mipdre 
väl inser man i l^yskan skyldskapen emellan så^ 
dana oirdskiften, som wage och epwogen^ spräche 
oqh g^sprochen, dar och dort^ fast man ^j har nå- 
got d för att dermed qtmärka härledningen .fråp f^. 
Man har icke heller, som man i allmänhet 
inbillar sig, auktoritet på denna stafning ur de 
meat,. odlade främmatide $präk; ty . den. boksf^f^ 
lag, som vid deras Ijudskiften iakttages, är pä in- 
tet sätt densamma med denna. Grekiskan och La- 
tinen hafva, likasom vi, tyeöne tecken för ä (f, », 
e^ cejf Fransyskan tvenne tecken både för d och ä 
(aUj o; aij e); men de använda dem efter helt an- 
dra grunder. Af jS«/vä) kommet t. ex. ^jSjyv: det är, 
säger man, vårt a förby tt till ä i böjningen, lika- 
wm handj händer. Ja, det är samma Ijudskifte 
(om annars uttalet af fj varit detsamma som af 
wårt/i^^ men icke ett bokstafsbruk efter samma la^ar* Digitized by Google BobiWv^ft' n (jgJjrnWSWom diass Jjud »of aj sUi^ e\ 
hav derföre >att. stamoivdet hac a^ ulan derföre all 
åen p& d^Ma $(äUe enssim kunde uttrycka det verk- 
liga u|,talet» det vill säga, den längre uthdllningen 
af //udet ä. Ty tecknet e kan vSl också stundom 
ilttrypkf, ljudet ä, men hloib den korta utbSUnin*- 
gep, 4er$if, soja existerar framfor dubbelt konsp^ 
nantljiudy. L ex. i «y%oi'} <p9^reg9*9 o. ^. v. Huru 
litqt i detta språk göres afseende på det a i stami- 
ordet, hvaraf ljudet ä uppkommer, det bevises tyd- 
ligen genom %g^$cc af yj^wféMdy <Pf^'yyH af (ptwj 
fiey^og af fic^dog, och många flera exeqipel af lik^, 
beskaffenhet 

Bruket af Latinens (b (i fall det antages mot^, 
svara våi*t äj rättar sig likaså litet efler a i stam-» 
ordiety äfven då detta fl verkligen finnes der. Bet 
finn:es , medgifvom det, i xuikUs, och Bpma^en.5kr^f 
caecifls; i 9'Ai^ccyaf/og, och Romaren skref paeda- 
gqgus; i den g^mla genitiven arufnäl; terraXj pert- . 
riflij och Romaren skref animaej pennae, terrae^ Men, 
sedan både det Grekiska cli och det gamls^ Latinska 
språkets äi. antagit i den moderna Latinen uttalet 
af CO eller ä*j» gafs ej annat tecken, h varmed .sam- 
nu ljud kunde i dessa prd riktigt u;ttryckas. E 
skulle. i denna staf byggnad icke mer hafva fåti^ 
ljudet af äj än i lego eller bene* Man skref såle- 
des cwciaSj p^dagogusj animoe^ for det att uttalet Digitized by Google c 7» y 

sä ft>rdrild«, ictte för-^dfet Oj -^omtaii^ i statnorden. 
Äfven i'sädaöa örd, söm prcBstOj prcestaraiajkwnåt 
^ ej*hdfira gSUt såsom ä^ efter stafdeli^iiigeQ var 
prm-^Oj ptas^staniiä^ icke prcest^Oj ptcbst^antia. Be* 
viset att ifrågavarande ljudskifte, från a i slammeb 
tillä' i böjningen eller bärleddingen, aldrig af annan 
orsak än för ljudets nödv^diga uttryck tecknades 
Hiéd/^Vp^ finner man. i sädana ord, som tex.parcoj 
peperci; träétare, contrectare; pattotj perpessus; 
pärSf éxpérs; eandetié, incenderej o. s. v. Med ett 
ord: hvar man ser r Grekiskan eller Latinen, fin* 
ncfr man aldiig Ijudskiftet från a i stamordet till 
ä i härledning eller böjning någonsin tecknas med 
ceiöT den orsak, att a var stam vokalen, utan, när 
det skett, alltid derföre att ljudet hade ej på dessa 
ställen något annat tecken, som uttryckte det In- 
geh latinsk Grammaticus föll någonsin på den tan- 
keii att teckna med cb det ä, som höres i contre- 
ctarej inéénderej éxperSj perpessus o. s. v., derföre 
att det härleder sig från a i tractarCj candere^ pars 
och pätiorj ehuru w i Latinen, likasom vårt äj till 
sjelfva ritningen uppkommit af a. Denna omstäflt 
dighet utgör likväl, till déil betydligaste delen, 
naturen- ät vår så kallade vokal-slägtskapslära. Men 
det kan hardt intill bevisas, att äfven hos oss den- 
na art af bokstäfvers sammanpassning i språkets 
ordskiften är ett påfund, mycket jrngre än språk- Digitized by Google c w > 

skrifoiagens egenAliga fonuafion, hvilkrä äCvjen.i 
sina öfverenafitåmmelser derraed likväl ipgaltmda 
sjnes hafra uppkommit deraf. Hvarom mera ne? 
danföre. 

Gå vi na ifrån Latinen till Fransyskan , 6å 
finna vi, att detta språk har, likasom Svenskan^ 
tvenne tecken för ljuden ä och äj nemligeti au och 
Oj ai och Cj men hviikas bruk ej heller på nägot 
sätt rättar sig efter sådana bokstafslagar. Tecknid^^ 
gen af ljudet d i autofrmej auspices, augtirerj är^ 
tillika med brden, helt rakt tagen och bibehållen 
från Latinen, och har förmodligen länge uttalats 
såsom diftong , au, intian ljudet btifvit sammandra^ 
get till å. Likaså är omikron i porte, offéitsejosten^ 
tation, öbserver m. fl., blott ett bibehållande af sam- 
ma omikrok) , som finnes' i de Latinska otnieti portar 
offensa, ostentatio, observare. På samma isätt förhål- 
ler det sig méd e i térrCj rester j étre, existera m. fl. af 
terruj testare j esse, exsistere. Det är här alltid keia 
ordetj taget från Latinen på en gång med ljud och 
bokstaf , och icke frågan om vokalens föi*vandiing i 
någon så kallad slägtbokstaf. Endast i sådana ord, 
som faifCj pftdrej abstnairej clairCj är det ett slags 
äj som kunde synas åsyfta tillkännagifvandet af det 
aj som finnes i stamorden facere, placere, abstra-* 
here, clartis. Detta skulle således tyckas vara nä- 
got, som liknade vår vokalslägtskap. Men utom det Digitized by Google c w ) 

att flera ord, sbm faafva a i sitt Latinska urspiliDg, 
t. ex. mkre, ftérCj perej af mäter ^ fräter^ pater, iokc 
skrifvas med aij kan pfi god grand forutsfittas, att, 
vid öfvergången från den Latinska till den Gallidia 
munarten I det a, som finnes i en mängd Latinska 
<)rd, bUfvit verkligen förbytt i sjelfva uttalet tiU 
diftongen ai och på den granden inkommit äfvea 
i skrifningen af de fleste sådana ord, fast det se^ 
dermera blifvit genom tiden samroandi*aget till en- 
kelt df-ljud. Detta slags ä står då ej beller här för 
utt utmSrka a istamordet, utan. för det att uttar 
let varit från bör|an af skrifningen sådant^ som 
sjelfva boksttfverne ai utvisa. 

I alla dessa tre odlade språk finnes dä ej lik- 
het till någonting sådant, som vår påstådda bok- 
stafsförvandtskap och vokaltecknens bruk derefler 
i stafningen. Men det gör tillfylbst, påstår man, 
att vårt eget språk bevisar verkligheten af en så- 
dan stafniagsgrund. Man må hal[va haft rått eller 
orätt C^^unde någon säga}, att härleda deu från en 
slägt$kap emellan vokalerna och att derefter be^ 
nämna den; namnets riktighet må vara underka- 
stad någon fråga» men sjelfva stafningsgrundens 
existens är det ej. Det gör nog, att den är verk- 
ligen till , och att språkskrifningen befinnes grundad 
derpå. Det är sanningen af dettaj påstående , som 
BLU förekommer att undersöka. Digitized by Google 4^ > 

lilsarea finner» såsom föregifna. bevis härpå, 
en,.^tor-in$Aigd e&empel sammanletad^ i en utgif- 
ven granskning af AEaderaiens Ortografi$ka af hand- 
ling ^« uodfav nsimn af, uinmärkmngar md Svenskfi, 
Språkets skri/säte ^y Uppställom dem här i en 
vi^, lämpliga ordning, för korthetens skull ocli^tyd- 
%hetfsns* Man .finner således, enligt påstående, 
följande bevis, att stafningen af vårt språk foi:me«- 
rat sig efker meningon om en viss fiörvandtskap 
emellan vokaltecknen: < . 

l;o Yokalskifl;^ emellan a och d. Exempel :.^fog 

— sldj gäck — gäj stat — stilig, gaf -^ gä/va j 
. . tvmg, — tvfing, sprang — spräng m. fl. 

2:o Vokalskiftet emellan a och ä*. Exempel: jpan 

, . — * mäii:, f^er. — fäder, hand — händer, hmd — 

länder, ^(xnd — ränder, strand — strämtf^r, rSmaJl 

— smälla, fall — fälla, fast — fästa, saga -^ 
, ^Sfltga^ adel — ädling, mala — mald, makt -tt^ 

P^f^tig, val — välja, stark — stärka, lat — lättfa 

m.. fl. 
3:o Vokalskiflet emellfin d Qch. ä, eUer tvertom, 

Exeiflpel: -^4^ — : väUfe, sälja -r- såld, gäng — 
^^xgWSf^A.väga' TT "^S* stäng -r- stängsel, mäta—. 
j .^pj^t m. fL 
4:p ypkalskiftet omellan o och u, eller tvprtom* **) Af Herr Arkiatern, sedermera Presidenten^ David 
I .'. ;Yy|]^ Schulzenheim, är 1807* Digitized by Google l^kempélV iöö/t' -^ liwftaj mokt ^^ ftuOen; skbtt — 
sftjutaj dof-^^ duf*t>enj bog — bugt, kung — kong^ 

lig m. fl; 

6:0 Volalstiftet emellan o och ö. Exeinpel! bonde 
— • bänder i 'moder -^ mödrar ^ rot -^ r&tter, rof^^ 
röfvaj lod — löda j bhd — blöda j gro ^^ grödifj 
kr^' — kré^a^ somna — séfmHj ddf ^^* döfva; 
skött '^ sköt in. fl, ' • . . • « 

0»^ Vokölskfftet frän w till j-. Exempel i ktOén ^-^ 
kyla^ hund — hynda, sur -»- sjrraj fuäl — fftta; 
}mgga — h/ggCj lust — l/stenj malt — mjHa'j 
knut — knyta m. fl. 
7:o Vokalskiftct ifrån y till i. Exempel: klyppa — 
klippa j t rf — trij styl-^^stil tai. fl. 

Innan ^^ag företager mig att härtill svara, blir 
itödvändigt att först äterkalia ISsarens i:ip|)m5rksam- 
het t\}k si^\hik frågans beskaffenhetj hvarom alla 
dessa hopade exempel visa, att anmStkaren icke 
gjort sig ett begrepp, sä fritt ifrän all oreda, som 
bevisningen af hans påstående, och i synnerhet äm- 
nets upplysning, verkligen fordrade. 

Frågan är här icke den , huruvida vissa vö^l* 
ljud i ordens böjningar eller härledbingar byta 'iig 
temligen enständigt i vissa andra, och huruvMa 
följaktligen ej en slägtskap emellan vissa Vokaler 
verldigen finnes, som röjer sig genom des^a oftare 
öfvergängar dem emellan. Ingen, som talar Svenska Digitized by Google c w > 

språket) kan Tara okunnig derom. Men annal äro 
sjelfva vekaUjuden^ som i ett ordskifte omve&la med 
hvarandrai annat åter hvad bokstafstecken man bru- 
kar för aitt i skrift uttrycka nägotdera af dem ^ sft 
ofta nemligen val gifves emelluti tvenne bokstofs- 
tecken« Hek tvisten angår detta val, och huru det 
bov göras^ Deraf följer, att hvarést intet val gif- 
ves, hvarest bokstafven är genom sin alfabetiska 
natur den enda möjliga, der bevisas också genom 
esempkt ingenting annat än blotta Ijwkns, öfvcr-* 
gång i bvanmdra, h vilken aldrig varit bestridd. 
Tvisten om den ena bokstafvens rättare bruk än 
dea andras får deraf ingen upplysning, ocb alla 
exempel af nyssnämda beskaffenhet äga dermed.e) 
déh: ringaste gemenskap. 

Frågan, i sin rätthet framställd, blir ^ledes 
Uarligen denn^ följande: när ett vokalljud kar två 
InA^aJsteckeHj t. ex. d — Oj eller ä — e, huruvida 
det tecknet då befianes i härledda ord och böjnin- 
gar verkligen kt^va blifwt väldi vid skrifningen, 
som man, rätt eller orätt, ansett stå i en viss för- 
vandtskap eller sammanhorighet med sjelfva stam- 
tecknet j och blifvit valdt för den orsakens skull? 
Ty denal skulle, således följa, att vokal^-slägtskaps**' 
principen, väl eller illa så kallad, likväl verkligen^ 
legat till grund vid foimationen af vår spxåkr/ 
stafning. Digitized by Google tHät man nu genom anföriia exempel vill be-* 
visa^ alt man bör välja den så kallade «lägtbok-^ 
staf^eo/ emedan sd skett och sker hela språket ige-» 
noiUj sä är klart ^aU detta ej låter göra fi% g^nonx. 
sådana? exempel somfrid-^Jred, sur — syra, kfyppa 
— - klippa j mor — * mödrar m. fl., hvareat intet val 
a£ bokstafsteoken äger rum. Dessa ordskiften be« 
visa e» slägtskap emellan vissa Ijud^ men de be- 
visa ingenting ior bokstafsvalet; ty deraf att lx)k«< 
stäfverna. äro här de samma som Ifuden^ följer vis*- 
serligen ej, att de i en del ordskiflten böra vwa. 
aiddra äti ljuden: det vore snarare motsatsen. Om 
derfbre deesxerapel, som i denna meiping anföras, 
skoliQ höra till saken och veiUigen bevisa något , 
så lär finnas nödvändigt att de innehålla: i:omöj«r 
ligheten af ett val emellan tvei^ne. likljudande vo-- 
kakeoken; :^:o eftersyn att, af dessa tv^nne., det, 
vokalteoknet blifvit brukadt, som. räknaia for att 
slå i närmaste bokslafsförvandtskap med stam*, 
teoknet. Utom dessa tvenne nödvändiga viUkiNr, 
bevisa exemplen ingenting annat ,.. än misstag om 
sjelfva Mgans beakaffenhet* 

* Man näåste således begynna nued att fr^niden 
åberopade exempelmängden . aficbaga de. fyra slags: 
l^dskiften, som, ej iangå frågan. Dessa fyxa ljud- 
skiflen äro det emellan y och /, såsoim, kfyppa r — 
klippaj trj — tri^ stjl — stil^ m. fl.; det emellan u Digitized by Google K 90 ^ 

.i^^ i£råa o till oy Bisom »»iqr -t-^ ^Kkt^é^rj JoU — fiUr 
ftlTtt j^flrf -^^fioddA; -saro^ d^ ifrå», m^lill y, såsam 
,fjii5^<^^ hgfmy hwfd — kj(nda, funnit ^^fjrnd, o. &. v. 
fllljl^ åm?» 9^ni«pg4 är.ij^oiq ^^jo^eU fUd^l^ 

JiJplta.i^tegt^Lap^D emelbn ljuden ^^l^viU^D :aV)rig 
J^fvit fifttafrtga), utao f^tt något valaf bolf^;^^^ 
<ta|Jk:eDt därvid, äger mm, eller någon .efter«^o der- 
jifrån kan dragas, huru ett s^ast val b$r gwas 
oqIi bljfvit tUlföreoe gjordt 

Sedan deana afdragning $kett af det e}jhit« 
^llprandeiy ^fUjev att undersöka h vad styrka ^pmtiiv- 
J^ciQlks pji$&&ende vinner af deöfriga, b>rilkaviäro: 
fyokjllskiftet från a till ä eller d (exshandr^käH- 
if^fU.^^^-^ståaigJi vokalskiftet emellan. 4. Mh^d* 
(ex. våld — a>ätdej Idi -^ lätej^ vokakkifi^t emel- 
^(Ifliii o pchcb omikroB» (ej:, lös — lossa^ sömn -^ St>fva); 
.99itltf;7ok|ilakifl;et.einellan u ooih Oj on^T0t[i^QdSLmUr 
JffUfT-^moln^Jdtjfven — liiofvq)^ Ty dMåaren^ipt, 
^,fVida>dAt #1^ dtprviii.fjnågaiieinr val.eme}lto.tvetir 
^nejtlQkiftifataQfceB och om eflersy&.humi idefa M&f^t 
fgjwrdt^j jkwiin».aDcfes eftsom :!BKiiipcli tateilde>ifikr 
rMnHtolf^reB^^pAetleadi». ; ^ '1* ^^o M^f 

«n»^ Bet/ skulle.. tyqkad iföija af desba /BouampAp^ht 
licåslafiMWftfnAlskijfttii^veiiiligeti ^rv«rib<'i> spfåkot 

be- Digitized by Google bestSndigt erkä&d \>bli legat till gvttA (br stafnin*^ 
gens nuvarande; beskaffenhet. Men sé der en slot* 
l^äts» som likväl torde, tid närmare besinnande» 
finnas något fbr hastigt gjord. Ty dcraf,-^rtt ea 
Mängd exeimpél i språket tyckas ittstifrima med 
den ena stafhiiagsgtundén eller dteii andra; Mfer 
lik val ingalunda, att språkdtHfnitigen i aHmänKet 
terkligen formerat sig dereder. öfverensstämnid* 
sen kan härleda sig från helt andra orsaker^ 'Man 
kan i allmänhet, i frågan om ett språks formation 

^och de lagar, som der vid blifvit ibljda, C] vara'ftJr 
enkel i sina gissningar, och man kan med trygga» 
het attaga, att ]u mer konstbunden en pritidp äf> 
ju mer den röjer en ogngnelig finhet, ju mindi*e Sr 
han den, som blifvit följd vid sjetfva den verkliga 

^ spfäkdaningen, hvilken merendels alltid* grundar 
sig på sakens egen materiella nödvändighet. 

Läsaren behagade tydligen påminna sig, att 
det är här frågan, hvarfbre man stafvat m6d'*«l^ 
äj Oj en mängd sådana ord, som fäde^j ståtriBfä^ 
de, moln} ieke stdi med Oj ieke fädef^ med ej ic^^e 
fnölh med ä; hvilket påslås hafva skett för det d^ 
som iflnneå i stat och fti^rj det åj mtk BhmrÅ 
vMj och det Uj som finnes i mulen. Vore »a 
denna orsak den rätta och sanna, så vore deri- 
genom tämligen bevist, att den så kalbde volat 

6 Digitized by Google ( 82 ) 

slägtskapsprincipen y rätt eller oiält ^älunda he^ 
nämd, likväl verkligen legat till grund för danin- 
gen af vår språkskrifning. 

Men det är ej svårt att finna till denna åbe- 
ropade stafning en långt annan or^ak, och den ^å 
ienkel» sä naturlig och sjelfnödvändig, att den 
föregifna bokstafs-förvandtskapen mås^te synas ^ i 
jemförelse dermed, konstlad och i hög grad miss-* 
tänkelig* 

Denna orsak är, b vad exemplen stdtj fäder, 
välde och alla sådana beträffar, att ä och d voro 
de rätta, naturliga bokstafstecknen för dessa ljud, 
i synnerhet i längt Ijudmdtfj h varförutan af stäC 
och fäder skulle hafva blifvit stot och Jederj lika- 
som hot och leder* Det låter fråga sig, h vårföre 
man i en stafning icke nyttjar det rätta boji^stafs- 
tecknet; ty dertill fordras någon särskilt orsak; 
men att uppsöka en konstorsak , hvarföre man i en 
mängd ord nyttjar det rätta tecknet för ett ljud, 
det synes vara öfverflödigt Så naturligt och nöd^ 
vänd,igt som någonting kan vara, är väl att bruka 
bokst^erna d och ä till deras bestämda ända- 
mål, nemligen att pttryeka ljuden d och^ ä^^ der d^ 
förekomma. På sådant sätt har man ^krifvit med 
d eller ä fäder^,, länder, fästa^ stat, förs^ätj, icke 
feder, tender, festa, stot, försot, lika så naturli-r 
gen som man skrifvit std, gå, förmd, icke sto, gp. Digitized by Google ( 83 ) 

fönriöy nemligén .if Ingen annan eller konstigare 
orsak ^ än att ljudet varit sådant, och tecknet be* 
stäindt att uttrycka det. Att tro^ att man brukioit 
ä i länder för slägtskapen med det Uj som finnes 
1 landj eller 4 i Jörsåt för slägtskapen vare sig 
med å i sätta eller a i sattj när man har dertill 
en så gin och talande orsak, som den, att teckhet 
var det rätta och intet annat lika säkert tecken för 
hand, det vore att söka till det nödvändiga andr» 
skäl, än sjelfva nödvändigheten. 

Icke annorlunda förhåller det sig med det bok- 
stafsbruk, som man iakttageri IjudvexlingarnemM- 
leh-^motnj dufven-^-^dof—^döf^ klufven — klofve 
— klöfy besufven — sofva — söfdj oaktadt bokstafs-^ 
tecknet o här icke synes vara det rätta och natur- 
liga. Det är neniligen redan i det föregående an- 
märkt, att alla dessa o (omikron) troligen hafva 
mera närmat sig till o (omega) i det äldre uttalet 
Det är samma o i doppa som i dop^ \ ktofve som 
i kloy i 7iorr som i nord^ i godt som i godj i 
kock som i koka^^ Vokalljod^t i dessa ord har 
då tvifvelsutan varit från början mera likar- 
tadt, fast diet i derivaterna sedermera, med ti- 
dens längd j förändraf sig till å. Antingen delta^ 
o i uttalet uppkommit genom en äldre Ijiulvexling 
från Uj som någon gång torde vara fallet, t. ex.- 
bughe —* bose, buga — backa --^ bocka, niivr-r- nio. Digitized by Google c Ä4 > 

— niontle ni.lL,,eUcr yant sjelf ursprungrigt, som 

det synes vara i godj npraj koka och tlera ord, sa 

är sannolikt, att uttakt deraf varit fordom på alla 

stiillen niir? intill det samma, som tilfliör liotstaf- 

yen, ocli att nian i det äldre ^ härdare språket vert* 

liffen utlajat; efter ljudet klo — klo/ve^ bö^ — hoée» 

^/ — bqdskap^ o. »♦ v, Biäogj t. ex. sages aniiu 

öpnsevis ,t^%4gr , och biitogj, , oäla ömseyi^ ädla öcii 

^/aj.hyUket bevisar språkljudets öfvergang från 6 

till ä i sådana ord. Det är klart, att, så Iwj^e 

man, uttalade dem med o^ ocTi äfvén så länge 

i^tt^lot Snnu yacklade emellan o och ^^ Icundé 

nian ej s^krifva annorlunda än boda^ boge, foié^ 

fogelj hogj med det Oj som nördes eller trod^i 

des t)Öra höras i sjelf va talet*. På sådant "sau 

\}^X denna, stafning till en början, långt ifrån ait 

vqra , någon stafning efter bokstafs-förvandtslcapeny 

det vill säga, ett val emellan tvénne teckeuj med 

h^meende på slägtbokstafverij tvertom' varil,'li^a* 

som ä i fädePj läfiderj fästa ni. fl., eller såsom '4 

i\s(ät^ forsat b. s. v., blott en nödvändig teckäing 

af sj^lfva ljudet, som höides eller tro(ides hora liÖ* 

ras i talet, med den enda ' bokslaf som gafs iföf ått 

uttiTcka det. Att samma bokstaf, efter Ijudef i' af* 

gjorda och tydliga förändring, blifvii génöm ilU^ 

förstådda vokal-slägtskapsregldr 'bibehållen, älVcto 

i många ord, det o verkligen icke fean, ulan ifelak* Digitized by Google c 85 ) 

tighet mot all stafaingsgruDd , äga ljud af å^ be- 
yisaiC ingenting annat, än alla felaktiga vanors myc- 
ket svära och långsamma förändring. 

Dessa korta undersökningar , angående vokaV- 
stdfningeps formation, underlåta ej att liafva sia 
nyttiga märkvärdighet. De styrka tydligen, hvad 
man redan af det föregående torde hafva gissat ^ 
att oemligen stafning efter vokal-slägtskapen i sin 
första grundsats förmodligen ej varit annat, ixL ren 
simpel i judstafning, utan konstigare syftemål, äd 
det att uttrycka hvar och en Ijudvexling med sin 
egen rätta alfabetiska bokstaf. De visa dernäst,' ätt 
de nu påstådda vokal-slägtskapsreglorna således ut* 
göra en mycket yngre stafningsiag, troligen iipp* 
funnen för att hämma det alldeles oregelbnndnli 
bruket ^af våra likljudande vokaltecken, ocli för ätt 
i den delen äga åtminstone någon bestämd foreskrift; 
. . Felet vid allt detta har, hos våra spräklärda, 
al]|tid varit, att de lemnat för liten uppmärksäim-' 
Jbet åt det ,nyar^ språket i Åa^^ fortgåeVide sjelf<Iä^ 
ninfi^l och blott haft ögjat; på det gamlay eller på 
^Q|a ejgpa - Rrupder* som de velat göra Stlydcla. 
Qm.man, i anseende , till dessa sistnäiiida, åtmin-^ 
jgJ;pQe,fiifyit j^kt på,hpd af bruket med allmän 
i^x^erensstämni^lse blifvit verkligen antaget, eller 

hvajråt det synbarligen vägrat sanima allmäniiiår 

rr«/«j> i*vjii.»! Ttii.t "... • ".-. \.\,. .... . • { f.,' ,■ u'\ 

J^^tölJ[e|[^e,- o^h .antingen rent af ombytt clleE Digitized by Google c 8é ) 

ieiftndt 0¥ifi6t och vacklande, sfl skullb man af UloU 
ta skillnaden emellan dessa fallhafva kunnat leda 
nyttiga upplysningar. 

' i Man akuUe dä, först och främst haf ra funnit, 

att' alia de ord, h vilka man ur det närvarande sprä* 

ket tror sig kunna framställa såsom klara exeitipel 

af en sådan sammianhörighet emellan vissa vokal"* 

teokénv som man yrkat under natnn af yökal^ 

dägtskap^und, äro alla af den art, att de meren-* 

dels blott' förändra sin grammatiska form, antingM 

fttt singolaret till pluralet, eller från ncAnen till 

reibet o, s« v-, men förblifva derunder tydligen 

samma ord både for minnet och begreppet. 'S&- 

dana äro fc ex. man — mäUj land ^— länder j hand 

-^^ Itänder j strand -~ stränder j makt — mäktig j staiit 

"^^ stärkas knapp --— knäppa, sank — sänka, hv0lf 

^^hvälfba, fäll — fälla, lat — lättja, med ett ord, 

nlistan hela mängden af dem Anmärka^en uppräknat. 

Men man skulle, i fall man fbljt språkets föran* 

dringar, ey båfva dröjt att tillika fiq^na ett helt 

innat förhållande i sådana ordskiften som hopp 

(Isl. Lycka) — hoppas, >kald — hellre, hvari seklers 

längd redan upphäft for minnet gemenskapen emel« 

lan stammen och l^rledningen; eller ock emellan 

sädana när våf ande slägtörd , som t. ex. lod odh låda 

/I— Äo^a och b^a — råge (fordom rogé, en hög) och 

rök (ett antal sädeskärfvar), i hvilka ord en vida Digitized by Google c ^ ) 

dUhild 'betydeW bortgömmer deras ursprungliga 
gemenakap^^ Och om det ääledes befiniieK sig, 
att nästan alla af bruket allmänt i fiiststliHda exem- 
pel^ 80IB vanligen anfi>ras på förvaiidlsliapeik emel* 
lan vissa vokalteoken och bokstafvering det^efter, 
inskränka såg inont språkets närvarande immediath 
ordskiften 9 men ått deremol afvikelseraa derifråa 
beständigt inträffa i Ijudvexlingarna emellan gamla 
ord och närvarande, eller emellan nfirvaraude ord 
af mycket, åtspridd betydelse; borde man dä ef 
deraf hafva förta på tanken^ om ea viss olikhet 
^fOnellan dessa begge fall, hvarefler den p&stådda 
principen kunnat åtminstone så mycket imskränkas 
i aln tillämpning I som det bättre ledande braket 
oéh vid många tillfällen tjdligheten3 behbf onek* 
lig* fordrade. 

Men det är väl mer ännu« Man akall finna 
med. förundran, när man hvar föi: sig undersöker 
^ptåkets "flera Ijudvexlingar, att brukets ojäfv^ 
dfverensstämmelser med nyssnänida princip,. 'Octh 
de. bevis man drager derifrän, hafva ännu mycket *) Om man icke fipner samma avvikelse frän vokal* 
slSgtskapsgrunden emellan såilana ord af det gamla 
och det nuvarande språket, hvari vokaUl/udet i^Åt 
kort, t*ex» i hlut eller hlutr. — loU^ konup^r det icke 
; deraf, att man hår mera respekterat nyasnåmda ataf** 
ningslag, utan deraf, att o blifvit med få undantag élt 
allmäm teckeu för kort å, ^ ^' ^ Digitized by Google S^p^., , 1 IfeR>ls)j%ll ÄRfja ,flwMgQJ»f att nä^tontftllÄ. 
exempel derpä, som i n^q^. betjd|8M|d^ ^a) bftfvft 
brukets allmänna bekräftelse, inskränka sig inom 
den eiida Ijudvéxlingen emellan a och än Sä^^es, 
äi^ maä rik pä exempel, så länge man håller sig 
endast vid detta ljudskifte, och den så kallade^ 
vokkl-slägtskapsprincipen tyckes här segra genpm 
Bhikiiiä tydliga öfverensstämmelse dermed* l^eq. 
dérvid stannar det äfven; och de öfriga Ijudskir^ 
ten röja pä intet sätt samma förhållande. Således 
skiifver man, oaktadt ordens merendels klara. iden*. 
\X\j&\,tkras -^ krossa j knarr — knorra^, skalr^skollUi 
rsabstantiv; äfven skollUj aktivt verb, ehuru kanske 
al olika ursprung), skarp — skorpa^ karfva -*7- ko(/l 
knåpp^-^knoppj stack-^ stocka, tarfvar^torplg^ ^Ö-i 
Lika så skåra — - skor sa j släcka — slockna, sälja — ' 
5fl(gfa{,(jw^at^r6 aAi^pm£^>» m. fl. idka ^hud-^hädaj, 
s^ufpg^K -*^ ^ifékj sinmla^ -^ smål,^ spumkn <^^ spå^ 

^B^k l^rj^.^Jfmåt^ii strå^-^isirä, o. ii V; - Möh' Stt^/ 
iljy]^Hgtj3P»iS»lrej Utavo man tvinigarsigptaf ifé**Ii^ 
s)tekkfgpil^g9)s^i i ord nf^merar^åd^kjid ibetydlél^/^ 
HpffljsJliBÄveri.^ kl^U^ (a%t^n)a£klds \smUyfiitiiii~' Digitized by Google cm >}]Ébdt tydligfae% i Sgoneii. * » ,»ifM)r: 

"^^ Deiiiia märKvärdiga olikhet emellao det. j^Qfl^ 
Ijudsliftet/frän a till ä och språkets öfriga Ijudf; 
skiften kan ej annat än leda till en anmärkning» 
foga förmånlig för den stafningsgrupd , . som l^ 
unaersökés. Det synes ^påtagligt, att^ om man vid 
Ijudnöjningen från a till ä haft denna påstådda Cor^ 
vanätskap emellan vissa vokaltecken för ögonen ^^ 
ocli oni sådan vore den verkliga grunden till htut' 
kets allmäima fortfarande i bokstafsv^xlingen emisl-t 
lan a och äj iså skulle man äfven i språkets öfrigai 
Ijudvexlingar (^åtminstone vid lika immediat^ qrdr 
suften^ hafva följt samma påstådda hokstafslag^ 
HvilKet likväl ingalunda finnes vara skedt. \ 

^ ,,x.I)en. .ailmännaore öfverensfilStttmelsé deniied> 
sp93[^v.nian .&)0^r i. det e»da IjudlBkilfaet från aUh^ä^^ 
hefi^^r dft ^> 3om man smickrat sig, erkännandet 
och g^(^*^lj4eii af denna stbfiaingsgtund, utan 'ilt^' 
göf, I^l§M e»' tsllfäl)ig. enlighet déi^meij^iiäflaid Cm: 
ojcp?i0J:geipk. föK sjejyEvÄ spåkljudetd tyiåä^&ité\ilttyt^' 
kai3d#>/ :Qqh. astiecmera > gMiobf'' Vänåtl'- ytäåfÅÉiäåJ^ 
Ett,i;iJfert;>Qch.tÄlaidc.^^ror h&tpå kan äntia töWgl' Digitized by Google gasi* Del gör aémligen ej nog till' j^evifi 'omi-bDk* 
stafs-förvf^ndtokapens iakttagandeyfabt ljudet ä 4;6ok« 
uas med ä öfverallt, hvarest det liärkommer frän 
ett tf i slamordet. Det fordrades äfven dertill, att 
sainma ljud ä icke tecknas med denna bokstaf, 
utan med e öfverallt^ hvarest det kärleder sig frän 
ett i eller e i stamordet. Ty utan detta villkor 
blir stafningen med ä i hand — händer^ stad — stä-- 
der j fall — fålla, last — läster m. fl» sädana» icke 
en följd af det a, som finnes i stamordet, utan 
bevisar blott ^tt allmänt bruk af bokstafven ä, der 
ljudet är sädant Ocksä bar man ej försumma t , 
att äfven i den delen söka böja spräket efter for- 
dringarna af denna bokstafslag. Man bar gjort b vad 
man kunnat, för att införa stafningen heskerma, 
drengj emiWj erter, ettika, fleck, flemta, flenga, 
gella, kerf hejtigj herma, lempa, lespa^ svermaj^ 
o. s. Vm nien bruket bar aldrig antagit den. Man 
har förblifvit vid stafningen med ä i alla dessa 
ord, oaktad t vokalljudets härledning frän e eller /, 
och bokstafven ä bar, med vissa särskilta undan- 
tag, fortfarit att vara det allmänna tecknet för det- 
ta ljud, utan att någon åtskillnad dervid gjorts ef- 
ter olika härledningar* Ett bevis, tydligare än alla 
andra, huru litet den påstådda vokal-slägtskaps- 
grunden blif^it af biniket någonsin erkänd, och följ- 
aktligen äfven huru föga den troligtvis varit äsyftad Digitized by Google ( 91 ) 

i hela 'den öfiiga niängd> af ordskifteo^ aoiÉ afrao- 
itiårkaren Åberopas* 

Nära intill visshet tror jag ra ig således liaFva 
fort den ofvanföre yppade misstankan, att denna 
staiTningspi inctp verkligen icke ligger till grund för 
språkstafningen , hvarken såsom ursprunglig lag dér- 
före, eller såsom dermed från äldre lider infbrlif- 
vad. Så långt jag kunnat röna, utgör den ingen* 
ting anniat än ett nyare påfund » bygdt på vissa 
hastigt bemärkta anledningar och ett mycket ofull- 
komligt iakttagande af språkets verkliga beskafien- 
het: elt förslag till stafningsgrund, hvarefter några 
lärde män väl sökt att för sin del jemka stafnin-» 
gen , men som visserligen haft derpå ett vida min- 
dre allmänt öch fortsatt inflytande, än man tyckes 
vanligen föreställa sig. 

Hvad af allt detta följer, det är att denna 
pi^incip således åtminstone icke står med sjelfva 
språkarlen i någon sädan oskiljaktig förening, som 
man tyckes hafva velat utmärka genom det namn, 
man gifvit deråt. Det återstår följaktligen intet 
annat försvar för. dess lagmyn^ighet, än så vida 
den icke dessmindre kunde tänkas tjenl^g såsom 
ordningsregel för skrifningen, och såsom den bäsla 
föreskrift för brukat af våra likljudande vokal- 
tecken, hvilket, om det skall rättas efter annat än Digitized by Google slump och godtyck^^ nödvändigf; I>ehöf\fer eä viss 
Qrdn^pgslag. Sädun ha;- också, tvif^elsutan , varit 
den egentliga afsigten devmed hos de lärda män. 
af hvilka den blifvit uppfunnen. Det är således 
(^minnoQi dqt ännu en gång^ icke Qiera fråga om 
denna princip såsom ovillkorligt förbunden med 
sjelfva språket^ utan blott sä^om tjenlig regel, fqr 
bokstafs valet ^ det vill säga, såsom ett förslag att 
följa, h varefter de dubbla vokalteckn^ns bri^k i 
skrifningen tros kunna bringas på bästa sätt till 
allmän och stadgad likställighet* Huruvida den 
uppfyller detta sitt nödvändiga ändaniål och deri« 
genom^|äg^r. såsom, ordningslag för språkstafnin'? 
gen p större tjenlighet än den^ som bjlifyit af Äkar 
demien antagen, det, är således hvad ännu^återr 
Stål' att pröfva. 

Men en sådan större tjenlif^het. huru skulla- 
väl ypkal-slägtskapsgrunden kunna berömma sig 
deraf, då sjelfva ^enna förmenta bättre ordnir^gs-. 

^|é^^]5?:^F^i^ ^fS^° J^^l&rvndrX^ hvilkeuf 
är denna ffrund? Nu det. äldre språket,, nu åter 
släG^tskaper i det nyare: stundom. Latipen, stunr 

'^^^^k^å^,n^^'iPéKå¥^^> ^"^m "^hcRff^ wpffg??» Digitized by Google ^94 :* 

JaT ''eller "slutar* aet? Ar det dci^, som Bniiés i Golt-* 
lanäsLagén , *l$kaneLagen , VéstgötaLagen in. fl.' \^ så 
ofta åberopade ar våra Etymotoger? Ellertörsuir 
inan dermed sjelfva stanispräket, sådant det nnnes 
i' våra gamla isländska Sagor, eller hos tllÉlaSy m 
ka ofta åberopade? Bör man, i stafning éftéir voKai^ 
slägtskapefi^, lägga till grund diet rätta for^rfa stairi<^ 
öräef , eller åeis sednäre förändringar i littal oeti 
itnftiing? 'Bitan skrifver t. ex. med ä, gärd sX gatä^ 
^otii det i det äldre språket verkligen ullaladesl 
!Öei rå^tta äldsta stamordet är likväl, som många 
p^siä ocli som sakens natur (yckes utvisa, g^;"/^ 
(cingerejj livaraf gjorda j gördel. Gärd skulle såHe^ 
des ^ böra skrifvas med' omikron, gordj efler vokal^ 
sl^'g^skapsgrunden, både i afséendé på det rä'ttä 
stamordet och på det närvarande slägtordet gördel. 
Bor "man iskrifva ämbete af ambotj soni' finnes i vå<* 
fai ganilä Lagar, eller embete, som ordet verkligen 
hette i det Isländska språket? Vore det^^tet* det^ 
sedniire lÄtalet och skrifningen, som l^rde iäggds 
tiUgriiiid, h varför skrifver man ai^köra,'utkoral 
af "det gamla Isländska kiora, i^e kära af ^et;^ri^' 
gvéKä^j sotii fikines i ÖstgötaLageh ocli annorstädes r 
Hvki^i^ 'å^ iiian^tlos^ fixve oi^ '\mät^ 
med d^ af det gamla Isländska ka/na, icke kofria^ 
dk ItkvSr ordet i medeltiden uttalades kufna, och 
äfven finnes sä skrifvet i Gottlandisliagfen och fler- Digitized by Google ' ( 94 ) 

stsHiles? OiTi mdn härvid liar aPseende på det än-^ 
nu bibehållna slSgtordet kaf dier cfvafy hvarföre 
följer man ej samma princip och skrifver knarra 
vMå åy af det närvarande siägtordet ktiarrj utan 
knorra i enlighet med det Tyska knorren^ och det 
Isländska knapra? Hvilken princip har man följt 
i allt detta ; och hvilken gifves att följa? Böra 
t. ex. y egna äldre stnmord gåila framfor slägtsksi- 
per i främmande språk , eller t ver tom? I fall egna 
äldre slamord böra gälla främst, hvarföre skrifves 
då, hos Ihre, bäil efter Tyskan, Belgiskan, Frän-* 
syskan , icke boU af det egna gamla stamordet boltur? 
Är det åter slägtskapen med andra, nyare språk 
och deras allmännare öfverensstämmelse, som må^ 
ste föredragas framför ett gammalt stamord, hvar-^ 
före^ finner man t; ex. så oundgängligt attskrifvä' 
måbmiska ef\er det gamla Isländska maniteskiaj då 
de flesta närskylda språk stafva detta ord med ei^ 
Ännu mer: när sjelfva stamspråket har två staf* 
ningar, åit hvUkendera skall man gifva företrädet? 
|)ör man »krifvå haffa af det Isländska halida, el-^' 
kr holta af det lika Isländska holJnUj i talesättet 
med heilu oc holänuj kel och hällen? Märke af 
maérkij Mtr niérke äfmerkij begge delarne i det 
äldre språket lika vanliga? Exemplen kunde ulan' 
möda förökas; men hvcm som vill söka sådana,' 
fmndr dem lätleligen. Digitized by Google c 95 ) 

'i^äv äter h^riedniogar. göra^ UWA Ofsli endast 
från fräniraande språk, öldr« ellep: n^tire^ rfte» 
hvad grun4 nxätev man företrädet? Bord^ man e\ 
snarare skrifva gärr med d af det Latinska garum 
(fisksås), än gorr af det Grekisk^ /%å>f ? Om man 
skrifver rättare socker af det närmare Tyska zåu>- 
ker^ rättare lång af lang^ än säcker af saajiarum 
och /owg" af fo/yg^w^/ h vårföre skrifver man icke äf- 
ven engél efter deji närmare Tyskan ,* utan ängel 
af det Latinska angehis? Hvarföre mästare ^S nia* 
gistePj och icke mestare af det närmare Tyska or- 
det, wew^er? o. s. v* 

Andtligen : Hvarföre följer man ibland härled- 
ningen med den största noggrannhet» oaktadt de svå- 
righeter, som dervid uppkomma vid läsningen, dä 
m^n åter i en mängd lika fall afvikpr derifrfln? 
i)å man påstår sig böra skrifva fora (^ulcusjy icke 
fåra^ af det Latinska porca; boda icl^e bdda^ st( det 
gainlq bod eller bjrdaj hvaraf sedan ^Wa; hvar- 
före skrifves då icke äfven knodaj i fitsUet f^r knd'^ 
duj af ået gamla kno; polA^ i stället för p^, af.det 
gamla /9e^/^ labor; blofwr^ i stället för blAnor^ af del- 
gamla iluan; hrote^ i stället för bråti^j af brxia^épH^ 
ten; dose, i $ttfUet för ^^e^ af det gamla. ^ndslu^ 
di4^se, oph slägtQPdet^o^/7}er? Hvarförp «]Drifirer m^o 
icke bevogen i enlighet me4 det Tyska ^ewogen^. 
icke kläster 'di Claiistrum, icke klqpare^ j. stället för Digitized by Google c 96 ) 

klåparé^ af de gamla Fransyska orden dop, doper^ 
eller af det fomtysla kloppen? o. s. v. Hvilkett 
princip har man följt i allt detta, och hvilkenbör 
föl)as7 

När man också ej talar om härledningar från 
de äldre språken eller främmande, hvilka ovlss^ 
heter inom vårt eget, nuvarande! Skall man skrif-» 
va bränna med ä af brand j eller med e^i brinna? 
Spräcka i enlighet med sprack^ eller sprecka af 
spridda? Skär sa af skära , eller skorsa af skuren? 
Då man påstår sig böra skrifva sponad i enlighet 
med spunnen j icke spanad af imperf. spann; 
hvarföre skrifver man tvång af imperf. tvangs 
då det på alldeles lika grund skulle skrifvaB 
tvong af tvingUj tvungen? Hvarföre stängas med 
ä, då det likväl är beslägtadt med stinga, stun-* 
gen, och skulle således böra skrifvas stongas? 
Är det i allt detta annat än godtycke och alldeles 
ingen princip? 

Men antagom, att någon verkligen gafs, och 
att man derefter ville rätta sig; hvilka förändrin^ 
gar skulle ej derigenom föranledas, eller kunna ef« 
ter behag åtminstone försvaras? Ty efter samma 
lag, som bjuder att skrifva fole för slägtskapen med 
fcla^ boge för slägtskapen med böja^ sl^uUe man ej 

böra Digitized by Google (C ^ ) 

böra skri(xa,^r^()gajy bAÄf ,% vSi^jtsJuipen med 
färjrij^^enhetj och i pnseende itill, det gamla mo^, 
krp^t? §JimiB man ej böra ekrifva dQUq^ sqarai-e 
än dåna^ for slägtskapen med dörtj dunder? San^, 
icke sdng^ för slägtskapen med sjöng och sjunga? 
Strök j icke stråk j af stryka^ stftikenj strök? Flera 
exempel [if detta 'slag hafva blifvit aiifiSrda, redan 
1 det ibrégäende» ' ' 

Mén det är ej nog med förSndringar: hvilka 
CVetydigheter skalle ej derifrån härleda sig? Så- 
dana krö, t 'ex. hota i stället för bäta (beggé mf 
*hbtJ;'lodd \ stellet för lada (låda vid), ?X löddi 
Éöldj^soUäd^r/\ istället för såla, séälädeh ;<bogen i 
$t^lte\; fot bageri; trogen i stället för trdgen; bky- 
T?Ä^*f' stället för bådar: antalet är ef ringa, och 
mähga • ^f * deissQ tvetydiglieter större' än de indata 
Å^fördk. "Man skulle t. ex« skrifVa bol<t i fallet 
fSv''båta; bösen i stället för båsen (af böoiej ^Or 
Dtifuhi vaccarum, hvadan bosSjbosshatm); romare i 
stället för råmare (af romr, vociferaåh) ; fpriwnus 
4v.M^U«t^ %^^#<-MW!^> frgö. i,sÄt.,Cor,%e (af 
• 4Wl »Ä«Va>(fckR / *&, .4>g^:)^ , oq^^ . ätwi?i§^9f?e^ ij^a ^ ^ä 

i^ftM %lMrtSv^|ho$J\xFp^^/iOA:^.^^ ^.,^j^^ y.^, 

Iwui ,ilJ)ril|w^.i^jrfoi;j^iijg.^4^1^^^ ^4f ,4ejf^^ v^^? 

..',.» 7 Digitized by Google < 98 ) 

gifna> som res|)elterar ctymologien i allt livad som 
hör till ordens' tydlighet eller grammatiska böjning- 
gar, och innehåller för öfrigt intet annat än en på- 
litlig observation på språket, ett utletande af dess 
allniäbna och stadgade örverensstämmelser? Kan 
man ombyta bvad bruket fastställt, det vill häf 
säga: kan man bortvända bruket ifrån den väg, 
det en gång synbarligen tagit, i synnerhet då de^ 
är gillad af det sundaste förnuft? Hvad gäller, emot 
allt detta, en gammal lärd hypotes^ full af oredbar 
finhet, och som aldrig haft annat vändamål, e)[ler 
åtminstone aldrig annan verklig nytta, än blott atjt 
skilja dem, som läst Glossarier och kunna dL^por 
tera om ords troliga eller möjliga ursprung, ifråQ 
dem r som icke äga dertill hvarken tillräckliga inr 
sigter eller nödvändig minnesgåfva? Digitized by Google ( 99 > Afhandling om Bruket w^veoska Akademien liar^ i sin utgifna Stafnings«> 
Lära, lagt till grubd för alltsattimatis, att det all« 
mänt stadgade bruket tnäste noggrant vårdas och 
bibehållas, och hoti tror detta i sybnerliet bödväti* 
digt, sä otta frågan angår någon större del af staf* 
ordningen, det vill i^ga, iDågra vidsträcktare ord» 
klasser. Ingeii princip lärer böra finnas riktigare; 
endast måste betydelsen af hvad man kallar <?//^ 
mänt bruk fuUkomligen bestämmas* Utan tvifvel 
måste dermed böra förstås det sätt att teckna or-t 
den, hvarom antingen alla, ulan undanlag, förenat 
sig, t. ex. verld^ djup, han^ sin (icke: ^ärdy jup, 
iianhj sinn), eller hvarifrån åtminstone någon af# 
vikelse låter så sällan märka sig i allmänna skrif- 
ter, att den icke kan få namn af ett verkligt bruk^ 
tttan måste anses såsom en egenhet hos någon, el« 
ler några enskilta. Ty på annat villkor skulle väl 
aldrig något bruk kunna få namn af allmänt och 
stadgadt> då det nemligen alUid blir möjligt, att 
hos någon eller några kunde väckas infallet att Digitized by Google c 100 ) 

stafva annorlunda- SfJede» förblifver det U e_t. 
alltid en af det allnitot stadgade brukat antagen 
lag, att skrifva gifva, lefva, dessa, fiende, komma, 
konung, oaktad t någon då och dA skulle Voxmjix^ 
kas, som fun>ae för godt att skrifva giva, leva, 
dässa, fiände, kamma, kånung, o. s. v. Dä man 
Yisscorligen e) kan säga med sanning, att bruket i 
diQftsa ords stafning är ännu obestämdt» ock dfisSr 
dana afvikelser följaktligen icke kunna foras under 
rubriken af verkligen deladt bruk, böra de ej bet> 
lev, när de någon gång möta, anses annorlunda, än 
som enskilta personers godtycken, livilka ejbindra 
diet fastställda brukets. allmänneltghet . . .m 

Sådan är då, en gång för alla, meningen med 
hvad jag kallar det allmänt stadgade bruket; och 
det är åt bruket, i detta förstånd taget, aom »m^n 
bör tillerkänna den liögsta lagmyndighet i stafnings-r 
läran. Icke på det sättet, att man skulle göra s^lfr 
va bruket till stafningsregel, hvilkiBt vore att hafr 
va ingen annan, än vanan och ett osäkert noännes 
utan i den meningen, att det allmänna^ stadgaji^ 
bruhet måste sattas iill synpunkt. och: rättelse för 
s^lfva stafningsjÄran, hvareCter li^nnes rf glor höra 
t^teftjpas, och livar med da böia öfveresifistämma. 

Men icke på lika sätt förhåller sig med^hvaid 
man så oilta hör. åberopar, såsom Ået allpiärmare ^Ir 
kr attmämiaste bruket. Det är stor åtskillnad eiaellaii Digitized by Google ( 101 ) 

^etta och det förut oratalta, och mun kan pä in- 
tet sätt tillerkänna detta sistnämda sanuna lagmvnr- 
dfghet, som det förra. Det är nemligen klart, att, 
xkäv någon säger det allmännare eller allmännctste 
bruketj så gifves genom ordets komparativa grad 
redan tillkänna, att ett annat bruk finnes jemte 
detta, ännu i språket gällande, ooh som således 
äfven är ett bruk j ehuru måhända mindre^ allmänt^ 
än det förra. Vid tillfällen af en sådan bruk6ts 
delniög, vore visserligen ingenting niindre yälbe- 
mnkt,' än att vilja grunda utslaget på en beräk- 
ning af rösternas antal, som h varken låter mecl 
visshet göra sig, eller, om den kunde göras, skul- 
le* bevisa något till föi*del för det • större antalet. 
En fullkomligt allmän och odelad öfverensstäm- 
tiielse må kunna med skäl antagas $äsom ett be- 
vis på råuhetenj eller åtminstone en stark förnao* 
d^n derora ; ty ea sådan allmän och odelad Öfver« 
ensstämmelse uppkommer svårligen annorlunda, än 
genom sakens * tydligt insedda behöHghet; men i 
tvistiga ämnen, och när meningnrne dela sig, är 
det e|' alltid räitheten, som skaffar mängdens efter- 
fö>|)d,t^ch del mindre antalet har ej derföre det 
minsta förnuCtet.^ I sådana^ fall gifves då ej a<i{iBa(l 
xnedel, än sitt dömma efter verkUga språkgrunder, 
vare sig etymologiska , eller om några finnas bättre 
CH$h lämpligare. Det är efter sådana, t. ex. som Digitized by Google ( 102 ) 

Svenska Akademien i sina arbeten skrifver mest'^ 
mePj Jleste af Jlerj, helsa af hela, och som hon för^ 
dubUar konsonanten i ställt af ställdj i visst af 
vissj i tillj atty upp, sitt, ett m. fl., tilläfventyrs 
innu utan enhälligt bifall, men sfikert efter de 
bSsta sprfikgrundérna. Man kan icke heller säga, 
alt detta strider emot Akademiens antagna grund^ 
sats om brukets lagmyndighet, då meningen fdr- 
modligen aldrig varit, att denna lagmyndighet bor- 
de tillhöra det delade bruket , utan blott det ä/A^ 
märma och sjnbarligt stadgade. Man månemligen 
åberopa sig det allmännare bruket eller det allmän-^ 
naste: det är i begge fallen alltid ett deladt bndcj, 
som sjelfva uttryckets natur tydligt intygar, 

Någon torde invända: det har varit en tid, 
då man skref allmänneligen roos, beete, Jliitj äfiräj 
väkråj nampTij samptj, fembj, vapn, vatrtj, ^jörå^ 
gjentjudj, o, s, v,; skulle då ej detta stafsätt följ-- 
aktligen hafva bort blifva beslående, derföre att 
det var på sin tid allmänt antaget? Men dertill 
Svaras, att till ett allmänt stadgadt bral i den 
mening, som bör fiistås der vid, fordras icke alle-* 
nast, att det varit eller är på någon viss tid gäl-» 
lande, utan märkbar delning i anseende till d« 
skrifvandes antal; men äfven att det blifvit stad-^ 
fästadt genom sin varaktighet, det vill säga, för- 
blifvit från så lång tid tillbaka beständigt fortfa- Digitized by Google ( 103 :) 

fpnJe, att det kan slutligen anses $å&oip^ fast^täldt 
ocb med. spriket likasom införlifvadt. Af4^na 
besknffenliet var aldrig ofvannämda. stafmng. Men 
s&dan är, utan motsägelse, stafningen g^//V^^ Ä/Z^^o^aj 
verldj djup^ herre, hvilken, o. s. v. . . ^ 

I den • beständiga fluktuation afstaf^ttet, $q]|i 
Vanligt äger rum i ett ännu rätt ^pråk ell^r- sqm 
först begynner att bilda sig ^gifves. ännu. fpga nA-* 
gonting allmänt stadgadt ocb fa^t&täldt, knappast 
den enklaste Ijudstafning-y s&som fåj gä, bo, Jlf, 
mer, träd, o. s^ v* JNästan allt blir ett Jämne.för 
olika meningar och skiljalitiga bruk» b var vid val 
dutUgen måste göras emellan det rätta ocb orät- 
ta , så framt skrifningen en gång skall komma. tj^U 
lÄktig^bet och stadga. Man bar. loIjaktligejQ gjort 
välv att tid eflter annan företaga sådana und^rsök^ 
pijpgar, o^b at( derefier ombyta det oriktiga i $|;af- 
jQiingen> b vilket , eburu kanbända för någon ti4|;äl- 
lande så^pm allmänt, bruk» likväl aldrig kunnat s|i*- 
gi)«s vara det verkligen stadgade^ D<st finnes då ej 
lidler i dessa förbättringar af dejt äldre stafningsbra^ 
kiet någon stridighet eipot den ifrågavarande grap4* 
satsen» ocb man har kunnat med goda skäl bortlfi|^- 
ga vokalerna;!, onoidig^ föidubbUng, eller detTyskn 
chj eller det onödiga p opb b inanipn, sambUng,femb 
a« s« v.» ut^n.att derigenom rubba pi^ncipen oin^ det 
Veikligw stadgade jbrukets ovillkorliga lagiuyndigbet. Digitized by Google c 104 ) 

^dan .ett språk ..åter. hannit till dea gra4 a£ 
odling, som värt ungefärligen redan äger, förhål* 
ler sig . med det . allmänna braket och den h^lgd 
det fiirdrar, pä ett mjeket olika sätt. Ty det äiC 
dä 9 som ett verkligen stadgudt bmkAoke allenast 
kan j^nas, men sSvetk mista vördas ocb gälla fraca- 
för sjelfva språkregeln, i fall den ^särdeles i någon. 
(Hxiklass af större vidd^ skulle finnas i stridighet 
dermed. Men härvid uppkomma naturligen t ven* 
ne frågor. Den första: ur hvilka akäl det följer» 
att, äfven vid odlingens högs^ta mäjliga grad,, e» 
stafning icke bor undergå förändring och rättelse» > 
i fall den skulle befinnas, af bruket utan skäla^*. 
tagen? Den andra: på hvilka kännetecken nwi 
kan någonsin med visshet bestämoia, att en stafr-, 
ning verkligep är att anse såsom, fullkomligt stad-? 
gad,.ach sådan, som den bör och måste förblif va; 
sä. vida nemligen . sjelfva odlingens grad är svår 
att förutse, och svårt att veta, huruvida ett språk, 
både i stafning och annat icke kan med tiden förr 
ändra sig till något ännu bättre, än detjaärvarande? 
, I)en första af dessa frågor (huruvida ett fet», 
ak tigt, men allmänt, bruk skulle böra. förblifva 
wpbbadt^ behöfver ej ett vidlyftigt svar^ .Fallet 
kan förut$äU;as såson) inöjligt, men m^n kan wed 
trygghet antaga, att det i sjelfva verkat slrllaa in- 
ti*ä^9^j JErfarenheten ger nemjligeii, som fp^utär Digitized by Google Ttsadt» stor anledning till den förmodan: att ett 
aUmäntj odeladi ooh länge fortsatt bruk i sprdk" 
skrif ningen också är, för det mesta^ fygdt pä gör 
da och grundliga skäi; hämtade > om till iifventyrs 
e| från fullkomligt utredda begrepp , likväl nästan 
alltid från en viss allmän och mfinglaldigt uppre- 
pad erfarenhet af sakens natur ocfa rätta förhål-^ 
lande. Detta rätta förhållande beror ofla af vid- 
sträcktare hänseenden y och uppkommer af en mängd 
särskilta fall, som tid efter annan möta bruket och 
därigenom formera det, men som ej derföre strax 
alla tillhopa falla i tanken på den språklärda, som 
gör en stafningslära. Det händer deraf, att ett 
bruk kan lätteligen synas vara utan tillräckliga 
skäl och äfven ogrundadt, som likväl, skådadt och 
gräpskadt under detta yidsträcjitare hänseende, verk- 
ligen är det mest förnuftiga. Sålunda tyckes; t. ax« 
ingenting vara oriktigare, än vokalens förändring 
från d till o^ i bloss 2S blåsa; men det befinnesr 
likväl, efter närmare pröfning, att bruket häri tänkt' 
vidsträcktare, än den vanliga etymologiska regeln, 
och omfattat flere och större skäl, än den. Ätt på 
föi*8ta tycke af någonting rättare , förändra livad 
I»ruket i sådana fall stadgat, bör derföre gifva* sä 
mycket stöiTc farhåga, som lättsinnigheten deri 
troligen skulle fota till långt flera oöh större orik^r' 
tigheter, än dem man ville förbättra. Man torde Digitized by Google ( 106 ) 

säkdes kanna utan otilibörligbet anlaga.^ aU idke 
allenasl det fastställda ooh långvariga bruket, om 
det felar, åbninstokie felar i ganska få och föga 
betydliga afseenden » men äfven « att dess fel emot 
tissa smärre grunder förvandla sig verkligen till 
rälihet, si snart de- instämma med någ<m större 
och vigtigare ordningslag. Så kunde väl, t. ex^ af 
vår (brtjenta Botin, med någon anledning tadlas, 
attt bruket icke genom stafningen utmärker Ijud^ 
i^killnaden emellan sådana ord af tydligen skiljak*- 
tigt uttal, som qvcdt bcb salt, öst och höst, bart 
och svart, m« fl« Men det har blifvit visadt, och 
skall i det påföljande ännu tydligare ådagaläggas, 
att bruket härvid hafc ögat på en vida större och 
£5rminligare ordningslag» än den, som nyssnämda 
språklärde man trodde sig böra införa genom bok«> 
istafstecknets fbi*dubbling i S€iUtj hösstj svarrtj och 
alla sådana ord. Det är ej nog. Äfven brukets 
blotta godtycken eller mindre grundade faststäU 
lelser, i synnerhet om de blifvit genom allmän 
vana införlifvade med någon större del af språket, 
äga mot förändringar ett stort och gällande för- 
svar i nödvändigheten af det fastställda brukets 
helgd; hvarförutan, att så må^ sägas, ingen fast 
punkt någonsin kunde gifvas i språkstafningen » 
och omöjligt blef att komma till den ordentliga 
öfverensstämmelse deri, som är, mer än den hår* Digitized by Google ( 107 ) 

fina rättheteiify ändamålet för allt bemödande i 
detta ännie. Af sådan art 8r, t ex. stafning noed 
y* oti gifva^ bHfvaj hafva, sofva m. fl., ehuru i 
sig sjelf oriktig genom sin onödvändighet; sådtn 
äfven den med o för att teckna långt Avljud i molr?^ 
sorla, dofy hofy lof m* fl», ehuru i motsägelse med 
det öfriga braket af detta vokaltecken. Begge de« 
larnaa förändring skulle i språkskrifningen med* 
föra en märkbar rubbning» som, en gång begynt, 
skolie kanhända ej stanna dervid« Den stora rätt* 
beten i all stafning ligger derföre, som redan blif- 
vit anmärkt, i huf vadprincipens bibehållande, nem* 
Irgen aktningen för det redan enhälligt stadgade, 
dch i förnuftet att ej uppoffra denna fasta punkt, 
kvarvid man har att hålla sig; sfi vida annars }ät«- 
teligen kunde Ae^ att man i sin fortgång från 
småsak till småsak , genom en alltför sträng om<- 
sorg för hvarje liten onyttig riktighet» slutligen 
kastade alltsammans ' i bmgörningooh oreda* 

Hvad åter angår den sednäre IVågan, eller på 
hvilka kännetecken man kan veta, att en språk- 
stafning är verkligen att anse såsom stadgad och 
oföränderlig, så besvärasi den till en del af det 
föregående, så långt némligen några sådana af ett 
allmänt och varaktigt bmk Madgade öfverensstäm*^ 
melser verkligen gifvasv Ty änskönt det ej är utan 
es^empel, att en allmän och långvarig öfvereos** Digitized by Google < 108 > 

ttSmmelse i något enda visrt fall undergått' föran- 
dringy sållar man likväl näppeligen hofra sett så- 
dant, intrliffa med en hel spräkstafning i allmän^ 
li^,(«ller.jaftgOi» större oeh.hufvndsakligare del deraf. 
lAeiji detta kännetecken är ej det enda, och ettan- 
K^t .finnes 6anu att förena dermed. Detta känner 
tec^n inträffar « när en nation hunnit så långt- i 
siin odling, att den i vettenskapliga, i synnerhet 
f;aU*ika vittra produktioner, kan någorlunda tåla 
jemförelsen med dem , som anses för att hafva hun<- 
nit höjden deri. Ty allt står här med hvartannal 
i ett ofelbart inre sammanliang, och man kan med 
trygghqt antaga, att, hvarest geniet, talangen, sma- 
kepy heWgen, begynt att till en viss fuUkomlighet 
visa sig i sammansättningen, der hafva de ej<-hel^ 
ler lemnat i sin oskapliga råhet sjelfva ämnet; 
hvaraf de arbeta, det vill säga, sjelfva språket, och 
^bt en beredning deraf föregått, som redan gjort 
de9|)f 9 i det ena afseendet liksom i det • andra i 
}^^9d iwgefjbr .möjligen kunnat göras» Ehuru höj^ 
d^ns $kpnlieteii, lifligheten af tankar och bilder» 
uppå. iqtpt iSätt kunna bero af bokstafstecknen, livar- 
med de ritas, på, papperet » finnes dock i en förvir- 
rfwi^stabiing en vanprydnad och förödmjukelse, ett 
b^ws.^af; vårdslöshet och råhet, som, i fall de på 
vkissi tider möjligen kunna stå tillsammans med 
jfe^amfiOQt.af oågot enda framblänkande snille, lik« Digitized by Google c i09 ) 

Väl aldrig ftinmtd förenade med en utbredd ödfing 
och förtjénsterua af en allmännare vittei^liet Man 
bar, sedan, tid^punkten deifaf; aldrig sétC hostfå^ 
got folk språkstafoingen betydligt omskapas. Hväf*^ 
ken Giceros eller Yirgilii, Horatii, Ovidli sj^Wfl 
har, efter dem, undergått nägon ^fi^dele^'Ittråti:« 
dring i detta afseende, eller del Ft^ansyska äéåttn 
LdidvigXIVcs, eUer det Engelska sedan Drotttihrg 
Annas tidebvai^. Hvarföre? Derföre att ett ji|»råks 
ordentliga stafning är i sin natur en bk>tt lägre 
grad »af odling y som antingen föregår den högre, 
eller aödfändigt födes tillika med den. '' 

IVkn kan således med temlig säkerhet förttt-> 
säga en språkstafnings bestånd och varaktighet» 
när somma . språks vitlerliet i andra ' delar hunnit 
tiU en vis» jemförlighet med de mest berömda 
språkens* Jag vill ej afgöra, huruvida detlå känner 
tecken hos oss intrfiffar. Hvad i synnerhet tytkés 
kunna med något skäl invändas, det är den (olik* 
het i meningar om sjelfva stafningsgrufiidert]fa,ifiMci 
ännu till någon del råder bland våra språklärda. 
Men m«d all denna skiljaktighet 1 grundsati^t*, 
stafvar man likväl spvåket, när få undanlag göhrs", 
ungefär på samma sätt, hvilket bevisafi^^U; mttxi 
verkligen i det mesta kommit tH) den» rätta ^N 
eningspankten/ faslän man dömmer ^lika* öm Yä^ 
garna dertilL Bet gifves (w öfrigt ^maM^mUm^ Digitized by Google c 110 ) 

kännetecken af eti mer eller miiidFe fullkomnad, 
fipråkstafning, som härvid kunba rädföras» och det 
är till imdersökning deraf > som jag bestämt d^ 
p&följande stycket of denna af handling* Man skalle 
som jag hoppas, deraf ilnda, sä väl att braket va^ 
rit häri den bästa och säkraste ledaren » som äfven 
huru långt hunnen pä vägen till detta måU och 
hucu nära derintill, vår språkstafning för det när» 
varande verkligen befinner sig. Sedan ett språk hunnit så långt i sin odling» 
att dess uttal stadgat sig, och att man t. ex. icke 
säger mera, som forddm, äger 0^S^O> andelik (itn* 
^^gjj *hnapp (knapp) ^ hräka (vräka)^ godviUugers 
thessaj o. s.; v.; sedan mah dernäst begynt, både 
i tal och skrift, att undvika hvad som skulle göi^ 
språkljudet hårdt och stötande, antingen genom bok-» 
stäfvers tUläggning of ver behofvet^ såsom t. ex^ 
Tydskj sidsl, hätstj i stället for Tjsk^ sistj bästj 
eller genom deras saknad i der de behöfvas, t ex; 
i tekuj veOiij vcfm^ i stället ior tecken^ (Vatten, va^ 
y[i^i ;ändtl]gen , sedan genom vissa bokstafs^-ombyteni 
Ijudförmildringen i allmänhet tagit företrädet fi^m^ Digitized by Google för . den alllföv $b änga nttryckligl^leD , sä att maB 
t. e^x. icke raera skrifver> efter ar&prungets bcik&tal!* 
liga fordran, f^rvåJdUy förgylduj utaq eft^r detli07 
d^^g^e uttaleta> förvållUj förgj:Ua^ och äfyen s^* 
&krifva$ mindre ofta fråtsa^ stadna, trödska^ gädra^ 
än fråfsa^ stanna ^ tröska, gillra^ o. s. v.; då kan 
man redan dömma deraf^ $itl språkskrifoingen ätf 
nära atl bilda sig, ocb att bruket redan mycket 
verkat genom sina tre ibrsta språkdaningslagar : 
ordljudens sladgandei deras formildring, ocb skrif- 
ningens enlighet med det ädlare uttalet* 

Detma enlighet, tagen i sitt första, absol/jta 
förstånd, hestår 1 sjkrifteckqepg fullkomliga mot- 
svarighet till sjelfva uttalet, både i ljud och antal 
dfibojkstäfver, sä att man ti ex. icke skrifver med 
li^t ^ndra bokstafstecken imélian^ ilJak^ hug, dä 
taan verkligen qtt^lar emeiianj elaky håg} eller nu 
med (arre;, 9u med fleva bokstJtf?er Sn uttalet, 
begrep, vetenskap, sambiwg, natnpn, nämtdigen, då 
man likvälstig^r b^gi^epp, vett^nskap,,S4mdmg,namn, 
nämligen (eller neniiigenj, <i^ s. v. Också ser raao, 
att .bi;ulie>t redgn. till större delen bortnött den*? 
na £i>ga prydwde skiljaktighet emeUan uttalet och 
sfei'if»i»g?»» 

HäPi består hvad maq kund$ kalla v^klig 
naturstafnmg eller stafning efter ordljudet, hvar-i^ 
till ej fordras annat, än att välja^ de bokstafs- Digitized by Google ^ 118 > 

HFÄften, ^öm riktigt tfttrydta l^d^t^ och sS mångsi, 
'åbm'jemt behöff^as dertiöi-^^^IiTgetiliiig syne« i «ig 
sjelf lättare ocfi förauftSghier^hvarföre^tlet ttveti 
ålUid hefutifAta 1ra¥a ettnffbrakeSs vänliga sptfib- 
ttaningsmedel, att' smäningoilfi f&renkiia 4hfi(kkmgen 
tSn reii IfudsktifBing, så långt del for mitlia ^skul 
VnöjUgenlålit göra sig. 

Men svårigheten är, att sådana skäl éftrendft 
förekomma, sotti lägga binder för den enklas' Ijttd*- 
stafningen. Efter den skrifvcr man, det är sant^ 
med god framgång, vara^ ärdj vdrdj sej m^ghefi^ 
vtd/ ufij tidj sluten j forhrytay m^d alla» ö€<»gl^ stf 
lika beskaffenhet. Men efter den skulle k)ck8i: sllrif*- 
vas värd (verld); runnt i stället för rundi; senare 
ftardior) i Stället för sednare (posteNör);^'' sikaxii 
'^idj sAsom sitt (suum); jutUj jorde j i slltllöt för 
gjuta; gjorde; juden i stället för ljuden; sad^j 
låcktj bräckt j i stället för sagtj lagtj bragt; stétt 
af^itöduj såsom af stöta; döttj particip-, såsom dötij 
-p^eteritum: efter den skulle skrifvas -hiumj 'mahfij 
^ähhj fhinnj sinn^ dinn; äfterj äUerj dässay hätrej 
äEjes; känimaj såmm, ämmj kdnungj dHåOning^hå^j 
iåva;'någåniij åjff^nntllg; tålltj åttskai förrstejscm^ 
^svarrt, krafft^ tafft, saj^j lusst, sysster^ o. %i vi, 
h vilket likväl icke sker eller kan ske, för o#sakär 
sä ällmänt kända /att de ej beböffa <upprcpas. -> 
• Haraf Digitized by Google < 118 ) 

Häraf liar uppkommit ett slags stafning, som 
man kunde kslh Åonst^stafmng, tili motsats af den 
Motta naturliga Ijud-stafmngen. Ty antingen til« 
ligger den bekstttfyer utörrer hvad som beh«fves, 
för alt uttryeka uttalet» t ex. hjelm, gjuta, icke: 
j^Mj jiOa; -^ eller tar den bort någon af dem, 
som behöfdes till ljudets rätta teckning, t. ex. i 
hanj hffi, vän, ätska^ safty swtrt; — eller ombyter 
den ljudets naturliga ocb egentliga bokstafsteoken 
i ett »nnat mindre naturligt och egentligt, sflsom 
i Jiygi, jagi, komma, konung, eller, herre, o. s. v. 
I dessa tre punkter bestflr hela konst-^stafningens 
åtskälnad från blotta Ijud^stafningen* 

Sedan tvenne slags stafning på detta sStt i ett 
språk' uppkommit, nemligen Ijud^tafning och en 
derifrfln' afvikaade konst-stafning, då uppstår^ spm 
man lätt finner, ifven frågan om gränsen förhvar- 
dera, och om rätta lagarne för den sistnämda*. Bet 
är derom, som i vårt språk så många oqb långa 
tvister iioirevarit i Men man måste tillstå, med, all 
tilUDdrlig aktning för några berömda män$ bemö<- 
dånde, att konst-stafningens natur och gränser blif« 
Ttt efter v hand» af det allmänna Bruket, mycket 
bättre utrönta och stådgsKle, än af aUa våra lärda 
liagstiftare. Orsaken dertill är, att desae sistnämn- 
de alltid velat göra en Jiärd stafning, antingen efter Digitized by Google c U4 ) 

4#it)s djupare etymologislia .kuiiaka})er, eller, ef- 
Aet) ^odra. språks- graniniatusåa ordning;[|r» da der« 
«mot: det allmänna .bruket vairit blol.t oqli endast 
.verJssamt uti tempa koofiitr^lorna ^ar språkets 
ii$eiklig«i belip.f» och att met* qc\i mer undanrödja 
pM konst^stafning, som varit onyttig tillnågo^ red* 
bavt änd^mäL 

För att nu kunna sä väl med öfvertyglig^l^et 
visa denna brukels förtjenst^ som äfven på h vilka 
kännetecken man kan veta, när en språkstafning, i 
synnerhet vår egen, verkligen uppnått sin rätta 
och stadgade beskaffenhet; så blir nödvändigt, att 
först och främst bestämma de ändamål, för hvil- 
kas skull Ijud-stafningen måste åsidosättas, och till 
h vilkas ernående konst-^stafningens biträde kan fpr- 
nuftigtvis behöfvas. Ty det äjr klart, att, närde^sa 
konst-stafningens egentliga ändamål (örst blifvit rikr- 
t^t utrönta, och sedan befinnas efter möjlighet upp- 
fyllda, då kan man också med trygghet veta, att 
konst-stafningen gjort all den tjenst.man kan af den 
äskaf att all vidare utsträckning dérqf vore utan 
ändamål, och att språket i anseende till stafningen 
då kan säga^ hafva uppnått den gräns, der ingen 
förändring mera bör lätteligen förmodas» 

Det är ej meningen, att här göra en filosofi 
of ver koqst-stafnin^ i. allmänhet. Som. de/t är för 
det närvarande blott fråga om vårt språk och om Digitized by Google c 115 ) 

lonst^i^stafningens ändamål deri, skall* man åindja 
sig att fi*anaställa hufvudpunktema i deras 'enkla- 
ste påtaglighet Det blir på intet sätt nödigt att 
dervid inlåta sig i sådana abstrakta finheter» som, 
utom ai*t de svårligen kunna liafva i dessa ämnen 
någon särdeles redbarhet, ranligen ej tjena till an- 
nat, än till föl langande af begreppens och menin- 
garnes skiljaktighet.' 

Första Ändamålet. 

S^lfva ordmeningens tjfdlighei} b vartill ge- 
nom /stafningen bidrages pätvenne s&rskilta sätt: 

Först, genom bibehållande och iakttagande af 
vanans och ögats fordran, i anseende till vissa ords 
redan fastställda skHffning. Tj ögat skulle knappt 
Igenkänna jelntj jelte, jettUj varkeuj utan deras til- 
lagda h. Ännu mindre skulle hela denna mängd 
af ord förändras till simpel Ijud-stafning i tföHj 
tjinkigy sjenaj sjedej med alla öfriga, utan att med- 
Ibra för ögat och tanken en stötande förvirring. 

Dernäst, genom utmärkande, när tlet kan ske» 
af den ursprungliga identiteten emellan vis^a oräp 
såsom emellan tre och tretton j helig och helgs en 
och enklingj att ej nämna flera. 

Ändtligen, genom utmärkande af skiljaktighe- 
ten emellan vissa andra ord, hvilken skiljaktigliet Digitized by Google c il6 > 

utmärkes antingen medelst iallUignnde af simpel 
fitafningsvana , såsom emellan Iwad och vad^ hjul 
och juij ljuden och jiiden^ — eller ^i»cMn»njftt jan- 
de'iif den tydliga etjrm^logiflka hokstafvien i^hftiH 
ledda ord» såsom i Jlj^gt^^i Jfyga, till skillnad iFr&a 
jfiy^kt af 'j/^; -^ elkr genom gi'ammatiska bä^nit^acs^ 
Ukstafvigiiel med stamformen» L en* i gladty nau-^ 
trum af gladj till skillnad från 'glaU(WUj)^y Icdtj 
perfekte t af /edaj till ^skillnad från lettj perfektet 
af iej o. s. v. I dessa förenämda tre fall har lord**^ 
meningens klarhet fordrat hiträde af konst^stafmn^ 
gerij hvilken dertUl använder dels tillagda hokstäf** 
vei' utöfver ljudet, dels förändrade. Avndra Andamålet. r .< 

Bohstafsmäng4ens fUrminskning. Man. har nem» 
ligen derigenon^ sökt den duhbjia fördelen ^bäd^ajT. 
handens mindre. möda och a( ett tillbörligt behag., 
för ögat, hvilka begge alltid befordras , genom den 
möjligaste fåtalighet af, bokstafstecken. Sålunda skrif-^ 
\et man: hqn^värij sin^ din, icke: fmnn, väun^fS^in, 
dirpi; — framj stam, skam, icke: framur^, stamntjf 
skcunm; tält, taft, slänt, ärt, icke.:^ tällt, tajffj^,:, 
sl0mt, ärrt; — köpm^m, ejter, afton, icke.: .kopp- 

W«R> S^^O fl^ÖW^ o. Si v. Digitized by Google c 14^ > 

iTire^dje' Ändamålet. 

OrdwmgAig fir bruket af dt ivaljudandc 
vokalieokuen e- och «« Afsigten ined detta bruk 
må lia^Fa varit^ på någon tid , att utvisa härled* 
BingeBcUer aLägtekapen» oob alt därigenom, be- 
fordra ordmeningeos tydlighet; men sedan i en så 
sti^Mnängd af ord härledningen antingen alldeiea 
förlorat sig, eller är osöker, eller ej kan af min- 
net behållas, meo e ooli o med ljud af ä och d 
likafullt qvarblifvit i skrifningen; sedan i synnei> 
het ut frömrnande språk så mänga ord tillkomniit 
med e och o i stället för ä och äj och sedan ge- 
nom allt detta ett nästan allmänneligen förblandadt 
bruk uppstått af dessa likljudande tecken: så har 
äfven behofvet uppkommit af någon fastställd ord- 
ningslag för dessa teckens användning; någon lag, 
som ej besvärades med så många och stora svårig- 
heter, som den osäkra kunskapen, eller det osäkr'a 
minnet af hvart ords särskilta härledning ; hvaraf sy- 
nes, att, sedan ändamålet för konst-stafningen med 
e och o iéke mera är eller kan vara sjelf va ord- 
meningens upplysning, liar man visserligen ej haft 
orätt att ombyta detta ändamål till det enda för- 
nuftiga , som vid en sådan stafning numera tyckes 
kunna åsyftas, nemligen blotta erhållandet af en viss 
ordning i denna vidsträckta del af s^pn^kskriföingen^ Digitized by Google ( 118 ) 

Dessa tre ändamåls Ordbetydelsens kiarh^e-^ 
JBokstafsmäffgdens förminskning — Ordning för 
tvebruket af e och o —^ dessa tre ändamål äro dä 
vevkligen för bU kotist-stafning i vårt språk de en^ 
da redbara och förnuftiga , efter de äro de enda 
nödvändiga , de enda , hvarföre någon afvlkelse från 
rena Ijud-stafningen kan möjligen fordras; med ett 
ord, de enda, som tydligen uppkomma fi'än språ- 
kets egna, verkliga behof. 

Det blir nu frågan, l:o huruvida dessa ända-' 
mål ännu blifvit så uppfyllda, att språkskrHni»- 
gen kan anses såsom någorlunda stadgad; 2:0 af 
hvem de blifvit uppfyllda, och af hvem bättre: 
af våra lärda lagstiftare, eller af det allmänna 
bruket? 

Man kan e) skilja dessa begge frågor åt. Man 
kan ej utstaka, huru långt konst-stafningen närmat 
sig till dessa sina ändamål, utan att tillika viSa 
hvad dervid blifvit gjordt, antingen af lärdomen 
eller det allmänna bruket. Dessa frågor, sålunda 
med hvarandra inflätade, måste derföre tillhopa 
undersökas. Det blir följaktligen här nödvändigt, 
att i sammanhållna taflor framställa och jemföra 
spräkstafningens gång till eller ifrån dessa ända- 
mål, under den olika ledningen, dels af enskitla 
lagstiftare, dels af bruket. Man skall deraf nöd- 
gas finna, kanhända med någon förundran, att nästan Digitized by y Google ( MiÖ > 

alla de lärde, son^ efter enskilla satser gjort réglor 
för , sla&ingen , dels haft om sjelfva dessa ändaibfil- 
föga tjrdli^A. begrepp, dels följt dem utan Qrd];&iDg 
uaiii fiiam^baod, det ena med öfverdrift, det and.ra 
med .ef4;erl&tenliet^ under det att dereraot Bruket, 
foalän långsamt och obemärkt, alltid följt dem sain- 
ftlllt.och o&tskiljligen , men h vardera. med ett hof^ 
eQr måtta» som Mllii dem i ett afpassadt beroende 
af hvarandra: ett förfarande, hvarigenom Bruket* 
sy^es hafva tillvagabragt en språkstafning, just så- 
dwi ^om den kanhända i de flesta fall verkligen 
bör vara, ocli måste i de öfriga tålas, för nödvän* 
diglietens skull. 

, livad således angår det första ändamålet för 
konst-stafningen, eller Orilbet/delsens klarhet^ så 
s^kujie väl tyckas^, som våra ortografer haft fram- 
för aJit annat detta ändamål, i anseende till det 
nit för stafoing efter ordens liärledningar, hvari 
da vanligen öfverensstänmip. Man åan ej neka, 
att ju etymologien, åtminstone i allmänhet, tyckes 
åsyfta sjelfva oirdmeningens upplysning och äfven 
synes böra tjena dertilU Men för att vinna ett 
ändaodål» ^om spkes,, lär väl böra besinnas octi 
pröCvas, först, huruvida det äger,, vid det ifråga- 
varande tillfället, verkligen rum, eller ej; sedan, 
hvUket medel som tjmiar-dertill, eller ej; äfvensom 
hvare$t medlets bruk, sträckt öfver behofvet, blir Digitized by Google ( i«0 > 

ai^iDgf^^cfrak^ bindkfligt £pr .andra liksi 

^('*;i?^)?[f4%,<^Rh^%iÉird, bvilkfi dfll»r. a£ ispräh&tafNi 
"iffS^- ^^^^^' ^^f^» ^ bebof, afi efcymolögieas 

dep bl^..^v59rft(*Ja^. clkr: ptje»ltg#. Tyroantskalli 
^ppa, vid riogAS^ uppiiiärk$amhQt på.6]el£«a<<spr&^» 
ket, att detta ^i^l^U^r. sig icvgalundia. på .ett JMFveri» 
allt liksl*älUgt sätt. Tydl)gl]^t9ii hat.behpCiatfrman 
slirify^r &/^ ajf bU^^ mg^ Bås:$M^^trmdi/^MFädmf^ 
TD^^ det är fqr 4en. fullkatojigt li^iUtigii^» .aiitt0gem 
ipfi^ ^i^ifver grlf^e eller gasr^^^6^. eller .&o|^'iira»-i 
stan eUlcx vestan^ o» .$• v* :. tw 

B^:jDä6t, och i följd häraf» hade Inirt Ikeiiäiikrl 
mas» hyill^et ;s|9g$ etymologi, dejt eg^ecriiigen/varii 
so^ kfa;^de. ^vid stafiEangen hidcaga. tiU ordiaeiUQiAi 
geJiSjUpplysniqg, rnemligen. Uott den, .»m^öke&v 
a)^ t^nki^f 4^t vill säga, »om beböffe^iiförj ajttiinsej 
identiteten eller åtskillnaden emellan bekantar^äct^.* 
varande ord, och som kan. med någcm aynfaadiett 
f^r ,pgat utmärkas genom bokatafst^knet* Men vi- 
da ski^ från^sådan betänk$amhet, har .maa genomi 
alh^än etymologisk stafning öfyer hela sparåkset, aå 
149g t den kunnat in t vingas, hopfört Qoh.sawmanr 
bjandat i skrifniiigen allt , slags etymplogi^ närva^. 
ran^e^ ur^minal, fräaiQiande, ,uta^, jbeainnande:^ Digitized by Google ( IM > 

t:oi albi)boks«afsdQl^[ttellttii étndlaa KlUYairandli^^cyrd 
och orden af ett gammalt, förgtttet 6tåmdi[>rfrk^ Uir 
b4dö'oily(ti'g'^Ur^rdmeiiitig«D och metendek omöj- 
lig a» atmMlinida än hö^st ofuUkomligt iäbehållkl 
3j»'att* hokdtafsénligUétea emellan Våra oM och or- 
den' dfifr^flnmande; oss mindre bekafAta^sidospvåk, 
Bliv till ordméningen ranligtyis lika så onyttig söm 
dca tföi^ra^ men detjemté äimu fner otjenlig, genom 
stafarternas $kiljdktigfaet i olika sprjtk. ' 
i •'•Sålunda dch Utan afseende på des^a skäl har 
ipab Sått* våra spräklärda icke allenast Ibrdom staf- 
YBc^maiikij MhiPtmg^ äcfUaj efter Tyska bokstäfre- 
ringen; drona^ cammare, scnjva, o. s. v., efter La- 
tinen; men man ser dem ännu rådföra ett gammalt 
Idflndskt, Geltiskt, Anglosaxiskt eller Belgiskt ord,, 
bumvida mam bör skrifva tro^ eller tråg, man d- 
lev måUj sola eller säluj tog eller tdgj bos dlér bdSj 
o» s. v., ehiuii.^tt sådant stafi^ätt, långt ifrån att 
p4.mimta^ditt tjena till ordets tydlighet, tvertom 
ofta föffi^iär den gencttn uppenbara tvetydigheter ^ 
hfidbii ljad'0ch betydelse. 

Hutu hai^ nu deremot braket förhållit sig i 
detta- afseende? Jo^ det har respekterat etymdlo-" 
gien, men blott så lån^t den tjente till sitt fömuf-. 
tiga ändamål: ordméningens tjrdUgket. 'E\\ti rät- 
tase sagdt: , det- har upptäckt detta enda ^verkliga 
ändamål för etymologiens Intuk i stafningen, genom Digitized by Google c 12a ) 

en lång' ooh ibrtealt erfareoliet af aU.annan.ety- 
moiogisk BtaftiiDgSv dels onyUa, d6ls.4>fiirenlighet 
m^ nödviiDdig ordmng. Sålunda <ser man brajuet 
fafilVai TArdat den etymologiska bokaiAfvea, och.liiw. 
na göra det, aft ofta atam^ eller slägitordet finnes. å. 
det närvarande språket, ligger nära inpå derWa tet , 
ooh derföre aokes af tanken^ t* ex. i rensa Sk( remj^ 
siagt af siag^ dugtig af duga^ eller då den etyr 
mologiska. kokstafven tjenar till behöflig ordskiUk. 
nad, sAsona emellan Jljrgt ocb flykt j sigt ooh sikt^ 
siagt och slakt; eller då den fordras på en gte^. 
både till grammatisk ordning och skillnad emelluit 
ovå af lika ljud, såsom i gkuU, rödtj stödti iedi^ 
att ej uppräkna flera. 

Icke af något etymologiskt ^käl, men af bloii 
häUiseende pi tydligheten, behåller bruket påiik» 
sätt det gamla etymologiska atafsättet i ett visst 
antal ord, hvarest denna stafning blifvit genom en 
lång vana ett villkor för oi^dens igenkänneligheyt« 
såsom i hjeltej hjertaj djup, ijuj, o. s. v. , eller be-^ 
höfves till deras åtskiljande från andra ord af lika. 
ljud, såsom i hvaij, hjul, hvarf, o. s. v. Dei^mot 
befinnas bruket alltid efter hand bafva öfv^gifvit 
etymologien, vare sig för den simpla Ijudstafnin^ 
gen, eller för allmän ordning i stafningen , sL snart 
den etyipologiska bokstafven ej behöfts eller kun« 
nat bidraga till tydligheten, det vill sliga, l:o såofla Digitized by Google c 12» ) 

siaitiorclet varit gammttU <cllffir firgftlet, t^tex. i éå^' 
ra vSJMniaHj ^ähtiizS ehe; *-- 2co då det^-diilva 
ide svårt > att igeufiima i ett frttmmaiidie sprfik, 
skulle, utan nytta för-tydltgketen, hafva medfiirl 
eti frfln v&r apråk^art skiljaktig stafoiog, t« ex« a^ 
mhgj riktig y traki, icke: achtningj rictig, fract^<faaU 
än af achtungj rectus, tractus; — 8:0 dänrsfimngB** 
ordet , ehura närvarande i spräket och da^igen härdt y. 
likväl • funnils till betydelsen så långt åtskåldt ifirån 
derivatet 9 att intet biträde till ordmenii^en» upp» 
lysning demfrån kunnat häiiitas, säfdeles då den' 
etymologiska bokstafvens bruk akulle Ullika nioU 
saigt både ljudets fordran och tydlighetens. Esetn^ 
pel härpå finner man i stafningen låda (låda vidj^ 
fastän iaf lod^ löda; båta, fastän af bot; knäda^ fast- 
äO' slägtord med knoge: Ivrari bruket på goda skäl 
afvikit från den lärda stafningen /o^^6o^ii> iudodkt; 
ty hvarken finnes emellan löd och låda, bot ocb 
é^dr^ den identitet af bemärkelse, som genom det- 
eda ordet upplyser meningen af det andra, eUeiT' 
skalle o i loda, knoda, bota, kunna utvisa något an- 
nat uttal, än i bloda, goda, förmoda, hota, mata,^ 
rota; bvaraf både för ögat och tanken otillådiga 
tvetydigheter således skulle förorsakas. 

Men icke allenast i dessa tre fall bar bruket 
öfvergifvit etymologien, såsom antingen onyttig för 
tydligheten eller sbidande deremot. Det har, livad > Digitized by Google ( 1*4 ) 

mflr iirj/JhortkasläikbirlmiitfingsvIiok^afveii ät'Ye^ der> 
bJSfw&$t^ doriTationen är alldelos intnediat^ så snart 
ellMUAdffigareispråJdftid eller lön ibåttre stafordnisg 
fiotrtiriwdelif / toab 'ingen förvillelse : yartt iderigeaora 
Utt .bf&i^ft. SMniida skvi£wst,lé eikn åäsiy ieke Aätst^ 
tai$t&n:,&( ib^itare; beskj ioke ite^sit^ iastän af bMk 
Pä.? samma <sätt har den gamla staf ningen med i g 
itéfgd^^nägä, bögdj tioktadt den oiBedelbaratfiff^i 
yumdl$h9q^ m^iJiägj nogj b9g^ blifvdt ibrrandkd 
tilL 4qii 911 ; antagna stafhingen häfä, nöjd^.höfå^' 
eiiM^iQ9 'gfi de3$a ord ej Ittmpligieia skulle kuada 
fj^.^anp^^' uttai.» än i djrgd^ sagd, bljrgd ni<r fl»;«pcb 
eptedati.gf nom. forilndringen< af g till / ingenkingi 
f#iltaraa af ordmeningena klarhet y då de öfiiga bok- 
s^ttfverAS^ , ; b vamf dessa ord bestå, utvisai . tUlcäekit 
l|gtd^ffa$ bäplodomg och hvad betydelse 4e. draga; 
di^n^å^^ Det ^kuUba i dessa oofa sådana fall hafva. 
VMit i ep .^fvei?drÄft #£; tydligbelen$i' fordran;, i fali 
mifii, >Ml99,,/;>eiho^, hade yekt $träoka..dfin ändaiill 
upp^rjpg.^fi^ itiUb<H*lig stalbjidningM - '*» «- 
.,,^/l^m m^|;e i.saawifiig förundra sigy 'alt ifinna. 
brflk^.^pftudftl», satii liÄfva.gfttJt naéd jeiimjå«yft- 
ning fraii^ tiU ^tt^^f kpi^tr^taGaing^nsi huf^ndsakliga 
ä^dainå^: ,Qfi«iii3f^>tg^9^;, i^^^/^^^rock^ mörjaii 
a(i d|3( <ety^lp£ji3ka^ baksliaiQsgi:$tet bafTa utletat och 
b^ilill^t. :fevfi4, ^^m^detl^i ,^2^^ ;irqiAUg*»fitjbiiad^^ 
'WHl^bifi^iSf^W.iXfr^r^räiWä^^^ Wglor (må defc«Sga& ; Digitized by Google tan forskain^ i' diet äldIt^ språket iwh^le ftämiMiick. 
Braket loin ^sååodes verklige» sägas» h(ifva?^^f^'^(}^ 
$ofiaka lagar ^äfc spräkstafBitigeB ;>. l tji • rnlle nmfflta ^oék 
apvitnda all -möda att uttänka sädaim^ hvrilkft^au-' 
dra skalle de vA Mifva, än dessa följaadeo^^atfi^ 
staliätteL fövedraga- språkljudets régelbaodiia > teck* ' 
ning^ det vill säga, ordningens Qoh ien448iAtkii^fal9'^ 
tens vfirde framför nlbredandet af 4itjenlig Itttdoin: 
att säledeSi 6) vilja stttta etymologisk stafning i he«^ 
la» sjpvuknmssSan y hvilket blir af humkade skäl lika 
så' onyttigt,^ som oförenligt med allbokstafsordmng, 
utan i blott dei% hvarest den behöfves och tjenartiH 
sjdfvat ordmentngens tydlighet, förS4zi villkofet för 
all • s^räkskrifoing : att (bljaktligen' urskilja htilket 
slags etymologi^ som der till borde an vändaai^nem*' 
ligen icke urgmnmal eUer främmandev utan blo€t< 
éjgen öoh, när vallande: ändtUgéfi • ait bestämma ftft^ 
len, då sjelfva drana egna odi nSrrarande etymt)^' 
logi vepUig^q hehi^fvts (nemligen tiQ-ordskiUna- 
der oöh.grammiitiska béjntngai^^, éAitx må^^njt^S' 
(jAa&iSk Mf|l påiHino^lise om vissa ords egenäigti be»-' 
tydelse, l# en. grénsle 9S gren, enka ai enjj eller 
bör tv^Hom äsidésättas för bokstof^ordningena och 
sjelfva klarhat^is' större orsaker^ såsom i häta^ i^ 
g0j lådi»j^ ^sJ vv Se der briikels lära ; om kcfiust- Digitized by Google c «6 ) 

sifffhingens första ändamål. Man )emföl*e den meå 
de vanliga réglorna , och dömme dem tiriieUaD/ ' 

Ifrån ordmeningens' tjrdtighet lätom os& nu 
Wmma till konst*>stafningens andra ändamål j £ok^ 
stmfsförminskningen. Pei gör ej här tillffUesty »om 
bfar odi en^ lätt finner, att efter slump ock god- 
tycke utesluta ur orden vid skrifningen, nu den 
ena, nii den andra bokstäfven, utan ' bekymmer hu^ 
ru teckningen svarar emot ljudet, och nv&d anfdt^ 
froende af ordens littal helt och håliet åt minnet 
ooh vanan. Till en ondentlig språkstafeing fordt^i», 
tftt bok^tafsföfminskningen, när mån tillåter sigden, 
icke allenast har sin fullkomligt giUtiga orsak, utan 
stfven gdres med den ordning, som både förekom*-* 
itier ultalets ovisshet, och ger åt skrifningen, téit 
Ukställiga fall, en anständig öfverensslämmelse* 
VUlkoret för all bokstafsförminskning är således: 
i»> att ordljudet likafullt behåller sitt vissa teo^ 
ken, om ej mer i bokstafven för ögat, likväl 4 
ndrmespegetn; 2:o att minnesregeln (fast med ti^ 
låtelse af undantag^ omfattar de Ukställiga fallen 
i språket, ^Uer åtminstone någon viss bestämd ord- 
klass. Huru dessa villkor blifvit uppfyllda af våi«a 
Ittvdtf lagstiftarev samt huru de i ailmäflhet förhåt- 
Ut sig i> atisisende tillHkonst-staAiingens andra än- 
åsim&l jSokstafsformimkningenj det är lä» att ib»- 
se, så väl af de ptiiMsiper och satser > hvilka härvid Digitized by Google c ^7 ) 

blifvit lagda; liU gifttnd» ;$om i synnephel géaovu 
sjelfva UUfirnpningen.' deraf och <ie fiäi^kiUavsUuf- 
.mngsreglory som. demf uppkommit* i 

hetnuoni ett ögookast först ét prineiperiui. 
£n af dessa. har ) varit» att en vokal icke kuft m- 
^^irera^tner än en enda ko^onmit; iodi likväl iuh 
«$pirerar dea och måste nödviindigt io^pirera 4vä, 
iate tiill fy:ra> hela språket igeoomb. Stwtsklj falsH 
m.il.y äro klara bevLs härpå. Och buriidani skulle 
språkskrifniogen hlifva, om deoua. princip afiiioga 
s&som allvarlig i tillänipQingefi? .Konsonanternas 
två$krtfniDg^ skulle derigenam e} l»lott fwminskas, 
utan nödvändigt helt. och hållet horttagas* Mba 
skulle böra skrifva hop^ tropy matj^ sätj kal, stM, 
batj gr>anj fan, i stället lor hf^, tropp, maU,'Säiij 
kall, stMt, hait,. grann, fann, a s. v.* tiU stor för* 
villelse både för ögat odh tanken. Ännn mer: så- 
dana genitiver, som mods,fm'å, barns; sådana nen* 
trer, som brunt, lent, klart; sådana verbala be|* 
mngar., saxa fust, närt,. hört, iäst, skulk alla» efter 
prineipen» Hifi^a omöjliga att teckna* 

...£n annan grundsats har varit och uf^repas 
ännu 9 att. det är vokalens längd eller korthet, som 
gör konsonoint&is enkla eller dubbla ljud, hvaifére 
oion kan umbära tvåskrifnmgen. Denna finhet, s^ 
ofta I upprepad 9 synes emellertid lika aä falska som 
onyAtig. Så långt klar urskiUnipg följes^ är det Digitized by Google ( 128 > 

tvertom just tfödvSndigheteh att låta Iiöra konsonant- 
ljudets fördubbling, som gör. att vokalen 4 -stam* 
stafvelser måste förlora sin uthållnitig och således 
biifw hvad man kallar kort. Lägg till,, utom den 
kiwsonant, som redan finnes, en konsonant mer, 
som skall böras i slutet af stamstafvelsen Qägg, 
för exempel, till p i släp j ännu ett pj såsom i släpp) j 
och vokalen kan omöjligen låta höra sig så låilgd 
i det sednare ordet, som i det förra. Hvar och 
en vokals längd eller korthet bestämmes sålunda 
i stafvelser, hvarpå tonvigten hvilar, af det enkla 
eller dubbla konsonant-ljudet, som följer derpå i 
slutet af stafvelsen. Att vilja finna tvertom, i vo- 
kalens korthet, orsaken till konsonantens dubbla 
ljud , det är alt påstå , att den ena skålen af en 
vigt, går ned, icke för den tillagda tyngd, som 
kommit derpå, utan derföre att den andra går opp. 
Låt likväl konsonantens dubbla ljud i nyssnämda 
stafvelser sjelf krafdt .uppkomma af vokalens kor- 
tare uthåUning: men livad kännetecken har dfi 
språket för att utmärka denna vokal-ljudets korthet? 
Den utmärker sig sjelf, utan dubbel konsonant, i 
alla ändelseformer, såsom i ätit^ druckit (hvarför 
äfven stafvelsens korthet i dessa sistnämda blifvit 
ett minnestecken för konsonantens enkla skrifning}; 
men huru skulle den utmärkas i långa. stafvelser, 
. , och Digitized by Google k ml 

o?Jj,b#FH.skulle man» ujap tXf^^ryiii»g.:^^^l?aia.iLi^. 
ikii^.s^,.^^, i^^ /a/i .gr^wt 7fi;än gr^i^j^ e\ler 
%lfit..a('j.,fraf/^^f^<fi,. ^>/;^ g^//^ rfocÄ:^ skaddj. ägg, 
*W?^t Aff^^iiV^*? ^^45*.?'^ r<$rf^> näp^ pU, d^fk,^ 
g^«f# 3^^t?W3k ^^,P'r.^: ^- Dessa meningar om 
vokfil^^^.jP^^lpi^g. el|er ^ej-uthäUning,och tonso- 
QAUt^Sy ^fvsX ber9^i^fle enl^la ellei: dqbbla ljud, 
h^f^^ i}a|ieh|lla„d[e d& apnaty än spekulatiouer för 
WVf ocj^i^uhets .^uU> lämpliga till hvad man an- 
yii^,]|^^gar« epd^^t^ej^till reglor för Svenska språk- 

i l^\'¥^ ?^?^1 *ifi4j® Sf^^^??**^ för bokstafsförminsk- 
5^:^9gpnjj|jjar.,varit^ p^t konsonanten har i nå^raord 
ftts vjksst Jiaif^ljud emellan dubbel och erikei^ det vill 
^a^ ett icke alldele^ dubbelt ljud» Således påstår 
^an» fitt k(^nsonantQns ljud i att icke är detsamma 
^pm ^.^Ä/^^^j, i till iqke detsamma som i grill j i upp 
I^Y^I^e detsamma som i ti^; hvarföre det icke all^^ 
deles dubbla ljudet pästds böra tecknas med enfcél 
f^pnspn^nt. Säfom en bevisande anmärkning i det- 
ta ämne bar blifvit anfördt. att ordet tia Im^ér 
hel^t annqrlqnda i tilltaga j än i taga til/; upp helt 

IMI 'li^Ä I*»' ' J /• ^ • .', -J , ' 'i . j .•' t 

ajinorlLmda. i uppkomma j än i komma upoj o. s. v. 

Men om, ej meningen är. att man följaktligen bör- 

-JWar rwirni^nv :. P- r; ; . .• , • ,, \ /.U-a tf-».- 
de skrifva samma till på olika sätt i tiutasd^ och 

i taga tillj sammsi upp på olika sätt i uppkomma 

'9 Digitized by Google < 130 ) 

fiom i komma upp, så är svårt att se livad af den- 
na anmärkning följer. Hvad visserligen kvar och 
en ser vid minsta besinnande^ det är att samma 
ord är alltid samma ord, och att, om i en viss 
ordställning, det dubbla . ljudet bättre höres, än i 
en annan ordställning, sä följer e) deraf, att ordet 
ju icke alltid har i sig sjelf och i sitt rätta uttal, 
detta dubbla ljud, utan blott att konsonantens dub* 
belhet miåste höras starkare, då den oratoriska ac- 
eenten trycker derpå. Man kunde för öfrigt med 
lika goda skäl påstå, att konsonantens ljud i /zat^^ 
satt, icke vore af naturen dubbelt, emedan haU 
har ett helt annat och lindrigare ljud i hattfoder, 
än i man för sin hatt; satt ett helt annat och lin- 
drigare ljud i satt afj satt in, satt utj än i besatt, 
försatt, o. s. v. För öfrigt, om att, till, upp m,fl., 
icke ljuda alldeles dubbelt, och böra -för den ör-r 
sakens skull ej skrifvas med dubbel konsonant^ sä 
ljuda de tvertom ej heller alldeles enkelt, och bö- 
ra för den orsakens skull ej^ heller skrifvas med 
enkel konsonant. Mep huru skola de då skrifvas? 
Och hvad redbar nytta medföra väl alla dessa 
finheter? 

v, Sådana hafva emellertid principerna varit, i 
£^$eende till bokstafsförminskningen* Nu borde 
man väl också vänta sig, att i sjelfva språkstaf- 
ningen möta någon allmännare tillämpning af de Digitized by Google < 131 ) 

jgfrundsatser, som sålunda varit antagna och för- 
svarade; men det är ej på det sättet, som den sa- 
len blifvit förstådd* Dessa grundsatser hafva al- 
drig, eller åtminstone af ganska få bland våra språk- 
lärda, blifvit ansedda såsom allmänna och verkligt 
gällande stafningslagar, utan blott såsom skäl att 
framdraga och nyttja, när man stundom, vid vissa 
tillfallen eller för vissa ord, funnit för godt att 
använda bokstafsförminskningen* Sålunda försva- 
rar man väl ännu» såsom grundsats, det påstå- 
endet, att konsonantens dubbla ljud, efter det på 
ett sjelfnödvändigt sätt uppkommer af vokalens för- 
kortning, icke behöfde tväskrifvas, eller, hvad soni 
är alldeles detsamma, att konsonantens ljud verk-- 
ligefi icke fördubblas j utan att det är blott voka- 
tensj som höres kortare — men fortfar icke dess- 
mindre att öfver hela språket tvåskrifva konso- 
nanten, likasom principen alldeles ej existerade; 
några fall undantagna, då man kommit öfverens 
att låta den gälla för det eller det ordet, den el- 
ler den stafvelsen. Det är ej underligt, om orto- 
grafiens lagar för bokstafsförrainskningen derigenom 
kommit att i vårt språk utgöra blott en samling 
af små särskilta tycken, antagna såsom regler , 
ehuru -med all möjlig brist på förtjenst till detta 
namn. Ingenting är i sanning hvarken mera stri- 
dande med sig sjelf ellet med språkets visrkliga Digitized by Google c 13£ ) 

behof, än dessa tycken eller reglor, huru man viM 
kalla dem. S&ledes, under det en stor del af vå la 
ortografer med nit yrkat bibehållandet af boks ty f- 
ver, verkligt öfverflödiga till teckningen af uttalet 
och till tydligheten, såsom, för exempel, af n i nämn* 
ligen j jemnförajjämnkke^^, (då likväl ingen skrif- 
ver jämnvålj jämnte^ o. s, v.); af < i bätstj dantSj 
Jrätsa; af «/ i heldÉtjmindst^ stadna; af c i ackta, 
plickta, Jlyckla^ ricktig, o. s. v. — har man deremol 
sett deih och ser dem stundom ännu med den yt- 
tersta karghet pruta på en vokal eller konsonant, 
fastän oemotsägligt nödvändig till ljudets uttryc- 
kande eller åtskiljande, och, af sparsamhet på bok- 
stäfver, antingen fordra omöjligheter af uttalet, så- 
som i vatn^ vapnj sägn^ botnj eller onödigt mot- 
säga det, såsom i vetenskap j vetgirighet^ begrep ^^ 
i pluralerna otacksamuj verksama — i genitiverna 
kropSj topSj bratSj strafsj att ej här nämna den 
nödvändiga bokslafsskillnaden, som bör uttrycka 
ljudets olikhet emellan ställt och qvält^ kysst och 
mjst, släppt och dräpt, tryggt och blygt, torrt och 
stort, m. fl., och * som af dem alldeles förnekas. 
Korteligen* — man skall finna, vid undersökningen 
häraf, att bokstafsförminskningen, långt ifrån att 
såsom ett af konst-stafningens hufvudsåkliga • före- *) Efter Akademiens stafsätt: nemlisen,jem/öra, femlike. 

Digitized by LjOOQIC xnål, åsyftas och verkställas efter, ordentlig plan ; 
och bestämda grunder , tvertom ägt ir v&ra åbero- 
pade föreskrifter verkligt inga andra lagar» än slum- 
pens , godtyckefes, högst vanans: merendels förka- 
stad» hvarest den fann billigt rum» men antagen 
och yrkad» hvarest den hvarken tjente till något 
ändamål, eller kunde göras regelbunden., Man be- 
höfver» för att härom öfvertygas» blott kasta, ö^^t 
få de egentliga bokstafsreglorna » sådana de blifvit 
hittills (breskrifna, antagna och upprepade. 

Det har varit en deribland» att bortlemi^a för- 
dubblingen» icke allenast i partiklarna at^ til, up, 
men äfven - i flera andra enstafviga verbala eller 
pronominala ord», såsom skaly^al, vilj sitj mit, dit, 
et, ehuru uttalet verkligen ej är detta» eller min- 
sta skäl synes vara för handen» hvarföre det här 
skulle motsägas af skrifningen. Ty hvad man van- 
ligen anförer emot mängden af sammanträffande kon- 
sonanter har visserligen ej den ringaste lämplighet» 
åtminstone till orden skailj vill, mitt,, sitt, ditt, m. fl. » 
då det tvåskrifna // och tt nödvändigt måste tålas 
öfver hela det öfriga språket, och bör så mycket 
mer tålas i dessa ord» som det här e) följes eller 
kan följas af någon annan tillagd konsonant i sam- 
ma stafvelse» på det sätt som i genitiverna valls, 
bolls, hatts, rätts, och andra ord. Bet l^X alldeles 
6£^nima förhållande med partiklarna att,^ till, upp. Digitized by Google c 18* ) 

nir de btifva brakad€ säsom särskilta ord. När 
de' &ter sammaDbiiidas med andra^ såsom i tUl^ 
komma, tiUdragaj upjxäUa, uppklarna, uppskrijva^ 
utgöra de alltid tvä åtskilda stafvelser, hvanrid 
flera konsonanters möle — efter det i sädana fall 
icke är rart h?arken i Latinen, såsom i constri" 
x^tusy constratus, exsplendesco, m. fl», eller ens i 
sjclfva Greikiskan, såsom i av^f(warof, fxifsrrfcv^ 
ivAftjy%v^, €V£rf€(pa)y o, s. v* •— icke heller tyckes 
böra stöta våra nordiska ögon. Men man bar i 
detta, som i andra fall, gjort lag, mindre efter be^ 
<hfof och grunder, än efter tycken och enskilta ya-* 
nor, bvaråt man yelat skaffa efterföljd. 

£n annan så kallad regel för bokstafsför» 
minskningen bar varit, att komoiumteme m och n 
icke fördubblades i slutet af ord och stafvelser, 
Pä sådant sätt förblandades det rätta med det 
Drätta, och regeln, som i anseende till m verkli- 
gen ägde grund, utsträcktes till n, utan besinnan-* 
de af begge fallens olikhet ^^. Efter den skrefman 

'*') Denna olikhet bestar den, 0tt det enkla ljudet af m 
i slutet af ord eller stafvelser inträffar blott i några 
fä fall (tam, lam, ram, xa, mO» ^^^ följaktligen kun- 
na genom undantag bestämmas , och m \ allt det öf- 
riga antagas såsom sjelfdubbeU; mepatt deremotbäde 
det enkla och det dubbla ljudet af n äro sä utspridda 
äfver hela spräel, och så blandade om hvarandra, 
att ingen åtskillnad dem emellap skulle nian tvåskrif- 
ning kunna gifvas. Digitized by Google c 13$ > 

sfikdes tvirdrädj tvimUk^s likascnu tvuujuka; ^vinr 
Ifgj sinlig, likasom pinligs Unkläder^ spimock^Mksir 
som vinglas; Jcahstcpare^ pankaka^ liiasoax H^an^ 
kokning, pluniäggning ; pefUcnifj likasom benbrqtU 
Maa har till och med försökt aU skrifva ron, fan» 
Jörsvatij san/ likasom van» trän» kran; men maa 
har derigenom ej vunnit aonat, ön .att sätta oQjrt^ 
tigt vis skrifoingen och attalet i stridighet enaot 
Jivarandra, och att råka i oenligbet med sig sjelf 
och sin egen regel; ty man bai* hlott kunnat följa 
den i en del Call, och på långt nir ej i. hela ordr 
mängden. Ingen Imr kunnat skrifva grangdrd^ 
granstuga j i stället för gn&mgårdji gramtstuga; 
finved» piiwagn» skrinfart» i iitäUet för finnved» 
pinnvagn» shritmfért; försvin» fin, vin» i stället 
for försvinn» fmn» vinn; ten i sudiet för tmn» 
brun i stället för brunn» lä» i stället för lönn, 
rön i stället ior rönn» . o«, m. v* Hvartidl har då 
regeln t jenat? Oeh h vilken i-ätiejse hsir nmn.derr 
3f haft i denna del af stafniogen? 

Vidare liar varit antaget s4som regel, att kon*- 
'Souoiden ej borde fördubblas vid stafskillnader in- 
uti ^rden» utom då en vokal begynner nästfoljarkle 
étafvélse» såsom i straff ^embete, elter då den 
d^iMa komcaiaMtn fördelas emellan begge stafvel-. 
^ma» såsom i skatta» hålla» släppa»^ AVim-- 
ma» o. s. v. Således har man. skrifyit, (rjrghet» Digitized by Google c 186 > 

bjrgnadj vitnej iéUnadj bub^a^ biträ, mbibut^gj befäl- 
ningj besåtning, fore^ålning, bestrajhmg, utsträk- 
ning, handräkningj grundlägmng o. s. v«, alltid fort* 
farande i den öfvertygelsen, att man pä ett märk-» 
ligt sätt bidragit till språkets glans , sä snart man 
blott undangömt för ögat den dubbla konsonanten ^ 
som likväl här ej orsakar annan skada , än det i 
aUa språk vanliga mötet af tre konsonanter, för- 
delade på två stafvelser. Man har dervid> på in«^ 
tet sätt beräknat de större och vigtigare olägen* 
heterna, hvarken af ljudets och teckningens omot* 
svårighet till h varandra» eller af omöjligheten att 
e] nödgas i många fall vika från regeln, eller af 
den förvillelse, som deraf måste uppkomma, både 
vid barn^undervisningen och hos främlingen, n&r 
uttalet ej har, åtminstone i allmänhet, sina be* 
stämda minnestecken. Det är ej ett svar pä den 
sistnämda punkten, att vissa af de nu för tiden 
mest berömda språk tyokas hafva några ungeför 
lika svårigheter. De böra i alla språk afhjelpas^ 
så ofta det kan möjligen ske; aldramest då det 
kan ske med lätt möda. Dessutom, hvarken lär 
man, sig vårt språk med samma sorgföUighet som 
dessa, eller äro svårigheterna i dem ^å mångfal* 
4iga som i vårt, i fall man, hvad bokstafsljudet 
angår, hvarken vårdade bokstafstecknets egen bety* 
deUc^ eller bekymrade sig om. någon minpesregeL 

DigiUzed by LjOOQIC X iS7 ) 

Men liviHien mmnesregel skulle väl liSr kunna giP^ 
vas för åtskillnaden emellan tryghet och blfgfiet, 
hitne och vitnej släthet och lathet^ afsilning och 
inbilnmgj anmätning och förestälning, öfverilhtng 
och försmlning, begrafning och best r a/ning, iitr akt- 
ning och handräkning y afvägning och grundlag- 
ning? En stor mängd exempel kunde ännu tilläggas. 

En fjQvde regel för bokstafsförminskningen har 
varity att ännu mindrCj än i slutet af ord och staf^ 
vétser, fördubbla konsonanten inuti stafvelsem Sä 
att på samma grand , som man skrifver fält^ salt, 
tafty bröst, bör man äfven skrifva stält, gältj hättj 
släptj knaptj hväst (TtvässtJ, tort (torrt). Man har 
ej urskilt den stora olikheten af begge fallen, och 
man har ej ens insett, att här vore två särskilta 
fall fär handen. Begäret att ej, eller ej utan hög- 
sta nödtvång, visa för ögat någon tvåskrifven kon- 
sonant, har varit grunden till denna regel, lika- 
som till den föregående , och den har varit åtföljd 
af samma svårigheter. Det lönar i sanning ej mö- 
dan att tala om stafningsreglor, i fall tecknens bruk 
ej behöfver äga något faststäldt förhållande till lju- 
dets uttryck, och i fall uttalet af hvart särskilt ord, 
som skrifves, måste lemnas ät blotta vanan och 
minnet. 

Läsaren finner i -detta föregående en kort öf- 
versigt af vår, egentligen sagdt, lärda språkstafniBg, Digitized by Google ( 138 ) 

sfi väl i anseende till allmänna grundsaKser> som 
särskilta reglor for bokstafsförminskningen. Ord** 
ningen fordrar nu att visa brukets förhållande här^ 
vid, och att jemföra det med ofvannämda föreskrif- 
ter. Man skall finna , som jag förmodar., företrädet 
icke svårt att afgöra. 

Änskönt man icke kan föi^ställa sig bruket, 
såsom uttänkande ett system och begynnande med 
artt fastställa principerna dertiU, bar det likväl , icke 
mindre än våra språklärde, haft och följt sådana, 
ehuru pä olika sätt uppkora>na och af mes* använd* 
lig beskaffenhet Med sitt okonstlade, men sunda 
omdöme, har det således känt (fastän icke i hvart 
särskilt fall med lika enhällighet]): 

l:o Ått hvar och en bokstafstiHäggning i skrif-^ 
ningen, som hvarkien lät höra sig i d«t äddare, 
högtidligare uttalet, eller vore genom ögats vansr 
ovillkorligt fastställda eller behöfdes tiU skiElnad 
emellan ord och böjningar, borde, såsom öfverflö^ 
dig, bortläggas. Man borde således skrifva prins, 
4anSj ^lans, bäst, besk, o, s. v., icke med det onö^ 
diga t, priiAs, dants, glänts j^ bätst, betsk; ~ nem- 
Ugen, jemlikej jemföra^ icke med det onödiga n, 
riemnligen, jemnäke, jemn/öra; minst, hsl^, icke 
med det onödiga d, mindst, heldst, o. s. v. 

2x> Att likasom ingen sådan onyttig bokstaf 
kunde utan ett slags pedanteri tiUäggas, så kunde Digitized by Google ingen till sjelfva ordljudet hörande boLsLaf, utan 
ännu större oriktighet, uteslutas» Man borde såle- 
des skrifva vattetij teckenj botten, vapen, vetten^ 
skapj vettgirighetj begrepp, tacksamma, icke vatn, 
botn, V4^n, vetgirighet^ vetenskap, begrep, tack-- 
sama, o. s. v. 

3:o Att dä vi i vår skrifning endast äga tec- 
ken för konsonantens enkla eller dubbla ljud, sä 
måste konsonantens ljud också pä alla ställen anr 
tagasi för antingen enkelt eller dubbelt, men icke 
något påstådt mellanljud inkrånglas i stafningeu, 
för hvilket intet tecken finnes eller kan finnas. 

4:o Att fastän bokstafsförminskningen är, i vårt 
^pråk, ett af konst-stafningens ändamål, så vore den 
likväl €;j det enda, och borde ej sökas med glöm- 
s>ka af andra vigtigare; att följaktligen det of ver- 
drifna undvikandet af samma konsonants fördub- 
bling vore en falsk omsorg för prydligheten, så 
«nart ordningens och tydlighetens redbarare for* 
dringar der vid åsidosättas; och att inte^ uteslutan- 
de af till .ordljudet nödvändig bokstaf boi^de säle^^ 
des äga rum^ utom der^ hvarest det kunde ske 
med ^överensstämmelse mellan likställiga fall ock 
deipå grundad minnesregel för uttalet. 

3ådana hafva yarit brukets principer för bok- 
stafsförmipskniogen. Att det verkligen haft och 
följt dem, visar språkstafningens närvarande beskaf- Digitized by Google c 14« ) 

fenliet Låtom oss na undersöka denna beskaffen- 
het, som bruket gifvit deråt» efter samma ordning » 
som blifvit iakttagen vid anförandet af våra språk^ 
lärdas ortografiska reglor. Någon likhet af ett upp* 
repande torde dervid böra ursäktas » så vida jem*- 
förelsen, det förutan , svårligen låter göm sig. På- 
minnom oss endast, att under brukets namn inbe- 
gripes här icke blott det enhälliga, utan äfven det 
mindre allmänt följda, så snart det visat sig lika 
beständigt Jortfararide med det allmännoi^e. Ty 
äfven det mycket undertaliga bruket förtjenar i 
den händelsen uppmärksamhet, särdeles om det, 
vid anställd undersökning, befinnes hafva på. sin 
sida de bästa språkgrunderna* Det kan nemligen 
då betraktas, såsom ett i språkstafningen, fast ej 
rådande, likväl vakande och tillbakahållande för- 
nuft, h vilket åtminstone hindrat oriktigheten att 
stadgas genom allmän öfverensstämmelse. 

Således, hvad först angår konsonantens 6/- 
fördubbling i enstafviga partiklar och andra ordj. 
såsom atj tilj up^ etj sitj mitj skal^ vil^ m. fL, så 
har denna ortografiska föreskrift, ehuru följd af 
mängden , likväl beständigt - funnit sina förnekare, 
som bibehållit ett motsatt bruk. Stridigheten emel^ 
lan ljudet och teckningen har af dessa funnits utan 
skäl och ändamål, då hvarken, som förut är sagdt, 
konsonantens tvåskrifning kan i hela det öfriga språ^ Digitized by Google c 141 ) 

kfet undvitas, eller San finnas mera vanprydlig 1 
dessa ord, än i håU^ kall^ torr, knarr, sattj skatt, 
tapp, rädd, klädd, och tusende andra. Man in?än« 
der förgäfves, att vissa partiklar , sfisom att, till, 
upp, ofta återkomma; ty mängden af de ord, hvari 
konsonanten tnäste i vårt språk nödvändigt två- 
skrifvasy är utomdess sä stor, att ett app eller tiS, 
eller att eller all, om också flera gånger på sidan 
återkommande, visserligen icke utgör någon märk* 
lig tilläggning. Beträffande åter flera konsonanters 
sammanstötning i vissa ordfogningar, så har man 
frågat, h vårföre ögat skulle betrakta med större 
misshag stafningcn med dubbelt p i upphöra,upp' 
komma, upplägga, än samma stafning i trappsteg, 
knappliål, släpphändt, käppknapp, tuppkam, klappa 
träd, lappländare, droppjlaska, toppsegel, m. fl.? 
Och om det dubbla / på lika sätt måste tålas i 
hållkarl, kalikammare, bollhus, sillfiske, gillsiuga, 
fallrep, tallkott, grillfängare, mullhög, stallrum, 
trollkarl, ullspänad, ail ej uppräkna flera, h vårföre 
det skulle nödvändigt uteslutas ifrån tillkomma, till" 
sätta j tillgifva, o. s. v.? Det mera fåtaliga, men 
sundaffe bruket, har länt inkonseqvensen häraf, 
och har derföre ej kunnat instämma i regeln. 

På alldeles lika sätt förhåller det sig med den 
andra regeln om konsonantens ej^-fördubbling inuti 
orden, vid stafdeiningen, och bruket har redan häri Digitized by Google c I4t ) 

kommit till större enhsUighet. Det har kiint obe^^ 
hörigheten att skrifva trfghet ^f trfgg, etsätning 
af ersätta, stälning af ställaj då nemligen hvarked 
uttalet af dessa ord skulle med sfidan stafning kun-* 
na åtskiljas frän uttalet af blygtiet, mätnings för-* 
mälningj eller regeln kunna följas i andra fall af 
alldeles lika beskaffenhet Tj huru låter det väl 
göra sig, att skrifva uthdlning i stället för utliått^ 
ning', ftäliet i stället för fullhet, tigning i stället 
för tiggning, inrätmng för inrättning, slutning för 
sluttning, mätning för mättntng, rykning för rfck^ 
ning, bräkning för bräckning, sloknad för slocknad^ 
uträkning för uträckning, spritning för sprittning, 
badning för baddning; förhopning, rapning, dalring, 
skotning, i stället för förhoppning, rappning, dall^ 
ring, skottning, att förtiga hela den öfriga mäng-< 
den? Ortograferne hafva ej velat glfva akt till iles- 
sa svårigheter; men bruket , det vill säga , den upp- 
repade erfarenheten af språkets beskaffenhet och 
verkliga behof, har blifvit dem efter hand varse 
och rättat sig dereften 

På ett något skiljaktigt sätt förhåller det sig 
åter med den ortografiska regeln om ej^förduhblin» 
gen af m och n i slutet af ord och stafvelser. 
Det är märkvärdigt, att, i frågan öm konsonantens 
ej-fördubbling i slutet af ord och stafvelser, dessa 
tvenne falläro de enda, hvari bruket, åtminstone Digitized by Google c 145 ) 

till en viss del af regeln, enhälligt förenat sig der* 
med. En sådan brukets och regelns sällsynta för- 
ening sjnes följaktligen tillkännagifva något särskilt 
skäl för m och itj som ej äger ram i anseende till 
de öfriga konsonanterna. Och detta skäl är tvif- 
velsutan den långa ormslingringen af deras för- 
dubblade skrifning, som vid tät återkomst verkli- 
gen skulle förvirra ögat och vanpryda skrifningen, 
mer än någondera af de öfriga konsonanternas för- 
dubbling. Mail skall t. ex. i följande rad föga mär- 
ka den tätare tvåskrifningen : 

Lägg tillj att säll och trjrgg och tillbedd i sitt slott j 
Han lefdCj m. m. 

Då ögat dereraot ofelbart skulle förvirras och miss- 
hagas af att möta en rad, sådan som någon af des- 
sa följande: 

Hann ommkommj somm hann samm i floden, m. m. 

eller: 
Komm framnij komm framm, minn värm! 

eller: 
Femm rumm innomm hvarann honn fann, demm 
honn bekomm till boning, m. m. 

Handen tröttnar att rita , och ögat att räkna de 
ofta sex efter hvarann följande jemnhöga dragen, 
bvilket bes^^r för ögat likväl nödvändigt fordras till 
läsningen. Ej-fördubbLingen blef således här verk- Digitized by Google Ugen mera belioflig, ftn vid tiU&Ue af nStgim a»*» 
na» konsonant. Också har biiuk^t just kSr gillat 
den, icke annorstftdes ^]). 

Men brukets bifall till regefaa är likväl inga-* 
lunda oinskränkt Detta bifall äger, det är sant, 
fullkomligt rum i anseende till m^ sedan vid be* 
räkning af de ord, hvari denna konsonant ljuder 
enkel, det ringare antalet deraf kunnat beqvämli^ 
gen göras till undantag, och m för öfrigt an^s så* 
som beständigt dubbelt ljudande; men det föi:hål- 
ler sig på helt olika sätt med ej^fördubblingea af 
n i slutet af ord och stafvelsei*, hvari bruket gjort 
med stort skäl en betydlig Inskränkning. Den orr 
tografiska regeln har nemligen här blifvit grundad 
på ett ganska fljgtigt och ytligt bemärkande af 
slutbokstafvens ej-(brdubbling i några särskiltaor4> 
såsom marij vän, din, min o. s. v., hvaraf man utan 
vidare omsvep gjort en allmän föreskrifl, obekym-* 
rad huru man sedan kom till rätta med den öfriga 
mängda, och huruvida det blef möjligt att skrift- 
vai skin för skinn, van för vann, fin för finnygran 
för grann, brun för brunn, rön för rönn, o. s. v* 
Bt^uket har känt obehörigheten af ett sådant staf-- 
sätt, hvarigenom läsaren lemnas utan allt känne* 

* *yÅx]inn en gång pämioBes, att hår tålas blott om koti^ 
sooantens ej-^f5rdubblin^ i slutet af ord och sta/velsen Digitized by Google t 146 > 

tecken» som hindrar tvetydigheten, vare sig för 
uttalet eller begreppet, och har rfittat den genom 
enhälligt förblifvande . vid ej^fördubblingen i ett 
visst antal enstafviga ord, och äterkonimande tiU 
nödig tväskrifning i alla de öfriga. Bruket har 
således äfven här gifvit ordning åt ej-fördubblin- 
gen, det vill säga, verkligen gjort den sanna orto- 
grafiska regeln» 

Återstår nu att äfven slutligen betrakta dess 
förhållande i anseende till den fjerde och sista 
förminsknings-regeln, den, som påbjader konsonant 
tens ej "fördubbling inuti stafvelser, såsom i fäst, 
pant y falt, skaf ty m. fl. Så enhälligt bruket i dessa 
och en mängd dylika ord öfverensstämt med den 
ortografiska regeln, så litet häradet kunnat, lika 
ovillkorligt, förena sig dermed i en mängd andra, 
hvari det befinnes hafva infört och bibehållit ett 
deladt stafsätt Sådana äro, t. ex., stäiUty släppt, 
straffs, kropps, torrt, tryggt, hvilka, fastän af det 
större antalet merendels skrifna med en enda kon- 
sonant, likväl af andra längesedan erhållit sinaför- 
dubblade bokstafstecken , hvarigenom brukets enhttl- 
iighet i detta afseende förhindrats och tillbaka- 
hållits. 

Af detta skiljaktiga förhållande i anseende till 
närvarande föreskrift, slutar man icke utan skäl, att 

10 Digitized by Google ( »46 ) 

l^pket sål^iles här liemä^kt en slillnad emellan 
tvpune oliJ^a falli hotp. tygeln icke kapt,, och dem 
})Qn fblj^kUig^QD under en allmän &$yn aamman** 
hlandat Det hav nemligen icke hloU funnit ([hvad 
«fveti n&gre bland pjelfva de Urde tyckas erkänna}» 
att atora tvetydigheter skuljle nppkomiua» i fall man 
stafvade pä $amina sätt, och utan all $kiUnad fäv 
ögat, rjkt och rjrckt^ kväst och hvässt^ sk/H och 
^kxittj bräkt och bräckt; jullt^ kalits hälls^ lotts, 
é<)a(^^. likas(^m fultj kaltj häisj lotsj boksj o. s« Vi 
Deli^ bar märkta att andra iall funnos af lika för^ 
YiU^nfle, fast ej af lika stötande beskaffenhet, och 
^U des^a gifvas till ännu stprre antal , än de förra« 
Sådana fall uppkomma allestiides, hvarest väl icke 
fnepi^gen skulle^blifva, genom ordens fMUkomliga 
Jikhet, till samma grad tvetydig, men nttalet Ufc? 
väI Htdn all regel vid läsningen, om ingen bok^tafst 
skillnad dem emelhin gjordes i skrifningen ; hvftrw 
pli v^i nämna$, såsom exempel, förmält och skrällts 
d^räpt och siäpptj läkt och kläckt j Hjrgt ooh skjrggtj 
skapt och slappt, kneps och skepps, gf^af^ och ^r<\ffs, 
hiij^ och mUtSy att ej uppräkna flerai* 

Å ena sidan har bri^ket således känt behofVell 
af den frihetens bibehållande, som tillåter att i 
många ord af denna staf byggnad ej tvåskrifya kon- 
sonanten, oaktadt dess dubbla ljud: å den andra, 
olämpligheten att utsträcka samma frihet till alla Digitized by Google ord af denna beskaiFenhet» och nödvändigheten att 
uppdraga en bestämd skiljegräns emellan deii rätta 
och orättet användningen deraf. För att veta, hu- 
ruvida en sädan skiljegräns blif vi t af bruket verk- 
iigeti träfi^d med riktighiet (]fbrstä: huruvida den 
blif vit genom det delade stafsätt» bruket i sådana 
fall bibehållit ^ antydd och utvisad^, begynnoifi med 
fitt efiiersinna, hvari den kunde och borde bestå. 
Sedah jemförom dermed brukets förhåUätide.'. 

Vid eftersinnande häråf» begjnnoHi iHed deé 
nödvändiga anmärkningen^ ått språket, undetden^ 
tta synpunkt betraktadt, delar sig i trenne klasser 
af ord) hvilka böra från hvarandra åtskiljas, nem*^ 
iigeni 

iuy Sådana, éom bafva i den priocipala for* 
men ^nominativen) maskulinet, infinitiven^ tven- 
ne olika konsonanter inom stafvelsen, och behålla 
dem i alla böjningdr, t ex. höstj lundj étoltj sundj 
yrkuj mistUj o. s. v. 

£:o Sådana, som hafva i dea principala formen 
blott en enda konsonant» men få i vissa böjningar 
tvenne eller flera, t. ex. blod -^—^ blods j hat — hats, 
klär — klart j skön — skönt, ösa — öst, läsa — läst, 
rörts j hörts j o. s. v.*). *)TiU denna kla^s råki^s åfrea sådana verber, siOm väl 
uti infiniuven hafya tveim^ kQn^onanter, nien delade 
emellan begge stafvekerM^ och bvaraf den ena an-* Digitized by Google ( 148 } 

3:o Sådan«i9 som hafrä i dén principala for« 
men icke tvenne konsobaiiter af olika slag, utan 
saiiima konsonadt fördubblad, t. ex. lott^ toppj barrj 
källj tortj släppa j rjcka. Dessa skulle i vissa böj- 
ningar få tre, t. ex. topps j torrt j släppt^ men skrif- 
yas af somliga med t?enn0, såäom topsj tort^ släpt, 
o.» s. v. 

rHyad nu det första slaget beträffar (eller så* 
dana, Jom bafva i den principal» formen tven^ 
ne olika konsonanter inom slafvelsen, och behålla 
dem i alla böjningar, t. ex. höstjlundjjrrkajfnista)', 
ék bttinnes, att alla sädana ord häfta, efter språf^ 
kets fastställda uttal, dubbelt ljud på första kon- 
sonanten, med blott undantag af konsonanten > 
Iramför «/, Ij n (såsom jordj karl, bartij mördar 
iwrda/soriaj varna) j några ord p& art och ort^Jj 
Tich <nägva fö särskilta ord. Då detta tydligt bestärn^ 
da undantag icke kan vara svårt att i minnet behåll 
la, sä behöfves visserligen ej, att konsonanten^ till 

tingen aldrig höres, såsom i qvafva, gröfva, m» fl., 
eller i prelerilet alldeles fÄrsvinner (säsom i tdmtj 
^'dnt^ dolt, vtdt, af tamja^ vänjas dölj a j n9alfa)i en 
omständighet, bvarigenom verber af detta slag, fast- 
än med två konsonanter får 5gat i den principala 
formen, likväl blifva till denna klass räknade. 
*) Akademien har, i sin Afliandling om Svenska Staf- 
sättet tillagt ännu ^i ändelse, nemligen ärt. Om den- 
na ej här namnes, sker det af den orsak, att deraf 
finnes knappast mer än ett eller tvenne exempel* Digitized by Google skilload från de enkelt ljudande orden, skulle 
tväskrifvas i alla de öfriga af denna vidsträckta 
ordklass^ 

Sådana ord inom denna klass af ömsevis en-- 
kelt eller dubbelt konsonant4jud, som gäst och 
gärd, sand och sorlj bälte och perla-^^lyktaj täiin 
ka, tvista, lyfta, och varna, tornet, barnen, stjerna, 
portar, arter, hjortar, kartar, åtskilja sig således 
lätteligea från hvarandra. Blotta ögat gör nog der* 
tUL Det är nemligen inom denna klass , när man 
undantager de ofvannämda få särskilta orden» allr 
tid blott r framför d. I, n, eller stafänddserna art 
och ort, som medföra och utmärka det enkla kon- 
sonant-ljudet ' 

Men det gifves i språket (som vi redan •sett 
pfvanföre^ ännu en annan klass af ord, med tven* 
ne eller flera konsonanter inom stafvelsen» Det är 
den andra af de nyss uppräknade , i. ex. blods, 
hats, grönt, gult, sökt, rört, hörts, gjorts: en klass, 
hvari tvertom den första konsonantens ljud alltid 
är enkelt. Mindre lätt lunde, måhända, synas att 
vid läsningen åtskilja det enkla uttal, som åtföljer 
denna ordklass, ifrån det dubbla, som tillhördes 
förstnämda. Sädana omvexlande ord af begge klas« 
sei*na äro, t. ex. gäst och qväst, syster och lyste, 
taft och qvaft, gods och mods, lots och rots, 
lans och plans, m. fl. Men icke heller detta har Digitized by Google någon verklig svårighet. Hela dien andra klasfien 
liefttår neratigern af ord, som bafva blott en enda 
konsonant i den principala formen ^t.ex. blod j far j 
rerij ösa^ tysa^ bita, spara, ronajj och ft endast 
"genom tillägg i böjningen tvenne eller flera sådana 
(t éx, blodsj fars, rent, öste, lyste, bets, spardtj 
röntsj: bvarfore hufvud-konsonantens enkla ljudaf-4 
ven i bojnrngen alltid bibehäUes* Då denna till^ 
konist af en eller flera konsonanter genom böjnin^ 
gen blott inträffar i trenne fall, nemligen t geni-^ 
t&^en, neutret och preteritet ^), så behöfver ej hel- 
ler ett sådant ord något annat skiljetecken ifrån 
andra ord med lika stafnings men med dubbeU 
konsonant-ljud, än egenskapen att vara en genitiVj^ 
eller elt nenter, eller ett peterttt hvaraf denför^ 
sta konsoMoruen emam är i ordet beständig, men 
hvar/e pd/älfande, €n eller ftera^ tillkommen ge^ 
uom böpmgen;! cU man deraf strax kan veta den 
förHa k^nsonantms enkia l)ud. Undantagen äro af 
så ringa anta) I att de ej kunna blifva fbrvillande^ 
Härmad vore således hela frågan afg^rd,'och 
skitinaddteeknet funnet emellan det ^nkla eller 
étibbla konsonantljudet i oid, som hafva tvenne 
eller flera olika konsonanter inom stafyelscn. Det 
dubbla ljudet ögde, fastän mtå någr^i undantag, mm 

*^ Genom sammandragning intråfTar deii likväl stundom 
åfven i passivets presens, såsom /oW^ gläds^ rörsj m. fl. Digitized by Google c 161 ) 

<>fvercliela språket, fa vat^fit tvenOé eller flera olikA 
konsoitatiter inom fitafvelseti fbfblifva ord^ bestän-: 
digt tillhöriga^ t t%* fäk^ btöH, landj stolt j falsk j 
binJ-aj fastna, syft^tUngs Jorsk-^rUng^ o* s. y.; det 
etdda Ijuilet (itktt lika sfi tned dågra undantag) der- 
emot, sä. snart af tvenne eller flera konsonanter 
inom stafvelsen blott den föi^sta är i ordet bestän- 
diga -och den eller de påföljande endast. tillko]Q<* 
mit genom böjningen, t^ ex. farsj, bhds^ rentj stort} 
dMj tfvédt, höHs^ sportSj g/otdt^ o. s. v. 

Mep till brakbarheten af denba Ordningsregel 
vore nödigt, alt man ifrfin de tvenne liyssnämda 
prcjklasser behörigt åtskilde den tredje, soni är 
af hek olik art, bestående neiliiigen af ord^ icke 
med två olika konsonanter, utap med samma kon^ 
sonant fördnbblad i hufvudformen, t* ex. lopj^jtörr, 
släppUj m* fl., och hvam böjningar naturliges bd^ä 
behålla enligheten detfMå* Det fordrades alltså, 
att man icke, genom införandet af en arbiträr bok-" 
stäfsförminskoing i dessd böjningar,- helt och hållet 
förblandade, till stafningen^ denna tredje klasiä med 
å^n andra af de begge ofvannämda, t. ex. hpSjkaU, 
släpty i stället för lopps j kalits släppt^ hvilkä säle-* 
des e) skulle åtskiljas till siafsättet ifrån ropSj smaHy 
dräpt. Det är nemligen klart, att mat derigenonl 
upphäfver all skillnad emellan de trenne klasserna^ 
4li Ukyäl rätta naturen af denna tredje klass är. Digitized by Google att gQqpm,repi ljfi4$l.9fiiii^; utvisa sitt uttsj, ock 
sfiluQ^^n^A^M^T^ig iff^^ ^ begge föregående. 

Em?Uerti4 lilrdet ifrA» 4finp*.^i8toSiiicb ord- 
klass qcl^ dess bittiUs ofta brukade ^okatafvering^ 
som alla svärigUeter i denna del af stafningen upp- 
kommit. Man har nemligeu velat i böjqingar af 
dessa ord, der en ny konsonant tillkoQimisr, aä^ 
som i loppSj torrtj släppta utesluta den ena .af de 
dubbla, och skrifva lops^, tort, slåpt, foi' alt undvika 
tre konsonanter inom stafvels?n. Efter tvenne oU^ 
ka konsonanter medföra dubbelt ljud i andra ord, 
såsom i handj, stoltj^ fästj, o« s, v«» har man tiptt 
att detsamma kunde äfven ske i lops^ tort, släpte 
och alla sådana. Men man har €\ betänkt clikhe-» 
ten af begge fallen, och att de sistnämda orden 
höra till en ordklass af helt annan beskaiFenhets 
Sn de förra. Sådana ord, som hand^ stolta Jäst j, 
med de öfriga af första klassen, behålla, upprepom 
det, alltid utan förändring, samma tvenne olika 
konsonanter i böjningarna, som i hufvudformen, 
och det dubbla konsqnant-ljudet tqcknas i dem al- 
drig med tvåskrifven bokstaf« Dessa ord kunna 
således sägas liafva väsendtligen tvenne olika kon*^ 
sonanter inom stafvelsen, och det är om dem, soni^ 
det rättligen gäller, att tvenne sådana konsonanter 
medföra dubbelt ljud på den första. Men det är 
ej så med orden af den tredje .klassen « såsom (ops.^ Digitized by Google torij släptj o. s. v. Desia läfv^ i hafvudformén 
iDgaluodä^ två oUkn konsonanter inom stafvélsen, 
utan Uotl stimma konsonant tväskrifven, t. ex. l(^p, 
torrj släppa^ och få bibtt genom böjningen en til- 
lagd olika konsonant 9 1, ex. lopps j torrt ^släppt. Men 
det är ej i sådant fall och under sådana villkor» 
som tvenne olika konsonanter inom stafvelsen kun- 
na Ulf va kännetecken af dubbelt ljud; de måste 
tiU den ändan vara beständiga i ordet, såsom .i 
stfMj handj bröstj lyfta, verka, smälta, o. s. v. 
Så snsrt de uppkomma blott i någon af bojnin^ 
garna, såsom hlods, hats, rent, rart, öst, qvaJl, 
bevisa de, of ver hela språket, tvertom just motsats- 
sen, nemligen enkelt ljud på den första konsonan- 
ten: ett uttal, h varifrån det dubbla konsonant-ljudet 
i löps, tort, släpt, således skulle genom intet känne- 
tecken åtskilja sig^^ ^) Ått man efter Akademiens egen regel skrifver stams, 
grymt, stämt, — mans, väns, hans, ånskSnt de3sa ord , 
genom slutkonsonantens dubbla ljud ibufyndformen, 
tjdjigen tillhöra den tredje klassen, kominer deraf, 
att i dessH orden det dubbla ljudet åfyen i sjeUVa 
hufvudformen icke tecknas dubbelt* Man vet att m, 
utom emellan tvenne vokaler, aldrig tv^krifves, lika 
som n i slutet på ett visst antal enstafviga ord. Mår 
man aäl^des aldrig ser i hufvudformen annat Sn en« 
skrifyen bokstaf^ såsop^i i stam, vän, man, den, h^^^ 
så fordrar man ej heller att den tvåskrifves i gepi-^ 
tiven> och tittalar m ista^tis likasom i stam, n i värk Digitized by Google ( 1Ä4 > 

Men DU, dä enligt liyad redan äF visadt» blot- 
ta egenskap^c» att vara ett ord med tvenne eller 
fknra olika kooaonanter inom stafveken, hyaraf stan* 
dom mera än en tillkommit genom böjningen , kan, 
med lätt hågkomst af nägra få undantaga för öfiigt- 
tjena, vid läsningfen, till ett allmänt och säkert kän- 
netecken af den första konsonantens enkla ljud; då, 
oob vid sådant förhållande, besinne man, huruvida 
d^t vore väl sörjdt för språkstafningens ordentlig- 
bet, i fall detta nyttiga kännetecken genom enfbr*^ 
villande likstafvigbet^ der den minst borde finnas , 
utan behof tiUiatetgjordeSt Men skulle nu åfifm, 
ord af tredje klassen, sådana som knall,* ^tygg, 
knäpptjViuQi.f tecknas i genitiven, neutret oeb pre- 
teritet, med två konsonanter i stället for med tre, 
och skrif vas knals, stjgi, knäptj s& finge derigent>nz 
af tvenne konsonanter inom stafvelsen, äfven fast^ 
än den sednare tillkommit genom böjningen > likväl^ 
den första af dem lika så ofta ett dubbelt, som 
ett enkelt uttal, Kvarigenom det iiaest säkra och 
befaöfiiga skiljemärket på konsonantens enkla eller 
dubbla ljud i denna staf byggnad, till ringa vinst 
för språket, alldeles uppbäfdes» Man skall troligen 

likasom i vein. Det ar ej sä med tops^ knaptj siäpty 
man skulle taga dem fSr helt ändra ord, ån bdjnin- 
gar at lopp^ ^^^PPj slappa. Sa visst är, ^tt. ögat vill 
i bSjningen igenkÄnna hufvudformen, och att uttalet 
alhid r^Uar den f6rra efter Jen sednare. Digitized by Google ej kunna bestrida riktigheten häraf. Men i det 
fallet är ock härigenom den begärda skiljegränsen 
emellan ordklasser af denna stafbjggnad, som for- 
dra eller ej fordra tvåskrifning, tydligen, fimoen 
och utvisad* • 

Jemföre vi im härmed brakets föi^fiUande, 
sä finna vi det fuUkcnsiligt e^igt härmed* Det 
har, enligt hvad redan blifvit anmärkt, enh&Uigt 
och beständigt ä^verensstämt att bortlemna för-* 
dubblingen i sädatia nominer och verber, som hafva 
i pominative», inaskuUnet oeb infinitiven, tvebne 
olika konsonanter inom stafvelsen, hvaraf alltid 
följer, att dé förélifva ordet beständigt ti/lhöriga. 
Sfiledes har man skrifvit och skrifver alimänneli* 
gen, ta/tj ktkt, fåUj, tröst j vdldj stark j, fastj kränk, 
rustaj mdrka, väntaj hfelpa, brista^ iyft^j nied al* 
la öfriga, utan konsonantens fördubbling, och utan 
fruktan att nfigonsin förblanda dem, till uttalet, 
hvarken viieå s&dana ord af samma klass, som 
bartijf jord, karl, fart, port, varna, Mrla, vörda, 
Ttkil*, eller med Ukstafviga ord af den andra klas- 
sen , s&som hats, mods, rent, gult, öst, lärt, sökt, 
tålt, dräpt. Of s, Vf Vanan bar nemligen lärt^ att, 
i ord med tvenne eller liera olika konsonanter inom 
stafvelse^n, frön dubbelt ljud undantaga den första 
af dem i alla sådana, hvarest r påföljdes af d. I, 
n, samt i vissa ord pä art ocfh ort, likasam äfven Digitized by Google c 166 > 

i genitivenj neutrerj preieräerj enär af d^ssa tven« 
ne eUer flera konsonanter inom stafvelsen blott den 
första väsendtligen tillhör ordet, och den eller de, 
som päfölja, endast uppkomma genom böjningen. 
Dei:emot befinnes bruket hafva iakttagit ett 
helt olika förhållande med nominer och verber af 
den tredje klassen , det är sädana , som . hafva . i 
npminativen , maskulinet och infinitiven $amma 
konsonant; fördubblad ^L ex. lopp, torr, ^Uippq}, 
och synes tillräckligt hafva iilsett den .förvjiUeUe, 
som skulle kunna uppkomma, sä väL stundom, af 
sjdfva meningen, som i synnerhet hvftd uttalet be-* 
ij^^äar, i fall deras genitiver, neutrer eUeiCepreteT 
riter, icke akuUe åtskiljas från genitiver, neutrer^ 
pret^iter af den andra klassen genom konsopan-< 
tens fördubbling, der den höres sådan, utan 4^ulle 
skrifv^s t(^s likasom lu^Sj stfgt likasom iii^gt, 
släpt likasom dräpt. Det är sant, att bruket i den^ 
mL fördubbling icke enhälligt öfverens^tämmer, och 
k^n^e äfvep, att de, som icke antaga den^ utgjpr^ 
de. icke längesedan det s|;örre antalet. . Men det är 
redan märkvärdigt, att icke allenast en b^tändig 
delning häri underhållits, som hindrat enhällighcn 
t^n i : det mindre rätta, och likasojm n^jtstrHCx^t 
don , .yttersta fastställelsen ' deraf , inen äfven att 
denna delning , aldrig till någon märkJ^rhj&ti visat 
sig. i sindrfi fall af samma stafningsf|:^ga, utfin en-i Digitized by Google ( 157 ) 

tlast i genitiver, neiitrer och preteriter af den tre*- 
dje ordklassen. Man eftersinne således blott och 
sammånlägge så väl ^hvad bruket i d^tta afseende 
genom enhälligt bifall verkligen stadgat, som livad 
det, om ock genom undertaliga röster, likväl all- 
tid hållit öppfet för bättre öfverläggning, och man 
skall endast behöfva iakttaga oeh åtskilja bégge 
delarna, för att befinna sig likasom stående på 
den rtiest noggranna skiljegräns emellan konsonan- 
tens tillbörliga fördubbling och ej^fördubbling inom 
samixia stafvelse. 

Med hänseende på tvenne af konst-stafningens 
ändamål, neml. Ofdmeningens tjrdlighet och Bokstafs^ 
förfhin^kmngenj hafva vi således jemfört regelns ock 
brukas olikia vägledtiing. Det skulle återstå, att 
sxvL fortsätta jemförelsen med hänseende till d^t 
tredje af konst-stafningens ändamål, nemligen Ord-' 
ningslagen för e och Oj nyttjade såsom Ukljudan'- 
de bokstafstecken med ä och ä; men htad redan 
härom blifvit i det föregående utförligen sagdt, 
lemnar fÖga öfrigt att derom tillägga. Så framt 
Läsaren, i afhandlingen om Vokalslägtskapenj be- 
hagat följa, med någon uppmärksamhet, under- 
sökningen af denna så kallade ortografiska princip, 
lär hati hvarken sakna tillräckligt ljus om sjelfva 
föreskriftens ritlga tjenlighet, eller nnderiåta att 
med bifall och loford anse brukets enkla och för- Digitized by Google c 16B ) 

nuftiga utväg ur de^sa svårigheter. Denna utväg, 
i hvad Ibrsl angår nyttjandet af o för äj består» 
som bekant är, i användningen af denna bokstaf 
Wott såsom kort tecken för nyssnämda ljud; men 
detta (sagdt med några tillbörliga undantag^ öfver 
hela språket, enstämmigt och oforänderligen. Ellet* 
hvilken annan utväg gafs här att vålja? Månne att 
verkligen binda stafningen vid de sällsamma lagarna 
af en efter behag antagen bokstafs*(brvandtskap? 
Men man har sett ofvanföre så väl falskheten af 
denna stafningsgrund, som omöjlighieten att verk- 
ligen följa den. Månne då att helt odh hållet bort- 
lägga ur stafningen nyttjandet af Oj såsom lika gHU 
lande tecken {Öt d? Men detta blefvé åfven så 
omöjligt, utan att till en alltför stor del omskapa 
språkskrifriingen. Man namne sålede$ någon rättare 
och klokare utväg, kn den bruket vidtagit: någon 
regel, som på en gång bättre bibehåller stafningen 
vid hela sitt redan antagna skick , och ger åt den* 
nå vidsträckta del deraf en klarare, kortare, or-* 
dentligare bokstafslag? Ty, för att hålla oss häf 
vid sjelfva ljudets teckning, hvaraf all rättelse för 
uttalet beror -^ huru har man kunnat någonsiti fö* 
reskrifva att nyttja o såsom tecken för den längre 
uthälFningen af ljudet ä? Hvilken finner éj, i fall 
begåfvad med någon urskillniiig eller erfarenhet af 
vårt språks beskaflfenhet, att våra tvenne Ijudvex^ Digitized by Google lande vokaler e och o. vid längre uthållning , det 
vill säga;! framför en endLa konsonant i ^tarngtafveU 
ser ^sSsom i bokj modj sed, hes), lika sä naturliv 
gen behålla sitt eget slutna ljud, som de vid kor- 
tare uthållning» vare sig i stam- eller tilläggnings-i 
stafvelser (^såsom i lott, skott, etter, mest, något, 
djrgderj, naturligen förlora det? Härvid möta^ det 
ar sant, åtskilliga undantag, deU sådana, hyiU 
kas orsaker lätt inses, t ex. skeU af ske, trott af 
tro; dels sådana, dem man endast genom liänvi^ 
Sande till biniket kan försvara^ men då fråga är 
om en allmiin ^räkregel, tyckes man i sanning 
hvarken kunna elWr böra såsom sådan föreskrifva 
det orätta och naturstridiga. Den ortografiska lär- 
domen här ej vårdat att gifva akt härtill, och hat 
derföre befallt ^tt skrifva boda, tog (tåg), skoda, 
loge (Idge), med sanoma vokalteckeQ som förmoda, 
blod, . klok, goda, loge (sädesloge)* Men bruket 
har ^med några fä fastställda undantag, såsom 
konung, välboren, so/va) o. s. v.^ ombjtt denna 
felaktiga stafning, och har ^ blott ombytt, utan 
gifvit derä£ d/^ pä en gång enklaste, och, som 
det synes, rättaste ordningsregeL 

. Hvad åter beträflar bruket af e sAsom liklju- 
dande tecken för vokalen ä, så har denna del af 
stafningen ett från de öfriga helt åtskiklt förhål- 
lande och ännu större svårigheter. Man läse härcmi Digitized by Google c 160 ) 

htad Sv. Akademien i sin afhandling om Staf^kttet 
omfitändeligen yttrat Visserligen har bruket sif 
e som äj ej mindre än stafningen med o som d, 
sin vdkalslägtskaps-regel 9 h vilken bjuder attskriffa 
med e allt ljud af å, härkommet frän något i eller 
e i stamordet; men man kan säga^ att denna regel 
bUfyit gjord mera för forms och syns skall, än till 
alt varlig efterföljd; emedan någon stafning derefter 
aldrig varit gällande annorlunda, än som ett mot*- 
sträfvadt och innan kwt förkastadt försök. Bruket 
har fötblifvit vid bokstafven ä eller återkommit 
dertill , såsom det rätta tecknet för detta ljud , hvadan 
ren Ijudstafning i denna del af språk-skrtfmageiEi 
till det mesta uppkommit. Bruket må häri, vid 
nogare pröfning, befinnas hafva följt de bäsin och 
enklaste grunderna, då nemligen hvarken etymolo- 
gien eller stafbyggnadsgrunden låta här såsom regel 
använda sig; men vid denna punkt synes ock 
brukets omsorg hafva stannat. Ty man måste till- 
stfr, ätt det i nyttjandet af e som ä ^vilket i ett 
temligt antal ord likväl vunnit häfd^, icke synes, 
på lika sätt, som i stafningens öfriga delar, hafva 
följt någon viss princip, eller röja någon syftning 
åt verklig ordningslag. Förmodligen härleder det- 
ta sig derifrån, att någon sådan i detta fall näp- 
peligen torde stå att finna, utan genom slutlig öf- 

ver- Digitized by Google i 461 ) 

wretiskommiielse oi^ nyttjaodet af e «^$om ä i^ ett 
visst aratål ord ^ efter särskilti^ grunder* ]Några af 
dessa gruoder^ såsom uttalets tvetydighet, boksti^S" 
WuUögieHj egna härledningar ^J, synes Jbruket lik- 
Täl med tillräelilig iippmärksamhet bafva insett och 
känt) så att det häri ej tyckes helt och hållet haf- 
va följt en blott slump* Men detta är också allt. 
I åen ^öfriga stafningen med e i stället för ä tyc- 
kes deremot råda endast vana eller godtycke* Man 
skolle således lätteligen tro> att bruket bär» i brist 
pk möpig eller funnen princips endast vfiBtat på 
någon {brening$punkt> stadgad genom öfverens- 
IfiommÉlse* Svenska Akademien har /i sin ^/I^mi-^ 
iimg om Stafsättety framlagt sitt förslag i d^ta ^m^ 
nie , :hvaröfter dét tillhör tiden och pi^öfnirigéii äjyt 
fMlladm^as ilutliga dom. 

Sådana ha(Va vati£ den ortogtafiska. léUrdo- 
mens^ sådana brukets vägafr ttll konst^stafning0)|s 
trenne ändamål. . . 

Vid omdömet öfver deras biteta uppfyjla^^ 
gör ej nog, att en stafning verkligt synes enlig 
med någotdera af dem. Bet fordras derjemte, ,alt 
den, af onyttig ensidighet för detta enda ändamål^ 
hvarken mötstrider något af de öfriga tvemie,/SQin 
kaisihända bättre behöfde vårdas, eller utan ntklvän^ *) Se Svenska Akademiens Afhandling om Stafsättet. 

n Digitized by Google c m ) 

Uighet, bryter oob. fbrvifrar den allmännfi ordni^gs^ 
plan för stpfningen» sqm ulgör det högsta villkoret 
och syftemålet för all stafningslära, och från hvilr 
ken derfbr aldrig bör, utan. redbara skäl^ afvikas. 

Sålunda tyckes väl, t. ex., sorgPälligheten för 
den påstådda etymologiska bok$tafvens bibehållan- 
de vara bidragande till ordbetydelsens upply^iypg, 
och derigenom befordra ett af ändamålen , men blir 
ett verkligt fel, så ofta den. ^säsom. i boda^ sqia^ 
loduj o. 8. v.}, utan att på minsta sätt tjens^ ,till 
^etta ändamål, blott förvirrar eller tillintetgör den 
enda möjliga ordningslagen för bruket af detta vpj^alr 
tacken. På samma sätt tyckes väl den ^na ,konsO'^ 
nan tens bortlemnande i siäptj ra A'£, m. fl. jibeforjira 
bokstafsförminskningen, men kan ej förnuftigtv,is 
gillas, då detta ändamål här skulle vinnas,, ej ^Ue-* 
nast på bekostnad af det ännu större än^anpålet : 
tydägheterij utan äfven med uppoffring aC sjelfva 
det nyttiga skiljetecknet' emellan konsonantens 
enkla eller, dubbla uttaU Allt ankommer således 
på{ den möjligaste förening af de trenne ändamå- 
len, så väl sinsemellan, som med den stora hufvud- 
sakliga åsyftningen:, jillmän stafofdning^^ 

H vilkendera af . begge. Regeln esl^^r Bruket^ 
röjt, i. detta afseende, den djupast^ oc,h fiqa^^e 
urskillning af språkets behof och beskaffenhet, el- 
ler den l)eständigaste försorg om dess redbara för-* Digitized by Google c lös ) 

dclår/ torde /'éftér föregSeiide jemförelse, icke Llit- 
va svårt att afgöra. Icke heller lär det böra väcka 
förundran, ora brukets företräde här skulle betyd- 
iigen utmärka sig, då 'våra flesta så kallade stal- 
hingsreglor datera sig från en temligen aflägsen 
tid 9 och då äfven den bästa ortografiska Lagstiftare, 
i pröfning och jemförelse^af möjliga fall, svårligen 
lär kunna, på en äldre tid, mäta sig i rätthet och 
fullständighet med hela seklers längre uppmärk- 
samhet på språket, längre användning deraf, och 
den säkrare erfarenhet af det tjenligaste, som dcr- 
igenom måst slutligen erhållas. 

Hvad ändtligen beträffar den frågan, huru- 
vida vår språkstafning redan hunnit sin rätta 
stadga, eller hutu långt den åtminstone kan sägas 
hafva närmat sig derintill, sä torde, efter hvad 
redan blifvit visadt, upplösningen af detta pro- 
blem icke blifva alldeles omöjlig. Hela pröfnin- 
gen angår här konst-stafningen *), och huruvida 
den är eller ej är hvad den verkligen bör vara. 
Men derom kan ej dömmas annorlunda, än efter 
ändamålen derföre. Hafva dessa ändamål i det 
föregående blifvit riktigt afgjorda och utvisade, så 
låter sig och derefter, med måttligt eftersinnande, 
pröfva och skönja , huruvida de kunna anses såsom *)Man erinra sig, aU med konait-stafuing alltid förslås 
det ffiåa ordljudet afvikande bokstafsvalct, Digitized by Google c m ) 

nöjdttgt uppfyllda, bAde sä Iftngt de iiiboi*des tU* 
låta, odi med det möjligaste afseende på en alL* 
män Jbokstafs-ordning. Befinnas nu detta hafva dels 
redan skett genom brukets enbälliga fästs tällelser, 
dels kunna, tilt det öfriga, lämpligen ske genom 
antagande af någotdera af de delade stafsätten , sä 
synes man 'i det fallet 'också kunna med temlig 
trygglieit fiöffutsäga både oförlinderligheten af bvad 
hrid^et redan enhälligt stadgat, och huru valet må** 
ste ulfalia i anseende till det, hvari bf*uket ännu 
ådav «ig< 

Ehuru i detta sistnämda hänseende den afgCK 
rande je^iälligheten ännu felar, och med all den 
tVidiaD och tvetydighet, som således ännu kunde 
{påstås qrarblifva i vissa delar af vår stafning, lå^^ 
ter sjig lik'Väl härigenom någorlunda förutse» hvad 
den 9. i sin fullbordan, kan, bör, och troligen äf^ 
ve» måste blifva; så vida man nemligen med stör-^ 
re skäl räknar, i sådana ämnen ^^ pä det allmänna 
förnuftets, än pä blotta slumpens m/ed verkning oeb 
ö£verväLde. 

Den stora del af språkskrifningen, som be-t 
slår af nödvändig Ijucjlstafning, kan nemligen icke 
yara numera någon förändring underkastad. Yid 
all afvikelse åter skall man nödvändigt eftersinna 
behofvet, nyttan deraf, det vill säga, ändamålet, 
och dervid ^omma t^ll pågot af de tre ,ofvannäinda. Digitized by Google c m ^ 

Det är föga troligt^ £ttt, tiil ordmåninge^s tydiighet, 
andra afFikelser ifrån I}ud6tafning6n skola i en fram- 
tid hvarken billigas eller ejxs yrkas, äa de, som 
antingen blifvit en Ögats fordran till ordens igen- 
kännelighet, ocb J^estå i vissa kopsonanters tillägg- 
ning eller förändrade ljud, såsom h i hjelte^hvad, 
hviiken; st i stjernuj stjelkj stjäla j stjelpa; g i gö" 
pen, golj genom j o. s. v^, eller tjena till behöflig ord- 
skillnad ^äfven i grammatisktafseende^» såsom emel- 
lan sigt och siktj fijgt och jlylsJt^ bhck och blåck^ 
dödt och dött, glatt och gladt^ o. s« y», eller låtd, 
utan stafovdningens förvirring, använda sig till ut- 
märkande af ideiM^it;ete^ emellan vissa närskyU^ 
ord, såsom emellai^ duga och di^gtig, slag och slägf^ 
mer oph mestj, hel och he/s^, helig och helgon^ p. s. v.*^}, 
Åfven torde a^tal^t af 9lh d^es^a %^ yara någon 
förminskning underk^l^ad* 

Lika föga troligt synes, att de afvikslser, som 
\xtg6r2L Bokstqfsjörfninskmngen, en gåqg rij^JLjigt stad- 
gades, lära mycket utsträckas öfver ^i9rduj>hli^/e0 
af m i $lutet af ord och sljJifyelser; af /i i vissa. *) Några afvikeker f5reua tvenne af dessa orsaker, eller 
alla tre på en gång. Sålunda skrifves t, ex, stjelpa 
hå<2je f6r ord^U Igenkåqneligfaet och tik att |gitin|r«^ 
ka identiteten med b^jningep stalpy sJfptt t- shju$a^ 
lysa — Ijus^ giinst — Qynna^ likaså för begge orsakerna» 
Stjdla förenar dermed ordskillnadsgrundén, genom be- 
hofva äU ) ^iit presens ^ä/^skili«s firSn sjdlj o, $4 y; Digitized by Google ( 166 ) 

redan Taststäilda ord, och af den dubbelt ljudande 
köllsonanten i sädana verber och nominer, som i 
alla böjningar behålla tvenne olika. 

• Pä samma sätt låter förmoda sig, att de afvi- 
kelser, som blifva nödvändiga till erhållande af 
viss ordning i bruket af e och Oj såsom ä och å^ 
föga skola förändra sig från sin närvarande beskaf- 
fenhet Det är troligt, att bokstafven o alltid lär, 
i vår slstfbing, férblifva det allmänna tecknet för 
det korta ljudet af å, äfvensom bokstafven å för 
deii längre uthållningen: begge delarna med unge- 
fär samma undantag, som redan funnits nödvän- 
diga. Hvad bokstafven å åter beträffar, så synes 
dess bimk såsom det allmänna tecknet för detta 
ljud tiUräckligen stadgadt, och blott öfverenskom- 
melsen om vissa afvikelser derifrån (förstå: bra- 
ket af e såsom å i en del ord^ ännu återstå att 
med noggrannhet fastställa. 

I dessa fil hufvudpunkter (med tillägg af vissa . 
brakets egenmäktiga stadfästelser, såsom f i haf, 
hrefy skrift gafj och några öfriga) innehälles lik- 
väl hela konst-stafningen i vårt språk, sådan den 
antingen redan är, eller synes närma sig att blif- 
va. Efter all liknelse står således vår stafning, för- 
det närvarande, ej längre från sitt bestämda mål 
af varaktig enhällighet, än att detta mål kan med 
tydlighet skönjas af h vem som deråt lånar någon Digitized by Google uppmärksamhet: en $tation, hvarifrto väfen. till 
slutlig stadga sällan är lång och dröjande*. ,Man 
kan förmoda tilläfventyrs någon obetydlig bokatafsf- 
förändringy t. ex. uteislutandet af det etymologisk^a 
d i skildra j skuldra^ skyldruj o. s. y^ dä nemlige;a 
denna bokstaf^ sedan den försvunnit ur. uttalet^ 
småQingom äfven kan^ komma ^tt borjtoqjtas ur 
skrifniqgen. Pet kan likaså vara äon» qvisst^ tli^u- 
ru bruket stadgs^r i.vi|ssa andra^ärskiit^^fcijijt, t^^x. 
i anseende till fördubblingen af konsonanteiii n i 
vissa yerber och neutrer, såsom spänntj brätmf^ 
grannt, sannt, o. s. v., en fördubbling soi» Akade* 
mien sjelf i sin Stafningslära icke vågat tillstyrka, 
Äfven . torde stafningen med o som d i några ord 
af vokalans längre uthållning, så$om fogelj, kanmg^ 
oaktadt det nu varande brukets mäi^kbara öfver- 
lägsenhet^ med tiden ombytas till den rätta ljud-» 
bokstafven: ännu andra förändringar kunna ,mpjli-! 
gen förmodas; i synnerhet behöfver bruket af e 
såsom ä exi närmare granskning pcb,.stadiä|St$)i;5/9« 
En sådan närmare granskning torde möjligtvis 
fråntaga . eller tillägga till Akademiens förslag i 
detta ämne ett eller annat ord, i fall man, an^^rs 
ej är lycklig nog att finna en .verklig princip fw 
denna del af stafningen, som nb. tillika inträffar 
med det redan stadgade bruket ^hyil^L^t likväl föga 
synes vara att hoppas^; men ehvad .$,oxa ock i dessa. Digitized by Google < 168 ) 

särslilta afseenden må kunna förutses och inträffa ^ 
så synes i sanning föga troligt ^ att Svenska Språ- 
kets närvarande stafning, till dess öfriga hurvud*- 
sakliga delar, skulle be tydligen förändras från 
livad den antingen redan är, eller visar sig snart 
böra blifva» vare sig genom det allmänna brukets 
enhälliga stadfästelser, eller genom någotdera af 
de ännu delade stafsättens insedda öfverénsstäm* 
melse med konst^stafningens rätta och väsendtliga 
findamåh Digitized by Google HANDLINGAR ttö RANDE SVENSKA AKADEMIENS 

HÖGTIDSDAO, Bbn 20 Decbhbbb 1856< dar .• I 
Digitized by Google INNEHÅLL: 

Direktörens Tal och Berättelse om Samman*' 
komsten. 

Äreminne öfver Gustaf II Adolf och Carl X 
Gustaf, af Carl Thomas Järta. 

Gustaf II Adolf, Skaldestycke af Georg Gabriel 
Ingelman. 

Minne af Fält-öfversten Grefve Nils Brahe, af 
Franz Miohael Franzén. Digitized by Google iJen 20 December i836j Svenska Akademiens Hög" 
tidsdag, hade Akademien på stora Börssalen offent^ 
Ug Sammankomst, hvilken DD. KK. HH. KronPrin- 
sen och KronPrinsessan täcktes i den vanliga Lek^ 
tåren bivista. 

Akademiens n. v. Kansler, Herr Enberg, tiä" 
kännagaf, att Akademien denna dag mäste beklaga 
frånvaron af sin Direktör, Herr Valerius, hvilken 
genom en enskilt sorglig förlust var hindrad att i 
Akademien tillstädesvara ; men att vid den hels^ 
ning, hvarmed Ordföranden ägde öppna samman^ 
komsten, likväl endast Herr Valerii stämma skulle 
saknas, enär han redan meddelat det Tal, han för 
detta tillfälle förjattat, och som nu af Ordföran^ 
den upplästes: 

Svenska Akademien, som vid vårens ankomst firat 
sin half-sekularfes t/ samlas nu, första gången der-* 

12 Digitized by Google c 170 X 

efUr, till sin. ärliga vinterliögtid* BotydeUefiill 
och heUg är dock jemf äl d^p^. dag » emedan haa 
sammanbinder det förjQutna» nflrvacande och stunr 
dande, — tillhör miniieti erlHosIan och förhopp- 
ningen. 

Under det framflutna året hafva blida , viin- 
liga skyddsmakter hväld en klar azurblmmel öf«- 
ver foster jprden, h vilande i fredens djupa lugn» 
med stormen fängslad^ åskorna afledda och tref- 
nåden bofast* 

Milda sommaryindar Öf verförde till vår strand 
de nära Anförvandterna af Skandinaviska Konunga-' 
huset, •— Modern odi Syskonen till den ädla Thron** 
arf vingens hulda, dyrkade Gemål, — Makan och Ätt- 
lingarna till den själsstore EnoEks, hvars sjeUför- 
värfvade odödlighet bröt sig till en strålkrans» icke 
blott ålerskimrande från den store Fosterfaderns « 
utfiD glänsande med ett eget, rent och ovanskligt 
l\nBé De älskliga likheterna. Sydländska uppen- 
barelser för den Nord, som med stolthet åter- 
bördar deras anor, spanades af längtande blickar^' 
möttes af förtjusta, följdes af kärleksfulla och för- 
svunno från tårhöljda* 

Tacksamt delande och njutande den allmänna 
stillheten och glädjen, har Svenska Akademien sett 
sig hugnad med dyrbara nådbevisningar af den 
krönta Hjelte, hvars oaflåtna frikostiga omsorger Digitized by Google c 171 ) 

inom Sverige uppmuntrat och beiönt det Forskande ^ 
diktande och bildande Snillet. Det liöfdes oek en 
sådan Konung att icke blott anslå ett årligt pris^ 
att tillerkännas någon mognad förtjenst eller någon 
gryende förhoppning inom Svenska Vitterheten» utan 
äfven uppkalla fäderneslandets ärorikaste hågkom* 
ster, i skildringen af två fräjdade Regenter, hvtl* 
ka$ förut länge åtskilda egenskaper sammanställdes 
i täflingsämnet, redan då mera icke deras enda 
föreningspunkt Så^ sedan ApoUo slungat mot Py» 
lon den säkra pilen» kastade han bågen» upptog 
lyran i evärdligt hägn och skänkte » oaktadt KaU 
liopes äldre anspråk» samma vård och ömhet åt 
liennes yngre Systrar* 

Bland Svenska Akademiens ljusa öden har 
nyss inträngt sig den bedröfvande och oväntade 
förlusten af en aktad Ledamot» den siste af sitt 
ryktbara och inom Akademien oförgätliga namn. 
Utrustad med öfvertröffande anlag och ledsagad af 
lyckliga stjernor» uppnådde han den högsta vär- 
dighet» som kan af Kyrkan erbjudas» och» på hen- 
nes vägnar» af Statens Öfverhufvud utdelas. Na- 
turen hade danat honom till talare: Embetspligten 
och Riksdagskallet utbildade honom dertill. I det 
offentliga lifvet visade han sig en man af sant 
mod» dristigt kämpande mot hindren» sällan vä- 
gande farorna och aldrig öfvergifvande saken fÖr Digitized by Google c 172 ) 

diet hon besegrats. Såsom enskilt var han, med 
ett enda ord, enligt den Romerske JTörfattarens ut-* 
tryck ^ menniska och ej främling för något men sk- 
ligt; under medgången anspråkslös och valgörande, 
under bekymren tålig och stark, under alla skif- 
ten from och försonlig. Hans hvila vai^e ära och 
— fred! Ordföranden öfyergick härefter till den redogörelse 
för högtidsdagen, som Akademiens stadgar föreskrifvå* 

Antalet af de tiU Akademiens granskning öfverlem- 
nadé taflingskrifter var större, än som forcfannits under 
de sednast förflatna trettio åren. Tjngnåtta skrifter hade 
blifvit inlemnade , nemligen i Vältaligheten 8 och i Skalde- 
konsten 20. Bland de förstnämde hade Akademien funnit 
N:o 5 : äreminne öfver Konung Gustaf II Adolf och 
Konung Carl X Gustafs med valspråk : Svenska folkefs 
historia är dess Konungars y vara af den fortjenst, att 
Akademien ansett sig böra tilldömma detsamma det af 
Hans Maj :t Konungen i Nåder stiftade pris, Etthundrade 
Dnkater. Af detta äreminne upplästes så mycket tiden 
medgaf. Digitized by Google AREMINIVE 

ÖFVBR 

KONUNGARNE 

GUSTAF II ADOLF 

OCH 

CARL X GUSTAF, 

Af 

Herr CARL THOMAS JÄRTA, 

Historianim Lector Tid Westedb Gjamatiiiiii. 
Belönadt af Svenska Akademien , 1836. Digitized by Google SvtHska Fdkttå kisUriit år dess K§nungwå% 

Geyer. Digitized by Google ^''^s^.,^vww%/wwwww%/w/m/ww%/mnim/w\/%t%fw%f%/%/%f\i\m^''\ £in häfdatecknare» mäktig att tränga till kärnan 
af sitt ämne, har yttrat: dä Jag skrifver Svenska 
Folkets historia j känner jag bättre än någon, att 
det är dess Konungars^ Dessa ord innehålla en 
djup sanning 9 bekräftad öfverallt i våra häfder, 
der de vittna om ärofulla tider, om verk af en 
hög anda. En Konungslig historia är Sveriges, 
och bättre, kraftigare, än i någon Styrelse-lära, 
fiamställes der nyttan af ett monarkiskt tänkesätt, 
sådant det alltid beredt Svenskens ära , oftast hans 
lycka, och gång efter annan hans räddning. Främst 
i striden och uppoflringarna lyste de store Konun- 
garne, men tätt slutet till dem stod hela folket, 
som de styrde, aldrig modlöst i faran, aldrig svik* 
samt i trohet mot dem och fosterjorden. Landets 
fader och dess barn — äro de enkl^ uttryck, som 
från fordna tider allt framgent betecknat den Sven- 
ske Konungens förhållande till sitt folk; de igen- 
finnas i offentliga handlingar, de höras ännu från 
allmogens läppar. H vilken klandrar, om ienädel- 
Munad, aktad slägt priset för dess bestånd och heder Digitized by Google ( 176 ) 

först lemnas fadren, hvars vishet i kraft och mod 
skapade dem? Hvi skulle dä icke bland Tära min- 
pen högst skattas denna lysande Furste-rad^ som 
är deras yppersta» mest oforvanskliga prydnad? 
Tag bort, om det vore möjligt, ur vär historia 
Gustaf vers och Carlars bragder; tänk för en stund, 
att deras inflytelse på folket varit ingen; detblef-^ 
ve.piorker och natt öfver de häfder, h vilka nusträ- 
la af det rikaste ljus- Endast en småaktigt sjelf» 
yisk.lära» som. harmen öfver allt stort i verlden, 
på. thronen eller nedanför densamma, först diktat» 
h^ någon gäng predikat den tro, att det, vore för 
folkens ära och sjelfständighet menligt, om de der« 
för hade att tacka stora Furstar och deras liksin^^ 
nade tjenare; att frihetens högsta villkor låge i upp«^ 
häfvandet af det ädlaste tvång, tacksamhetens. An-* 
Qorlunda trodde den tid, som var dessa bedriftera 
icke ^lott vittne, utan äfven fostrare; den trodde,, 
qft det. är tvenne ting, som förlöpa emellan en Ka^ 
n^ng^ ^^ ^^ under såter. Det första är ailenast 
ett utvärtes tecken och en ceremonij det andra är 
en invärtes förpliktelse emellan Konungen och i4n^ 
dersåternaj som har sin grund i sjelfva hjertat; 
och om det icke är sådant j som det bör vara^ Ko^ 
nungens emot unders^terna och undersåternas emot 
Konungenj sä är den förpligtelsenj som göres ge- 
nom skrift eller annat utvärtes ^fich^nj fåfäng och Digitized by Google c 177 ) 

kraftlös *). Sådan var denna hjertats jörpUgtelse 
hos en nation, hvilken i vördnaden för de stora 
Konungarnas bud uppfyllde sin käraste skyldighet i 
i troheten mot dem såg sitt bästa värn, i aktnin- 
gen for deras minne räknade sin yppersta ära. 
Och vi, som utan egna uppoffringar skörde fruk- 
terna af de hädangångnes mödor och strider, ^-» 
vi, ett ..yngre slägte, men dock det äldres ättlin- 
gar — skulle vara blinde för det Kongliga i vår 
historia, for det Furstevärde, som stämplar den! 
Eller är tacksamhetens börda redan så tung, att 
den ock må föras bland de gärder, dem ett fritt, 
sig sjelft beskattande folk, kan efter godtyckoafskaffa! 
Men ej i bragder och hugstora företag alle- 
nast, äfven i tacksamhet för de tillförene utförda, 
har Svensken fått hämta föredömet från sina Ko- 
nungar. Den Andre Gustaf skref den Förstes lof 
•«^ ett äreminne på en enda sida ! Carl den Tionde 
valde till mönster Gustaf Adolf, men erkände sin 
oförmåga att likna honom **); efterverlden har dömt *) Dessa ord, yttrade af M. 6. De la Gardie uti Rå- 
det, läsas i Palmsköldska SamL Pol. II, pag. 1041. 

**) Edv, Philipson Éhrenstens Personalier öfver Kon. 
Carl X Gustaf bland Nordinska Samlingarna. Det^* 
ill exemplar är försedt nied följande, författarens 
egenhändiga anteckning, in margine: Autore Ed- 
var do Ehrensteen^ Approbatore SenatuRegio^ utvi- 
dere est ej( frotocollo mensis Octobr. M60 tlolmtw. Digitized by Google c 178 ) 

annorlunda. Gustaf den Teedje Iiestämde till hög- 
lid for den Svenska Akademien årsdagen af den 
mest Svenske Konungs födelse^ och invigde med 
sin prisskrift öfver Torstenson, -^ på en gång Ko- 
nungalärlingen och Konungaläraren — den välta- 
liglietens belöning, som han sjelf stiftat. Och nu, 
h vilken föresyn gifves oss från thronen! Konun- 
gen med de egna anorna, Hjelten, som, ehuru vår, 
dock icke föddes ibland oss , Stamfadren för en ny 
Fursteätt, lemnar oss exemplet af vården om våra 
höga minnen, af aktningen för de Store frän for- 
dom; och den väckelse till beundran j som tvenne af 
Ijrsande bragder ryktbare Konungar ingifvit folken, 
vill Han — Sjelf, såsom de, sin samtids ärorikaste 
Monark — lifva i Svenska sinnen. 

Den tid, som närvarande betraktelse bör omfat- 
ta, är Gustaf den Andre Adolfs och Carl den Tionde 
Gustafs. Fäderneslandets häfder hafva ej att fram- 
ställa någon ålder, mer fruktbar på ädla bedrifter 
och stora skapelser, än dessa Konungars. Här an- , 
tdger vår historia sin högsta furstliga karakter, icke 
såsom vore all förträfflighet att söka endast på thro- 
nen, utan derför att den der lyste högst och re- 
nast, midt i oragifvelsen af mannamodet, storsin- 
net och ädelheten hos sjelfva folket. Det är ett 
förhållande, h vilket ingen opartisk man kan för- 
neka, att från Konungaborgen ntgick den anda. Digitized by Google ( in ) 

som genomfor hela natiDnen under ett tidehvarf , 
då Sveriges historia tillika var Europas, och inom 
Svenske mäns församling, vare sig vid rädsbordet 
eller i Ständernas salar, bereddes än krig, än fred 
åt vérlden. Och hvad man kunde kalla det inre 
hjeltemodet, dristigheten att, utan farhåga för med- 
lens ringhet, börja stora företag till fåderneslandets 
uppkomst och förkofran; snillets vågsamhet pä för- 
ut oförsökta banor till alla ädlare krafters utveck* 
ling; känslan och behofvet af samhällets framgäng^ 
1 all riktning af mensklig verksamhet, gjutna än- 
da ned till de lägsta folkklasser; hoppet, som al- 
drig förtviflar, alltid återförnyas i lefvande inom 
Svenska hjertån: med få ord^ planen till ett nytt 
Sverige inom det gamla^ hvar alstrades, hvar upp- 
växte den, om ej inom de Köngliga bröst? h var- 
ifrån ympades den i folkets sinne, om ej frän 
Gustaf Adolfs, från Carl Gustafs? Det ansågs för 
den största dygd i Roms bättre lider,- att aldrig 
tänka lågt om fosterlandet ; Sverige blef ett annat 
Rom under denna ålder. Kallom det gerna för 
ovislig stolthet att icke rädas någon fara eller sky 
någon uppoffring; men är det försigtiga klenmodet 
bättre, hvilket beräknar hvarje börda, utom slafve- 
riets, och fruktar den minsta förlust, utoni i frihet? 
För Svensk frihet och ära kämpade de tvenne 
Furstar, h vilkas bilder den Köngliga frikostigheten Digitized by Google ( 180 > 

velat framkalla 9 ej endast till vitter täflan, utantill 
efterdöme och lärdom åt sednare åldrar. Det var 
Konungens höga vilja, att den tafla, som borde teck- 
nas, skulle framställa de båda Hjeltarne gemensamt 
och i samma omgifning, det Svenska' folkets. De 
borde skildras i hel storhet^ men dertill är utrym- 
met för inskränkt. Endast de starkare frambrytan- 
de dragen i hvarderas lynne, de mera synbara 
skiftningarna i bådas öden, den rikare samman- 
ställningen af utmärkta personligheter, den ljusare 
dagern af ädla intressen, endast det hufvudsak- 
liga af teckningen, eller utkastet till en skildring, 
kan här försökas. 

Om det är tillständigt att söka intränga till 
meningen med den höga föreskrift, som bestämde, 
att Gustaf Adolfs och Carl deic Tioio>Es minnen 
skulle i ett sammanhang skrifvas, torde afsigten 
böra förmodas liafva varit, att det enahanda i bå- 
das storhet, det sammanstämmande i bådas sträf- 
vande, framför allt skulle utmärkas. Säkerligen 
har det icke undfallit den snilleblick, som fattar 
det inre af våra häfders betydelse; huru de mer 
än i ett afseende befryndade Furstarnas historia 
bör, för att rätt begripas, betraktas i ett helt, och 
icke, såsom ofta skett, söndras i hvar sin del. 
Ty icke blodsbandet förnämligast, utan än mer 
sinnelagens öfvei^ensstämmelse i stora planer och Digitized by Google c 181 ) 

höga $yftemäl förenade Gustaf Adot.f och Ga ht. 
Gustaf. Genom bådas regeringar, med niellan- 
läpken af Christinas, fortgår samma vilja, samma 
kraft till nationeli utveckling, omskiftande efter ti- 
dernas art i särskilta riktningar, men vSsendtligen 
dock enahanda. XTpprättaren af storverket var Mor- 
brodern, men att fullfölja detsamma blef i flera 
mål Systersonens kall. Likväl var deras lott så 
olika, och om med den förres slut mången ofull- 
ändad herrlig förhoppning, afskars, kunde den an- 
dres lefnad, bland mängden af bedrifter, knappast 
bringa mer än en enda till fullkomlig mognad. Ty 
hvad hann icke Gustaf Adolf, ynglingen på Sveri- 
ges thron, att under en tjuguettårig styrelse utfö- 
ra, då Carl Gustaf, redan man, innan han emot- 
tog spiran, föll ifrån henne, föiTän sex år förflutit! 
De bortrycktes båda i sin ålders halfva dagar, och 
ingen mensklig klokhet kan afgöra, hvar bådas 
väg hade gått, om Försynen unnat dem en län- 
gre lifstid. Men om icke all gisshing sviker, så 
är dock troligt, att Carl Gustafs historia, i fall 
den blifvit flerårigare, haft vida mer bragdrik t 
att förtälja, då åter Gustaf Adolfs, när den slu-* 
tade, tyckes stå vid hans äras middagshöjd. Dock 
h varför fortsätta denna jemförelse, såsom vore det 
afsigten att höja den ena och sänka den andra 
' storheten? De äro ej fiendtliga sinsemellan, dessa Digitized by Google <: 182 ^ 

de Svenska mfndenasVäldigheter/h vilkas eods^ 
täflan var nitet för Svenska Folkets väL Carl Gui 
sTAfs rätt till ett rum vid GvstAF Adolfs sida är 
obestridlig, ehuru ej alltid erkänd; och blott en 
högre mätningskonst 9 än den, som föll på dödlig* 
gas lott, kan rätt bestämma den enes företräde 
framför den andre. 

Till tiden var dock Gustaf Adolf Carl den 
Tiondes föregångare, och ett mellanrum af mer än 
tjugu år skiljer dem åt. Huru annorlunda var icke 
sakernas skick , då den sednare valdes lill Sveriges 
Konung, än då den förre, i kraft af aifsrätt^ der- 
till hyllades! Här synes icke rätta stället vara att 
undersöka skillnaden i Rikets tillstånd vid den ena 
eller andra tidpunkten; ty nu får ej betraktelsen 
stadna vid sådana ämnen; den hänryckes till ett 
personligt föremål, och — med ringa eller ingen 
skicklighet — Gvstaf Adolf den Stores dygder 
och värf böra först tecknas. Dock huru beskrif- 
va det så ofta beskrifna^ men likväl alltid obe^ irifliga! Sällan, kanske aldrig, har innanför en Kong- 
1ig mantel klappat ett hjerta, sådant som Gustaf 
Adolfs, och säkert lika sällan har kronan fått pryr 
da ett hufvud, jemförligt med hans. Det var ej Digitized by Google ( 183 ) 

utifrånj icke från spirans glans.» som hdn embttog- 
sitt ljus, sin utmärkelse; skenet, hvilket förben* 
ligar honom, bröt fram inifrån, och slog frän huf-* 
vud och hjerta gemensamt sin gloria kring honom 
och hans folk. Historien känner flera Furstar, hvil- 
kas mildhet och dygd vunnit folkens kärlek och 
tiilgifvenhet, och den har äfven att omtala Kong« 
liga snillen, dem tidehvarfvens beundran fräjdat. 
Men detta hjertats snille eller i motsatt uttryck, 
denna hufvudets ädelhet, den innerliga föreningen 
af menniskona turens begge gru^idkrafter, är en säll- 
spord gäfva, åtminstone i det rika mått, som blef 
Gustaf Adolf beskärdt. Samtiden hade knappast 
röster nog att förtälja det intryck, som uppenba- 
relsen af en. sådan mensklig förträfflighet uppväckte. 
Stridsropen tystnade, hatet saktade sig, afunden 
förstummades, för att talet om den Svenske Hjel- 
ten skulle fritt höras kring verlden, och uti den 
allmänna, otvungna vördnaden för hans namn, 
hos vän eller fiende. Svensk eller främling. Pro- 
testant eller Katolik, gick fram i sjelfva fejdens 
stund en flägt af försonlig het, elt andedrag af den 
frid, som det ädla, det stora, det sköna, ja det 
menskligt heliga, gjuter öfver en smak tände jord. 
Också stegrades denna beundran till en grad, som 
väckte den fromme, christligt ödmjuke Konungens 
egen farhåga, hvilken han yttrade i de mest rö- Digitized by Google • rande ordalag *); och , när han kort derefter dog , 
skyllde hans egna predikanter folkets afgudiska 
dårskap för hans bortgång**). Om han varit vår 
samtida, huru hade vi handlat? Månne annorlun- 
da? Eller äge vi, i vantron om det stora, ett värn 
mot allt känslans afguderi? Men var e) GustAF 
Adolf, livad hoparne om honom trodde, en Guds 
utkorade Stridsman; en Herrans Smorde bör han 
dock kallas. Sin högsta förtröstan satte han all- 
tid, på ett gudomligt bistånd, och trogen sitt val- 
språk: Jun mer börij desto mer seger ***^^ företog . 
han aldrig något större värf, utan att först anropa 
Försynen om hjelp. Också dog han segrande^ glad 
att 

*) Fryxells Berättelser ^ 6:te Del. , p. 457. 

**) «Då allt som bäst tillstod, alla gjorde sig säkre , men* 
irte det vore omojilgt, en sidan kög, vis och tapper 
«]Koi|iiQg skulle omkomma 9 s& tog Gud bort deni^ 
vbcrömlige hjelteB, den de tröste oppå; hade de in- 
«tet varit så förmätne, Konungen hade lefvat än i 
«dag; men fil^ yår formätenhets skull oeh för berör* 
«de förtröstan på köttslig arm, si, så är Gud föror- 
Ksakad vorden att straffa både oss Tyskar och hela 
« Sverige, hans fädernesland.» Hofpred. D:r l^a- 
irtett Lilspredikan öfver Ron. GtrsTAF Adolf, utnr 
hvilket tal dessa ord äro af den bekante Prosten i 
'Mora J. Boethius öfversatta oeh uti dess försvars- 
libell tiU K. Svea Hof-Rätt 169S införda. 

***) "Je mehr Betens^ jé mehr SiegesJ^ Palmsköldiana, 
Act. ad hist. R. Gustavi, Tom. V-, pag. 3137. Digitized by Google c 1B5 .) 

Ätt efter öniskan (i med eget blod besegla sitt oskrym- 
tade nit för den lära , bvars sak han fbt^fåktat. Men 
gfven den äldre bönen > ätt hans död icke måtte 
tlifva hans fäderneslands död ^Jj hördes; ty Sverige 
stod upprätt > fast dess försvarare föll, och hjel tens 
anda gaf kraft och mod och vishet åt de män, som 
uppehöUo lians verk. Gudsfruktan var kärnan i 
Gustaf ÅDotips sinnelag, h vilket förenade i sig alla 
de dygder, som utgöra frukten af d^ti renaste nieilsk» 
lighet. Ville man upprökna alla hans titm&rkla 
qgenskaper, hvilken bland dem borde väl främst 
skattas? Männé h)eltemodet, som icke skydde nft- 
gon fara, eller ihärdigbeten, som bröt så mång^ 
hinder y eller den själshöghet, bvilken aldrig glöm- 
de sitt kall, eller det allvar, som I>öd vördnad, 
eller visdomen i allt hans handlings^ oeh. tänke- 
sätt? Och, från en annan sida, de blidare dygder- 
na; mildheten, försonligheten, blygsamheten, ned- 
låtandet, ädelmodet, bildningsnitet, känslan för allt 
skönt och godt, vänskapens tro^bsthet, oegenoyttan 

*) «När Kon. Gustav Adolf en gång uppå Upsala 
«Kaitg9{^ård kom till tal om sin ende itr Bröders'^ 
iHertilf Cjk^t Pbuas, saliga död, bar H. McfcUnnd 
mannat täukvärdigt, så snart denne Hcrtigaas död 
«var. kunnig vorden, sagt: Jag bad, och bad Gud, 
« att icke min död måtte våra initt fäderneslands dSd. )» 
Lanr. 01. WaUli Lifcpred* öfver Hett Cjkn Vnfh^M], 
Ups. 1624. 

i3 Digitized by Google c 186 ) 

i gränslösa uppoffringar — $t bvilkeo af dem tör 
företrädet leiuoas? Men de kqqna icke skiljas hS^ 
h varandra» för att särskilt betraktas; i den inner-' 
liga förening, som gör deras bög^ta värde, bi)da 
de den karakter, b vilken vi med ett fränfiiiii^iide 
konstord kunna kalla sant harmonisk. Sä bar Gustaf 
Adco^fs namn blifvit, b vad en snillrik författare 
kallat det, minnets l/^f väste välljud} sådant var 
det för bans samtida , som med stolthet vissjie uppr 
skatta lyckan att tillhöra bans tidehvarf. Också,; 
n|ir uppgick en ung Furste på tbronen med så 
många förhoppningar fkstade vid dess person, och 
när bar han nedstigit i grafven med en så.lienrlig 
löflenas fullbordan 7 Han skall göra Sveriges väl ^J: 
så hoppades en undansjunkande ålder; han gjorde 
det^. är all eftertids vittnesbörd. 

Med Gustaf Adolfs regering börjar ett nytt 
samhällsskick i Sverige; både vår inre och yttre 
historia antager ifrån hans styrelse ett annat lyn>- 
ne, som närmar henne till den allmänna > Euaro<- 
peiska. Det är icke här tillfälle att undersöka och 
utreda^ hvad Gustaf Wasa pch bans ende,, äJ från 
ihonom vanbördige, s<m, Gakz., verkfit iiil en bättre 
samhällsordning. Reformationen, begynd af den 
ene^ fullbordad af den andre, och spirans ärftlig- 
het, äfven bådas bedrift, äro, jemte frälsningen 

*) nu faciet. 

Digitized by LjOOQIC ( 187 ) 

från Danskt eller Polskt förtryck , de stora vSrf, 
som vid dessa Furstars minöe evigt skola fästa 
Svenske mäns tacksamhet Ej heller bör förgätas, 
huru de tvenne Koöungarne förberedt, hvad För- 
synen bestämde deras i detta fall lyckligare ätt- 
ling att utföra; huru «ader inveites skakningar 
och yttre stormar uppammades den ungdomliga 
kraft;, |i vilken blef GustAF ÄnoLrs biträde vid dess 
stora foretag} huru ämaaena till den skapelse, sottl 
är hans verk, voro till en betydlig åel samlade 
redaii undei' ch föregäendje ålder. I>et förringar 
icke en stor mans fortjenst, då man medgifver, 
att äfven lian haft föxegångare; att icke heller han 
står enstark^ i sin verksamhet, står utom förbin- 
delsen af d€n ailmäona naturlag , som oupphörligt 
sammankedjar v^kan vid orsak, grund vid följd. 
Nej, den odödlige Konung, hvars ära ingen Svensk 
må vilja nedsätta, behöf<ver icke höjas på kt^ärik- 
ningen af andras rätt till erkänsla. Men de ele- 
menteir till en Ibrbftttrad samfundsordning, hvilka 
G^stAF Apolf fick emottaga, voro spridda, mång- 
städes . gömda od» vida färre, än den nya Stats- 
byggnaden 'kräfde. Ej heller voro de kraftef, sohi 
han kunde hafva att påräkna, sins emellah eniga', 
och leke ens alila vlickta ur ilen dvala,'i Kvilken 
de hvilat, «edan sekler. Dock ägde den sjutton- 
årige Fursten, strast :tanh«är£d af treusie krig^ och Digitized by Google ( 188 ) 

af fordringarna i ett växande samliällsskick^ inga 
'aridrä Aiedel att tillgå, än dem en föregående tid 
heredt; det var först under de sednåre åren af 
sin' regering, som han hunde lianfdla med en stör- 
te tillgångarnas sjelfstSndighet. En ynglteg var 
åén Konung, i hvars hand BVirsyhén lade Sveriges 
spira, då den mognade visbeten och den i stäfidig 
lämp grånade erfarenheten ej mer kunde uppehålla 
henne. Men denne yngling ägde redan full mån-^ 
lig kraft och klokhet, och Sverige var i begynllBl- 
sen af en ungdomlig styrka. Att utveckla, att rik- 
ta densamma, det blef Gustå]? Adolfs vårf. 

Ehuru det var en ärftlig klhonta, som GirsTAV 
Adolf hade emot tagit, ansåg han sig dock i' bör- 
|an af sin regering för en utvald Konung *^). MJ- 
mänt känd är den högsinnade oegennylstå, hvar- 
med Cakl, äfven uppoffrande sin egen ätts, tftaf 
folket erkända, anspråk, hade i sitt testamente 
vårdat hvad han trodde vara den äldre, ej från 
Sverige af brutna , WAsvgreuens bättre i*äi:t till *{>i- 
ran. Det är ett ädelt drag, som äfverskyler mån* 
gfp fläck på dpnne Furstes min^e, att han, ^jdå- 
rad af b jer täts röst, bevarade med 'stväng helgd sid 
myÅ'dlings, Hertig Johasts, rättigheter,' Åt sid son, 
som , ,utan motsägelse af dess fräi^de , hvilken hvar- *) Anda tiU kröningen 1617 kallade sig Gustai* Adolv 
för utwåld tWet uliorarf Konung. Digitized by Google c 189 ) 

ken lynne eller natursgåfvor bestämt till regent, 
snart emottog styrelsen, hade Konungen beredtden 
tillfredsställelsen att, obesvärad af hemligt miss- 
nöje, eller ens billig klagan öf?er bristande grann- 
lagenhet^ kunna tillträda en thron, dit rättvisa och 
inbördes förtroende ledde hans steg samt der före- 
bådade hans framtida trygghet. Men ehm*u frågan 
om thron{b|deQ blifvit med en berömlig enighet 
och sjelfuppoffring afgjord, voro dock icke derig€>- 
nofo. afläg^nade alla de farhågor, som den tidens 
ännu vådliga begrepp om Kongliga Furstars rätt 
och underhåll ständigt alstrade. Till Sveriges Ko- 
nung^ihus räknades , vid Gustaf Adolfs äntrade till 
regeringen, utom tvenne då oförmälda Prinsessor*), 
h vilkas utstyrsel och hemgift likväl snart skulle be^ 
sörjas, två EnkeDrotlningar*^**) med h var sitt, efter 
tidens språk benämda Ufgedingy och slutligen de 
begge ArfFurstame, Johan och GARLPrntiip, försed- 
de med Hertigdömen, dem de fordrade att inne- 
hafva under Konungslig rätt ejier efler föreskriften 
i Gustaf Wasas testamente. Rummet tillåter ej att 

*) Catharina och Elisabeth, Cari. IX :& döttrar^ den 
fdrra föirmåld år 1615 med PfaltzGreff ea Joban Ca- 
. sitmr, den scdtiaTQ 1612 med sin fräode; Hertigs 
Johan. 

**) Gustaf I:s EnkeDrottning, som dog pä Stroms- 
JtQJlm 16i?l, 86 9^ gammal, och Ghristiiva^ Gustaf 
Adoi^b Moder, död .i Nyköpings 16!^5. \^ Digitized by Google c 190 ) 

upprepa» hvilka bekymmer just oir denna krets 
ofta uppgingo för Gustaf Adolf: moln, som endast 
en med visiig kraft parad miklbet förmädde skin- 
gra, men hvilka derförutan kunnat sammandraga 
sig till mer eller mindre farliga stormar* Med den 
yngre vännens grannlaga uppmärksamhet för den 
äldres förmenta klokhet och erfarenliet, gjorde han, 
så mycket Rikets val det tillät. Hertig Johak del* 
aktig af slyrélsen, kallade honr>m, som ej kunde 
räU stödja sitt eget^bus, Statens Pelare^ och hade 
den fröjd att finna sitt förtroende besvaradt. Åt 
Cahl PniLH» skfinkte Gustaf Adolf en broderlig till- 
gifvenbet, som icke moderns vald för den yngre 
sonen 5 eller Hägra orimligt uppstegrade fordrin* 
gar, b vilka I i hans namn framställda i så ofta oroa- 
de Konungen» mäktade att qväfva. Hertigen upp- 
växte, värdig sin Konungslige broder, och, när en 
förtidig död bortryckte den ungeHjelten, ansåg den 
efterlefvande sin och fäderneslandets förlust vara 
oersättlig ^^ Dock stärktes, genom de båda Her* 
tigarnes. afgång utan manliga arfv ingår» thronens 
säkerhet, ökades Kronans inkoraster, och för fram- 
tideh var den lärdom gifven, att Riket kunde 
bättre af ettj, än af mänga regeras ^}^ äfven då, *) Stockholms Magaziu^ III, p. 203, 
^*) Hertig Johans egna ord, då han afsadesig r(ärniyn- 
derskapet för Gustaf Adolf. Digitized by Google nar desse Länsfurstar wvQ mäu 4f de tä»kj^äit, 
som utookrkte Johan oah Cai^ PaiuPf Mep äSsen 
dea hand^ h varifrån de mioat borde Jbefaras» ströd- 
de, i j^msiji^t mfttt; tövnen på deo unge Konuogens 
liaiia: bam.cModsr, den qvinnli^t berrsUystiia, 
men/ tilUli;^ manligt dristiga CaiiisTitu,, gaf hoaom 
stimdelig^n aAUdoiogar tiU bekymmer och ledsnad. 
Kanske, finnes i heia Gvataf Adolfs förhållande , 
bäde regfsntens oeh den qnskiUe mannens, intet» 
hxilket så, uppdagat hela storheten af hans ädla 
sinnékg, som iians uppföraipdfi mot sin mod^r. 
Så låKkgt» sorn en ^n ]^n från thronen nedstiga i 
ödmjukhet ibr foråldramåkteny nedsteg QustafAdoi:..?; 
bloU då det ytterligare steg» som äskades,, skulle 
äfv9i] nedsätta Majestätets hpgbet^ stän.nade hiini.r- 
Men vändom blickan från kopungaborgep^ för fitt 
betrakta de förbällanden» b vilka der nedanför väJ^*- 
tade GvsTAf Apoiå 

Ensam kände den unge I^pbunjg»n fögg. Mt- 
rätta. Hvar sökte han då jsitt biträde ? --^ JS^pn^^ 
honom i börd stod enAd^U ?äl gl^iuid geno^ii.dG 
inhemska stridigheterna y eller ddfven utomlandi^ts 
gränser af det agg, som icke skiljiör fäclers j$ak 
ifrån barnans; men den var dock mäktig att VfH;- 
ka oro, att fordra aktning för sina rättigheter, och 
framför allt att vid sin uppkomst fästa villkoret af 
fäderneslandets. Äfven Carl den Nionde, h vilken Digitized by Google ( 194 ) 

lig ära^^ JSfigon gän^ bar man klanditit GviTAv 
Adolf for deo utsli äckniog , han guf åt Eidckraka- 
petai naUigfaeter, dA hao genom dess < och ide andra 
sländdDS l>e$lttt erkändes ior fuUmyndig Konung. 
Men hans. bästa :föi*svar emot detta, äf censorn mot 
sä månget annat Itkartadt tadel^ li^er i tidernas 
skickv bvilket betog honom förmågan att laglijjen 
inskicka y hvad förra tiders ärfda bruk eller osed 
hade redan stadgat Det är för öfrigt ett märkligt 
fiH*håUande, att i samma mån^ som Konungens- re-* 
geripg^ förnämligast genom adelns tix^gna biträde^ 
stärktes, och hans anseende tillväxte, främjadtaf 
4e store RtddersmäUi h vilka tjente honom, i sam- 
ma mån ökades hans inflytelse öfver ett <5tånd, 
bvilket, särdeles mot slutet af hans leinad, fm-e* 
gick sina medständer i vöi^nad ooh undérgtfven* 
het för hans bnd. £} mindre ogrundad är äfven 
den beskyUning, att han, i föräringen af krona- *) « Sådan Konglig mildhet och harmliertighet beviste 
« denne Kbnnngen emot mangen fattig exulant, som 
« antingen af någon villfarelse eller af räddhåga för 
A misstankar var förrymd titom riket. Alltså lika-' 
Msam afolen, efter ett låagaamt moln och töcken, 

• « myckel l|ufligare kommer igen^ på himmelen, glä- 
«dep oeh uppfriskar aUt, aUlså Kongl. MmyM mild- 
«rika sinne luignade mångens badröfvade bjerla och 
« drog adfectionen till sig , hvilket mer stadKste hans 
« Stol , älB exqubiae et circumstantia tela. » ff^uUkindi 
Gcsxp Ad. Hist., p. 199. Digitized by Google ( .195 ) 

gods och staleps iokomster åt en redan för mäk- 
tig adel 9 jbortslög^de rikeU tillgåogar. Det eoda 
Gre£skAp, .^onv stiftados ^ gals åt Jakob de la Gaardie, 
och om ioke alla andra förläoingar voro. lika Täl 
förtjeatd, aosjig dem en efterföljande tiii så rStt- 
Tist tilldelade, att de uOeslötos från den första räf- 
sten, eluiru de från en sednares allmänna anspråk 
icke ens af gifvarens stora namn kunde fredas* 
Dessutom bör k^e föi^ätas, att en betydlig del af 
dessa förläningar utgjorde den enda lön, hviiken 
staten lemnade åt dess högste, me&t förtjänte män; 
att åter en aniian^ del var ersfittning för stora för* 
f^l^ott, gtfna åt kronan i behofvets stund. Yisligen 
för\Qfrigt hade den kongliga ftikostigheten bestämt 
de J^j^- gränslandskapen att lemna. tillgångarna och 
grunden till de förnämsta förläningarna; det var 
minnet af förfäders ärorika bragder, vinsten .afide*^ 
ras segrar > som skulle i kommande åldrar. -^ så 
hoppades hon — hålla ättlingars svärd alltid fär* 
digt .till den nya fosterbygdens beskydd ^), Annor-» *) «GustAvcs AooLPairs Rex, partaLivonia etingria, 
f insigoiores familias op.imis earum provinciarniii prae- 
m^xIb mactabat^ earuoi sibi beneyoIeDtiam boc modo 
«pfignerare gaudena: siiaul cfedens, eo acriusNobi- 
«litatefn ad ttteadad ead provincias connixnram , qiias 
« servar! privatim, quo<jue cjusdem in teresset. » Pu- 
fendorf Coinmejit. de Rebus Suec. , L. XX , q. 37. 
— Företal till J9iir^t Dagbok ^ p. lxxxv. Digitized by Google c 196 ) 

}unda täakle den tid, som, genom missaktningen 
för- ärfila rSttigheter, blottade Liffland på inhemske 
föfffiTOrare och röjde väg för Ryska vapen i de trak- 
ter» dem Svenska eröfrat! — Är det brott att vara 
tacksam 9 dfi bar Gustaf Adolf felat; och bör det 
skattas för en olycka att hafva stora förtjenster att 
vedeiig^a» då v^r denne Konung, framför andra, 
att beklaga I 

Men om ställningen inom fäderneslandet, fa- 
rofna utom detsamma, tidehvarfvets^anda och Ko- 
nmo§^nB egen böjelse .samverkade att befordra adelns 
uj^kom&t) blef;ro ej heller det öfriga folkets ange* 
lägenheter satta å sido eller försummade. Det vore 
ett alUföff inskränkt begrepp om sinnelaget hos den 
Konung, h vilken nation^is samMta dom tilldelat 
änetiteln a£ Landets Fader ^J, i fall man trodde, 
attthanfi tillgifvettliet uteslutande omfattat en enda 
samhällsklass, och icke sträckt sig, lika varm och 
hugnande, till dem alla. Så upphöjd var Gustaf 
Adolf öfverhvad en sednaie ålder kallat stånd.;^ *) RiksdägsBeslutet i Stocldiolm den 7 Decemb. 1644. 
För öfrigt kallas Konangen i detta , äfvensom i Rifcs- 
dagsBeslutet af d. 29 Jali 1634: Gustaf Aoolf »bn 
Andre och Store. I Palmsköldska Samlingarna, 
Aeta ad Hist. Gust. Ad., T. V, p.2951, förekom- 
mer följande anteckning: a Magni nomcn titnlo regio 
« GusTAvi Adoi^phi ex sentcntia Regii SenaUi^ d. 25 
«Febr. 1633 lata in decreto eomitiali additum in 
' «mäjorém S. R. M:tis honorem. » Digitized by Google c 1Ö7 ) 

ibvdomar, s& mälitig att begripa trådarna af da 
särskilto intressen, UiVilkasammalihiUa ett foik, 
s& vid^räckti s4n kärlek- iiir det Sveo^ka^iiaDti^cit» 
atl han, bättre än någon af håna samtida; ^visste 
Uppskatta bonddnä vände bredvid herreraatittetaffr^ 
borgarens bi^ed vid statsmanmens^ presens bredvid 
krigarens. Hans tal vid de allrnlEnDa riksmdteoa, 
hans stadgar till skydd för all vSUfången täVb\, han$ 
sträfvandeo att understödja all löflig förkoffan , rp- 
ja 'iden omsorgs bain bar för alla sina 4]Qderi$fil«l') 
v&lf3ird. Några beti^aktelser, egnade åt Kiomingeiis 
iäi^hållande till de ^örskilta Si[tånden> tordie Ijcna 
att ställa del r en ännu kfera^c ddg^ 

JNärma^t adeln i afnse<;nde o<$h> rättigheiei* be*** 
fann sig då^ såsom nu, det ståiad> h vilket .I!6re0a* 
de i sin vård religionens odi tii»lervismngeins an- 
gelägenheter. Genom Carls vishet 'hbde uti Upr 
sala Mötes Beslut en säker grund blifvit lagd för 
den Svenska Kyrkan^ och värt land hade 'fått en 
enig tro', ej blott till värn emot^ Papisters samp- 
lingar, utan fast mer till väckelse af en, pä en gång 
fropL o^h n\Hktig fqlkajad^. .D^t var ej den ringa- 
ste af Carls fortjenster, att han med den.oSentr 
liga lärans e^idrägt fostrade det n^pd,.l^ vilket^ un- 
der Sonens ledning, tillkämpade tanken en all- 
männare frihet. Presterskapet, hvars makt och an- 
seende mider Johans nycker ,och förföljelser redan Digitized by Google hade ökats, fortfdT' att Snnu mer, sedan föi*tryc* 
ket upphört, Tidga sitt infljtande. Sti-axt vid Ko- 
tiubgef]^ äntrade till regeringen begärde väl detta 
stflnd egna privilegier **), men de inneslötos i den 
ofgifiia Konunga^försäkran , eller ställdes endast i all- 
männare ordasätt om Lutherska Lärans beskyddande^ 
För hennes föi^var emot alla inre angrepp visade 
GvsTAf Adolip dea mest nitiska dmsoi^g, och med 
herömlig klokhet af böjde han de föisök, som å 
Cåttinismens sida gjordes till en sammanbkftdning 
af debftda trosbekännelserna. Dock, när religions^ 
ifvern vifle förvägra näringsidkare och krigsmän a(* 
en främmande lära inträde i riket, hejdade han det 
övlsWga ' nitet med den vackra erinran, att ingen 
Ö/k}erket vore thäkti-g ätt råda etter regera öftsier 
någons samvete^. Han visade de andeliga både 
af klékhet och öfvertygelse en ston* aktning, knU 
lade dem folkledare ^*'), de der bäst kiimna styra 
och tänka menighetens sinnen; men han ägde äf- 
•ven ktaft och förståiid att stäeka de anspråk, som 
fen- och annan gång sträfvade till ett prest välde', 
t)^6t<e^Hgt med konungamaktens eller de öfriga 
TOcdbörgarnes rättaghefcer. I afeigt att gifva kyf- 
tafis styrelse »ett meta bestämdt och med ännail *) Z>rtvn Dagbok uti Stockliolms Magazin 1780, f. 708^ 
**) Gustaf Adolfs Konnnga- försäkran, 2 §• 
'^^)Trf6um pléhis. Pahnsk. Pol., Tom. I, p. 58!J. Digitized by Google stadgad ordning sanunanlilingandd skick» ville han 
inrätta ^n ^gen ÖfverDomatol^ hvars medleaimar 
äfven skulle till en del blifva yeifldfiligfif m&a då 
han märkte detmotståndi hvilket mötte hs^s.plan, 
var han hade nog ädel att icke vilja pätri]^ pvest0<* 
ståndet en inrättning, sam skulle hlifva detsamma 
misshaglig , och nog upplyst att infie skadligheten 
att, för genomdrifvandet af ett måhända gagneligt 
Ibrslag, äfventya^a kyrkaos lyokligl; återvunna en<» 
drägt ^y Med omsorgen Sär Hetigioiiens hestånd 
Sammanknöt Gustaf. Aikklf på det innerligaste Tår-» 
den om den offentliga uppfostriagen, och med ^in 
djupt inträngande Mick fattade hem vigteoaf den 
närmare förhindelsen emellan dessa atateos tvenne 
vigtigaste angelägenheter: en fiorhindfilsé, hvilken 
ännu i vara dagar sammanhåller Kyi4a oeh .Skola, 
samt i de yppersta efterdömen skänker åt d^i för- 
ra glansen, af .snille och lärdom, åt den sednare 
allvaret och kraften af christli^ sanmng« Det var 
af egen erfarenhet^ sona Kcmaaffsa sjdf wfi^/e, hvad 
gugn öch nytta bokliga hmster med si^ föra^^^Ji 
men icke han^ lilan efterkommande skördade den 
ej hastigt mognande frukten 'af hans mit för up{>« 
lysningens hefrämjande. Svei^iges Undervisnings* 
anstalter, från Upsala Univiersitet tiil SWoma i 

*) Paulini Gothi Hist. Arctoa, L. 11, p. 371. 
**^)Ualknberg^ Gv9j. Ap. Hist.^ 2 Det, p. 766. Digitized by Google ( ÄOO ) 

Lappland > äro ett verk, förnämligast af GustÄf 
Adolv och de män, som jemte honom voro den 
Svenska bildningens fostel^dlder, Axel Oxenstjerna> 
Jdbl Skytte , Carl Carlsson Gyllcnhjélm , I^er Brahe 
och •— den, e) i yttre värdighet, men i Hinkesätt 
Hved dem Jemstore Joh. Rudbeck. H vilka fbredö^ 
men i frikostighet och välvil)a mot vettenskaper^ 
na och deras idkare Ronungen gaf sina underää- 
ter, behdfrer ej här upprepas; oöh Nordens äldsta 
Lärosäte är på en gång en Gustaviansk och en Ca- 
våckjmK stiftelse. Uti ingen riktning mähitnda har 
det kongliga exemplet dd verkalt sä myicket som i 
bemddandet for själsodlmgehs förkofran. Under 
brinnande krig, allmän förlägenhet, enskilta be« 
svär; med nOd, bekymmer, pålagor ^ mer än dag- 
gens arbete och mödor tycktes tåla, glömde man 
stundens oro och klagan» samt flinkte på morgon* 
dagehj p6 gryningen af ljus och bildning. Var 
det en aning, hvilken h viskade åt Gustaf Adolf, 
att. dem hastigt stigande vapenäran en gång äfven 
skulle sjunka? Eller var det ett hopp, som sade 
honom; att en ny sol kunde uppgå, blidare, storm- 
friare, och längre dröjande, än di?n då sunknä? 
Hvad vete vi! Det allena kunne n veta, sitt med 
själsodling och tankefrihet i Sverige varit föga be^ 
vändt utom Gustaf Apolf och de mäp^ spm följde 

llMS Digitized by Google hans efterdöme. Ty icke han ensam, Ulréh den 
adel, bvilken då innehade, de hfiigre statens em^ 
beten, gynnade bildning och sdkte sprida de8$ 
frakter till aUa samhällets klassen De förde Vfii- 
sets vap^«— %fvein mot sitt eget mtresse; och dM^ 
nppoflfrande Sdelmodet^ ej en sjeUVisk försigfitgliet^ 
styrde de män, soni stiftade läroverk oäh' underi- 
höUo dj^ss ämn$s**svenner. Gustaf Adolf hade kla«- 
^tf att bristen på dugligt folk var större^ äfi på 
penmngur^^ — en talande jemföreke den tid^n) 
Qch bvem vet icke, att i förra fallet adeln var 
hans akattkammare! Trettio fir derefter kunde 
cedan Chmstuta möta sanmia stånds fordion att 
ensgn^ behålla i^tatens embeten med dfet svai , att 
hon icke beböfde fråga efter sexton anor eiierför'^ 
lita sig till några få familjer och personer ^'^^ 

Otfta hör man upprepas, att under krig och 
vapenbrak vantrifvas näringar och aftynar handel, 
Samma klagan fördes också under det tidehvarf ^^^^ 

*) Kongl. Majzts pnncta tUl IPrésterskapci J. 11 Majl 
1630. BuUmherg 1. i^.^ IV D., p. 643. --- Na^ 
Ständerna yid 1624 års Rikadag åtogo %\g djekn^- 
penningarne, hvilka akuUe af Kyrkoherdainse upp- 
bi^^aé) förött emettan de fattigt hondebarnen ut- 
^h»y fölband 8% adeln alt ^ifVa så myi^M^mePa, 
som deras mait och goda mlja det kräfver oeh til' 
låter. . 

**)JPa/mat.*ol., T* I, p. 541. 

y^) Hdikindil c.,4Ä4. . > Digitized by Google i m } 

-sqin pu tecknas y och mäis^n, hvijlkieia läser becäU 
tels^riia om d^ oafbrutnajejdern^ och.de tryckioiT 
dfi jLrig^besvären , skall säkert föras till den öf ver^ 
t^else, att, dessa fredliga jrken föga kuod^. fort^ 
komina under en så krigisk rfgering, sam Gustav 
A^jfpiss. .M^n rörelsen^ icke hvilan, är själen, i aM 
l^adely.^om växef umler segerrika .y^p&x^'),. och 
hj^ad Englands exempel i våra dagar, Frankrike! 
under Ludvig XIV, (lollands under striden emot 
Spanskt förtryck fyllest bestyrkt, det bevisar äft 
yen, eWu i mindre måq, Sveriges med dettsMre 
Konungens styrelse börjande högre näringsUf. Hek 
vore att förorätta Caal den Niondes minne, om.niao 
förglömde hans omsorger för Bergverken och hans 
ifver för Stäiders förkofran och anläggning. Med 
den Furste, hvilken ett Svenskt Borgarestånd hair 
att tacka för sii| egentliga uppJcc^iast^ var Gustaf 
^01^^, ä^ i.en ny gren af den kongiiga verksam^ 
heten ^elfständigt stor, och alltid, med den långt 
spanande blicken uppmärksam pä framtida fi^jder. 
Att uppräkna allt hvad han gjpr^de , eller hvad lian *) När i Bidel 1654 vS&Udcft for ock enot Mgy var 
tCy^. bland' de ftkSil, wm^lihet^fmAes pro héli&y ett, 
b?iltet «f dåvarM49.Presidentetf i-Rommcd^eColle- 

» ginm^ RiksRidet Fijh. Chtisteir Bonde, anfördes, 
nemligen, alt « Commercierna skola äfven florera, 
vhyilket sker änder krig^ t; exeitipk tklä iiiär {den 
« saken, än praecepta.» Palmh Pd.^ Tbo.|i^ p.<596. Digitized by Google c 203 > 

ville, meQ icke mäklade , icke hann att göra för 
inhems^kt välstfind ocb fosterländsk konstflit, är ej 
hSr Iftmpiigt, och kan endast inhämtas genom en 
noggrann kännedom af tidens skick oöh af de stad- 
gat, som dSt ut^dades* Mången Konungens förord'^ 
ning kUndrades oohöfverskreds^ mången annan bis* 
fans, eJfter erfalrenhelens pröfning, otjenKg-; mån:^ 
gen skjipades oekdå för tillfääigt behof, ja', för att 
iiedtystd egennyttahs dagliga klagan. I flera mål 
farb ätfven lagarne för näringars lif och rörelse n^ 
lielt 9knnwledes beskaffade, än de voro^ som deii 
handlande; terlden dd prisade och regeringars täf-<> 
lan sökte vända sig tiU ^odo '^). Men ojäfaktigt är 
éock det vittnesbörd, som Sveriges inre historia 
kmnar,, odi hvilfcdl intjgar, att i^andiei, konstfiir- 
digliet^oQh näringsflit då först började att upp- 
blomsltra* Stora och fioffut här bsporda voro de 
förelag som försaktes; de vHtfm, säger Gustaf AdolfIs 
kipde ock skarpsinnige häfdfttecknare ^, om ovan-' 
2ig verksamhet (^t iåppbringa rikets krafter, a)idi3i 

-^ • • ' . . '^ 

*) Det så kallade Mercantila Systemet i näring;ar och 

handeWörcUe , hvilket den berömde Colhert seder- 
mera bragte till fttltändntng , hade nu- börjat Uttan* 
• t^gaa, |if SRfopi^ fltstii nttioiiem Oxensyerws 4^ver- 
tygelse synes hafva varit, att «om C#mmeroierna 
. ^r^Hol^ att en $tad .florera, in§^e de vara något tov- 
< «bq4ne oc]|ir, rfii^tripgerade.» Digitized by Google c 204 ) 

Öfver allt hivad förut varit påtänkt j att jemvälj 
medelst oväntade utvägar j bryta sig genom brist 
och fattigdomj samt Öfvertfga om en tillf orene i 
Si}eriges häfder icke synbar förmåga att skåda dy^ 
lika ämnen i stort och ^vidsträckt sammanhang, Dét 
Ifig i^tidefavarfvets anda, att befordra uppkbhistea 
af enslilla handelsföreningar, h vilka uppmuntra* 
des med de stdrsta förmåner och omgärdades med 
all annan räU inskränkande privilegier. Minst må 
taan förvånas att finna sådana Compagnier bildas 
i Sverige, med stöd och hägn af Gustaf kooufy 
hvilken ville uppoffra allt för att väcka en slum<^ 
rande näringsflit. I ett fattigt land med fö natur- 
alster och små tillgångar på redbart mynt^ hos ett 
i konstskicklighet ännu f(%a utbildadt folk, hvars 
allmännare tröghet i uppfinningar eller i deras 
användande med skäl blifvit tadlad, fordrades en 
stark uppmuntran för att gifva mod ät en skygg 
industri, mänga förespeglingar af en lönande vinst 
fSr att framlocka den gömda penningen , och i syn- 
nerhet stränga skyddslagar till värn ät de unga, 
lätt aftynande, företagen. Också mäktade Svenska 
krafter ensamma föga uträtta^}, utan biträde må- 
ste lånas af andra länders rikare tillgångar och ^) JLnnu 1617 drog Liibeck vinsten af Svenska bandeln, 
och funnos Borgare, som endast derpå samlat sin 
rikedom. Palm$k. Pol., Tom. I, p. 566. Digitized by Google ( ao5 ) 

redan mognade förfarenhet Dock var det ej med 
ringa kostnad» som den främmande konst^ens 
pknta flyttades till Syensk jcn-d, ej utan en stund- 
lig aktsamliet, som den der liragtes tiU fortväxt, 
Utländningar voro de^ hvilke k(Hnmo i besittning 
af Danmora och Kopparverken, hvilke förpaktad? 
Norrköping oehFiQspäng, h vilka r&dde'öf ver Skepps^ 
J^n^n. i Stockholm ooh öfver Göteborg. Men utländr 
nmguvne eller dieras barn blefvo Sven^ar^'^; oeh 
^Irensk blef vud^ten af deras insigter, mödor oéh 
j^nnmgar. Det var .Gustaf Adolf, som gaf farlea 
Åt. den. verksamhet, ihvilken både skulle skapa vår 
inre sjelfständigliet och räeka oss medlen att uppe- 
hålla vår yttre '^^*), Ty krigets ständiga behof odh 
Jiinstnad^roa för de stora anstalterna till befräm*- 
jande af ett förbättradt samfundstillstånd kräfde 
nya inkomstkällor, h vilka blott en ny idoghet kun- 
de uppleta , och h vilkas flöde . bord^ i konstdapade *) SlägterAa De Gcer, De Besche, yoh der Linde^ 
Funck, Gronström (föru^Kock), Reenstjerna (förut 
Momma), Lybeckcr, Siegrotb, GrlU, Geijer m. fl.^ 
blefvo kring denna tid fastade vid Sverige. 

**') TiU ett ptof pa 4e foreställaiiigar , som man gjorde 
sig om haB4ehi9 förmåga att, rikta Sverige,, torde 
bär kanna åberopas inbjudningen till deltagande uti 
det af Wiliam Usselinx inrättade GeneralHandels- 
Gompagni. Stjernmans Oeconom. Förordn., T.!,' 
p- 913. Digitized by Google ( «oa ) 

räa]iiUr*^£tirwtiH(Aaitsverlet» drift ^> Men tcke 
ehdlKSt' 9iied vidsteäcktare planer^ bvitka^ luilbijr* 
dan är underkastad > sä mänga skiffleii, äfven med 
de^minfita omständigheter af redan stadgade in- 
]!jlttBiiigar> hviika utgöra nätingsiifvets allmSnlia^ 
8l0, om Dcksä tegsla, IbrhäHanden, sysselsatte sig 
HonuttgeofS skkurpsyata ocii välvilliga blick, för 
livilken intet var lågt, som kunde gagna en Svensk 
medborgare y mtet likgilltigt, som beredde hela me- 
aii^eters välstånd* När den Handekstadga, hvil- 
ItBKi han stiftat, ej straxt vann städernas bifeM, 
ftrsvanrade han sfelf föreskrifterna deruti med en 
«aUsän&edom, som tvang tadlet att tystna ^^; fUr 
särskilta ski^än, inom b vilka hvar handtering, lik 
ett späd t träd, måefte omgärdas, författade han tjen- /) Samma bild förekommer äfyen i ett Ax. Oxen8tjer« 
iias yttrande om Städers anläggning, hvilket läses 
i Palmsk. ViA.y Tom. I, p. 425: « Många bäckar 
«göra en stor å, ock många åar göra en stor ^ö. 
nNär man vill söka en Stads increment, måste man 
«8Öka att draga tillhopa, Lvaraf Stade« kan tilltaga, 
K tagandes ett simile af canalibns eller en vattaränna; 
«iy såsom dermed allt vatten löper till bjulet, allt- 
<(så borde en Stad vara satt, att dit kunde gå alla 
« varor.» — Jemför samme mans märkvärdiga href 
till sin broder, Gabr. Oxenstjema, dat d. 21 och 
d. 30 Nov. 16S5, angående Pirenssiska hamnarnas 
förlast, ' 

**) Öfvcrläggnlngarna derom läsas hos fVidikindiy 1. c. , 
p. 424. Digitized by Google ( «w ) 

liga övdningar.-^OGkden-Kenong, sam sådafit at- 
Fattade, var tUlika Segrartti vid Leipzig samt dd 
Eirangislifka Stänctemas luifvudmaml 

Ämfti aterstftr att belrakta GtiST^p ÅdOLFs för^ 
hållande till idet stflnd, bviifcrt i mer äa eu mebiiig 
raå kallas kärnan af Svenska folket. Det var na* 
litrligt, att tyngden af de utlöndska krigexi, sam 
CA]U[.Je«in«de åt stn son att utföra, octt den all« 
mXnna valkr valla, hvaruti de inhemska fejderna 
och raissliäUigb3terM hade störtat hela rikel^ skulle 
svårast drabba allmogen* fiå längtt ttnnu den fin- 
i>Ördes stridun varade, ocdb massoraaf demti delw 
togo med en liäighet och en ifveir, hvilka ennra 
bm Unionstidens tippträd^a^ glömdes, eller snah 
rare kändes icke så mycket nöden, oredan, för- 
trycket. Men nfir den blodiga segern pä Garl$ 
och fäderneslandets sida var vunnen, när hvilaas 
bebof inträdde, öch plogen återtogs, i stället för 
svärdet; då började såren att svida, och rbpet på 
läkedom samt lindring blef allmänt. Och hvem 
Tar han, som skulle hela det sai^ade, bota del 
sjuka? Den sjuttonåiige Konungen, h vilken sjelf ej 
fick ro, h vilken var torftig på allt, men rik på 
bekymmer, och hvilkén, långt från att gif va, ha* 
de mycket att begära. Hvar helst han tog ett steg, 
mötte honom någotf klagan, hvar helst han stan- 
nade, omringade honom allmänna eller enskilta Digitized by Google ( 20» ) 

besvär; o^h när faan.islet sig från demfor.Btt boc£i» 
dtiffa fienden r var iclus der hans läger mera he^ 
dadt £t>r fordringarua på : fajeip ocb beskydd. Bå 
man iiser ' donna Furstes historia, har man £vårt 
9lt begripa» hyadan de komrao, alla klagiomålen 
Qfih nädii^p^n, wxa hvicflade up^ från alla hdU; 
äMi)i svårare är det att fatta, huru de kunde stil** 
la$ OQh lu^gnas^ så godt som dock skodde.!.. Ä£veD 
här lom oftast laddningen omedelbart .från Kaaun^ 
gg». I timlig iuåtto ägde han e) me^ fiiälsadt, 
än de andre, ur den allmänna brandeni men det 
andeliga arfvet frånjians fader, det aldrig förtvif^ 
lande modet, hade han oskadt. Och der mången 
gammal misslripstade, gick den unge: fram, med 
hjelp åt den ene, hopp åt den andre, alltid främ-^ 
yande rättvisa, och, hvar han kunde, lindrande 
nöden* Visst hände, att, såsom Eonungen sjelf 
yttrat^' allmogen begaf sig esomoftast utan sam^ 
färdigt, lägligt besked tiU hofs, att der klaga sin 
mk,^j); men merendels voro besvären grundade ooh 
bondens vält kränVt. Ville vi efter vår tids ber 
grepp om rättvisa och. lagskipning bedömma det 
våld och det förtryck, som de då mäktige och ri- 
ke, ofta onäpste, och ehuru varnade, sällan deraf *) Räitegångs-Ordinantian , gjord pa Riksdagen i Örebro 
1614, ÄcAme</emaii5 Justiti^eVerk. Digitized by Google afiskräckte^^r vågade köpa öfvavde lägre /fQlkklM<* 
serna, skulle måhända detta ddekvarf sjnasF ottr 
eei lidiandels oeb tvåo^ts^ Akndet b&r skäriskft* 
das i ^tt; eget l|a8; e) i en .följande älders; deh 
om det öägooSui är. eo tr&t M^ta^a^di^^en?^ såm 
han honmmrji väv den nu hehöfltg ocfa helsesam* 
-Hy hvad. anbal, än lidande och raodor och upp« 
effnngarkuflide väntas efter en tid/isådan som den , 
fayilken forlujpit alltsedan GtrsTAr Wasa? Oobsä sy^ 
nes 9 vid Gustaf ÅJoot^s äntrade tiU styrelsen, den 
inre nöden faaCra löst banden af ordning ooh lyd» 
nad; fattigdomen ooh oredan hade gjort förtryciM 
täl en Hmiaj och liksom förvandlat till häfdj att lag 
0ch rättvisa måste tystna för makt ooh rikedom *^). 
Det låg utom Konungens förmåga, att öfver aUt 
hålla lagen uppe och att försvara den vämlAee 
mot allt slags våld* Men han viieadé frän Begynn 
nelsen af sin raring ett allvarligt nit att skydda 
bondens räftt, och ]u mer hans infljrtande ökades', 
desto bättre blef det äfven med ordning och skiok 
uti landet* Sjelf insåg allmogen det ädla i Konun^^ 
gens afsigter ooh erkände vid alla tillfälleni att 
det inre lugn och välstånd, som likväl fans ****), *) Man lase hos Hallenherg berättelsen om bröderna 

Lejonhufvads m. fl. yåldsambeter. 
*')HaHenberg, V, 146. 
^*')jD'0jfier5 Dagbok^ Stockholms Magazin, Febr. 1780. Digitized by Google ( flO ) 

¥ar ett verk af. honom. I sitt appförande mot dt 
lägr« imv kan en föresyn för de kög^, som alk 
»era Ua-de sig; medgifva, att bönder dfu> eUfriU 
fM whi häfua rost Mi riket *> Tjr kunde den 
idbe varar Kmung uti Sverige, hmätim de djrgder 
ef visste att vara tiUgängäg och vänlig motzdla ^J^ 
emedan en .Ö/verhet bör föija sUt folks sed. I des* 
^ yaokra ord ligger ocks& gömd hela hemligfaelen 
af OusTÅii AiiOLFS makt dfver sina undersäters iijeiv 
tan och égodelan Ur mången pmig ti^s 'siMa pen^ii 
Bingett för att i^ispringa en Furste , som for ^en 
del behcäl af de allmänna tillskotten så Utet, att 
kan, äfven mot slutet af sin lefnad» klagade, déi 
han som oftast icke var en daler tUlenast iUl de 
faUiga mäktig *^^}. Och ^eer slngan gick bonde^ 
sonen för att t^na en Furste, som försäkrade j<^, 
att hmi, näst Gud, icke litade till någon annan makty 
än den, som ^f Svenske mäns trohet kommer^ — 
Visserligen utbröto äfven en och annan gängoro* 
Ugheler, särdeles i de landskap, hvilkas inbyggare *) Drottnings CåRiSTiNA, 1650 i Rådet. Pahnskoldianaj 

Pol. T. I, p. 488- 
**) Adilu et adfatu facilis. Palmsköld. Pol. I., p. 488^ 
*'')! ett bifff till A. Oxenstjemuy dat« Berlin d. 5Miy 

1631. 
j*) Konnngens tal vid Kröningen 1617^. hos FFidikindiy 

p. 408—414. Digitized by Google ( 211 > 

ännu bibehöilo ditt fofdna sjelfrådiga lynne ^}; men 
de voro riktade fin met någon , menigheterna miss-< 
kigaGfde, åtgärd, än mot fogdai^s eller krigsfolkets 
förtryck > aldrig mot Konungens hela stytelse. Mild-^ 
het och nUvar, dem han i förening använde, ätiU- 
lade snart missnöjets buller, och lugnet återvände. 
BeA r^modaiQ^^ sdm ibland blifvit yttrad, att Gxs^ 
STåa AiMÉ>t kke varit <en af bonden älskad Konung, 
aädoin faans^iWfor och hans Far det voro, är tvif- 
velsutati irrig ^}, ^h liar fnähända haft* sin gruifd *) Dadame éeh Skikni. 1 åéia ISrra pi^vifisen var 
, hatet mot adel så stort ^ att den bla^d aUinog;ei| 
. mycket ansedde Prosten i Leksand, EL Terserus^ 
ans% sig böra tiil detta stånds försvar uppsätta en 
Slirift^ benAud . «^o2o^ta pro nomine NohUifaHg 
Suecanw^ bvilken upplästes från alla predikstolar 
i orten. Uallenberg, III, p. 327. Annn 1668 yt- 
trades det i Rådet, att man med ffit hindrat Dat- 
aHmngens barn att avancera till ofieerare, emedan 
man fruktade folkets ingenium, scisom böjdt for re- 
bellion och farligt, i fall befälet öfyer soldaterna 
anförtroddes landets egna barn. 
*^) Huru stark allmogens kärlek var dll Gustaf Adolf, 
vi^ar sig bäst i det förhåttande, att den äliskade Ghbi- 
STiNA just derföre, att hon yar kaus dotter» IPOgier 
anför berättelsen om den bonden , »om , när han £ck 
se den ännu späda Fnrstinnan , skall hafva utropat : 
ftS<B Konung Gi^sTAFS näsa, ögon och panna. Hon 
« skall blifva yår Drottning!» Ff^itelocke bar i sin 
Dagbok meddelat innehållet af de ord^ som Talman- 
nen för Bondeståndet vid 1654 års Riksdag anförde ^ Digitized by Google i det iorhållaade, a(t de mera bemärkta stftpd^ns 
lillgifveah^t for hans person . likasom undanskymt 
allmogens» Sjelf hyste han åm ^fvertygelse om 
4E^a »na i^idersåters kärlek, att han trodde sig 
tfjggeiigen kuii^a lägga sUt hufmåd, wder ock 
hi>Ua på, hvars och ens kncL^y Föir öfrigt är det 
onekligt^ att, oaktadt de ständiga ki^igenjoch u^p^ 
offringarna, som de krä^e, bondens b^eläg^ahet 
med fortgången af Konungens. styi;el$e förbättra- 
de^;, ödeabcmmanens antal synas hafra .minskats; 
städernas tilltagande flor befordrade afsättning åt 
land^mapna-^varor, och sj«åfira beskattntiq^iens art 
förundrades till förmän för den fattige. Visserligen 
minskades genom förläningarna de skattdragandes 
mängd; men< äfven frälsehemmanen ^ buro sin del 
ä(f bördan, jordens häfd blef upphjelpt genom de 
nya ägarnes vilja och förmåga att bekosta en bät« 
tre skötsel, och med adelns välstånd växte oftast 
bondens ***). Så bildades i flera Sveriges landskap 

för att afråda Drottningen från sin afsägelse. Der 
héteif det, filand annat: «£. K. M:ts 'Fad«r var en 
- ; ugod Konung, ocli vi lydde och ålskmdt hénom^ så 
((länge bän lefde.» 
*) Dessa ord af Gustas* Adolp åberopades af den be* 
kante Lagman Gyllencreutz i dess memorial vid , så- 
som man trott ^ 1682 års Riksdag, jirlig Svensk, 
p. 203. 
**) Väl bestredo i sin protestation om Kronogodsens in- 
. ' dragning, år 1650, de Ofrälse Stånden dét förhållan- Digitized by Google eft välmåga, ermrande om den styrka, söm liilM 
tills mäktigt sammaDbällit Englands mångFaldigå 
intressen, styykan på en gång hos välvilliga gods- 
herrar' och bos en klass utaf besatne jordbrukare. 
Ännu en omständighet! Väl hade allmogen begärt, 
att den icke måtte med allt för täta Riksdagar be« 
isväras^}, deh ej sällan finner man vigtiga ange^ 
lägenheter beslutade, der dess i^äd eller samverkan 
ej synes hafva kt)mlnit i fVågai men hög^t sällan 
utskréfs någon gärd eller pålaga utan bonden» fri^ 
villiga samtycke, och den lämpades, så mycket ri-^ 
kets kraf sådant tillät, efter hans> fbrmfiga ätt deii 
utgöra i de jordens alster, som funnos Ibr honom 
närmast att tillgå. 

Så inneVligt var del förhållande, hvaruti Gvstav 
ÄDOLF stod till de särskilta Stånd, som utgjm*dé 
det Svenska folket. Redan vid sitt uppstigande på 
throtien afgaf hon en konunga-försäkrani h vilken 
i flera vigtiga mål tycktes ihskränka • hans* makt, 
och, i våra dagar lemnad, ofelbart skulle sätta étt 
monarkiskt välde' i stor våda. Att strida om rättig"^ 
heter, fa vilka oftået lågo mer i ord än i Sök, var 
icke €/<i stunden, när rikets högsta béhof var eii-^ de, att jordens hUtå blifvit fiirbÄttrii4 å 4e egendo? 

mar, som voro adeln förlänta^ m^n vid redaktionen 

lärer sanningen af detta förhållande blifvit uppdagad. 

**) iiailénherg , Hknåh till Gvstaf Abolfs Hist. , p.Uti: Digitized by Google c «14 > 

åtS^tf ock eadast. R0geiiteDS och folkets samlade 
ki*aft kundfi afvärja den ytbre fieDdemS angrepp. 
Detta i&säg Konungen, o<di »ed en vishet, en 
sjelfbeherrskmig, ovanlig hos en sä udg Fur^ie^ 
skänkte han åt finnu måhäncU miastänksaoima SiVu»- 
ders tryg^et alit, hvad den konglig^ hogbelisa 
kunde umbära^ Det blef en veiiani af hans stora 
egenskaper, att han snart återtog det söfvenlAgsen** 
betens väldet h vilket han i hörjaö af sin tegeritif 
ej velat» med split och mi$snl)je, åå s% (^M^vafra$ 
och det är åter ett drag af hans hö^a äd^lv^d, 
9M han sedermera aldrig sökte a<A< färändrå, län 
mindre öfverträda sin gifna försäkran, hvilken-ej 
heller någonsin blef honom besvärlig» ^^ Det v^r 
ock under hans styrelse oeh fomäitiligaat genom 
hans medverkan, som sjelfva St&ndsförfattningeD, 
lådan den under tvenne århundiadens i!3r|opp vä^ 
sendtligen ofi^ändrad hibehålUt sig, Xörsi ntbiUla*» 
deSjh EJ^u reda^ från Stuj^armes ti4ec* Borgerakapet 
och Allmogen voro återställda i sin fdrdna rått att 
Vid allmiäDna riksmöten deltaga • uJi rådsjbgen om 
statens angeläg^i^ter, var do<:kiit$6tiagen af denna 
e|fi. nations v^tigaste rättighet for d^s^a stådd^-min^ 
dre betydande, så länge ännu de icke hvart tor 
sf^, %itan intrång i den firta öfv^rläggningett, kunde 
efter en viss stadgad ordning få n>ed lugn och 
bfihörig li^sinning , af handia . fprekop^msii^d^ >^^^' Digitized by Google c 215 ) 

Man tanke ^g en folkförsamling, bestående ^f l^r 
damöter ulaf de mest skilda villkor och tänkesätt, 
alla likväl hopade inom ett rum till gen^ieps^m räd* 
plägning 6fver ämnen» sällan förberedda (ov eH 
merendels dock ögonblickligt afgörande; mm före^ 
ställe sig i spetsen för denna församling Regeqtcn 
sjelf, blandande hogbeten af sitt Majestät i de e) 
sälftn liga tvi^rna ocb ordbytena», oflaianklagare 
bch tillika främsta domaren; man besin^e der jewt? 
ofverJäggningens oroliga ging» då ingen ordnjj:^ 
derför finnes föreskrifven, passionernas vilda lopp, 
sctm icke hämmas af någon lag» rådslagens oredn 
under den samtidiga behandlingen af de mj^st o^ 
likartade frågor; man be tanke slutligen fäljdern^ af 
ett dylikt rådplägningssäjtt för fcdkets frihet; st^nr 
dernas rätUglieter» den eoskiltes try^b^t, ^}! Sår 
dant var Riksdagarnas skiek före GvsTJtr Adqli^ 
tid; och det torde vara svårt att algöra» hvai^thä» 
detta tillstånd af laglöshet» om det fått längi:e fort- 
fara» kunoajt leda» Äfven i detjta hänscamd^ fram^ 
IjrserKoiittngens visligt skapande förmåga» och faax^ 
Riksdag^rdning» ehuru enk^l ocb för den merj» 
invecklade gången af sednare tiders, öfvertef gi^ings^- 
sätt alltför konstlös» innehåller dock hufvudsakii- 
gen de ännu.' orubbade grundevte såfät' saffnncm^ 
komsterij som för omröstandei. Deri^cnom afekaffa- 

O Stt eumfA hktfk ses i Fr^HS»inim49^ki^if^ 25. 

Digitized By VjOOQIC c m > 

des den oseå,sofn ofta ttllfépene n>arit/<i;^ ftifc^ 
sens^ Ständer had^ utan att ordning ^pit tälsqm^ 
mofiSj, och mången j som icke varit kc^l^dtHlherre" 
dagenj hade fått tillfälle att der inställa sig,^Jf 
Jifi ti|[l betryggande af hvart stånds frihet ock af 
den inbördes enigheten lämpliga föreskrifter, som 
denna Stadga lemnade, > höjde känslan för.sjelf^ 
ständighet > aktningen för alla yrken inom sam* 
fundet och vårdsamlieten om ett anständigt samjk 
hofsamt öfverläggningssätt» Sjelf gaf Kpnung^ 
•fcjresynen af förtroende och foglighet, och, dä en-i 
ligt Riksdagsordningen honom allena tilU^om bfide 
rättigl^ten att framställa de mål, <Jfver hvilke^ 
Ständerna ägde att rådslå, samt att gilla eller f^r^ 
kasjka de svar, som å hans framställningar eller, 
efter tidens språk, framsättningar^ folkets ombud 
afgåfvo, begagnade han sig af denna dubbla rätt 
med den grannlagenhet för alla, mot hansj stridiga 
meningar, med den välvilja för yttrade billiga önsk* 
ningar, och med den åhåga för bibehållandet af ett 
gpdt förstånd emellan honom och hans undersåter, 
ätt han oftare iklädde sig skepnaden af en öfverty* 
gande VäW^'**?), än af en» beslutande Konung. »Men , 
•' ' ' ^ ' ' * - . • . ' ' också 

; .,. ^p8jc,,Aä. V^*^^' 362. . , . 
r) SUni^a 4iU meiupd» när, Tid. 1617^ ärt Riksdag i 
Örebro IHreMenliapet liiHle4«>a^4Mi.ieM»ttagi^ och Digitized by Google c 217 ) 

också vedcrgällde honom hans Folt med samma 
tänkesätt» och' sällan hafva häfderna att framvisa 
exempel på en sådan likstämmighet emellan den 
styrande och de styrda • Genom inrättningen af 
riddarhuset och den särskilta ordning, som for öf- 
verläggningarna inom dess murar stadgades, ådaga- 
lade Gustaf Adolf, jemte sin välvilja för adeln» 
äfven ytterligare sitt sträfvande att öfverallt befor- 
dra uppkomsten af godt skick och bestämd lag. 
Den indelning af berörde stånd i trenne klasser, 
hvilken han införde, har en gång varit afskaffad, 
och derefter åter vedertagen, men är nu ånyo upp- 
häfven. Sednare tiders förändrade förhållanden 
hafva gjort den både mindre lämplig och mindre 
rättvis; men den var dock, när den upprättades, 
nyttig, såsom Konungens afsigt äfven lärer åsyftat, 
att åt de. äldre, genom minnen och större jordbe- 
sittningar vid statens bestånd mera fastade, ätterna 
bereda framför de yngre, ofta af utländsk börd 
härstammande, och för tillfälliga, merendels kri- 
giska, fbrtjenster adlade, en gagnelig öfvervigt i de 

å^geu deqpii besvarat n«gra ciKontingeiis pnmltler» 
eller riksdagspropositioner, erböU samma stånd dera 
nen replica af H. M:t» af d. 4 Febr., bvarpå åter 
följde Stindets svar af den 7. Inom tib dagar La- 
de sålunda Konnngen ock Ståndet fffjg^tfVtt' trenne 
yttmndea bvardera i samnut fiégor. Se Acta coml- 
tialin (fkr Presteståiidet) i N^vd; Sairf; - -^ ' 

i5 Digitized by Google ( 218 ) 

raUmänna beslolen ^y Hvem igenkänner icke hät 
den grundsats, hvarpå det Engelska Öfverhosets, 
äfven af folkmassorna geraenligen erkända, anseen^ 
de och inflytande h vilar! Det är bekant, att den 
första regeringsform, hvilken i Sverige varit antagen, 
.äfven med all sannolikhet leder sitt upphof från 
Gustaf Adolf, som vid dess författande nyttjade 
sin förtrogne Axel Oxenstjernas biträde. Den blef 
.först efter den förres död föredragen Ständerna^ 
som, ehuru de beklagade, att den icke i hans lifsr 
fid kunnat lagligen och ordentUgen bli/va ö/ver^ 
sedd^'^), dock icke tvekade att ailse den för eit 
testamente af deras aflidne konungslige välgörare, 
samt, dels af vördnad för dess christllga, beröni* 
liga uppsåt j som /lOS få Konungar plägar finnas^ 
dels emedan Regeringsformen var så visligen o^h 
försigteligen författad^ gillade och stådfästade den. 
I en sednare tid hafva tvifvelsmål blifvit framka- 
stade, huruvida Gustaf Adolf ägt kännedom af den** 
na stadga för rikets styrelse, som under hans namn 
framställdes och antogs; men sam tiden synes ej 
liafva tviflat på ett sådant förhållande***}, helst *) Schönbergs Bref, 3 fl., p. 276. 

*0 RegeTingsfoimen af d. 29 Juli 1634, Stjemmans 

Riksd. «€li M. fiesl;, IL 
**)Ptiulim» G^thusy Ifist. Arctoa; Paknskm. Sami. 

passim. Digitized by Google ( 819 ) 

den erkände» att Konungen redan under sia lefnad 
börjat att derefter rätta sin regering och till sina 
förnämsta rädgtfvare samt tjenare ofta yttrat ena** 
hända tankar och uppsåt ^y Längre medgifver icke 
tillfället att här vidröra denna fråga; allt lägger 
dock i tydligaste dag, huru Gustaf Adolf af egen 
hjertats drift och ej af en tvingande nödvändighet 
bevektes att blifva sitt folks lagstiftare. Hörom ett 
samtida vittnesbörd! "JVär kar en regent varit stör* 
re i majestät och höghet än Gust4f Adolf? Men 
han ingick sjelf ett fördrag med sitt folk, bekräf^ 
tade det med högtidlig försäkran, höll denna tro^ 
get och satte intet åsido , som han trodde kunria 
föröka folkets frihet och väl, äfvensom majestät 
tets och rikets ära. Aldrig bortgick en Konung sä 
saknad, så sörjd af sina under såter: en billig gärd 
åt honom, som, medan Jmn ännu var i lifvet, för 
deras räddning aldrig sparade sitt blod och hvaä 
han kärast ägde, den ädle fursten "^^J!" Och vär *)ri7ttryck i ofvan anförda Riksdagsbeslat* 
**) Lenwus de jare regio, diss. Ups. 1633. <rPotaUne 
«uUio9 prioeipis majestas et eelsitudo amplior esse? 
«At pactum ipse com populo iniit^ id Ipsam jare- 
<fjarando confirmavlt , fideliter servavit nihilqae omi- 
«sit, quod ad libertatcm et commoda populisoteqac 
vmajestatis et regni amplifieationem spectare intelli- 
« geret. Nuoiqnam decessifRex y qui tantam siti desi- 
«f derium y tanlQin laetom säbditis reliquU ^ na&mram , Digitized by Google ( Ä20 3 

lirf, om (less röst får blanda sig med gAfvai*Aes^ 
sk^VL instämma och på sitt sprSk kållä' CufetK* 
Adolf en lagbunden och konstitutiohett^KoriiXng. '''' 

Äfyen i de förnämsta grenar af styrelsens för- 
yaltniipg införde den store Konungen vigtiga och till 
en del ännu orubbade förbättringar. Han är den 
egentlige stiftaren af de allmänna embetsverk, som 
benämnas rikets Collegier^ och bilda mellanlänken 
epxellan sjelfva regeringen och de för särskilta verk- 
i^JLällighetsåtgärder bestämda myndieheter. Redan i 
QusTAF Adolfs konungaförsäkran upptagas de, fem 
Riksembetsmännen, ehuru dä ännu icke funnos de 
CoUegier, för h vilka de sedermera blefvo ställde i 
spetisen. Småningom skapades genom i börjap till- 
fälliga föreskrifter och for särskilta fall gällande 
ordningar den erfarenhet, som under den följande 
ininderårighets-styrelsen skänkte fäderneslandet des- 
sa behöfliga embetsverk. Sålunda hade genom Axel 
Oxenstjernas visa försorg rikets Kansli, h vilket den 
tiden med största rätt kallades statens själ fy, re- 
4im erhAUit ^in bestämda inrä^tt^in^^r^ec^e^, visst 
antal af tjenstemän och en viss fordieliiiDg af gpro- 

«qai eos yiTas tantopere dilexit, ut pro eorom salute 
«vitam, et quae babuit carissima,' tanto perieulo ex- 
• posuerit, exceki animi princeps.» 

*) Animu regnig Pulmsk. Pol. I, p. 358. ' ^- ■ Digitized by Google c m ) 

mj^QP ?), Det, Uef en plantskola. för män, som 
m^d pennan fqrs varade clet anseende/ hvilket an- 
dre hade mad svärd eröfrat, och namnen Oxenr 
stjerna, Bjelke, Brahe, Adler Salvius, Rosenhane, 
Grubbe med flera andra *^) lysa värdigt vid sidan 
af Horn, Baner, Torstenson, Tott, Liljehök och 
WrangeL Må ingen invända, att äran af ett så- 
dant det Svenska Kansliets *^*) lysande skick, sär- 
deles under de sednare och för vigtiga underhand- 
lingar mera märkvärdiga åren af Konungens rege- 
ring, icke till en högst märklig del tillhör honom. 
Sjelf afgjorde han, ehuru med råd af sin Kansler 
och andre statsförfurne män, de flesta angelägen- 
heter »f), förde en vidsträckt brefvexling, och för- 
mådde genom sin öfvervägande statsklokhet och sin 
skarpa blick in i de stora angelägenheterna för da- *) Hallenherg^ 1. c. I, p. 270. — Hartmansåorffy om 
Styrelseverken, 2^ p. 28. -*- Riksarkivet leder sitt 
ursprung från denna tid, då Bnreus forordnades, 
genom ett Konangens memorial af d. 20 Maj 1629 , 
till rikels Uäfdesökare. ^ 

**) Bland dessa hade någre Hfven fötvärfvat sig >t- 
mttrkta krigaCortjenster* 

**') Det innefattade både Kansli och Kabinett, efter yå- 
ra .begrepp om dessa embetsverk , som^ ehura det 
, förra.. äfYen nu inbegriper det sednare , dock i den 
vanliga meningen pläga skiljas. ^ 

f) Ett exemppl 4^r{ä fiof Ifylhnhfrgp JDel.Vi sid. 409. Digitized by Google ( 222 ) 

geii att ofla omvända sina understundom olika län«> 
kände rådgifvare. Låi^gt efter Gustaf Adolfs död 
plägade ock de store män, som varit hans sam* 
lida eller ärft deras tänkesätt, offentligen och en- 
skilt upprepa kärnspråk och yttranden af denne 
Furste; de utgöra likasom kungsädran i den flod 
af visdom och snille, h vilken genomlöper och be- 
fruktar Sex tonhundrade talets RädsprotokolL 

Men samma själ, som lifvades af de omvex*- 
lande sysselsättningar, politiken erbjuder, hadeäf- 
ven i annan riktning blifvit af naturen utrustad 
med vilja och förmåga att fatta de mål, hvilka 
hörde till ett rikes drätselverk. Man må ingalun* 
da vänta sig, att det Svenska då kunde vara i god 
ordning. Den reda deruti, som det lyckats Gustaf 
Wasa att åvägabringa, liknade mer en enskilt gods- 
ägares omsorger for sina sätesgårdars afkastning 
samt för den der lämpligaste hushållningen, än dén 
åtlti(! invecklade och mångfaldiga konsten att ord- 
ila ett helt rikes iiikomster och utgifter, äfvensom 
att i den mån, som ett utvidgadt samfundstillstånd 
ökar de sednarö, dérjémte uppdrifva de förra. Emel- 
lertid var denna icke fylleslgörande reda, som for- 
dom hade varit, genom de ständiga inre och yttre 
oi^oligheterna skingrad, och Carl, hvars skicklighet 
att upphjelpa den allmänna hushållningen hans 
iieltigdörtieS styrelse har ådagalagt, hade, sedan Digitized by Google ( 223 ) 

\iif^^ iifv^rtag^t rikets, under de återstående åren 
af sin, v^)ks|iii;ihetsälder, så ipånga andra bekym-. 
liper Q9J1 värf> att han fpga kunde uträtta till gagn 
iUr stateps .dr^itselveik. Qckså befann sig detta i 
^tt på en gång $å utblottadt och förvirradt skick, 
att vårtid, som merendels brukar räkna penningq- 
singplägenheterna for de vigtigaste i ett samhälle, 
skulle tro en Konung i dylik förlägenhet vid sitt 
inträde till .regeringen handla klokast, om hänför-. 

^ Rakade spiran. Det var ej heller utan skäl, som 
P;ii;eD$tjerjaa försäkrade, att orsa\enj hvarjöreCAnt 

. ^^N Nionde fick slag och Gustaf Adolf gick sent 
isängs var dhdgant.huru staten skulle bUfva med 

. jtÅoä/ga medel uppehållen **)• Men om dylika be- 

. Rymmer icke sällan störde den unge Konungens hvi- 
la,,, rubbade de likväl ej hans mod, och hans £br- 
$lagenhet att upptänka utvägar för att bana sig fram. 

.genom hindren växte dagligen. Kammaren — så 
hette det embetsverk, hvilket innefattade alla dem, 
spm Ru hafva värden och uppsigten öfver den all- 
nfäimik hushållningens särskilta grenar — erhöll af 
Gustaf Adqlf en Stadga *'*^'*) för uppbörden af kro- 
mins räntor; och föreskrifter rörande Landtstyrelöen 
jiied dess underordnade tjenstemän hade förut blif- 

*) Palmsk. Pol. I, p. 381. 

**) Ordning, Iivaretter Kronans räntor ekola appbäjras, 
den 27 Juli 1624. Uallmbe^rSy V, s. 156. Digitized by Google ,^lfiJa^.,Q,I)l§T4? :4pW^?b regering., var-docli)^ betjåf- 
ligjyjffjjiftätUiiig . ftsljadkioi^mcaa uti bokföiit&geii » af 
j^e(|^^l\,f q|j. ,Mpp$lg^li offer der«$ mUigt jämt ftt^ 
j;Ä\tnj^5^g* Jtet v«r ej Konupgens fel, att Jbum iefce 
ii^^|^t^d^^§lapa IjjsanoU ^naoser;: det« är e» Hand 
han^ vpdpdUga förtjänster^ att han ändoek* kunde 
utfqr^ ,d^ största bedrifter och stifta anstalter, mer 
^epdel$ .um^lirkwde : , ett tillstAnd af Uomstvande 
^y^l^^ga. . Ffj. haller bör han klandras dei^för, atl 
han af. 9iu$tä9dighetQrna tvistades att ofta £&rriii- 
gti summor bor^pakta Kronans inkomster. Nödens 
Ipg är Ixärdy men den måste, såsom ull anitaifii^ 
£i>lja$; och någon gång vaqp äfven starten, däidkn 
återkf^äfde de lorpantade länen eller bergverke») 
i dessas formerade afkastning ****). Ibland mifis*- 
föfStQdos eller misslyckades Konungens yMvilliga 
fifsigjtj^^. Så vi^ar sig, särdeles mot slutet af hans 
^tyrelse, ett /sträf vande att öka tuUarnfts.iodnäg*- 
tigliet^ oqh^^tt på fp(i:brakningen af alla . sJaga vrat- 
jrpr-jö^veirfljtta, en beskattning, som, annars. u4gå«- 
enide, , i ,f .t^fn/iig^ påjagoi? eller tillfälliga gäi*der ,. ofia 
^fe|^ högst. ojemt tryckande. Mep d^ »ya acciseår^ 
noj som de plägade kallas, orsakade mycket miss*» 

") Hallenberg, IV, «. 840. — Geijerj, Sv. Folk» illst , 

jn, 8. 77. . ,, 

r*X i^V<f»V^^ft? jJWinipc af J^pttig dm Geer „SvK Akad. Handl. Digitized by Google de uppdiof» i upjf^rden hvarjefaatidä kdsliili\{ei^ och 
jsvek. Doek var meiihigen med detta besksltttiing^- 
8«tt; HM iki^m eUet^ godset sktOle ^i^h täfié^^id 
tM^ knappast skult& märkas] att något besväf^Mé/* 
^ käfvgde^ji ockfratoföJ: tlilt/ättdéfattt^h^mät" 
'te* känna någon iisa^ och defö^mögnéj J^om hade 
'håUtre rédöohktäsltgarevlile léfva, draga så nif^- 
^b^ svårare b0rcla^y Deft är dessa bégge sk^for 
^tt sfidont skatfesysteni, hvilkat äfVen' af sédbidte 
-stotsdconomer, när de för öfrigt icke godkänt dé);- 
^Amniiiy blifvit ansedda sfisom* de enda gilltiga. 
JFleiii af* de tillfälliga bevillningarna blefvid Väl sé- 
^lérniera ständiga skatter; de fortfarande krigen och 
eii'lfinglig vana, redan iVån tider före GiTstaf Adolfs , 
g)orde'dem stående. Men den tyngsta bland alla 
^pålagorna, Elfsborgs lösen^ utkräfdes iöke länge ef- 
ter den fastställda tiden ***); och för öfrigt bÖr 
anniärkas, att oftast söktes till dessa gärder, emot 
-lörra tiders sed, folkets biMl. I yåra' ögon före- 
iaUa de> 0tärarey än de måhända' voro, emedan da 
<vänligeiiaitgingo i då lågt gällande 'hlatur*alstét, 
4ivilkfii& l^rtftare afsättning' nu hbjt deras värde' i 

J IW P ' ■ ■' . 1' I ' , •■ - • . .' . . I 

*) Rilssdagsbeslat d. 7 Maj 1622. 
**) Riksdagsbeslut d. 2 Apriri625. 
***") Stjernman^ I ^ 688. — Fant, de.onei*iba8 piiblicis 
" ' Sbecite Bub impeno Regis GVjst. AdoIpbi , IJps. 1784. Digitized by Google ( S96 ) 

faäMi^t till peDnmgens^' Fordrade {.gångijiare ttiymi^ 
di^iie dessa skatter hafva blifvit odrägliga.; och 
mipfcligt/ till en del oförklarligt, blifver det aU« 
tid, aU^ oaktddt dessa tryckande gärder, allmogens 
bdlägenhet icke var usel eller väckande främlingenii 
medlidandet^. Föi* öfrigt bevittna dessa beviljade 
skatter- Svenska folkets kärlek till en Furste, soiu 
0| lättsinnigt forslösade de framburna båfvoina, 
och hvars bjerta djupt suckade under tvånget att 
nidgås b^fira dem, 

'i ' Gladai^ likväl är den anblick, hvilken 'frfln 
en amian sida af Gustaf Adolfs regering erbjudei!. 
sig åt efterverlden. Rättvisans sol, strålande från 
sjelfva thvonen, gjuter här sitt sken raed en värn 
rna, som, lif vande och tröstande, framtränger än« 
da till ' kojan. Jemte så mycket annat hade, nn-* 
étr de oafbrutna oroligheterna, då väldet ofta gäll-^ 
de högst, lagskipningen råkat i stort förfall» och 
Konungen möttes, straxt frän sitt äntrade till sty-» 
rei:sen> af oätuieliga klagomål ^'^y De lägre domr 
stolarna voro icke vid den myndighet^ sam de ej^ 
tet lagen borde; och de högre, räfsts <»ch rättare^ 
tingen, hade antingen fallit i förgätenhet eller liöl-f* 
los högst ojemt. Ingen oixlning iakttogs med rät* 
tegångarna, utan allaiogen, som sig rättlös kla-^ *) Se den forot anförde D^Ogiers Dagbok. 
**) RäUegångfsOrdioantian af 1614. •Digitized by Google géttie ^X sdkl» gienadt Kommgen och y%\h sällan gå 
den lagliga vägen. De rike ocb mäktiga skötXe fö-^ 
ga stämning, evardmål eller dom, och ä en g&ng 
gifna utslag måste för deras bestånd begäras idke* 
liga l](ekräftelser. Allt visade behofvet aC en be* 
stämd i^Htegångsopdningy och en sådan utgafs af- 
iven af Konungen med Ständernas bifall, redan på 
.tredje året af hans regering. Der framlyser öfver- 
allt en berömlig omsorg att fi^mja lag, att åter* 
gifva domstolarne sitt tillbörliga anseende, forbälirR 
Tältegångssättet och hindra deras oskid, h vilka 
genom föreklagan i sin vederparts frånvaro viUei 
befordra sin sak. I sammanhang med den nya rät- 
tegångsordningen, inrättades äfven den första stän- 
diga Öfverdomstol, Svea Hofrätt Till ledamöter der 
insatte Konungen flere för lagkunskap och redlig- 
het väl kände både frälse och ofrälse män, samt 
använde all sin makt och inflytelse att förskaffa 
dem och d^'as embete aktning. Dock hade han 
förbehållit sig utöfningen af den gamla rättigheten 
att bryta orättvisa eller hårda domar**), och det 
var med en noggrann uppmärksamhet, som han 
följde Hofrätlens sätt att fullgöra sitt kall, samt, 
d<er han fatin fel vara begångna eller lagen orätt *)€rusTAF Adolfs egenliäiidiga Lefvernesbeskrifniiig, 

JBergiuSy' p. 104. 
**) Skrock- och offsockner. Hallenberg. Digitized by Google ( a«8 ) 

förstfidd^ äodrada donserasu Yäl skedde ofta vid 
^cjqpstelarna misstag s& väl i sak. sotaa locm; ¥äl 
fynt&Hi ujä. töttagfingsaättet en lamhet och en. oor- 
dandigbet^ h?ilke0 ej kunde hastigt afbjelpas. Mem 
in$t,ifteli$en af Hofi ätterna ^ dft äfvea en förFiKiland 
sedermera inrSttades^ var ea stor vä^erniog» oeh 
vackrare lof kma dem icke tilldelas, äa deli, isqoi 
vid. Ou^Ajpj Adolfs graf.dem lemDadesii dessa ord; 
Hwid bei^älie Bätter hafva gagnat, v^na aXfalan^ 
detSi inbyggoi^j höge .och Jägej faUigeochrik^j dem 
ene med den andres som hjeHligen onsk(h de måUie 
tät Guds åra och limdets väjfärd, så häd<meft^ 
aom luirtittr^ddU framgent, vid makt häfine bli/va fj^ 
Detma fromma önskan har ock hlifvit hörd, ty 
Sveriges Hof rätter hafva \Sl vårdat sitt kall 'att 
c^ä^visan styra och dämpa samt hvarjom och emn^i 
lag skipa ^^. Men icke rätteg^gsordnifigen . o(d\ 
éjpj^ bepne förklarande stadga^ som under ,h^näm- 
V^^ pf rätfegångsprocess året derefter utgaf$ *:^*^). 
Ypjrp 4^ Qi^da vittnesbörd om Konungens if ver för 
en förbättrad lagskipning. Ett ännu mera talande 
Jkoitis^dappA) femnade kan i 4e krig6aitikli(KA' d|sm .w .t-.,» ,\*X^o1i.Ébtfivtäi Likpredilsan Öfvér Kon, 
* } AxdOx^enstiernas tal, när iani på ito GusT. Adölp. 
ILonangens väg- 
^^^^x^ Si^véa Hofräft, eUér^ såsom det öbk af 

, honom nenäD|des, Parlatfient i sitt kall. ^ Digitized by-Google c «8» ) 

liati ainses-hnfva ined egen band föi^attot, och>llvH>^ 
bas eftérleftiäd hati med' den ' strftnghef Tbésöi<|(^ef; 
att baus^ldgei^ tvhéå friden afen 'tin^s^adochflihii^ 
liä^ trygghdtete af en i^ttvisanfs » ioke én ^äldeb lilffkt; 
8tivdsla^en*5 försedd med Gvstaf Abölfs 6UuifåstoV( 
Ée\ blef 'äf tpyck«t utgifTCn, odh från denna' IM 
l^äHed^ei^' sig den på en gäng* praktiskt fmktbava 
cich teai^étiskt -bildade skola af Sveuska^ juri^tferv 
bViikéÉF äf^éiä gjorde sig 'kand i Euiidpa. IMå 
SÄnungen^ djdf kom vttokdsen ttll en sådan biki^ 
IJi^; ocb^tilmn de intyg om bana iiisigtév i lag^ 
ferenbet, bvilka i offentliga bandlingar äiinti'föt^ 
4aras, ådagalägger den aktning, söm han' hyste féi 
<ién Tiyare allmiinna rättslärans sttftai^'^^;'och'd;äl 
ifVer/ bvarmed han studeitide dennes befdrndä-terk 
tixi^ rätien i krig och i fredjhxivn djupt han faéde 
ihträtigt äfven i denna vettenskap. * ' 

En stor ära ät Gustaf Adolfs hiinne liåi' dék^ 
s^ det' sätt /bvarpä han behandlade de underkUP 
^aäe provinserna, fättvisligeri berédt.' ' ^ms Öf^ter **} Htågo Gi^iuå eller van €^r^Uy 4éåerme^ SveitA 
Ambassadör i Paris, och i denna befattnings oak- 

.^ ,^ t^dt Riehelieus mi^nöje med |iqnom, bibehållen af 
Axel Öxenstjerna. Gustaf Adolf hade redan 1632 
. gifvit Salrins uppdrag att söka fprma Grotins', som 
då äfven yistades i Hamburg, att inga iSvensktjenst. 
Saken kom dock ej, förrän efter honungens död, i 
Yerkställlghet. — Palmsk. Pol. I, p. 338. Digitized by Google ( 2»0 ) 

ull ensidfgbet böjda själ sysselsntte sig icke ii>e«l 
ett småaktigt sträfvande att Ivioga till likhet nied 
Svenska lagar och inrättningar dem , som fwut tilt« 
liörde dessa landskap. Ständerna i Lifland, Est*- 
land och Ingermanland bibehöUo sina fordna rät*- 
tigbeter 9 och, ehuru ät den der bosatte adeln in- 
träde inom det Svenska Riddarhuset lemnades/forl^ 
foro dock landtdagarna. De män, hvilke genom krigs* 
ijenst eller i andra befattningar ville förbinda sig 
med det liya fäderneslandet , förlorade ej de fri^ 
teter, som de åtnjutit i det gamla; ciläglerna Wran^ 
gel , Falkenberg , Wrede, Wacblmeister, Taube , Ro>- 
sen, med flera, äro Svenska, ej af nödtvång, utan 
af fri vilja. Äfven ät städernas angelägenheter eg* 
nade Gustaf Adolf sin omsorg, och de fingo icke 
endast bevarade, utan också utvidgade, de fbrra 
privilegierna. Största förbindelsen emot den Sven- 
-ska regeringen hade dock bonden. Väl mäktade 
icke Gustaf Adolf att göra dennes belägenhet så 
god, som den Svenskes, hvilken var fri och kro^ 
nans under säte; väl vågade han ej borttaga lif*- 
egenskapens band, som tryckte dessa länders all- 
moge; men han lossade på bojorna, och gaf ge- 
nom föreskriften, att den stränga halsrätten skulle 
upphöra, och att vad skulle äga rum i vigtigare 
mål till Hofrätten i Stockholm *), en lindring i 

*) HaUenbergy V, 38. 

Digitized by LjOOQIC ( »SI ) 

del förra, förtrycfcefc. För befoixirande af gudsfrufc^ 
tan, bildning och godt skick gjorde han allt, favad 
tidens belägenhet niedgaf *). Johan Skytte fdrord- 
nades till den förste GeneralGuvernör öfver de tren-? 
ne Öslersjöprovinserna , och Johan Rudbeck skicka-* 
des af Konungen för att der ordna Kyrkostyrelsen 
och Undervisningsverken ^^^^. Svära hindeir mötte 
härvid de välvilliga afsigterna, mest frfin deiD«> 
.föddes sida^; men, innan Konungen dog, iS^de dessa 
laikdskap .trenne Gymnasier, flera Skolor — >h vari- 
bland en , inrättad af Sky tte pä dess gods Duder^ 
hof , der äfven Estniska och I^fländska tungomå- 
len lärdes ***) — christliga läroböcker Jpå dessa 
spr^k, odi stadgar, gynnande tippkomsUm af en 
Jiättre kyrkotukt Visserligen bléf en stor del af 
•landet genom förläningar upplåten ät Svenske' män; 
-men dessa gods voro antingen kronans eller hade 
tillhört ädlingar, som ej ville följa é/era^f exempel, 
hvilke, underkastande sig segraren, sutto qrar vid 
sina egendomar. Ännu fortlefver i dessa trakter 
minnet af den tidens säkerligen mildaste eröfråre^ 
och frukterna af Svensk rättvisa och bildning hafva *) Ballenberg, V, 432, ff. 

''*)Se Biskop J. Rudbecks lefverne, forfattadt SLtHer- 
veghvy i Linköpings Bibi. Handl. — Rudbecks Min- 
ne af JPrUnzéH i Sv. Akad. HaadL 

'*') Hallenberg, V, p. 170. Digitized by Google (5 232' )> 

ej ujppliöi*t att* mb^ii^ Tastan Svenska bud der icte 
mera lydas- ' ^ » . ' 

Det är i ljuset af fredliga värf, som Gustaf 
Adolf Hittills blifvit framställd^ och säkert skulle 
den dager, som de sprida of ver hans namn, vara' 
tillräcklig att freda det frän glömskans mörker. Men 
högst i häfderna och vidast kring verlden strålar 
hains föltherre-ryktc, hvilket, aldrig fördunkladt af* 
nägöt nederlag, ständigt växte allt mer och mer. 
Öm n ti den inre kampen för ordning, rätt ^ och 
vålsländ i Sverige, honom mötte mycket motstånd/ 
som han ieke kunde öfvervinna, många hinder', 
dem han ej förmådde undantränga, var han dock 
i striden mot de yttre fienderna, i bedrifterna 
utom fäderneslandets landamären, alltid segrarénu 
Var det en nyckfullhet af lyckan, att hon ej säl- 
lan missunnade honom framgång uti inhemska före- 
tag, men slösade oupphörligen sin gunst på hans 
vapen? Eller hade derför en sviksam Norhh 'gjörlf^ 
hvilans bädd så törnströdd, att han skulle oroligt' 
jagas i en evig fejd; och åter lagt en sådan troll- 
kraft i hans svärd ^^, att det sist skulle draga ho'- 
nojQEi en blodig död till mötes? Kanske hadieinfttu- 
ren n(iera ämnat honom till en krigisk, Sn en 'fredlig 

'' Koi riij-f, ?N.' *)Mab tthtre n\g t^lkirifå' éid gI^af Aiiotitr fSrtroI- 
ladeWrdl Digitized by Google Ii;^tiijg? .K3n$lie,,y?p jlagfRi dfini»f^,ti4 lälitare att 
skörda, än oliven? ^^nske . • . men o$;s. Sr ick^. 
til^^tet.att följai en dold ^kickel^e i spåren^, och 
tiljL det; mj^sj; outgruiKJiUgs^, i verlde^ hö^-er all^tid/^ 
frl^gan ojp. stpre mäns bapa, o^ arten t\( deras . 
kal^lse* . Dock ligger så mycket uppeijibart i Gu-. ^ 
s!f Af AjpoLi^^ )ije|te}if^ att del var för defldlaste ide- 
ers, för fi:ihetens och upplysningeps scger^ som^ 1^^^ : 
ilikl^de^ nted. framgång, som .^nfpU I qku^ . ., 
Onekligt var denne Furste ett af 4essa 3to;c^.. 
krig^i^-snillen, h vilka knappast f$da$ istt på år» 
han4i'adet, men hvilka verka för sekler- l^ikasom 
aU annan I räknar äfven krigets konst, då den icke 
blott är ett foster af rå .tapperhet eller cp fövpnipg , 
ai^ list, och. vapenöfning, sina skiften, och fortg^år, , 
för hyart af dem, till utbildning och reg^lmässig^^ 
het Sä blef Gustaf Adolf genom sitt etfterdqme , 
d^,n jförnämste läromästaren i detta. y]:ke för, det 
tidehvarf, som förlöpte intill Fredrik II:s ^uppträ- . 
dande på .segerns bana. Den Svenske hjeltens itiön- ^ 
ster och föregångare var Mauritz af Oranien ^Dt *) Det var denne Farsle^ som hade uppgjort den aii-' 

* falläpliii i Tyskland, kvtUiÉii 1635 vtiniiit Rontäi- 

, gtew^iriyU, och i iéii l^iwraf han sj^fakntte a|^ 

gripa Kejsarens arfländer, oehKoniiDgen i Danmark 

gå emot den lagiatiaka hären, samt åter msattaJKor- Digitized by Google < 254 ) 

hrars ulmärkta skicUig^et i befäslniDgskon^en b^Q 
^ liillegnoile $^». att han blef sin ti4s förste gepir 
pflSicer* Qap ägde den för, en Konung med hans 
ip^kvänkta tillgångar, högst vigtiga förrnägan att 
ni^ 3rn& medel vinna de största ändam^L Deo 
häxiy som han öfvertörde till Tyskland, utgprid* 
icke mer än femtontusepd^ man , och väckte i hwr 
}an mera fiendens löje, äp frqktf^n* E^napp^st jws 
än dubbla antalet synas de Svenska tropp^rpa .l^nr 
^e Jbiafya utgjort, förrän segern vid Leipzig i^drena- 
4e, under deras fanor störr^ s^vidskl^^r, j^mföjrf 
liga med den förut merendels öfy^rinäktiga 6»nr 
d^l^s^^, Men också rörd^ sig GrysTAF .^Ldoi^ med 

Mutatis partibas, följdes denna operationsplan efter 
abget !vicL Leipzig. 

: *) I liörjan W ^^^ ^9^^ viUKonmigen ^ alt kan då 
kunde räkna nnder sitt befäl , på s^r^kiUa orter för* 
delade , nittiosex-tnsende man , « af allebanda nationer 
' ock InDgomål.» Bref till Rådet, dat. Neu-Branden- 
bufg 4. 3 Febr* . 1631. C, A^lergparrts SamL h e. 
3, p. 285. — Men harmen öfver Biidets trpgbet alt 
anskaffa medel till kriget torde bafva nägot försto- 
rat anlakt. Näst före slaget vid Leipzig bestod 'Ko- 
nungens egen armé blott af 13,000 man fötfelk ioi)h 
8,85p ryttare. Ckésmnitz, 1^ 203. Jemte bekräftelse 
af 4cnni| uppgift innehåller en relation af Adler Sal- 
Tiiu 4)|ii benj^e «big, att, oafctadi en ftlrlnst af 2,100 
vg^m\ ^^$rK»p ^fKonmigenft fotfolk. fi dagar därefter 
upfigiekjiU 18,(MH) wan, emedi^n en ansenlig del af 
d^ be^i^^de 4«ndt)igi^. troppar na öfveBgingo i Svensk 
tjenst. Stockh. JUagasin för år 1781, sid. 323. Digitized by Google den största föraigtighet; hån framryd^te aldrig, 
förrän han väl försäkrat sin ställning, så att både 
rygg och sidor voro betäckta. Dock var linieh af 
hans rörelser icke sä svag, att han ^ör ett fiendens 
lyckade angrepp pä en punkt eller pä någon dem 
skyddande i^stning Sfventyrade härens säkerhet, 
eller h^atigt nödgades öfvergifva gjorda framsteg. 
Den ställning, han gnf åt sina troppar, varmeren*- 
d^k ék Vald, att ej blott de stödde sig vid punk- 
ter af ett naturens eller konstens försvar, utan de 
bildade styrkan af en väl anlagd fästning, der^ 
t6to äfven utanverken betvingad, motståndets kraft 
likas i samma mån, som det drager sig tillbaka. 
Denna taktik^ hvilken gjorde hans läger till en 
ointaglig borg, och hans rörelser till tågande för* 
svärslinier, hade han i^edan försökt uti slaget vid 
Wallhofen*), den första drabbhing, som han an*- 
förde alldeles utah ledning af de, då frånvarande^ 
meta krigskuiinigé höfdingarne. Samma gl-undsat- 
ser använde han äfven i de Preussiska fälttågen ^ 
h vilka voro för Gustai* Adolé, likasom de Italien- 
ska för Napoleon, både ärofulla och följdrika läro- 
år. Ahnu mer röjde sig under det Tyska , kriget 
detta ständiga Konungens bemödande att betrygga, 
hvad i den nyare krigskonsten benämnes operations-- *) miknberff, Y, 426. ' 

Digitized by L3OOQ le ba$en.^^. Också har man nägön gång förebrått ho« 
nom en öfvjBrdrifven varsamhet^ hvilken förmeiiaisi 
hafva betagit honpm många tillfallen att gifva sina 
vapen ännu. hastigare och större framgåpg, än di^ 
verkligen erhöUo. Blott dep högre, krigserfaren- 
heten tillkomme^^ det att afgöra denna, frågan pen. 
till Gustaf Abolfs försvar mot denna troligen. ogrun- 
dade anipärkning torde här bpra. nämnas^ att han 
var en pä folk och penningar föga rik furste, som 
måste framför allt spara sin här; att han, jaflägsen. 
från sitt fädernesland, icke kunde l^tt^liged deri- 
från. understödjas, men snarare af§tängas; att han 
hade lemnat bakom sig afundsamma grannar; aU 
han var omgifven af ljumma vänner och fega bunds- 
föryandter , hvilka snart vid en större motgång skulr 
le öfverlemna Ronom åt en förföljande fiendes öf- 
vermakt; och att han behöfde än ytteiiigare vänja 
sina troppar vid ett långvarigare fälttågs alla för- 
sigtighetsmått och nya förhållanden, förräo han 
dristade gå en sådan motståndare, som Tilly, till 
mötes, eller intränga i länder med de försvars- 
medel, .som Kejsarens och den Bajerska Kurfurstens. 
Detta hö'gst kloka och beräknade pperationssystem,^ 
h vilket baserades på floder och fästningar, gaf styrka, 
åt den Svenska härens framträngande; i stället för. *) v. Biilow^ GvstajpAdolv i Tyskland y en författare, 
som for öfrlgt är bögst orättvis mot denne hjelte. Digitized by Google i i57 y 

ätt försvagas genom den allt mer nödvändiga Ut- 
sträckningen af dess rörelser, vann den dagligen 
större trygghet mot faran att blifva afskuren frän 
sina skyddspunkter eller pä sidorna kringgängen. 
En så mycket högre beundran fÖrtjenar ocksä den- 
na GtsTAF Adolfs varsamhet i alla rörelser, som 
den, långt ifrån att utgå från någon personlig rädd- 
håga, tVértom var förbunden med det dristigaste 
mod, när det gällde verklig, förberedd strid. Sam- 
ilié härförare, som uppehöll sig ett år med att' för- 
säkra sig omOdern och nedra Elben, och h vilken, 
för att hindra Tilly att efter nederlaget vid Leipzig 
äter repa sina krafter samt att kasta sig emellan 
Svenska hären och KurSachsen *) , hellre valde ätt 
tåga tillRhentrakterna, an rycka genaste vägen in 
i Kejsarens arfländer, samme hjelte tvekade ej att 
gå öfver Lech och att storma Wallensteins förskans- 
ningar vid Nurnberg, 

Men det var icke endast uti det stora opera- 
tion^sSttét, som Gustaf Adolfs krigiska snille fram- 
lyste; äfven i de mindre rörelserna, sådana de i ett 
fältslag erfordras, införde han vigtiga förbättringar, 
hufvudsakligast bestående uti förminskningen af de 
stridskolosser, h vilka, svårt handterliga och hinder- *) Detta skal tor tåget tiU Rhen , sade Ax. Oxenstjema 
en gåog i Rådet, Konungen hafva sjelf för bonom 
uppgtfrit. iPalmsk. Pol. I; 436. Digitized by Google .( m > 

liga för angreppets eller försvarets hastiga föran* 
dringar, .aUeriast gagnade genom sin krossande 
tjngd^ nSr denna kunde anyjBndas. Ytterligaf^e 
ökades de Svenska tropparnas rörlighet genom en 
tndamålsenligare beväring och ep atörre skynd* 
samhet i alla handgrepp; fbrnäpiUgast skjubiingen. 
^1 fotfolket, hvars värde redan Mauritz hade in* 
$j^Vb , gaf QusTxr AnOLP,* synnerligast genom förso- 
Xfit att spU^ka rytteriet med musketerare, en allt 
ipcira ökad bri^harhet och vigt. Det var en foster- 
l&n^( uj^nn^ng af hans pä utvägar alltid rika huf- 
vud, att den Svenska hären, hvars rytteri h varken 
kunde vara sä beridet eller sä. lätt ersatt som det 
fiendtliga, alltmer, utan fara för underlägsekihet, 
bragtes. till fotfolk, och endast behöfde bibehälla 
den kavalleristyrka, hvilken ett naturligt förhål- 
lande af de l^äda delarna gjorde nödig. Till ar- 
tilleriet sträckte också Konungen sin förbättrande 
h^nd, och qnder honom blef detta vapen det främ- 
sta^ af sitt slag» På Leipzigs slätter vapn det sin 
f^s^ Europeiska fräjd;. och der har. det äf ven i 
våra dagar , up^^r en Konglig Härförares befölj skju- 
tit en segerlösen till minne af d^n Hjelte , som först 
skapade dess ära. 

I ett tidehvarf, då ännu soldatens väl vanli- 
gen blott så vida kom i fråga, som han kunde öka 
anförarens ära , eller blifva ett verktyg för dennes Digitized by Google c «• > 

afeigler, oeh då <Im egentliga olusörgen förinan*-^ 
d&apdfc faestod i beredande af tillfiäten till rikliga 
plandrifi]^ eller tjgellfis lefiiad i ^rarterén, i deo-i 
na tid af. elände . ochr békymmferslöfiiiÉet äfven ibon^ 
lägren, nv Guan^p Adole sina krigares fa^« filcd 
den nuBt outtröttliga omsorg sörjde han för deras 
beklädnad, fbda och hushållning, och d^ hiin icke 
kände a£k}elpa beKofven , gaf han dock trösten och 
nppmtintriiigén af ett ömt deltagande hjerta. Det 
är ett vörande di*ag i det allmänna fadieriiga siiH 
rielåg^, hvilket utmävkt Sveriges Konungar framför 
andra rikens, att de delat Ijuft ocb ledt ined sol->> 
daten ^^, ocfa att han f&tt äga, ej blott i segrens 
Qoh ärans, utan ock i mödornas oob försakelsernas 
dagar, en dyr föresyn uti sin Konung* D^nna 
omvårdnad för sina krigare^ yäl inskränkte icke 
Gustaf Adolf inom bekymren för kroppens nöd- 
torft; äfven det andeiiga elementet, hvarförutan *) Vid Stettia försakade Kopnngen hyllan i det hertig- 
liga slottet, för att ItUbriDgfå natten om bord med 
sina troppar. Ligger Konmngeh på matroébädd. Hr 
soldat^i nöji med eu hidmkärfva, yar hans ord till 
Bogislaus^ (Fryxelt). Chemnitz säger ock: «Nieht 
»allein im fechten, sondera aaoh in allen travaglien 
«ging Er seinen Landsknieekfeil seibat- mit gntem 
« Aempel yor , sland be)' denselben buftger i^nd dorst , 
« frost und hitze^ regeii und undgewiltcr, gates und 
wböses aus^ Er nandie sie seine CameradeB^ seine 
«Spic8geseUen, seine Briider;» I: 476. Digitized by Google c «« > 

krigsJiäreD blott bUfrér en lfid% säimiiaogyttring 
af lätt s(»i(kade delar, stärkte och sammaiiliöll han 
med det allvarligaste nit* Gudsfruktan, maiistiiLl;, 
lydnad, mensklighet ingöt han äfven i den råa 
Yärfy^de knektens sinne, och den mildaste man' i 
hela hären var, när några afstég från dessa- plig-» 
ter spordes, merendels den ohewkligaste att dem 
bestraffa '^}. Hyilken < ordning han höå fjsmin. tvop<- 
par att iaktts^a, äfven inom fiendtligt lund; be- 
h9fver. ick^ wåpgQrdigt be^rifva^* ÖfYMallt bvar 
han franUAg^^i möttes hän af fösrtiooeniåe, 'ooh i^ 
des, vid sip bortgång med saknad ^^^ Ty den. makt, 
som lian förde under sitt beföl, tycktes vara väpnad> 

*) a Seine Soldaten^ liebten Ibn zwar als einen freund- 
fdlaehen Cameraden and Bmder, efareten Ihn als el- 
ii nen giitig^n Yater ^ fiirckteten Ihn anéh dazneben idft 
« einen gestrengen Handhaber der Jnstiz und £rlial*r 
«ter militarischer disciplin und ordnung.» Chem* 
niity Le. 
*^) uNeque hornm militam parum Sueeis profiiit mode- 
«stla ad alllciendos incolamm aiumos^ non enim 
«ru8tico8 exactionibos gravabant, ve! extorqaebant 
« ednlia ^ sed qui habebant peconiam ^ ea sibi clbum 
«emebant, nummis carentes acqnieseebanft iis^^qn» 
« ultro sibi snppeditabantnr, Sic patientiå et labore 
«militum Rex se munivit, alacritate hostes deter* 
«ruit, modestiå incolas sibi amicos conserravit. » — * 
Dessa ord äro lånade från en opartisk författare, 
BurgtiSy som var katalik och tjenade i den kejser- 
liga hären. Se hans Mans Stteco-Germaaicns , Co- 
loni» 1640 9 p. 49. Digitized by Google Bgenäige» tBlviiMlÖsdirsl^ddiemot^dér Irigare- 
8kaDrors'4»fmTddd', hviUa, då han landsteg i Tysk- 
land> öfversvännnade det och bragte förstörelse satiit 
elände lika öfver vän, som öfver fiende. OmäfVeii 
till den ifver» hvarméd Konnngen sökte att bevara 
en strBng krigstukt, mycket bidrog hans åhåga, att 
£^ tmdetsåteiTuts tittgifvmhet skuUe afvändas^, 
byar och städer 'göras odej aHa medel ^skäras att 
sMaUn' framdeles underhäUäj och denne vänjas vid 
motväja och tygeäöshetj var likvtii foitaSmsta beve-^ 
ktslsegrunden till hans handlingssätt den inre kän- 
slan , att en kuvalferj hväken dygd och ära mer 
än allt annat sökte ^Jy icke annorlunda kunde upp- 
föra sig. Först sedan Gustaf åoolf stupat, och det 
aihnänna förräderiet, hvilket, lösslä{^t efter »laget 
vid Mordlingen, öfverallt omringade hanstroppar, 
hade förbittrat bAde anförare och knektar mot de 
afiäUiga, otacksamma Tyskarna, öfvergiok också det 
Svenska krigssättet till en hårdhet, som nödvän- 
digheten af sjelflbrsvar och sjelfuppehälle till en 
del ursäktade. 

Gustaf Adolfs krigshär erböd, särdeles under 
hans sednare fölttåg, en högst brokig anblick, och 
de lungomål, som der talades, voro mångahanda. /) Gustav Adolfs bref till Generalen af kaVftUeriet, 
Jke T^^ dat Wcrben den 18 JoU 1631.' Nord. 
Sami. Digitized by Google c 842 > 

Redarn från Giista^ Wasas tid, då det Svenska krigs- 
väsendet först oudnädes på en stående fot, hade 
héhofvet af skickliga stridsmän, alltid fördiga att 
mota fiendens anfall, tvungit Begenteme att bålla 
betydliga troppar af utländskt, vUrfvadt krigfifolk. 
Detta koKftsamma bruk hade forCgätt linda' till Gu^ 
STAF Adoi>fs tid, och de oupphörliga fbjdery hvaraf 
hans regering' upptogs,, äfvensom utvidgningen af 
det Svenska området både till gränser och fii^tnin* 
gar medgåfvo ingalunda någon förminskning af de 
förut varande iGitridsknifisrha* UtbnAt adehis vusi^ 
tjenst, hvilken oftast utgjordes faögsb försumligt, 
och méd den ständigt vakande eft^iften af r4isi>- 
ningsräntan icke uppbragte någon betydlig styrka ^^, 
var utskrifningen , som till en viss tid och elt'be* 
stämdt manUll af Ständerna beviljades, nästan det 
enda medlet att uppställa en inhemsk här. Dock 
mötte d^vid stora svårigheter, dels härflytande af 
allmogens ovana vid de långväga öCh fleråriga fält- 
tågen, dels af den enskilta fattigdomen, som ej 
medgaf anskaffandet utaf nödig beväring och ut-* 
rustning. Äfvenledés föll denna fvlkskatt — ty 
såsom sådan kan den väl betraktas — högst ojemt 
oob tryckande, samt vållade, tvertemot Konungens 
afsigter, månget ödeshemman, Förgäfves hade Gu- 
staf Adolf försökt att bringa menigheterna till öfvcr- 

*) Den lärer icke utgjort öfver 3000 mau. 

Digitized by VjOOQIC < «4a ) 

tygeisen om nyttan af en ständig rotering, eJl«r'> 
såsom det den tiden bcnämdes, utskriftiing e/ter 
gärds-^ialet ^y Endast inom ndgra landsorter **) 
lyckades det att i sådant skick införa denna för-- 
ändric^, mm försoket hadie ingen vidsträcktare 
framgång^/ och den allmänna obenägénfaeGen hos 
folket' tmcA 'nyheter ^^^ förhindrade antagandet tf 
en inrättning, som- nn litgör ett af stöden förSve^ 
riges väl. Så ofullkohlligt ännu det tillstånd var, 
i hvilket rikets inhemska krigsmakt då hefann sig, 
iitgjor.de denna likväl; kärnan af den på sin tid' 
mest segerrikf^ här i Eqropa, och den Sv^iska samt 
Finska knekten. fönSrfvade stor ära i kämpen mot ')HaUenb€rg, V, 1Ä2- . 

**) DerlbUnd först Dalarne. 

*')Palmsk. Pol. I, p. 499. År 1$42 ofverlades i R&* 
det 9 hvilken ntskrifning vore att föredraga , den ef- 
ter man* eller efter gårde^Udet* SUU för de» sedna^ 
re nppg^fvos: •l:o en vissare miUtie^ 2:0 större biK 
«lighet (emedan I:o persaasio facit, non aogit mili- 
« tein y och II:o hemkallet är hos flere) y Sto bruket re- 
« dan i Konung Joraiw tid , och 4:o fils mognare folk. » 
Men skälen. deremot voro: «lio folkets långliga vana ^ 
«2:o försöket haft ingen långvarighet , och 3:o för- 
«gäfves försökt af Kon. Gustaf Adolf.» — Jfr Get" 
jérsSr. Folk. Hist., III/p. 51 s. f. — Att berörde 
tredje del af det historiska mästareverket ännu icke 
hade utkommit 9 innan denna. prisskrift *v«r nära fall- 
bordad> har dess författare alU för många skäl ätt 
beklaga. Digitized by Google Yallonernas förut oöfvervinnerliga falanger. Likval 
Tar mfihända mer än hälften af den här^ hvilken 
Konui^en anvlbidei det Tyska fllilttfiget, värfvad"^} 
samt sammanbragt ofta af troppar, hvilka förut fök- 
tat mot honom« Men deruti röjde sig Gustaf Adolfs 
oförlikneliga överlägsenhet öfver de flesta fthhor- 
rar, att han mäktade bilda uti den af så mänga 
oltkarttide ämnen sammanfogade massan en gemen- 
sam, en enig, en Svensk anda^. 
:' Vidt utseende var föderneslandets belägenhet 
tid Gu^AF Adolfs uppstigande pä thronen. Tren-' 
ne ofullbordade krig, bland hvilka det Vådligaste 
Tar nyss bör jadt, hade fodren Öfverlätitpä sin son, 
som hvarken kunde eller ville göra sig urarfva frän 
förbindelsen att rädda riket Modigt grep hån till 
vapen, och blött en gång var icke jernet hans me* 
der att vinna fi*ed. — Dock fick han aldrig fred, 
utan en>'itäitfdig' fejd upptog hans regering. Sä blef 
Gts*At 'Adolf kt-igare, och det fordrades för Sve- 
riges frälsning och framtida lycka, att dess spira 
AU tipjpbars' af en arm, mäktig att också föra svär-' 
det !Pöi'St'inöt slutet af sin lefnad ägde han i sin *)l böqan.af kriget liira dock Svenskiime åtgjort nver 

^) « Yalgos militum Gustayubi ADOLPHtnw non ut regem y 
« sed quåsl numen yenerabatnr y » sägier Burgus ^ p. 14« 
itt Chmnii%, I: 476. Digitized by Google makt friheten att rådslå^ om han hörde låta vap^ 
nen hvila eller icl^e; derföruman hade försvaret 
mot en fiende^ hfilken hvarken vtUei.aUvarligea 
kriga eller uppriktigt. bIv ta fired» nödgat honom till 
ständiga rustningar och &lttåg« Kunde hon sladna 
på sin en gång af nödvSndighet heträdda bana? 
Kunde han, för att nyttja en.keigisk bild^ gdra 
återtåg frin den ställning, som han må ujkbretbst 
af det Tyska kriget innehade, ntsm att ^fventysa^ 
de vunna fördelarna — Sveriges förskaoisniDgBr -^ 
eller thronens säkerhet — den Svenska fribeteina 
bästa bålverk i alla tider? Han kunde det aobe -^ 
säger historiens röst; och detta vittneshörd mAiVaira» 
tillräckligt för att öfvertyga oss derom, att, cAsom 
hans tid var en stridens tid, och hans kall en:; 
hjeltes kall, så kunde hans bana ej heller slutas 
med fred* Moget derför var idie det fQlk> sam 
han styrde; ty ännu jäste i dess sköte. äxnm^t^tiU 
oro och kamp, hvilket, för att ej .verka -menl^^; 
på det invertes lugnet, måste kastas utåt. Anna 
en gång kunde tvedrägtselden, glimmande i a^Hfc» 
uppblossa för att. antända samhälle odb kyrkan 
Men det gafs ett medel att dämpa lågan, eller af? 
vända, den från eget hem, eller ock att bjjrta: å^&s 
brand i en välgörande värma. Huru den menni^ko* 
kärlek, som var hemligheten af Gustaf Adolfs in- 
re statskonst, visste att förbinda medborgares sin*^ Digitized by Google nen, är redan, aagdt; men det bör jeAiväl besin- 
nas, att utan ett /itre mål, dit från olika håll i 
hvar sin riktning det nyskapade Sveriges unga 
krafter och viljor, kunde sträfva, enigheten varit 
svår, kanske omöjlig att bibehålla. Ännu var icke 
stunden kommen, då detta mål borde egentligen 
fiid^as inom. föderneslandet; utom det vid Nevtras, 
Dunas, Weichselns stränder, på Tysklands jord, 
der sattes det Svenska baneret, ibreningstecknet 
för skilda medhoigareklasser^ af den Konung, som 
för samma orsak lät sitt blod spillas på främmati-» 
de mark. Men vi må ej längre uppehålla oss vid 
allmSnligheten af frågan, om Gcstaip Adolfs krig 
voro nationliga, eller om de fördes för hans en<« 
skilta ärelystnad.. En blick på dem , om ock ha-* 
stigare än deras vigt det förtjenar, skall fyllest 
upplys, hvilketdera svaret blifver det rätta. 

Sednaat i upphof och först slutadt, men när<« 
mast i läge ooli vådligast genom förräderiets följder, 
var bland de ärfda trenne krigen det Danska. Verk^ 
liga eUer inbillade anledningar till missnöje hade 
upptändt det emellan tvenne Körningar, jemlika i. 
häftighet, men den ene ungt öfvei^inodig, den an- 
dre åldrigt vresig. Ga&l rördes af slag, innan d&« 
deli träffade honom, och den sexton-ärige Gustaf 
AdoiuE hade under fadren& sista lefnadsår fått tili 
försvar för fosterbygden, som den gamle ej läi^re Digitized by Google i ur ) 

förmådde värna, drs^a det svärd, Jbyilket han ef- 
ter ridderlig pläg3ed ny$s kade högtidligen emot- 
tagit. Han förde det strasit ined framgång; och 
Ghristiaoopels. förstöring ^amt Ölands Återtagande 
— ringa förebud till segern vidLdipssig och tåget 
öfver Lech — vpro de bästa 3vens]^a bn^dier i 
detta, krig. Förlustan af £jsilmar, t^om enskilt svek 
ocli hat miot Carl uppgaf^ hade redan ^ förr än 
OusT4f ÅooLF blef Kpming, bestämt ki'igets gång 
olyckligt för Sv^ige. Emot en fiendp». så pustad 
som Chriätiap IV t <>cb försedd med tillgångarna 
lif eiJL land» hvUket njutit fyr^tio års oafl^ruten 
fred ?), hvad förmådde Sveriges unga Furste att 
uki^U», ImH, som med tvmnfi ^toma bän4^r horn till 
ett rike **JI> sönderdit^t af femtio års iwe oph yt- 
tre fejder I. Det ggllde icke hav att göra eröfripgar 
och vinmi segrar t d^t stora^ det hjeUemodiga» å§S. 
bepri^UgA var. att kunoa försvara egen jord iH^h att 
^fböjft ne<Jerlag, Från . Kajflawo-^iind tijl (^öta-^lf 
må&te gränsisr skydda^^. Qqh Qär fiendei^$ angrepp 
var mqtadt.på ett. håll, kom ilbu^et me4 fordrgn 
om hjelp på ett aö^at. Än v^ det Wefciö, sopi 
b^ände$f., än Skara i än ^kollades. Småland^ ^n ^et 
stergötland. Nu hotades Jönköping, der If^pnungei? 
sjelf 1% sjuk; nu Stockholm > då han i^§ &ns oär- 

") Från Stettinslca freden 157t) till krigets utbrott 1610. 
**) Jfoh: Boihwidiy Likpredikan öfver Kon. Gust. Adolf. Digitized by Google ( m > 

Ipndt, .d?F föU Elfi^iorg i^ftfndtUgt, v|Jld.„,Qc^ ^p- 
der flll/i 4e|ta, hpm cn^am, J^ä$is^ ^cjkf^^jf^fd ^ 
nya K^iidpr, . stod ickes äjRfiu <^ ,(iWT^. J^dj^! 
Jakob, De la Qaxrdic opl^JEyiCrt H.p^xi^j^äiifpa4?,^j. 

voro for s^vpifi. ejöler fpr litet oCyade; .af t .j%^^^rtg 
mof^ Pxm»^i s<Wi l^t^ i Tysk el%. fJed^yläiifJi^J^, 
sl^ ijp^n..kPBt? jaf hjeltar, hvilkw W^er.^^^^f^ 
qqh Tfyska. fälttågsn omgafKonflpg^fl^ ^(jiff^äjp^, 
ipk^,l|u^inili hadJ^ Penjpa0gc|lv;ist?q, ni^ij^^j^gyj^. 
nap vid lydoad och manstakt» ore(}ft|i^.tj[s(Ua,ig{j^^ 
för^i^ibipdqy, allt Renade sig att ^c^i:a,dp^^ \^^ 
os^maif^iäi;igaiide qch plai^öst. Kf^qgeji^ ."^fi^^t^ 
bolLwrket gamman, sä godt som ske .kundi^; .oql^,\ 
med ,]i:^i)^dom .aC ajila.de ^v&rigl»e|^, )^vilk^,n^, 
te bpo<Mn» imä^.man^ej utan d|up faeiwd|:|\i},'ji|f- . 
ver Ivaxis f ipiod , .klokhet Qch Taskhet,^ e]|f)^^f|i^, . .^t , 
fiiede^i^.öå itryckapde.dfa i ^U l^all <U/?ii,.,4qff|j mn 
i det hela fördelaktigare , än den kunnat föriftQta&. 
Ds^gi I högsta måtto v var d«l»'fl0«^enntnfypbeB^*- 
geffiÖhi'*'Elfs!)öi»g iUddådcs åt iSi^örigé-t méÄ'<J«te- 
horg återskänkte sec^er^er^ med^god v^n^t dej^do^i 
da förskottet :fi ,j »- .,rr»'.H. /F ,.-«f 

i-^^liettn/hrlg^^ii^diet fiisto> hmmti«AftBtuail&Aatt" 
sägafe*Råm*^ägriiåg<m »fvÄii* W^ ?y?Hff§-''*5)et 

skulle 

Digitized by LjOOQIC t Ä49 5 

skulle 1 framliden lilifva ett ombytt ibrhåUahde, 
och frågor ' af ^ störrie betydenhet, än en numera 
tom VajJfentvist ^) ocli anspråk på Lappsk Konunga- 
titel, komma att åter löéka svärdet ur skidan. Be- 
hofvet åf en sydlig strand och fördelen att slippa 
atirida på egen botten hade den lyktadé fejden vi- 
sat Svenskarna, alla andra retelser att förtiga, som 
väckte hos dem lusten efter Skånes, Hallands och 
Blekinges éröfring. tiikväl var det fred méd Dan- 
rä&tk utidei* béla Gustaf Adolfs lifstid, ehuru/ ofta 
giiislan' var färdig till utbrott. Kriget med Ryss- 
land och Polen samt farhågan för Kejsarens Öfver- 
makt höll Sveriges Konung från angrepp, särdeles 
då Christian IV kämpade för Protestanternas sak* 
Att afiindén emot Gustaf Adolf förtidigt dref Chri- 
stian uti fålt mot Katolikerna, hafva äfven Danska 
författare' måst medgifea^'**); och den SvcöSkeKo- 
atingen hade mycken anledning befara, att hån lenl- 
nåå^ én Öende i bakliåU«<^*), då han gick öfv^r till *)Tv!8iettfinii ritltiglid«n att föra tre kronor i riks- 
yajpn^t afgjiirde^ väl tiU Daami^rlis förmån ^ men utan. 
några detta land medgifna Unions-anspråk. 

**) J^iAn^ Histl om Danmarks Dceltagelse i tredive-aars- 
krigen; Kiobcnhavn 1822, p. 117. ' 

r^*) Redan muhoi GmtJUP Adolf kade landstigit i Tysk- 
land 9 ^Öl^te Danmark att uppvigla emot honom Eng- 
land ocb Holland 9 méd förespeglingar om faran för 

>7 Digitized by Google ( «60 ) 

Tyskland. De Svefsska vapnens framgäng^iderstö* 
des var pä intet sätt tjenlig att tilldraga v^et^ släp- 
pa vSnskapsbandet; och redan i63t förespåddeOxen* 
dtjeina, att, så fromt det Tyska kriget fisäfö/Jdes, 
Sverige utan t^vifvel i krig med Danmark oeksä 
måste råka; men huru hastigt eller sentj det visste 
han icke annorlunda^ än att det skalle ^ej efter^ 
^öm tågenheten och tillfället sig hegåfue^y Lit- 
väl dröjde det tretton år*^**), förrän fejden utbröt , 
ocii Rik^ansleren, som ledde Sveaska regeringens 
beslut att hellre gifva än emottaga ftlrtetii slaget , 
kunite då verkställa sin tiir Gustaf Adolf före- 
slagna plan», alt både frän Tyskland och Sverige 
anfalla Danmark, ehuru det blef först Gåri^ Gustaf Öster^on. Fegrm Bref till Konopgen, dpi. Reh 

. siBgcir d. 6 Jam 1^0, i C. Adlejrsjif rres Hist. SamL ^ 

3 Del, -- Geijers Sv. Folk. Hist. , III, s* 175 IR 

.*} Axet Qxensfjemas Betänkande, å^. Elblngen d. 8 

.t ) JjMi. 1631, xMtt hvad som kunde föpeUigaft.emat Dan* 

. .'infti|co«lide49forehafyai)de» — Nordindsa $(9imh Den 

.^ .nfshrift, som här varit att tillgå, är do^^k nijr^et fel- 

. afcli^ 

**)'Déa U Dec. 1643 gick Torstenson. öfirer. Danska 
• gränsen, pnen det Svenska Krigfsmanifestet utgafa 
först den 16 Jan. 1644. Regeriiigeii hade, såsom 
^ '0«en8(jtt^ba tilUtji*kte i. det ofvannämda Betänkan- 
det*5 umg&ttsf med sdktn stilla och den tysteUgjen till 
. H^lffS» tid besitt, sår .att Danmark icke var nläktigt 
''* till 'Éiötvlirn', otan en- stor del af desA. länder inta- 
gen , förrän det hnnnit bereda sig till föravat. Digitized by Google förbehåUet ^U» antasta fmfviidet, som ärSufidet och 
JSpperQumm ^^* 

Aj Sveriges krig, med Mna . grawiskapsriken 
.vOTj vid C^M DE» NiON&ES, dödp dfit f{yskq åro- 
Hkast ^)* Inhemska oroligh^er ocli den inre 3vag- 

j I ofvanberörde vjgtiga Betänkande , livilket innehål- 
ter eh, tti&hända utöfyer den dåvnrande ftnn%an 
alt den t^tfönt,, stortänkt plun tijil Svevigfe^ försvar, 
särdeles oaedelst flojttan, uppgifver Oxei|stjerna i|n- 
fallsplanen i dessa ordalag: « Alltså der något be- 
" kfgyntnes elle» E. K. M:t af vigtiga oirsaker «jelf der- 
^ } , . «1^äii |respIyerAr|. då inenar jag; att det fiksta slaget 
«är det bästa, och att på det fiiilct E. K. M:l; kri- 
' «^et i Tyskland ordnade, så godt som ske kiinde 
^ - • i(fiU'defeAsion, försötjaades de fbvnämsta orter <Kdi 
fl-pas^s oeb dem med en eller t?& ar^veer yärjde, 
«men Tände på Danmark all sin kraft till land och 
« vatten, kallade flottan tillsammans, på det E. K. 
«M:t måtte vara Danmark till sjb's Itmiiistöne lih, 
^ttjivar ieké fifVérlägsep, medlådfor, skiltorr, pråmar, 
« strutsar och båtar, sättandes öfver i hans öar och 
whekt aiitastandes hufvudet, som är Sundet och Kö'- 
'"' '^ ^penbifmn; att vid sanima tid Marsken (JakiA Dela 
vGardie) med Fältmarskalken (Herman Wrangel) 
»samlade allt Svenska folket oeh gingo till Skåne, 
« attakerandes Malmö och Helsingborg, till att skin- 
' t ^iDannmtihaErad.' och. krafter^ att en godlMrl aini- 
.. « des tiU tiifland , som med landsåterna oeh HQOO knek- 
«tar, ntar. garnisonerna tagna, toge in Ösel, och 
«att en^ god kapitea försökte aln lyeka på Jämtland 
K med |Ielsinglai|ds oeh andre Nprrland^ bönder» , etc 
Med undantag af ii^ih^va^aVlif^mste j anyrcf^pet på 
Köpenhamn , ntfordes denna plan i kriget 1643*^1645. 
*0 ITalJeitier^. Digitized by Google c «62 ) 

heten HäJé fört främmande liärar iö i^jertat^af 
Rysslaäd, och äfven Svetiska fvAityt svajaAé^ed^gfffig 
från Moskwas murar. TföSthti ' å!la dfe^ no^rf* Jand- 
stapéli 'hf detta rike 'hå^ef^étb^ éig Äti 'd»tt he- 
gärån att fä en SVeiiisk f\irste tm*Zåfr',^*dfe Cxäs 
dod g jorde GtsTAF AdOl? till arfVinge åf den6(^enu 
ska kronan V döh föthopjiningarna om den Ky^a 
Öfverflyttades ' pä ddsé tretfön-åri^e broder i' Gjutl 
Fhiup. Länge vSntade man hade i Dé'iå Gardtes 
lägdt och i Kowgorod ätt' se den^ utige Fiindea tinh 
komrää; tiicn han dröjde. — Orsakerilälillfhdttsdr^fi^ 
mål äro för vUl kända att häl* behöfva uppré]^, 
ocK om äfvén EnkeDrottningeris moderliga kjÉP^éé^ 
lag émör hennes yngsta och då ännu ' orhfkål^k 
son synes vara det högsta skälj som hindräåéj^Ått 
.han skulle sändas utom landet ^J^ yafr doel^déttft 
icke det enda. Huru ostadig den Ryskk benllgféär^ 
heten för Sveriges Konungahus verkligen var, in- 
^hemtas af det förhållande, att, när Oa^bx F&tiii^* hade 
ofverkohirait' till Finland, underrättelse Wöttéiio- 
nom/ att én sexton-årig. ädling *^*) blifvil; nkkorad 
till Storfurste och föga annat än tvungen att låta 
sig/dertiU upplyftas^**). Nu var Gustaf Adolf 

*) fVidihhidiy GuST. Aj>oifs HIst. , p. 144. 
**) Michaet Homahaw. *0m bans val se eii uiforHg be- 
rätteUc hos ,'Strahlenhcrg , Europa und Aéia, pag. 

205 ir. • 

^^ymUenierg, Itf ,' p. 6t; f.. ...j i j." Digitized by Google ( 2Ö» > 

icke iäogie l^n^jeq,» sip?| af^^gter att nyU|a fram- 
^S^gen tiAl.ai^^ rikes fördelar, icke till sin slägts 
iq^pböif^s^., Dfir.^iaiim^nstjimdc. väl ick^^ jbaip^ pla- 
ner xii^d De la Q^rdi^s, ik^cp FäjLUierrenSj fiogo vi- 
k;^ iqr Kpni^igep$f .Deime |pi;$akade äri|nutt skifn- 
ka ][);y3sarQa en ragent emot tillfredsställelsen att 
hf$nm rpr^kafl2>, sitt f^dfiri?i^s^d.f3r\ Jbp.tryjgg^djgräns, 
39B14 dQck fi\ uta» ,pya..uppQfl[ringar.. och. segrar 
J^M^d^ )vi»na^ . Sji^lf gick. han öfyer till. Ryssland 
ofih g^in^P krig?Jts, utföyiind,e en. vejrk$amV|e.(f l|,vil7 
k^n .p&skj94ada . ff e^QQ. A.kt erlxäUa den var^äfr 
.^p, Qv^TAv A|](qK^s ön§kan, eliuru lian ej sökte den, 
aw\or)u];id^ ,4^, i^i/er^>//ne7^. När IJ^ll$ndske och 
I^qg^^ke medlare ^} inställde sig for att m^kla för- 
Uknipgj vlsad^ han sig derlill uppriktigt benägen, 
f^Ukidj^f^^f vid. fr^ villkorens hestämmapde, att 
h^n l?ad)s fram|;idens gagn mera än stunden» nytta 
i sigte. jD^ : Hys^arne i början nekade att afträda 
^tkJioif^m4n /or4,. n«Bn, bödo lö^ei^, f?ir,^e ^lo^^pr^j^e 
fä^tniiig;^];n£^, ville Konungen > diuru trypkt af. ^^t 
svår^l^ P^pqin^ebehof **), icke dertill samtycka. 

*) If oUändske Sändebi|det | van Meerode, bemreste af 
' missnöje ' mect Ryssarnes tröghet atl , afslttta freden. 
Engelske .Ministern Merich^ bemedlade den. 
♦*) Sf IJpnunjfehs; bref Ull ^feådet a^d;;^^'^']^^^ 

i ^o|:«I^ Krij^sSfml.ySl Dql.^^.j^ (synes vara 

samma bref ^ som i Geijers Sv. Folk. Hist. , tUV p« ^08 
jGumes anfördt under datq 26 Ap^^l). Detta bref ut- Digitized by Google Det skulle då hafva sjnts, yttrade han till Stän- 
derna *), såsom de Svenske af Ryssen tviäignevä'- 
rit eller allsintet förmått ! Eller att hauj som var 
Sveriges Konuhg, hade varit sä klenmodigj att han 
icke vågat förtro Gudij det han dess räitifisa seåk 
tllt en göd ända JöHijelpå och föra sktdle; åter* 
léhind fienden den Ikgenhet, li vilken han förut' ögtie 
att slhdå Sverige , det kUnde Ingen förståndig man 
öéh särdeles den^ som fäderneslandet älskar, nåh 
gömin gillat Dessa ord falla mångdubbelt' tunga^ 
pä den glömska af fosterlandets intressen^ hvifteti 
läk Peter I fasta sig 'bid Ladögasfön i de sMHi 
morasen och slippa in i Lifland satrit bygga flottor 

-^ . ,• • ; ■ ^■;- * ^V |v> 

, \i^T , att Gustaf Adolf i början ^arit böjd att taga 

en penninge-ersättiiing , liyilken döe1& bestaiÅdes till 
' det betyd tiga beloppet af 4 millioner Riksdider^ttÉr 
:%rii gåofer i Elfsb<MrgS' lösen« Måhända (viflM^ ^ff^ 
. på Ryssamas förmåga att utgöra denna summa. 
Konungen hade dock redan ändrat siii tanica, '3å 
'han skréf detta bref. Rådet afetyrlfe alldeles all 
penntngefcraätCnfiog, h särdeles emedan suoii]9an.5,,8å 
. , i «8tor oc|i ansenlig den syntes, så yar det dock in- 
«tet annat än penningar , li vilka äro både farabde 
doeh kom^naiide, de der*ook lättel%en Inom' en heri 
«tid igenom allehanda tillPållcn kunna förskingras 
«oeb förfaras,» Joh. Shftte Iiade egenhändigt upp- 
satt Rådets svar, som är af d. 5Mf\} 1616.— I fre- 
den erhölls , utom fästningarna oeh de dem tillhS- 
raude län, blott en summa af 20,000 rnbfér ,* af hvil- 
ka, 4000 genast bortskänktesl ' 
*) Vid Riksdagen i Örebro 1617. ■ . Digitized by Google V]^,^«teji*$jöa och Finska Viken.- Gustaf Adolfs 
s|;9.t^gtn^t,bief förgäten, och så upprycktes gra/i^^r 
steinen emot Rysslands, öfvermakt. 

Till ursprunget var, bland Gustaf -^olfs l^rig, 
det Po/^Ara äldst, men klutades likväl. s^dnast, ehu- 
ru mer eller mindre lå^gy^riga vap^nh^iloj* gjoi^de 
deruti några a (brott. Fastän etfe slägtl^jg^ med tvi^ 
-sten om Lifland till bioraak/ handlade det ^ dock 
idte» endast om Dynastiers bättre rätt till spiran; 
•dtft var äfven å Sveriges sida ett Dationftl-krjgj, en 
folkets strid emot den afsatta Konungajslägtenr, ^i^ 
isom sedermera Englands mot Stuarts hus. 7 Om 
OY^ksS Gustaf Adoi.f nägon gång kallade denna fejd 
en barnlek^ var den likväl en af de lekar, som sät*- 
ta mäns ro och lugn på spel. "Sigismund, hVilken 
h^de Gör grundats att vägra allt, men v^a intet, 
använde hiot sin frände denna både mattande och 
t)roande politik, hviiken medgifver hvarken krig 
teller f#éd ^), utan ständigt synes vänta pä lagen- 
het till ett angrepp, som doekaMrig rei^kställes. 
Derfbr har äfven Sverige i kriget mot Polen blif^ 
▼it ofta iramstäldt såsom det anfallande ril^et **), *) Freden är ^ntlng^, som Polacken nästan l7Il evig tid 

från oss skiljer^ skref Gustaf Adolf tiilAx. Oxea- 

\sljerna;d. ^ Nov. 162?. ' ' 

^*) Så till exempel nyligen af Stmzel i dess uéschiclite 

^des Preussisclieii Staats: en författare, som annars Digitized by Google ( «» > 

bec^ifärnoåddei^el >atii(gnpdk till ivapén» ^'iolie iSnus^ 
«kMi]»i>dM^ eftdF'ii^ki4 uitaiij^liMisioSilrmåga liU 

»ig«^<li»rtili])ligag| atD ttatcka^ ifiär Jdet att den Polfi^ 
flbMAiii^6ji]kittfial^eJ)aélt«gsrndd ookiförsöiite^miiitt 
ett^igfthg/' Att i%lta 4tTkleii iMm>jrår& fikltoileslaiidU 
kndsiitötidiu iiiamlige:^uppvi|iai3e^ d&okådeSy dAd 
toé efteriden^aiidYe, ibr att Jk)du^' äs^ beåa- fhraig^ 
beter^' änr oaskilAe m^v jemväl • sjet^a JKobongtt^ 
btiséts m€dl(»ttiiKir^ till4itfail ock otro^i^^SmildiMlMI^ 
tcTi kdifiigfspfiiddes bftde iii<>m ooli utom ,yikéiu iåi»^ 
drA . nii^ deki Peiska i religione» ItUiiilMttk JKMk»» 
twjt^ade» liili luiltdcliet «inot vSverige^ÄOeb nodao* 
kmanr*Gvsv.VT AfiOLP bestigit thrcmen» vav }iffp^p3b 
pkneoc^.att cnSposisk flotta skulle sätta sig^i^btu 
4ittoiiig^a£ Svndet samt föi;bjelpa Sldsntim^ till 'AWis>> 
kdtqmmand^^ ^af . Svenska kroxMui ^y Den audva^ 
Habsburgska grenen lemnade sedermera S iqmmuhp- 
ett ännu yerkjsammare biträde, och' ga f. 4t de\sista 
^«?R^;ikRifipi5öl«Js?r en lifligbc;^, $Qm föwh4d^e en 
uHwrtigare * flMning; än fötutblifvit spord- d Mens 
sida , med 'det(a ' treCJtioett-äriga krig. > ^ ^ 

'''^"^^cU* GäåtAF Adolp full rättvisa! 'Jen ti&got besyn* 
i*' kjferilgn ftaitehtaiimllfting^te med Wåneastcti/^ ' 
*) Se Pliikat«t ebiot dé Foliti^diG turtmtef^ etlei^^SpIo- 

*')Hanenberg, I, 97, Digitized by Google c tö» ) 

nh&AjMHas 3ida,2. .1 ifprst^rVQnimetyKrciKia<i«i försvat 
ii|0tiSiai0MttcfD8i}aiisjM!&k; i{4M.andmi Iiiflatidii>Mk 
fiigäStfoveniiif^-iiifid ;Sv«ng^; .och jb d»bh$iBtaf cit 
n|Ftt iaste tid östwiqöii^. Satadi if&,.<h,firm^8ii^ 
banmaiildf . jyiw .^r .nnDneiidfk,; bofiAiA .u^derfikatiifi 
ååCMi a£ deo' b^läigmimt, liVarutii dottPokkaiWi^si.*» 
luifieU jifsigiitr {mac > än ^ n» . gåog . .$tnfvadiQ . MåiiGiti 
s^tbinSvifirigep»;. Gi^taf.Adoup,-^. deni4riatigd Iktir 
gl^^m t^QMt Kten ^ bäd& .på, fSltet • ooh • i ^.IAdfi|^e^ abof 
4tif^MMnQe:Siai€iiiJ]«i. -*^ doskidp, dook tiUtid.fred 
nKed l^oleni, Mk befaUde sioa fuUmäktiga i Mveså näir 
djtfeta kiid«*> sändebud förehad» exidafit> ^/^^ge/^dbtfr 
WH{g»r> ) o^^ icÄ:e a/*i/4 undethandängaraa, ^fasUUå 
dfii ^f^iflfe fke Raider ^open^y Mäbända ir ide^f^fiiD* 
niQdaD:;ej grandlöe» att, omSiGMni)UfirD.i6j6 l^fit.iiå«n 
gw^bMSpokfit far fred, denna kunnat dåa^^lntaa^ 
msdibcivadind^ af Riga, som sedermera,. nSi> fejden» 

*) Gustaf Adolfs bref tiU Jakob De la Gardle d. 20 
Jau. 1624. I samma forsigtiga anda är oclsså af- 
^ 4liftåd( det ofWn anförda htthitt tiU^OtléikAjertitt, 
^,,: i|Mi j^TlH^t^Jiiip fä0eB^ att fp^dem^omi^i»nn^^ 
Btadfasteke uian tvtfifel ju wffttigast är, och att om 
instruktionens punkter ej skulle af fienden aitam- 
m^s^ skadade dock icke deras proposition $% tff.Crud 
och 9f^^^i^fr, if^dtJhnffik ofih-vårf st^mv^te -^, i»isrif- 
lBei;.KQQjmi^i^,<^ skQJa då vara påvif uifti\eåff^ att 
vi allt hafva gjo^f s»m SiG|r.<MivA^ Olf» j^^ fyi^Ugt 
lefveme* r ,.. , . »v. u ; Digitized by Google iM^ fWaQ' ^dm t>eft/wei?}igtj s^U^yv i mto af 4efi 
Pokhe &&WMil^ui tfö^ «diMtttt9iw|b6b.«|tt,..iiie4L 
lifip^fiiäag/ af. dä MUvin^biaSa anqpirftki -^ Gusspa^ 
Amim ' ondmiiigikr ' M» ei|. silkcr fnad liU inot^T, 
ockaå*^i»'>seésifii^£^ ^ .segrande vap0Q.iriHlwdtöiida 
fondriDgftf växte» ocibf att eisöfroigeii Utaf Lilai^i 
iREmade irl^' tiU.<ai(grepp-p$f> ^ Pxipu^i$ij^ fij(lstä^ 
d^ma^ Dantaig, eiiurb mer J[|i qh gAdg- i fara-^tt 
fidift ii S^enskaffnas våld, räddades dock Ai Smsr 
HBim^ hvUkeii efttfr AoloI OseIla^erna5 i^wtiy^eA$e 
ge»omJde«na^'afead bä)dbiSlls vid sm £|>wa^}. Um 
Ptlkli '^^. ocb' flm Midva vigtiga hamiiar Hef^ 
SveMka- genom det fördi^, soipilemBada iG«fi^A# 
AnejLvs^ii^ittmiig e& Lust, benSmd> ändu lÄAgt e(« 
ter faa«rs d(>d^ Öséer^fönségomt^^^^^y Bf^d hiat* 
kcÉr 6vede för> dén sin Kooong efterlefvand^ ^d^ 
akrns foalerfiliidska hjei^ d^nna skatt sedermem 
rjcktes fr&n Sverre*, är tillfyllest käadt; äfvensom ^)PiUaa9 hinurs båten var nera läaoiplig an Daptzigs 
Såt djaplg^ta^e iiiHjg^ anses liafra år 1629 gifvit 
i tuU4nkdnister, 450000 R:dr. Vpsala Tidningar 
för år 1776, sid. S76. 

**) Kär 1655 förekommo i Rådet öfverläggningar, om Dan- 
mark eller Poleo skalle angripas, förklarade J). Skytte, 
som dock önskade fred , att Preussen var oeellus ma- 
ri9 BaUhiei. . Digitized by Google huni han bittert klagade^ att idla kraftfuUä beMkt 
had& tagit en ånda"^), n&r man icke iängt^ ?6gadé 
bevara PréttSfden;M«ii än ett dyUk^^iAaM vfiimik 
borde ieke b^höfvas, fer att öfverlyga en efoJrktni^ 
mande tid (Hn Tigtén af detma eröfrit% Dch^gagtié» 
ligheten tff dbn dérpå gtundade pkn l&lVelt &5teréjö«- 
vSlde. Tådlet, det sällan frånvaratnte, har^pnrvil 
träffat detina Gi^txr ädoi^s ocåi hans ntäns gemena 
samma tattka ^^. Det var ingendéitis fel, alt dM 
iöke hann att mogna till frakta ock att andra aeiåk)^ 
ters af\ind och hat vi^te^^diickligt att fikfeaaBig 
med de missgynnande omstäiidigfaeter,'hvilka'tfren^ 
ne gånger beröfVade Sveri|[e ga|^ek af 4ina.beg^é 
DåiBst segersälla fionongars slatskonsti Menf e[ ed 
tom Itrigdust stjl*de de vapen; som blmktekritlg 
Weichselns stränder, sedan de eröfrat Diin»; sMit 
Svensk var dsn polUik,^ hvilken frän Finsk» yid»a 
till Elben ville bilda en förrmir i&v Svdrige, ^ 
håUhake pä Ryssland, Polen och Tyskland, éa^jnt *) Axel Oxenstjemas bref till sin bröder, Crabi^i bxen- 
s^érha, foiW anförda. 

**)lliksKan8ler€n berättade 1640 bland 

vkastell, som lian kade by^gl r det, 

.«att han hafyer haft intentloi Iv Ko- 

«nnng^arna i Sverig^e tvcnne i ena i 

« Stockholm, det andra i,Nar\ ^ol. |, 
p. 475. Digitized by Google c «» > 

daéligeoa) eauuyekeiv,Söir oss>fiill<iiiträile tSl^iie*och 

Smiclct^D*'^ ♦•ill-." .•••; l.; ' • .'..•-.'. ^ «'. 

•itf:Hiiifiu'dtei»Éår dtt betrakta det if|Cf de ocfaisi^tav 
iii0D^ derlvefc < det ' miui tykthatdi *kS > Osoståm > . Adoups 
kr^^^ile^iZ^ist-a^hviBageiiom ki»tdBlUig i densto^ 
vm 'Irelliofétigan fiijdent' < &ikevl%enf åiar^ fiedan. hi^ 
iMf iens »bcgjoniielse / iiiJtet/ irig > sstt «fir i mftogai bådiA^ 
tiMMiooht'BijiaiWxficitfattai«9 rpehnor ii 'v^ otib! 

Mftri{^]etttDi<Mt<il)€skitfra ^ietiKgget* onept^ri äfrclF^' 
fllldetiäii'«iim8ién'på'rinEkået tiii ^kiidnogeff ^ wibv^l^ 
I itnmilelsi äa/^i /forsknäligteiBi konsti Fåonåighdtttil 
totiie^såUdeB 'vow liåde urBäkdi|^ obk^äinplig, dar 
blbtt'éDi^utmäTktare^hialorieriuriftare kåBundglnoH' 
béhåffit^^Vt-iKbdgBS .ftter upprepa^ hvaduAimtHUr&iS 
viti-aagdt 'af omidra. Det Tyska* kiigeta häOfAeltfei^ 
bdiSa>'tlU deiii, onu iDdiärblafi radaa frän ek fSotvMti 
I>ama-åreD, från det historiska sinnets spädaste 
åM«]Lfti^Ilui*a'>(&Y6rif^r'K(»Mi»g kom' ta6d r^tL.Hten 
hSp^^ afVfet till Tyskland; att det förfäkta dfewiSd- 
lasJ^^.^i^ViP^ jt^uvu lian^ allt mer och mqr främjande 

ÖfM^"!EÖiÖi^ 'öbh' »öiiau isamt trängdfe 'in i iVjértat 

-fr»ffnT-r::»ii!<i»r * / .♦ * -,t . * J^ , \ \ \. \ 
fyihMå\hiidewif^vM'^länÉiB från letto) Aidokisorf^ be- 
v>.9iep|i on' liflanOBy PieMsew .ocb-JR^iiMms^^vigt 

«föv^Si^ge. . . • • ' \\. 

'^) Hirtf9 bmAiea krigspsahu t vi^drffiras ej ^ lUta hop » , 
etc. » ' ' ' • "^ ** ' /' •' »»Hill. f Ml • , > Digitized by Google c «» > 

af GterinAABeD^>t. horui :baB^éter«ättd& Anntb mjjgimlg 
till Sachsen och der slutligen spillde si(^ Isfjiyiflr 
lÅihteaiis\lMw9\tfév\)hQ3tåQåAts^ ]icaad>jitrQjQ«b.sam- 
vetets fiikete^^åUt^dettatdv/bokdirtiibii lén J^Ykm^ somt^ 
HiMiiielleT utdto hand £tdflDiiealttdd^ ^Atf^årvfUisefii^ 
d«(l aAtflkallasnQH UAdii(L»ioh omibiUoiv^itaSiii^niaBé 
Meii< laolodningania^ till i Sveti^& fédAagsipi^ v äii dsfe 
tal£ i äv idterförinnanr i ^böf jade \ velig^ibMkoifeb,»! » befi^ 
keb^aoieraa liU iGusd'AFi. AiMiJ» ^besiutriitltil&M^ 
siaUdu sig^) såsom> 'jprétestabtifimeiis 1 1 fibmtmaM; i i4cai * 
faiordai kan^n lueå •papIatirid2llortlryckv..äi^»|jl9llUf' 
eftér .tiiaqiia sekkrs t fikdqip ^. ifikteiHål/fbri iskttjfiktiga 
mentD^i ocbl omdömtiiéi ttrad isbii minsli bot dis 
fölikiod» ktiiiDa häntda! en; man , ^Mdain mm td9iiM> 
KoBOÉg^^ jbaF.idook hä&dt: hatl har aftintog|dn(9cke 
bUEvit tirodd på aina ord ^>. Han, den idia$te^> 

■Mr.in', ,1.- .-'*.. .. ... t .. :. :i". u , nr)'iA-i.friuo 

^) Bn af T^laadå ttf^^t^ Dlrfktlarefdler ldéltaJiili4 
, <|seieii4e .qit4j »o^ förtjcna afreii a^ 3F|ei|8j^f, f^ l^ffT' 
' bjertas. «Alle zeitliche Riicksichten , die etwa in 
«BétreA' der £ntsckädigdng seihér tfn^eruéhinth&gl 
^oderiBqott^iiiEolge stinerFoiiBehrittacaifrSlHcåche 
i^jj^pip^konniten^^iniisste^ Seaf^vjk hohen Zjie^.anfi^^j 
«geordnet bleiben^ dafur biirgt die ungemeine Ö\* 
•fenheit des Helden, der jede Verstellnng, jeécw 
• «IXoiw«g!««tatel9 aaine Wn»dBrUekj4D'd*(trb«laad|it 
«di0 ItMéSrfle, mn wdiber CvsieÄV AMu^^neiier 
«alle Fiirsten dieser Zeit henrorragtU J^EiletP' 6e- 
iHchkiitpJieit Teotschen, 4^ {i* 90$ X'^, jp^em B«d 
Vkcris stora Samling af nym Historiska yerk)« Digitized by Google dettirenaste inenuiska» som en nyare tids hfifder 
kafra atl omtala, skulle då, för att iorbliiKia efter- 
verlden,^ler för att äfvertyga den om fåSanglig^ 
hetsii af ^It jordiskt yikråer hafva^ tagit en hyok^ 
lareg skepnad, ooh med eU på läpparna, med surnat 
i<hjertat, fram vandrat sin bana, en mäalare i bedrft* 
geriets konst! Ve menskligheten, om en sådan 
misstänka vote grnndad! Då borde^lct, åtminstone 
inom. Stensika brist, vana r forbi med» kronr påiiaiU 
kMlgre, än den låga egennyttans berå^ingar^ allt 
slfiren, än slu^etans småsinne! Ty då .UefvériaU 
ftygd^en Yi&t, och endast Usten verklighet. t 

t* : Mtn tro (<tart|ena, om någons ord, GosvafAdoami 
Vid flerehanda tillfällen, både tére och eflsc.jsin 
afVikrgång^till' TyskhiBd, förkiarado* han^ att omr 
sorgen för Protestantismens bestånd var färnämsta 
drifijådern till detta , länge betänkta , omsider dristigt 
vågade &^et0g* Ehurufäl han visste, att iUviljpre 
skulle misstyda hans nit för den Evangeliska läran, 
t;r9Stfl4^ h^^ dock på sitt ^amvefe^ vittnesbörd^ att 
ktm^iMeåt-arm^ mkte^ än. Guds ära, religionens 

b(psKät*rii öch sitt rikes säkerhet* Nät han sista gån- 

»,i ... 

ge]i,tilll;4a4e S^nderpa^ förren |iw 4rog \\l till det 
Tyska kriget, ytttade han, aU såsom månffm väl 
ski0é Jfty^stäffa sfgj att han samma krig tdäh någon 
Sify^ orsafj:, $ig pätoge, vMk^ han tagn Gud den 
JlUrghögsté tiU vittne^ uti bvars åsyn han sutte^ Digitized by Google ( M8 > 

ait.\han detta ^ icke af eget beuåg^idihr afiifustitm 
Å-righade/öiretagitj utan.tatJum derlilin>0re\^n49^h&* 
Ugem^ iiff manad oeh fänansdiod af ätskllUgaiianhd'r 
ningär.^J^ men till det högstm.af éhdganj aåt,id$ 
färtryehte reUgion^örvandtei^ måUe befriai ifwån 
det Påf^tmka cket^ haxlket htm f^happadi$s med 
Qiidsnåd shula kiama ske. Bet var iockså dtu fromma 
KonitBgaiis miierltgii$te Önskan^. aU geoom 6m4öd 
lemna samtid oeh efter verld ett ojfi£iktigt .bwu9# 
huru uppriktigt ooh ärligt haa nwQat med aiaa 
too^öder . ^^y I aanuna meaing^ som Gim4f 
Adolf, uppfattade äfveb bao^s falk detta knigsi yi^ 
oahf. betydalse4 JDet. vore kvarkan för .Gud eller 
\åU t, ,;, '■ ' ■• * • * i \ 

.^ «.Si80i9 den.affirciia 4« K^itfirqke Iiade -^ykt 4Mm ladi 
^ «yåra säindningebod i Liibeck , äfvenså df a aasistence, 
nde genom deras Fältmarskalk ocli en réatarmé ha- 
vde gfart yåra fiender 5 dePåler, n. m.» SeRonnii* 
gens tal^ ^nfordt Qtå9^9^\GiUrwell$ii^m^ 
af Mauvillouy I , p. 221 —228. 
**j «Desgleiclien habe S. K. Mit gesagi: »anf dasitian 
Kselien ttib*ge, wie treofich und wie giite leks mit 
«iiieiiie^liUaabeii8gtnoflaen ouane, aa^wilUdi åmam 
^ <yfjf^^^f Wfa^iriiQi ttebM^n iat*. Nan hab lek ja, 
nnäebstGott, niehts lieberes in derWelt, als mein 
' ' «eigene« Leben. t>as will Ich dervvegexi^^raD ftette» 
«(iiuid gem« anfopfeni. Damadi möges die JLente 
nj jid,iji{^rei|i^; ob Icfea ti^ulick m% lh^% g^^peinf Jbabe 
ooder nfcht. » — D:r Fahrieii Likpredikw öfver )Gru- 
s*AF AnöLF. — Jfr Joh. Skyttes bref d, 2 Jan. 1633 
till AxelOxens^aMid, FanhBm^.^ 4St,y p4(Ml Digitized by Google Mihd^^ ock riXigiöns^anfördandterj heter det i)laiid 
srinMtii Rädéts tillstyrkande af kriget vid déhtn^rk* 
vät^ig^ bfrerfcggninglftii deroni pS tFp$älå 9bu *y 
(Milå'Sllttlerna, som hade Épörtj afhvctd^lkgyn^ 
néHéoch mi %vad ändamål de Pd/vtske JötHé 
Mliaa Itfig, TÉemtt^n först titt aU UndérkkfSjk äHk 
BöangeHska' Ständer i lyskläridj och' säiah föri 
medelst deras undergång gå vidarej santlj om mdj^^ 
ttj^'hx»is; utrdta dem; och aUa rena BväH^tiske 
Cfåiétnej tvekade é) att saken Gudi befbUaocH upfii' 
ihMia "Kbiiutigen att draga kriget j det längsta ske* 
kiindej från Sveriges gränser in uti Kejsåreiis e^et* 
IMä^. De hade lyssnat till denna Gustaf 'AiMiiirs' 
hbH^gaf föhitsSgelse, att/ om de icke drogo^i I>é^'^ 
tänkande att komma sina medbröder i tro.otl^)ära 
t^.hj^p» skidle de af hela vida verldem swi nu 
sma ^an ttS denna stora Sélk '»ändt hade-öéhkied 
längtan dess utgång förbidadej få det ros jodhjan^- 
s^smUs att.d^.^ti folk vQvg^ som genmQ¥^ifiäd 
smm saker med olhHU'^ siadighei c^ niéOdt dtitsåua- 
JohåeJ som taupre öcfi^ redlige Svemtce mån yat*o^^ 
lojitm^i^f^ Uinder.iiU,,(U n^ 

ryrtfihi^öé^Åd ii. 9 iitofieéit" ^'^^^ »'* ' ' 

D Sl»^! SiUsk. HamU. , I, p. 9». Digitized by Google a^ai^^er)^ ;Si|^ienj *h vilken, dt^f 4eim att f|q(fi# 
e^sk .iHXDip^r lämpa .% tfff^^ och .jf^lfc» för 3fm% 
Yfitpus.rp 0Qh>g5i;s helg^.x De% Ulla f wgftt fojk^j^ 

d^, ej.%9a,^d^ 4§ta4kopmw- ^^IteM^pi^' <w^ 

; .I4JkYlfl, utgjorde ^ick^Jij^ligj^g^n 4w, OT4^.^ehjii^\ 
rif ,4?ft»^^(>^^ yårt omdöme, Jpi^aäm^ 4rifiiMi^\ 
tj^^^* GiiST^ AiJPLFS ib^^tag. En af den .Qj^r^rJ^. 
d^n^ ^^t . ^rp^i)te. Ipifattaire fa^r amf^lt, ,^^ 
d^ne^.Furjste fcke yar, liyad xp&Dgen virilt att b()r 
»Qff ie?l#P^,* «*t»ölag$, ZiÄ^Äerrffe Äe/gw,f>>.#Wfi *) Man blir anmärkt, att i det af Adler iSalvitfs npp- 

. delägande. i 4el Tydka Irriget, mgén MtnA vfe sex- 

{nnktcsr, l^y^raf fem omedcDiarligen röra Svf^^g^y . 
and^r om Trodförvandtcrna, utan blott talar Om 
' VaiJÉ^^OrfrSader (såsom 1 ex. de fdrdf^fneBerUg^^^ 
'i*iÄfjM4Jkriwrg)* f^^Ura gimailff ^ Aatt Arflakn»? 
tijl^ den^^jflUiad^ livarmed de Evan^lifke ]Mr.f^^^ 
bigingos^^yar en nödte varsambet emot Frjankrike, 
'' * Ikyar^btUtd^t^iibitde^piyilsnasH i!tt ^dt He^liWM»''' 
8|s0.f5>ppet riktadt religionskrig, ar ganska grnndad^ 

Konnngen ej Tule Inlla kriget ett heUum ^oommm», 
för att icke reta FfaiAnke.; fäftifil?!* «|fÄ4wf» 

-' ., » if....1l l-iiii<f »ftfeJétC*" Digitized by Google cm} 

en. veirklig> iildrtg hycklad, fromliet ooh gjudsfruk^ 
bifi. visste, han att förbinda verldsliga ändamftl ook 
d£»igtery samt lät e^, såsom flere dåiraralide Regen^ 
tar , dfira sig af en verklös andäktighet eller af ett 
hljiMlt trassiit. Först sedan hans eget lands aage^ 
laganh^ter blifvit ^ställda på en tr^jrgg fot^ oeh nå^ 
gptt.störve fara för dess inre lugn icke syntes ho* 
tä\^ gick lian betänksamt , naen fast, till verket med 
priQtestantismens Ibrsvar. Han, som af alla vfird 
|[ahui3|gar mest fortfent och vunnit andra folks ber 
^wrltw odi^taekaambet, han, hvilh^i i viss meaiiig 
#^& >9l9ses finr en Europeisk Furste, var dock dä 
Sn^tnski ntt först fiidenieslandets intressen kommo 
ilDa.honomti fråga, förrän han uppoffirade sig £[>t 
Xy(klan4$» Dock såg han icke Svensk nytta feäiA 

att f)xen8tjerna förklarade, det religionen icke var 
bnfvndändaniålet med Gustaf Ajdolfs krig ; men ^er** 
vid bör dock erinras, att Rikskansleren sannolikt 
yttrade dessa ord i harmen mot Presterskapct , som 
' ville tillvälla sig äran af det Tyska krigets begyn- 
nelse. De ord, som Oxenstjerna tillade, eller aÉt 
« starns publicus, under hvilkcn resortefav ock reli- 
gionen», var förnämsta anledningen dertill, synas 

""* ^ifisL ki6å at eii sådan förmodan. F6r öfrigt kom 
den ferdragsamkct , som Gusvii^ Anoi«r i Tyskland 
visade mot Katolicismens bekäana|re, troligei^ ej a^ 
poiitistsa skäl eller religions-ljnmket, utan af den, 
libHom^forj tiatis tidebvarf hedt*aade , aktnirig för an*- 
dv^s, iMtiiitills.^ådande^ öfvertyg^Ise« Htn krigiuis 

^ för att ft^rsvara religion9fö'rYandter , icke för att göi^a 
- proselyter. Digitized by Google < «J7 ) 

den ind&ränkta synpunkt, som endast visar eK folks 
lägre» timliga gagn, utan ntsigt öfver dess högre, 
findelijga väl, dess ära och dess frihet* Geraa må 
den, som det lyster, undersöka bland källorfia lill 
Gustaf Adolfs handlingssätt, hvilkenderas itffly^ 
télse varit stafkast, antingen fosterlands* eller *reli«- 
gionskttnslans^ Det är dock säkei*t, att dessa båda 
ådrar, som i h varje medbergerligt btösl fbrai d«t 
Ädlaste blod, sammanlöpte i GusTAf Adolfs Ko«- 
Bungsliga fajerta och gemensamt lifvade alla dess 
rfirelser. Fördenskull Hr det en lika obefogad ho 
skyllmng, då man anklagat honom aU för Svensk 
ärelystaoiAd hafva än mera upptändt det annars må- 
hända lått släckta kriget i Ty flätad, som då mun 
irån en annan sida lagt honörn till last, att 4ian 
for ed Sverige främmande idé — ridderlig har man 
medgifvit « men osvensk — slösat sina och sitt folks 
bästa kraftei\ Att Gustaf Adolf på en gång till- 
hörde ttienskligheten och den nation, till h vars Ko- 
nung han blifvit född, at^ han uti sin person för- 
band det fria, det vidgande i den allmanliga kär- 
lek-, som omfattar alla menskliga varelser, och det 
innerliga, det närmare slutna i en sann fosterlands- 
känsla, att han var den ädlaste verldsman, den 
trognaste medborgare — ^ se der det höga, det skö- 
na-, ddt förvåmuide, men )énlväl så ofta missför- 
stådda i denna herrliga karalter!^ Digitized by Google c W8 ) 

, .ji.Wftgo» ging harinwfrågaU V9rOii(S7AFi^.:r 
tii^qwgen att tåga t]U.TysUaDd7-r-ÄfvQq om ^n,4iih 
re föst. icke hade uppkallat honom ^ttjly^ta |jiU 
dw £vai\ge}i6ka lliraas .iqrsvar , vid (Cgo .tidpun^t^ 
djbhenoiBS l^rygghcit stod mer än någoB$iok påx^pel ?), 
voro. de yftre tecken ieke ^rran, swi h^hS^f^l^ 
honom ocl) hans rike en snart annalkande iaipf^ 
hiilken då %st Uefye ri,tt vådlig, när den faunn» 
sa^a $ig £rån ilera håll till ett. åskmolny/ filrdi^ 
sM hryta ut öfver fäderneslandet Hans mJb^Uign 
yttrande i en skrifvelse till Axel Omenstjenis^ ^^}> 
alt . «//<it de ! J^igm, som i £diropa foras, ärö U^n- 
d0d€ uti hvarannan och i>ordne tiU ett, utvisar nog- 
samt^ huruledes han hefarade, att, derest icke.^an 
giinge vågen. tiU m$tes» skulle den närma sig .aQt 
mer^ .Sverige; ooh om äfyen den brötés mot des3 '^)«9[ie war der Lage der ProCestaiiten USgliciier ab 
«hi dem Jabre^ da Gustav Adolph die Tenfsche 
vkiiste betrat. Sie wagten nlcbt mebr auswärtige 
wHiilfe anzurnfen^ als diese tou selbst kam, wuss* 
«tea sie sich zu keloen YerbindoDg zn enlscblies- 
«seii ^ ja sie waren eben in Begriff mit den Gegnern 
icein scbmälicben Yergleieb einzugehen. Kurz, sie 
«batten das Yertranen zu sicb und zn ibrer Sacbe 
iiverlbl*eit, nnd kSmpften nar noeb mn die Tfuni- 
tittBéfc der Hircbengäter. » — Pfister !. c;, pag. 511. 

'*) Redan den 1 April 1628 är del kref skrifyet^ soat 
inn^åttfSr dessa o^.,^ , . ^ Digitized by Google häppor öch ^kät ^J; der likvål gira *oro'Oöh buller. 
Bet är äf faistörien bekant, méihvilkteil^rvér 8(itd>- 
sund både angrepp oöh fötsvai^ades^ öch samma 'fäét<- 
nicg, hfilken Walleni^tein tUle botttagef; b/k 'aféW 
öck ^re^med kedjor bufuien vM hirtärtéXén/^y^t 
ankarplatsen iöt GudtAF Adoi>fs fStyrhojipmn^ar öm 
^nlyciklig tlfcgåtigpfl det föt-estäendié vidtutseéndk 
kHget *^); Konungen öch dess förnämste r&dgift 
Varef/Ajiél Oxetostjérna , tönktekké iika i detaitig^ 
tigfe frS^an, om Sverige bord^ afyakta flendeiitå ä*f* 
Ibll eller äjelf väga Ibrsta steget; oeh dét ^tJkfién 
klindtyatt Bikskansleren atisig kriget, i&U det^ulte 
böi^ja^ med angiepp från Svenska ^idan, böra faell<^ 
^^'iitgå fVätt Preussen, än riktas mot Pdmern <****). 
Men hans J örstånd nödgades vika för Gustaf Adolfs 
shiäcj styrdt denna g&ng, såsom nästan *atltid'; af 
en gudomlig ingifvelse ^Jj och när han eflter denr 
nes död hemkom, modgaf han ofiGentlig^n iJRädet, 
att; ont Konungen (eke hade begifott sig med^rigs-^ ^) Konungens Råd till Axel Oxenstjerna , att, om «man 
« måste allt förlåta, hålla flottan färdig öch lägga sig 
«8jélf innanför de Svenska klippor.» 
**)iCcyer, Sv, Folk. Hist., 8, p. 165. 
.V*>tlie4 «« wäalaites «lvei;%9€;i|het l^åde i.pf>Utiska och 
milifära.åsjgter har Gubta»^ Anai^^^s^o;^ ^^j^k sjelf 
en tid delade sin väns tankar , sedermera vederlagt 
hénom« » 

\) JHspositio djwtia: Axel Oxenstjemas nltrycK. Digitized by Google i m y 

hären åit*ut^ hade Kejsaren då Käft m "stör Jl^ta 
i sjön, och vi skulle aldrig här i Sverige sutUi 
säkre- ^y Det var dock, efter Qxenstjernas egexr 
och bek folkets öfvei^tygelse, den första grundsat-» 
aeir i Sveriges dfivarannde stats- och krigskonst, a^ 
striden skulle kastas utåt, så långt som mö|ligt fråo 
Sveriges gränser ***). Vi behöfve sålunda ej betviftft 
nödvändigheten af det Tyska fölttåget, då äfveii 
den^ som kraftigast afstyrkte detsamma, ock bvil^ 
ken GusTiF Adolf ansåg sig icke kunna med fér^ 
iraftskäl pä papperet^ utan blott med handlingar , 
/ verket j öfverbevisa, lemnat sin motståndare et| 
sådant vitsord öfver visheten af dess företag. 

H vilka voro Gustaf Adolfs afsigter, när han 
gicköfver till Tyskland? — är åter en fråga, som 
ånnu i dag så olika besvaras och troligen aldrigf 
torde riktigt utredas. Han var en Riddare för trons 
försvar; men han var en verldslig Furste derjemtfe, 
och såsom sådan hyste han planer både för sin 
egen och sitt lands förstoring. Sträfvandet efter 
ett Östersjövälde, h vilket under ett helt århundra- *) C ^dlersparres Sami. , 4 , p. 94. 

**) Vid ofverliiggning^en Qm det Tyska krigets företa- 
gfiil^e stadnade Rådet i det tillstyrkande, att man 
giDge offensiye åt Tyskland OiA der rotfäste krigets 
börda. Huru djupt rötterna deraf sederinera fästes 
i Tyskland, visade krigets långvari^et. Digitized by Google ( m > 

4^^. frfim £fti& XlVrs uppstigande på Utroo^D, lill 
Q^KL X3 d$4 ^), genomlöperv lik. en grundidé, 
vér historia, sysselsatte ständigt Gustaf Adolf. 
£41 god början dertill.jvar redan gjotd. genom de 
By sk A K>ct;i Polska krigens* lyckliga utgångs hvi^d 
SQ9U' återstod vid Östersjöns södra kust, skulle den 
nya fejden förskaffa. Det var derföreej utan vig* 
liga skäl, som i det manifest» hvilket utgafs, näi* 
Konungen (w sista gången öfver fioUiaka hafvet, 
beiTa väldet, deröf ver . förklarades från urminnes ti-- 
der .särskilt tillhöra Sveriges Konungar ^^}. For 
mem. ocdi Wismar betraktades redan aåsom >Sv<^n« 
ska tillhöriglieter, innan de voro af Svenska trop^ 
par intagna, ocb en klok blick beräknade^ huru 
de Preussiska och de Tyska eröfringarna skuUe ge* 
mensamt skydda hvarandra. Hvilken större ell^r 
mindre vigt man må tillägga denna biorsak -^ ty 
såsom sådan kan den endast anses vid sic^an af 
hufvudskälet till kriget, eller af Protestantismi^ps 
forsvar. — säkert är dock, att den ej vanhedrar 
Gustaf Adolf och hans folk, ^om begärdas .ersätt- , OFråii 1560 till 1660. 

*"") Adler Salvius bcrSttar 1 ett brcf till Ax. Oxenstjer- 
na, att Konungen ålade lionom att på nSgot vis «ad-' 
»pbsite insätta denna clåusnla öm mari Baltliico, 
'« neinligcn eujns tutéla aB ' immemorlåli temporé Re- 
tt gum Suecia; pecaltaris fuerat. * — Se lirefvel 1 Fants 
Sami., 1 St., p.95. •' "^^ ' •' '^' Digitized by Google 1j^^^^j|f(Ulf|l.^^f,1fl4lldl*a .GvsTÅf! AactV"d0rförl'»att 
han ]|^^^$9^af^iV0penlyqkact.^b0ljeoa$ ^tt^fitfoka sina 
fjgpj»,;¥ifj^i5p^n pf^^ftW^ sw fot i Ty^klwd. Tro- 
|j|[fs^,J|;i^^ dfinnft ejTfiötJpwg^för det.stera ^retagetv 
ajt^ i^^ki^ j^^ga Y^g^tet, UfSmt annorlutnda ibefikaf** 
fadl^ jom Gu^i:>^,Al¥>LF .fäU kfva ocb Df$]|ula'fted«riL 
Ijl^n d^D Westphali^ka jak dook aUJadiräkxiaik, kkc 
jt^Qti; för i^n blaiid d« ärofiiUaste, utan ocksfl fiir^en 
ajT de..föx;dQiaktiga6te^tSom Svensk band aågoilaiti 
Vindertecki^t De tilUipra oss icke längre^, deasit 
landskap och sjUUl,er,.sain Hjeltens svKrdtercIfKadei 
och som erkänslan för hans vitgerniagi emot ly^lkt 
Ifuad aldrig I|ort missunna Sverige att hehftiUa; 60^ 
QAPgQi^ hs^fv;! de gAtt ifrån oss, och mteigen t^rde 
ypl^ h^pSgen för det påstående, att deras -hMiU4 
niffg gjort Sverige mei^ skada» än nytta« En b?aK 
^å| l^va sin tro! Det är ej bygganSstarens fel» att 
muren ramlar , när den ena stenen efter den andra ' /) Sehilkr, Buks, Pfister m. fl., instämma alU uti att 

y, erkänna billigbeten af STeviges fordvan p&eesätt- 

^^^^ningi Qph Pfister,. som nämner 4«t >0F%ri Itililket 

^^ {|^^& $?;^fffQ oeh Frankrike på deras bc^^l^an om 

. .^^ »i^adeslö^liet for deras kostnader ^ t iiemligeiii i «da8 

,'»Jfis^^ d^enjKronfn k?|pe.3i^tjbf%cti(y»,8/ckulf%iwe»9 

r'\ ^Wwger ^eder^^ra: «eii]^ ^»olelu?, ^prMhQ.fiMurten 

„, «iefzj; die^Prot^^ta^ten,, ans«fpr depi ,WPIM0MI noeb 

jU 5Hl?^Jit^^*Hirt<i^t igegQP iMi.BescbuC9fir^^ I. c. Digitized by Google hén géööih Gus^TA^^ÄftbLts 'Stordi 'blef^SVénikl "*"'* 
• Ännu én frå^a/^oUli deö sIstä»/'May^AÄÖ 
Atm.9 aSgon plan alf tmväHa^s9g"ritt ii^t4aÄ8riil 
öfver-Tyskköd? -^ Mffnfge fdi^Ätäté/«ä^cféy u^ 
IX»dske^ «^),<<ha{W »fajUat deh i^éiiid^i^litt^^åM 
iSonungs äfslgter ytteirst syftädé^at' éCr riiäi; 'éöl& 
fdtiikitolt Tniitdre än Ké|satekh)Daii^ oeh ätt kätii 
dtkii i den sttind, dä den inttäfiade, Var én kof'^ 
g^n* för Etiropai; frihet Kan, som dfog ut triä 
girii aflägsna d för att vtirtia friheten, skulle ' itldi^ 
mindre än tvenne år btifra dess dä vådligaste fi^ii- 
éél Férofiderliga ombytlighetilnenniskofynilet; Mii 
eh sådan ftirmödan ägde grund! Eller Vafr dét föV 
QtfstkB Adolfs ärelystnad icke mera nog att l^äliy 
ftmriges Konung? Grep hans hand äfven begärligt 
éfcer' andra spiror, fast icke så fräjdäde som deii *) Afren den ädle Sehiller hw^ förledd af en pCidfg 
fiirli%a fbr den Tyska friheten, slutit sig till den 

' stora skaran,' soiii förklarat Gustaf Abolfs dödsfall 
tA: en meiiskli^hetens lyiika. Bessa iii^ k«å[s 'ords 

'^ • ir Åker es ^vt niélit mchr der WoliltfcSfer Déntsck- 

• « lands, der beyLiitisen sank. Dib^wéhlthätij^éHälfte 

#tfeiiiiir liMiniahn halte «t7STAT'Ai>bi.Ftf g^^étldigt, 

^ tt^d^^Q^rigrS^te Dienst, den éipåét F^WH des 

> «De«lschéii Reicirs »och ' efrzeig^eii^liaiiii', iit'^ zn 
^sterbMi.» ^ Med skäl k)iUw 'i^«^/-"détfå ^^dté Be- 
«hauptang einer erkalteten, späteren Zeit.»' Digitized by Google ( 274 ) 

foaieriäUdBkff? Här medgiffericlie utrjrjnniM <i|gQB 
oinstäodlig pröfDiog af ésn «ä in^eeklade frågan ^ 
hvad Gustaf Adolf hoppades att med aina segrat 
i Tyskland ^lu^igftD viODa. MissläDksamt har man 
sport: bvi tog han hyUtting; för sig' och Svarig^s 
krona af flera atöder och landskap, som han genoiorr 
tågade? MeB sidaat var eriii^Tes aUmiDoa sed dan 
tiden, och fblkrtlttens Stiflare Ifirde Fnrstarne dess' 
rilttniätigbet ^y Äfvenledes har man tadlatv att ha<| 
ieke återstttllde Fredrik af Pfaltz i dess Kurfar^tonr 
döme, utan att tvinga honom tiU förnedrande v«U^ 
kor af beroende ^och afhängigfaet. Denna förebrA^. 
else mot Gi»taf Adolfs minne syne^ sft mycket 
mera ogrundad, som Fredrik sjelf satte det liopp 
på Konungens Sdelfned, att, enligt den allmänna 
öfverlygelsen» hvilken dä rådde, sorgen öfver sjm 
fäns ofärmodade död också drog honom i grafven. 
För öfrigt var vål ännu tiden icke inne, då Gustaf. 
Adolf, utan fara för det allmänna, kunde åt en 
Furste med den oskicklighet till allt regemente, 
som den förre Böhmiske Konungen, öfverlåta sty- 
relsen af ett för sin b&rs bestånd så vigtigt tend , 
som KurPfaltz. Ville man sätta full tro till Katolske *) «Die Gater and Linder der Papisten, wet^s der 
tKönig im Laufe des Kriegs éroberte, béiracfttete 
«er nacfc den Gmndsåtzen seines vertraoten Rathea 
nCrraltMS, als EigenAnin.» T/Uter, L c.'; p. 541. 
Jfr GroUui de jave betti ei padn.^ L. UI. Digitized by Google bistoriesbvifrares vJttneshdrd, kvilkag yitratide» me^ 
rendels hSr mitete förefalla partiska, skulle man läiC 
liiinna ledas till den dfMertygelse, atl Konun^n re^ 
dian börjat all farliga underhandlingar, för att an-2 
tiogen undantr&nga Ferdinand frfln den kéjéerligo^ 
throneny eller åtminsfeéne förvissa sig om möjligfae^^ 
ten> all hofionft* der eltterträda. Eki inhemsk berttt^ 
ielse tillägger vftl Gustav ådolp den önskan, att en 
gång kunna antaga titeln af Kejsare ö/n>er Skam^ 
dmaiHénj den inbegripande Sverige, Norrfge, Dan^ 
mark intBl Stora BäU ock Östersjöländerna; men 
samma sfkgea tillägger uttryckligen, att icke ville 
Konungen j såsom det utspridtSj blifva Tysk Kej^ 
sare^y Vore också denna sägen trovärdig, läggei^ 
den 'i dagen störa afsigter, väl värdiga en såda» 
titel; men icke blottar ^en en ärelystnad, sågagn^ 
lös for Sverige, som den, h vilken sträfvandet efter 
Romerska rikets krona skulle innehänu HBru> fri-^ 
kostig man för öfrigt varit att tilldela GtrsTAP Adolf 
planer på Konungadömen, visar tillfyllest den nog *) Se Skmå. Sälkk. HandL, 2^ p. 101. Berättelsen^ 
•om fonmts bland DaUnska Samliaigama , skall här- 
leda sig från Grefve B. Oxens^erna, hrilken hört 
den af Ax. Oxenstjema. Emot denna silgen linade 
invänd^, att den gått genom for många munnar, 
till utt vara lätt tillförlitlig.; men då den pfverens- 
stämm^r med andra historiska förhållanden, -synes 
den fcfr^ena trovärdighet. Digitized by Google aHmäflfl iitépridéå«tt:oii|"a4t han också aUvaiåfgéri 
efterttidKtade • Polens spita. I- åe/tbet . fåll fimr han 
dock sjolf- velat befria sig från^s^a sahitidens och 
efter veiid^ns otillbörliga misstankar '^^y*<Mkt biott 
&v. att elhåUantfn gidändskap på éetPMkalMget 
önskadie ha», alt fiil^sk^nslerän med låtsad entarft^ 
gttkheL skulk * fratttstäUa honörn » såsois e» ^médtil^ 
lare vkL> 'thronlediglwten efter SiGisHusnM' Idke mera 
tiUfärlUlig, än uppgif^nom-GusvAP Ai>o&»s hepstg 
flfiter don Bolsika konunglilitelnv' itiå den ändtf 101 
fdira dagar fortplimtade sägens, aU han *hyste åtrå 
efter (Habsbiirgska spiitsm^ skattas. Men om joiågdd 
ämlysAnad bör bo6 honom rimligen föiinodaBy syi 
aes-.Cbrdfan på ett fortfarande principat ^ver tie 
Evsangeliska Ständerna, på ledningen af det gemeo* ^ *) I bref till Ax. Oxenstjerna, dat. Demmin^^. 1,3 
Febr. 1631, skrifver Konungen: «T1U det sjunde 
Kiniirke vi af Eder sista skrifvelse, ' bvad dlActdfe- 
«ter J menen vara, att anställa för oss någi^ com- 
« petition på Polnlska kronan. Nn faller väl oss den* 
«na vår veg^ering så srår, att vi icke hafvei stoVInst 
« någon yidare börda oss att pålasta; men Tår me*. 
«ning vore, att J pablice väl måtte utsprida, hvad 
«nytta Polniska kronan och Ständerna deraf hafira 
« kunde ..... på det, fastän intet mera. (det yi icke 
. «beUer så synnerligen affectere) följde dernppå, 

/ '"«jii'ilh liktal kunde i deras cönéillér någon forVir- 
' (fiJälg jnkasta oéh bringa deih iföctiöner, htiflcå oss 
• sedan till god ändskap på det kriget tjenliga yara 
«kande.» Palthsk. Sami. ' .i. ,. ». . < Digitized by Google aanfan^/försirafet emat påpismtn Mh*^t ék^mtiA 
fönbuiidDa lie jsai)Bliuset8. anklag 9 <^å ordforakdeska^ 
pet föi\€UfiPcotesiaiiki8kt förbund haAr&kgqfe inoiii 
faaas awkiAngfKc$»oBixide'^y <Ooh>skuUe !7äl •eo 
iftftdan fordran faafiraJblifVtt alltför ^1ncllligfiirlTJ8l^ 
laiuJA. lugn? MAnne-desa u{]|>fyUelfiB, ooifKoiiueBgeii 
filt .lefva.^. e^« hade .besparat detta olyokl^a Jand 
många iidandeik, som sedermera bleCvc en* följd >af 
^t jregflr ODhifaiifvudlösa ^1) i alla sakers giångéf» 
ten hlu»s död? Månne flndtligen Tyskland nåigon^ 
beböil darra af fruktan att blifva en Aydstat'41 
Sverige, utan hade id^e t?ertom af en sådan för- 
bind^e större farhågor kunnat väckas för det ^iir«. 
dce rikets sjelfständighet? Hvad en af Tysklands 
utmärktaste. författare, Heeren*^*^), yttrat ona^deH 
förmenta faran af ett Svenskt öfvervälde, är högsl 
ti^äiSknde, och borde for alla tider a^Sgsna fir^häf- 
derna denna dröm af inbillad för^räckelse. . 

Men ho kan uppljfta möjligheternas täckelse? 
r-- Frän statsklokhetens dunkla kretsar j äfvensom 
fHin stridens hvimmelj uppsvingade sig' GasT^r *) Sfe derom Getjer ock Ffister. 

.... . • ' , ^^ i » \\»,,\ 

**) Att liar ej åsyftas någQt tadel af Oxeiiftje^J}|| eller 

di;ii ^vcaaska regerinjyens s^rpkiUa le^Aiii^ yfflf kri- 
'OVermiscbte Hisf. Scbriftenr^ 1 Tk^p^Sa^^^ Digitized by Google ^ietojjf^ själ, ren och l/iis- ^}. Der den Odödlige 
DU lefveri en hi^re rym4» visserligen bekymrad 
det honom föga » hvad här d&nmes och tankes om 
)ians gerningar och afsigter* Men oss Svenskar , jd 
håla ffnenskligheten^ bör det ligga nära om b|ertat 
^tt oskärad bevara en sådan personlighet ^ söm Gu-* 
9TA7 Adolf, att vårda hans minne såsom en helge- 
dom» såsom en skatt , vid hvilken gudakraflten af 
det ädla» det höga i menskliga bemödanden är fä-^ 
^tad, från hvilketi den än en gång kan spridat sin 
Idfvande eld i ett kommande ^gtes sinntin. 

Gustaf Adolf föll för Europas frihet, för Sve- 
riges ära, segrande på sjelfva valplatsen! Mörka 
rykten bafva berättat för samtida och efterkom- 
mande, att lönnmördares försåt bragte den i öp- 
pen strid ofta sårade, aldrig öf ver vunne, om lifvet. 
Aktningen för mensklighelens värde bjuder oss att 
ej sätta tro till ett sä obestyrkt tal, som detta, 
och att icke uppsöka brottets medverkan till en 
olycka, hvilken från naturliga orsaker bäst förklaras^ 
På Liitzens slätter står en enkel sten upprest, der 
man först trodde Hjelten bafva stupat. Den bär icke *) « Wer känn den Sebleier, der die MSglicbkeiten deekt , 
nhlttweg^Debineti? — Ana dem triibeii Gdkiete der 

' «l^oIitik wié ans dem Scblacbtget&mmel entsclmin: 
«det Gustav Adolphs Geist rcin nnd helir»» fp^tery Digitized by Google hans naiiitt , utan det Svenskué CUilken dfotfk bet 
tyd^lse i detta, måhända tillfälliga, förhållande! 
GvsTAF Adolfs jclkl Han var din i Ii/vet j i döden. 
Det säger dig minnesvärden på frimraahde inark^ 
itn mera taekBatnhetens hågkomst» lefvande i ditt 
hjärta. 

Seglarn yid liutzen var i mer än ett hänseende 
ett nederlag, för Svenska folket. Under ändra för* 
hållanden än de» h vilka sedermera inträjQade^ hade 
GusTiF Adolvs död kunnat bringa på fall icke 
blott den lysande storhet, som var hans verk, 
ut^n lifven fäderneslandets välfärd, h vilken förut 
syntes så betryggad. En sex-årig dotter efterträdde 
honom 9 och en förmyndare-styrelse, alltid vådlig , 
när den måste vara delad emellan flera , händer» 
hade att öfvertaga vården om den sak, hyilken 
det fordrats hela den stupade hjeltens personliga 
krad och anseende för att tillbörligen upprätthålla; 
Att tänka på fred i den stund, kriget tycktes* hafva 
förlorat sin ende ledare, hade väl alltid blifvit en 
vådlös regerings första tillflykt; men den Svenska 
var icke feg, och dessutom stod fred nu min&t att 
vinna med fiender» hvilke, då de ej m^i^ hade 
Gustaf AiMJi^y att bekämpa, an^åge sig, eburti nysa 
slagne, för segrare *^). Och erhöUes freden, pft 

*y Memoires de BraDdeboarg' å la Haye 1751 , p«^ 78. 

Digitized by LjOOQIC d» d«i(faJttig^illÉlt9>r4)i»n ( |iilvrd«m|i<i%.«ic§j||$||ii|gB,4f 

9kpi» Ml m,m^> dim MK^ä« i/sik* ^^lng.<M^ 

ii'j 'lJHl.4r.en. I})aD4 Qs$:i^ ..Aji|Q|«i . «t|p4^, fif»- 
tyr^iM' »..•tt }m , .{.både medvfitBt .^j^^ />iMiilTe|H> 
atnrclitaA^/ Qir9i44g..bUiiapd^. för^^. till^^^ljyL ,1»^^ 

•f/ jii^digeiin8o»:hr«U(<e redan i W«$ lif»l^i4l^ 

fpn^ioelx nokineji .väldigp, skuldrov u|kpbaiff 4<«s Jfg^ 
^^; ! Pmn^n«ll( .v»r jpod a^re^ u|tiDftrk«9A9 e|$9f 
4iii>>' ImUwn nu ^twn ^\vlil .mrym3f9i.il^iy'mtfi9 
iridfi^fiittaiistOEltet. r*r. rl.Tyfkfeittd ,Hpphrfid4ftiA^^ 
Qattetientia« tefl«B 'en jsdnm^:inalit;/»tlr]rtjpch.ll«ll 

låta hans verk falla. Samma hjeltelust att kämpa filr 
e% dyanr'mS^^'d(lEf H^dCttäWb^ksk^^^^RM^; i 
Jar*'^^?»?' ?Fi^ i de,;Vidra k^garaes bÄ Äe/n^a 
JHPJtbifiil|eniwltt»d«t.«og,D4^^ ^ kfmgsHSif^^* 
hSU modet uppe under den äUmänna béstSrtiténgen, 

'■t^l itrM «' u:- ..I.. , w ... . .-..I ;i-....|„ 
-.11 Digitized by Google DiMmtngen och med /o/tij^ O^^Måed fåsUtwiå 
henne naUMen ^/ Detma vftir dcliså> 
iMMeriig tecknare af fl^ra Alérar i vflr 
yttrat sig, <fi-e Ijd^aHej det tapfitasée ock med då 
bästa jagar cöh fåifattmkgät fSr sJmUd fSiwåddm 
fiXk^ tmlået hembär ét hennes im-néMder kåiiéknmi 
offer ^). ifya skatter och utakrifilftigtfr béfil^ida») 
Q«li* iiig€ii tvekade att Bidraga till utfi^rattde* kf ett 
kHg» fiem Var af SaUg KongUg Mi^estäé '¥äl bégp^ 
éflh med dess ädlaste konungsliga Hodbesisgladt^^f^ 
Oék^, ehuru hundsförvandter blefvo otro^ev fiM4 
d^Hk^ makt Ökades» kfiodan sX Utiksamlieit )|()s du 
Evangeliska Ständerna svalnade, oöh fydian nAgMi 
gAbg ftfven öfyergaf de Svenska vapnen^ fortaattta 
dock kfiget meå den framglng» att bed aluttigiaii 
kmide vinnas p& de Srofulla och i det liela fbr $ivé^ 
^igéTdi^delaktiga villkor, som tttmävka dea Weslfdia^ 
Idika.'' '£tt^ drag, v&rdigt den ålder, hviikea «fW^^ 
tdcdde QtotAF' ADOfijps och fömbftdade CouL X:s»! vat 
•:pI \\\' i ♦:•:•'• •. ,. . ./ ..u-A y^y-A 

pag. 90, . _, 

**) Antecraingarom DrottQ. Christinas,' fLiai. X 66« 

stifé' odi«ktA. Xirs «hler I f :ie Mb^^Af ftakdli^ 

l^^agsBeslutet i Stoekkofan den 14 Mars 1633. 

»9 ***' Digitized by Google b^\|rtet f dU v föl elLomma tDamnai ks .H^mlfga ^ plaQ ^ 
^ädl) »^lU l^i^gd öf år tjHbaka, att aogvif^ Syerig^^ 
djk{)cltt)il^äkid« i betrjoké Torslensons ^ijierfva tåg 
ft^^iijertat af^TyskLand lill HolsteincM^. JutUnd 
viBlcki sedermera hatis läfriunge väge» tillFyen oqh 
gfsianiij äfyensi blef' freden i Brönisebra,^D . f^e- 
löpare tiUd»! i EpiskUd. Med sä<koa vätX.sla-' 
tiid6t<iiöffiiiyiidafe*regertlsgen sin styrdlse; väl |^ 
däs&^^gen ära^ raåhända ioke så för faderneslaDdoU 
:h i Ciäiis^tNA fattade sjelf spiran vid ad^r^Q å«:$ 
fibkc/ ech i helt annat skick befann^ såg* nu ;>^t 
Kke; IntUsetbon fick att styra» än då hennes Fad^r^ 
nyss sjuttonårig, emot tog vården dera^« Äfyen^hiide 
Ha^véi e& frikostig natur blifvit b^åfyad med mån-* 
ga- konungsliga dygder; och bland fadrens Ijetiar^r» 
histed de män> som så väl förvaltat arfvet.ofier 
Honom undet hennes omyndiga år, voro de fleste 
fiilnu i lifVet, färdige att med sin trohet, vishet 
OcfaMiraft upjlehålla thronens majestät* Länge hade 
Kkvtil^CumsTiNA icke burit kronan^ förrän hon kände 
dess tyngd Oeli började att efterse, bvar'hon skuife 
fimba, ej någon, som delade den, utan någon, på 
hfilken hdn, förr. eller sednare, kund^ den helt 
iSHlb 'hållet ö^eiilyt^ Det Sr idie m^mnge» att 
(aiiiiKiga< dessa/ bete ak télser till undbrsökningen qm 
de'or^ak«r,'favilka föranledde Csiustinas beslut att 
fi^sl försäkra ' sig och riket om en efterträdare r i Digitized by Google réf^Vitigél^^ ddmt sedftft alt; ffi i^^^derefter/ «eift«r& 
iåtä åriiontfm 'den höga j^ats^ hvamd' hon iett»<* 
ml, élV^ der hon icke trodde sig kinliMi med äi^, 
tféfäad oeh sikerfaet qvarsladnai jinnu tninåt^ ik^an 
del? här hlif^ra fråga om en fratnstäUning^f dé Ibr* 
h&llånden^ hrilka under hennes regering ,< läas^m 
äf faettne $jetf vållade» tiUkomimit» odaséni ttmiig>o 
lieline till ett éteg^ vid hvilket hon do<k visste att 
49kk;Illigt bevara utseendet af fri handling. Mtn del 
torde icke vara olämpligt att kasta en bliok pä de 
^Thstftndigtieteri som gjorde Carl Gixståto person 
till r^emfil för Drottningen» val och fbl^hetis bifftH 
^d' utkörandet af én fcfaropföljareé 
' '• Allt sedan Gustaf Wa&as tid, å& eti talrikt 
Konungahus måslie i dubbelt hänseende gifvaiait«> 
ledning till förbindelser med utländska Furstehalögs- 
ier, hade Tyska Prinsan börjat besöka Sveriges jord; 
hrvilken, sKrdeles imder de första ären^ af Tyska 
tbligionekriget , lemnade gästfrihet och beskydd it 
&&re, evangeliskt sinnade, och derför frän sitt land 
iliirjsfgade 'Furstar. Väl iförde icke hit denna om* 
»tfindighety men den fastade här Pfaltzgirefven Johan 
(Eiasimir, hVilken af det oroliga tillståndet inomidesS 
ftdemasland föramleddes att hos sin Svåger utbedja 
sig «tt nytt uti Sverige. Gustaf AncMg? hvarken 
villö neka sin älskade Systevs^ CatharinjlS. Gemåt 
denna förnsfin, eller fann sig^ sedermera missbeläteift Digitized by Google i 28% 3 

im^åéi nye landsmännen. TVeH^fn * IffäAtB^fPt-. 
iiié9i''tiM åé sédfa liäriaéfeernas' Sfi^å^'Ae'^k¥aP^iS*å 
kl%kligé^''riikn; Kdntih^efls ^ föttrofetide féf 'I^faltif^ 
^i^éFven, '* åt hvilken biab' 3lkligen ärfftrtrddUé^^ÖéÄ 
liö^stavSi^deti af dé Yigtigkste ångéfegéilhidtéri^^liåh 
K^e Ä^st kHgéts, den af peöningelesti^öä.** Hähi 
Jöhrfn Cåsiiiiir förvaltade detn; visar ilg liäst 'i "^^Äfet 
förhållande, alt efter Konungens dÖdltådytV siÅh 
icke ger na såg en, enligt dess'ibreställiiing,'il*§^- 
ihande Furste i utöfhingén af s& bétyåehégiPtdMk 
Värf, dock mSste för det allmännas väl låirge liiKäU 
fiåflå ' honom vid samma förvaltning. Mcä* det^Wt 
dock ej pennibgevårdeti, som söndrade den-^firt^itt'* 
li^é Embetsmannen från de adelsbonia,'ické haller 
egentligen afunden/ som förnekade en^ utlänSifid!ii|^ 
dieläktighet i de omsorger, hvilka man trodde Stétt- 
ske män endast böra draga. En hemligare, dju^hl*é 
rotad, mötvilja skilde en stot del af Sveriges Mag- 
nater från dett iböid dem öfvertiäjQFande, men i mitt 
och rikedom underlägsne Tyske Prinsen. Bifdarr t?o 
år före Gtis-TAF Adolfs åöd födde CArnkJoiiÄ en'S&å', 
hvilken, ehura i sitt namn förenande' bMémoi^- 
faderns och morbroderns, ännu' ^/4 ej kunde' väcka 
fruktan för något det Pfåltziska husels syfte årdiet^dÄ 
spira. Men nar Gusta*- Adolf föll undan, lemnande 
efter 'sig endast en sjpäd dotter, obh när ii)gekr mah-- 
lig; téliiirig fans qvar af den fosterländska Wasa- Digitized by Google ^h yi4t,,oiflfattan4e aningar, der % Vftf^niijifjr 
oc^j cljer(vä förbindel^r ^{ lypklig^ mj^m^hf^^.. pj^t 
^<^rd^.,ftU..y0iTfV,^v^i;t a^.uppd^ga a% dp^ m^^i^^ djipj 
iji^indre dplda for^sjtäUniqgar, pqi. yida)E^. df ett^ P^?}}f 
VkfXi iA^Q$3(e..bre<ivid det Gusi^viaitiska,. hvilj^a sys« 
s^lss|tta,,blax;t4 a^dra qc)(s^ A^^^V Q^?P^^l^^)D?,li dft 
ypjpB ei^. fr(ik,Uö$ möd^ att, fö^ja i spåren aUajdep 
ijl^e^s mpf, eller . niindi e skygga gissningar om en 
)^9^mande dynastis planer och företag. Ejhururik 
p^^,jliaiid?l^ev^ mäktiga att upptaga äfyen tankdigra 
^^a^^.upppriärksa^bet, sanitiden än var/ rikt^c^ 
jjj^(^]^,.j^fP,Yäl mQ.t fraip^tideq miängep orolig bliclp, 
fiqksk ur deras krets^ hyilke nu stodo högst i^ sanv- 
Ij^^el^ Ofta var dagens d^:istiga mod förknjppadt 
jjffi^ en ängslig föresigt af kommande §kifjl^i|i; 
qph Cör månget öga var det mörkt vid u{)pgångeD 
jlf ^n xiy . F^rstestjerqa, Dock UJflåt^r icfj^e tidsn 
|itt^ längre dröja vid. dessa farliägor, |;ippslig^n<].^ 
ftCv^ ilipm.,hjeltebrö?t» D^t ä^^ af offentliga ha^d* 
^ff^l(, oveders^gligen.ådagalagdtj ^t inom .de, stop 
&]L.ägter.ipLa af Sveriges Ridderskap^ med få undant^^» 
iC^^GysjAF |l?Qrj^n,,icke ^^elrajlitficl^s s^^som en X^ 
Sv.^^iges, räddning. bestärod^^^^^^ , , . ^, .)»;^„.; 
,M^(^an^ naf^derp vid hofvej; iföi:v8r(vf|d^ sig pto- 
r^ ^n$pråk på sin kqngjiga^myn4^ijg;s,^ck^3§m^ 
9f^ ;?dgi;nj ffi^j^.^si^tejps^iga, bo njed 9rnblfpJ^r.,sp,^r Digitized by Google H^dé' efte^^tiKföllén ^ fraftadriftä 'Mneti; Up^fbr 
^HldéÉf^dvfét]^ deU i 1)«iiiiii€flis '4ä#öHkå éäsamhet^^^ 
Mfc/ idirtVigtiga tittigätiget med d^n fyr*''*!» yim 
gftié^€iÄ!ÄilNA-' BSda ^vättt d^ öjip, hotr i ril^domeö 
äf^^éti öJVérfaH satnHd , liöQ i hoppet' »pft »€»' lång* 
s^t 8lg utvecklande iiiorgotifdag.' ' Ctttwi^l!»A Va^r 
hb^lÉk titt den dä me^ ärofulh kikma^ i vidiidek»} 
•i^^hön deg, blott åtlydd åf nSgra esiskUllt tfe<mrei 
trtjdef bé^lydd ^f sin hdets fiende. 'Caäi. Gtjsi<^ 
född^es till aff af några qvadt^atmfls Nnd, -^ <Mh 
på hans Aféta låg Gustaf AnoLfe spii-a; Icbe v*Mu 
sämina skakningar, icke inbördes split, icke hem^ 
llj^a släfnplingar vållade detta ombyte }>å thro^en. 
Eliiiru oföresedt, ehuru knappast i begy^néléé^ 
tftnkbail;, glek det dock i en naturlig gång af:föt« 
hållanden, {ertskridande det ena efter detQndMt 
Stundom Mggfer det i Försynens pkn, a ti ufian ImU 
ler och ot^o frambringa den förändring, af hvilke« 
et(' fotks riddning kan bero. Men samman ltög#e 
nialt, som lät roten till den Garolinska ^tamittén 
ÄTOårtitt§t>tw 'iflSrki^s för at(^ uppbäröfe» storhet, jemd* 
hög med sjelfva W-4SA-trädets, skickade dock den , 
Mixtvhfilkeu dogned vid fVedriksball, Skillnadwi 
i de Kåda atterhas slut Hr for mörkbar Mt iek« 
Vtt^ka én betraktares uppmärksamhet, ' 

Långsamt mognade Carl GrvsrAit ooh den lya- 
W, hvilken Väntade honom. Hans uppfostran fort- Digitized by Google c m } 

%a. iiodferv^iwMigQp hlf^t fw,ingi,i#pit,..^^s^h^ 

SftUa. MtKUw.y vid, en a&ji^rr^ kri^s.^Cyiljpr jQ[i^i l^^^r 
tfi*.^ noga, s$/KMA U9P^».^eiii..JbiddDd^» («å^)ipL J|j|^p§^ 
päideydi diigi bvilken .skuUe beieda der^s ,ve;(k^illr 
h^t^ utrymme. .Di9i;§fter vidt^go .urtlUyi^?i r^ffjfi, 
^p^nand&.dPDUi^törr'^. vidder pC ertavqpb^t,op^l^ 
40119/ för den om^grips^nd^ själoA, och t^s^ta^^,\ff^if^ 
för segertåg hps qu, yngling, bvilkep dwk ftWW^ffl 
jig^ ^gon foljeisl^are att pårSkna» H^mkoimip^p 
fciU i fäderneslandet begöixle och erhöll iianr fast.iT)^ 
möda., tUlÄtelseQ att hegifva sig ut. till Torat0^^9)Q$ 
kar t der han länge tjenstgjorde i.lSgre hef^tiiijEv? 
gaAS innan han vågade emottaga den Qtypf^\^ 
h^B^llnmSt ^^ den store FäUJjjerren erbö4 hfi^ 
4i0mi oeh hvavliU en synnerlig mändoou $m«;xtk|3LT 
^isk skkUighet gaf honom den hasta räA(,.^Så)X$Dr 
4b. hpn åter till Sverige» hmlkot nu ^yrdp^ ^ft^^ 
3TlK\ sjelf. Hon etnottög sin, frände med en Mf>- 
JKiäirkt vJ^vilja^ic«:h alltmeA^ KikAadesä gli Jiqppm 4!il^ 
iilkiaiH)a.<uppmirksamheteq.i — : Antingeni cj^ n .yn,- 
nest, som Drottningem ho^om hetedde,; eller, h^p- 
<pe*,iQöt bon för. hans ^knll. afslag^ 49.ilef?,_gifter- 
målsanbud.hon fatt emoUagä> i^llgr pfcVeHlygfls^i;, Digitized by Google fmkigåogo^iaf Jbtti plaaiiljcdåevj :)älUiidellaa6atn^^ 

öRifcaiftijJfittt) vStiiiar ^IiadubBfrnbaiiilii r>£letr litr^ Iwka^É^ 
xil«ll|4^vi)]ftt»e/QDtififfehhetrbaB ofta »flxrib;^aér/<leiiu 
be^rofi^<:|nr.äf»to!.fie<bua-han MhälUt ilkiraifelmåiigeti 
iwdaQ' då^jorfittsisbinisstätifcle yara^ gimndea fer kons 
åstundan efter en förbindelse .toed"I)roiitniiig[en:fiI)l 
4il^,,4^^a Sqi^,$^ inl^fly ekades i mw^i^ Jl^mnade 
\i\^ä\ i ^r^Unipg ,st(MfB€i utwärkeleer, % Caw* Gur 
^t;A^^ ^]us^ ftjk^b^n ,|it^rgåftilia:yaVten4|iiegt*i» 
%\f^^ j|fr;l?ögsjte Befillhafvajje öfTer^ aUa deriir^p^ap^^ 
S?,eD£;K9 *roppjir^,)En,:.ny fira förvärX»j^de,riw»«il 
J^X^S^ e^VQ^ingf aista länken i dm kedja i af ^^j^x 
b^^gldetf h vilkas lysande rad hans movbcod^^^ha^ 
b^^^ja^; iped a^erp vid,j;ieipjiig. Äfvfpy^r d^t^Crt,»!! 
GfUSTA? l^rbebAllpt att sätta siutstepa^n till det AtQfH 
f^^jl^iverkej^, ^^fn (ördx^g^t i Nuwberg.i . Ufldfit 
^^M!U5| ^ClAoTjW^q l^ade Cw^ä^tiwa, poed list ocb .j^yn^ 

1' .H i 1" y» » I •:.> . . . '5.' »•»' .-*>^a>, 

p^ 430 9 berättar, att L. von der Linde, som beled- 
' * ' ifig;iide Drottn. Chaistina, dålioii, efter sin afsä- 
, (Ql^il^ftaie w riliBl^ ibaje/sie^ Åf Ko»/^ GiAtt K «flv 

befaldt «de lai offrir encore nne fois son coenr ^.^ji 
^ nmain^ afin quHl n(e^ parat pas^ q^uHI eut pliitét am- 

«bil^oiin4^1^Kpyai]f:^ep|,g.MC k^^ jPeny^.berät- Digitized by Google c wa ) 

ktiiiardiBiMCÉi>JliUikeaB«tee£bBti]^d«ra( MfafiebaiiDrÉiBnä 
MerAiiåapdés iitt mhrtjiiid i^b/dettm^achtiåiBai IgitiwiM 
li|pi:<lMrrsklysl*addDSi imfei^lighet itMir ett><i&«féiffi> 
gaveJttViclDksanihetv fickiiiiaiDflikiild' loinskMil^i^uJI)}^!^^ 
ds pfiiidäB tårmöv •drt fedieviui «clii:hdBS)var«mraii»i 
Bttn ititfcmlttiga:^ steg/, .uédel>> iiieitH|iiiJ>i;|ogöl>äfV>lltt< 

af>g7tti^sänsnka)«>niäifiUdi^6i!er, soriffiiMiiiClARL^Oyi 

ci^4^ti6bäpd", jemfil^Tigä fiiéd detai, söMs^pV^dir H^S 
öWihasté' ' WwfttKgé" förtträdhré, ' Gui^Ai*' ' AoÄ^^äiS 
Sl^»tcE?'> I6ke ihtåti skä^hfti- mati föreB^tV »fétdrigii'1 
«lt<'déB,- yidfdéhiitigeu' ftf Hiibtietsr g^ffä^ fiyäiBlf 
Bé^mt ' endstél eta halfbrodielrslétt éf déii' jfTi0 
Hjeltehy dtf åter den tidre alltid fått lit sié^rät^ 
ottiiAskadi- SttMtJden erkände, ' iSger märi ,' CÅ%å) 
GVéHAw 'Värde, Wien -för baris'ryl?ttf VWéirif^rMäi 
anses det hafva varit ofördelaktigt, att han-erli(^ 
eÄ tWtt^amt 'vMiyftig"haf^töck^are:'*':iy^iÄhSi^- 
ning, j^ttr^d af en saii^me Koqunga htst^x^^rif- 
vare A yåra^ dagak* ^f) ^ kvatstiarliete, '^dftbdrtyät , är 

*) ffCHAALKS GiTSVAVE fut mötnä' lieni^nk:' SojD^&isto* 
ariehi, leBarott dte^riréndorf, écriVir dfalii»lfe siécle 

irinériUit^ mals la gratfd^nr du Tolnme et leälletaUs 

Digitized by LjOOQIC < fl» ) 

M^vgatedwig bhittAide flera aU saknanliads.ntog^ 
4uJ^ Mi^nK^f^e$fml^l mflr<<iUck i^mnas deidiiiitk;? Mft<^ 
teiuU^ikomineis.cleii ofht amnftrkta likgUI|tig4ieteBE\för 
denne stwe Kmungs iföitjensteréttKaf^vtUt han&pl»- 
«v fg^nmn *ddt foiiidiga döds&Uet afiiwötos» -Ho»- 
nflM fill)de/i0f dem -lyoknv somföniti Gif8i2åy/W>bf> 
att dé flker fapl^ttes af en elterkomaiainle slyraiM* 
JUb fbllo de ]• glömska eller musfiftrstodm.; ock d[4 
fuUbordade storverket,. Svienska väidot» utsbiiakr 
ning till ^kesundy ut&rdes sä snftfabt, atb dist jaif 
iosäi^ea.bUfiitt UUskrifvet alienast slttmpeos n^uåt, 
jöUer åi^tådeas ynnest Blott dco Ivcklige emfiår 
ven, en* ^/^ AlMikj mi» *^lie féra swa G^^efiitäU 
Mom Vi krigaren för krigets. skiiU, såg nMtnxS 
ChJBiJL X» :och uli hans plötsliga död troddk* mati 
^g ftana räddningen af Mordens lugn och&verigds 
trygghet* Till -etå annat mål» än endast 'Segsawisiy 
syftade dock denne Hjeltes hela verksamhet, looh 
åt andra, egenskaper, än Fältherrens^ lofvades^en 
iraina tiUikaatiiilirkliaf fredliga v^rf, iderest faomiiti 
lit)nmnate;eB langie regementstid^ än den af icke 
luUt -sex .it.4 . : % . s^ « 'U 

RiUigen ;hade' naturen slösat sina håfyor pA 
denne Furste, hvilken intet synes hafva iklifvit 

(fd^uae loeg^eur effrdyaiite ont depuis decouragé des 
fcUcteiits«i» Sköldehmnd Hist* de C^AALBä GtisTAve. 
^) Mémoires da Chev. de Ttrlotiy f. IMr. 

Digitized by LjOOQIC ( «w ) 

höt gMsény sägeruPufboAovf^' fMmhpP dm ««|M^ 

^vårdmadj On kä/slekt ett mävkyttrdigt föphålåmdtv 
helst då TiiaB Sfwnledes betraktar éäm MivUga nn^ 
4ikergifveiihetv bwrfaed CAML^GiOsrMÉ^ wkså''rid iMg^ 
DAJkre är dek' sedan litn /blifvit ufekooad i«kl tbroiH' 
iibljaiyev fogade sig efter sin fiidere ^nskmogaroeh 
stfkte^dess vidL Det Tåren syimerUg^ l^ckAos-skiei- 
keke uti denDe Konungs, oden, att han 1 Qmw- 
banda f^bålianden fttt lära den svAra konsten att 
efcicba sig efter avdraa Tilja; och pä förtnAgan -litt 
}yda grundade han sedermera den att befalla. Han 
började med att belierrsica sig sjelf^ oob denna vppr 
fostriagens största hemlighet bar knappast nAgo* 
Konung bättre ibi*stfltt att inbfimta, ftn Canl Gi»- 
,8TMB, När spiran honom omsider räcktes, emottog 
ban oeb. förde henne n^d en bondii bvUken tycb<- 
tes röja lika mycken vana, som styrka^ f Sällan 
bar en mera sjelfständig nian ina^baft en thnon 
och >Tetat aVt mod kraften af 4>^ kaeokter ^stödja 
den« Mer än en gäng under sin händelserika, fiut 
lä-Ariga reg^ing^ befann barn sig; i dea belägenliet, 
att bans lycka vacklade; luen han höll sjelf Itenne 
uppe med sin orubbliga själsslyrka och sitt öska- 
kade mod* , Låtom en s^mtiA*. W^ ftåi^. k^i^ g^^^f 
vittna derom! Emot försdt och Iktj mQt.fitttktan Digitized I by Google i m y 

I^,f(if4g4ifgl^ hflr, Jm sig hifgnat^jnneå^fi iSim 
u^,iiffit^,xHikfprsiS^h^i Mr mptgäftg^Jm/m- 
tfl^f^, tf^ har. ^ham Af efta. varit . 4om,rn^,vf^r 
'qé<M>M'^-^S^ fö^f^PP^^* *«?^ hm.han,lm^it el^ 
l^ jiifffet^^L^cka. oQh cfydffh Jas^Jrw^od^ar^J 

fflWla • ; ^r^ .)f!^vvi^in^en , kfuUvf*^ , Tjj ^\is ^ 
ei^.iftfig^* T>sa* ^1 vägra, jÄW^ mmkjf>r.^8f. tflfe^ 
åi^ppfn ^|saralUc!r«n|i , «jel6tä«dig]liet . f(irqaa4f j.% ^\^. 
d^,rteg^|4skapeiv SftJft 4en»e«Jl.är©:J)B(5l«g^ile; Jl^jel^ 
nftp4,..iJiftfdigUfift, ar|)eJL¥ainhBt, jiorDi^gf y£ijU;,ivftn 
Jb^/)„ j^tjntl^» AUjförsaiia, 3Jd£^rtr'östaD,,.,«0^,iJ9ä1 
4ei? .Mwiawflyjter med fromhet, Jws Forst^, ojE^gt, 
ärj.j!^^)an...,tiU ,1)$^ upps&t och «t<w9 h^odliogAft, 
Qf'<>(?i?F-^9<^:>^)r^P& fioL egen arm« hsjatk^f^ifc^ms^. 
eUfl^ ^%ni^t^, 8qflp.fiii^.)QpsTA)j,forUt|^de,;j»ig.( Ur^^ 

föfifitoa*, fl«b .fwinjifii^.inj^tJÉPihqpdr (ifv^Vik.figm^- 

?A 'i' :j .,.•. .,1 . .)! I.,- r.-- I'! c • •• ^- •!- . ....- 

*) Ehrenstens Personalier. De efter tidens språkbrak 
ofta förekommande främmande ord aro Ipjr föfbytU nti motSTarande Svenska. 


Digitized by Google «fV«* *ieig*»n^Äf-t*él Oi'd;'K'vm} msmtél^mi^ 
öeh ^kltrH^Kéid^rdfds. - Dö aji^i^, ^dta^^f^Qhtjjii 
ftttklatf jJlä^d' födäSf ; ■ ä^fe' »*iatf •'i^^tdrt^ lÄått- ^'rfflltf 
var Mt^i^ och KfctSrilttel^lttia^i^ättX kmrMgftétm 
'vai' détt fö^äWtsfÉtt SmgHgå' rf^gfrf; 'ditk^ c^^^ttti^ 
éitt filt iHtlA"anHatändanmimhs i héf^Dlhri, )X>rk 
åH-' méUki^kbrha' uMerdém »»%a 'Jf^as^mtS M^ 

ilödJto i^tfogddiheil adiT^alddé^hM éå'h\y<^Htmhf!if 
snlttk t>£ckte åSlixiän): xtfi^äéetttb öciiliSililU' Sä^ié^i' 
h^''Var''det»iéH)islte ö!Fv«r'oVd:étts sbrTCatf, nSi^ 
hÄisii ett breftiH sin fMér'b«rälta(*frföribppet aP 
liö^sbétitiöns ä^er yM Leiptig/hati icleliibiidé' 
rätgotom iiif sjelf. Det Var Hkväii doinb draMi^ 
nliig!, söili; balt ' tvenue gåidger g«Döiii"sin mdd^if^ 
v^tide^tappiérhet 'förmådde- de redanitillbakatKltiglilli' 
Srenskst 'ledett ätt åtérVända"mot"fiendeu v och åét-- 
Mm hmi ' bM skjuten åf' saiitndå kulår i^9om<d8daééf^ 
P^hmär^kalkéDS *«>> Pvinsen håde*^'^ bäh ieké^u^J 
slgtatöi^ värdt, att i deiféljest omstlWdligafékrif^' 
yAsefO' &r«flja s&dMxt «Sr *?«■ /ffrfe/'i Sitnu^j fyH» 
tjugo år. Med åldern tillkom väl hos Carl Gxisrxr **)För samma kula föUo Lars GrubBe' ocn tvénne im- 

Digitized by LjOOQIC ( m ) 

etb'«äilnr«i«< tnedVetåttdé af sitiakräftei^ij f^h dbt 
yttradfce «ig mem v handling äti'*i'di^^ (K^R''cfe 
ideftä värf v 'Som oup]>böi4igéti sy^elsakté håH^ vei'k-« 
sdmhi^ i' kittnade' icke någon tid d^ig för ett mäng-' 
otéigt åjeif béröln. Doek » när det fordrfl^s/* vidste 
kiin ^t atftaga den *8t\oltflste ton; så svarade liatt 
den id;)i}ske och i sin Konnngå noitin myndigt pois 
kandkd Terkm: Förr en gäng^ hafm Göterne ^ark 
för Paris j och -^ tillade han med eét slag på väbj** 
fttstet *^ ä^ en gång kunna de fhrké segrande dSfe; 
IMets^ oSdlä känsla vat helt och hftUet (tåmm^åe 
for tians ^ii; och hvad mångete hehtaå^^ inti^P 
fade é^i^ommgm gtenide hvod^ PfaltsGrefven niå^lf 
ftlt^draga, oeb ingen af dem, hvilka hemligeii ellW 
ifypenbarfc indtVerkat ha»s upphöjelse, blefvo tlll^ 
hoifaisatlei i skuggan eller beröfvade ett annars- väl^ 
förtjent föriroendei Rfittvisligen sades dc^t ockpft 
hän» dödh mnlliy att mycket hade han hört o^ 
sBity det han* éeiei ^d noga kcule låtit ^äga eiier 
fMiäfu} och att han den ena sidan af Siw thtöH 
hade bmmmnat med: sitt välde och sin? myndighet j 
odh den andrsv^i^fästatmeddeltagarideoöh^fhitdkebi 
Han yar frikostig och sökte gerna tillföllen att bé- 
ttoa^bvarCbr han^ ock följde GfiaxAF ÅvotFs* grund- 
sats att i de erfifrade landskapen utdela^ förMiin- 
gar, nu äfven åt mäip utop AdelsStåhdet *).V^pock 

*) Fané Pöreläsn. i Sv. Hist., 4 St, p;'4»5* '" 

Digitized by L3OOQ IC . sAalQ^i^ tiilgåögain tjr kun i>i^ sångifvi^^ amnä-- 
g0i öf^mrMefmy och atéj om fmnuå$hs nAgne jSeK 
m^shuHeigoå^a mg om fäd0rne$famiei väifö/^ps^Hte) 
h^n jdå kunde ånfo i^tjga ifin fnik^Hghet öeh 
Mäm den . godås Iwpip samt förtröstan ^)* För öf* 
rigt agdéCAiat.. Gustaf en läUa, bvilkeo^ nSr an- 
åfSi upphörde att ?ara gifvibltidie^. aldrig försinade^ 
QcH Iwarutur ban rikligeB öste:« eU välvilligt och 
nedlåtande jsiivnelag ^)* Hb» bade^ ett Svendii 
hj€^t^ odU Svenska seder^ tvetiii& ting> eom^ kotf 
eti Kdnumg förenade > ännu ^drig fotfeUl sin yer^ 
IlJiD p4 de&$ und€rsåta]«e$ tiUgiFv«iibet« Mes ick^ 
b^rtate allena, äfven hnfvudefes egetfsbaper vordt 
bdS' Carl X utniärbta4 Ainaitufen begåfvadmed 
etti/skarpit och träflande ofnddtne, M liiig obb 
klar bliok> ovanlig skiektig«b€^ att^uppsöka en- saL^i 
gUa sidor, en ymnigl^l pä bjelpmedel^ metenddit 
b^lnfitade ^v lians egen s|äl^ en rikedom pä^ iftlvSjgop', 
b vilken^ »ägon gång måhända förledde bonidmriäl 
aUcför våg^aitima företag/ vm* b»n ett sådant' micm«- 
sier i klokhet och försGfind^ alt hans samtidu icko *)Ehrensien. Dessa ord äro, troligen Yid applä^nin- 
gen I Rld'et^ utshmlcna, men finbé»,' ebara ofver- 
korsåde i det af^ filbf«liaren e^^enhindlgt: irätfadiei 
exemplaret bland Nordinska manaskriptema. 

**) Qua donandi facultas deficiebaf; , bomanitas et ^a(ia 
supphsbat. Pufendorfy Gesta Cåa* X. 1^ TIi^\c« 3. Digitized by Google t m ) 

fH/^ar^^V^ 'Smnibaétw nSv han ^mmog spmn^ å9m* 
lat en betydligarä &katt af «i*£aiietihet4^h«nfiinia]|»» 
]Mi9iiedomf ^ milDgdm af Fqrstan, ^tfiogde.MMim 
^yt/vanUgP griiDsawia ..af éfissi^k^iX, Xt^i^^fi^ii^J^i^ 
aM^f ^vtfr^a^ 'tl)ä.t.)iaii ifiaau 'var eui^ndiiU ma» 
ikk andast hade den . utsigtett! lar «ig cfolf »att. kuniMi 
iifijkbUL«gVM^ sm Ijrckaxmed rvarjantr-- abMutviig» 
liväkaa af/iBfingtn obamedlibd Furate Idifvk vidt 
«q^ }-^ atod' han närma» sämhäUcto' aUni^fiKhU-» 
lflnäeni^<ifv#n de Jttgre^ oohlbom.in«i de säraljåta 
fattUasaema^iiti en ]iatoöring» bvilken han aytlf näd«^ 
gtBÉbesJUMrkAlki, for att e| uppväcka misstankar Jatf 
någon alaigtatt TUja hlifva menigheters ledare, oph 
hnfdingi, fi^rrite devas regent Den ofta t»rydsamma 
balMgenket) «ti hvilken hon före silt uppatigaBda 
pätlfaronen 'hefann sig, gaf honom tidigt» jem^ 
kMKten^iqtt ki»na aljrra kinslor» tals ' anletsdk-afj^ 
äii0niliinnagao4itt ittsa aindras mening^i deras Uiek 
^6k nppsf^m <• Med denna slataklokhet förhand Caii. 
Gustaf en synnerlig skicklighet att uttrycka sina 
tatokar* GHaiSTmA» h vilkens domsrätt i s^ana mäl 
ej Ifirer kunna bestridas, ytlrac]^^ till sina förtrqgna, 

Mfgi^^ttn iWta avstr täl tentfe fidthM faögtldlj^et, 

Digitized by LjOOQIC d* lkH»'äfiv«iiMAiadev«i hm0lli»kMPttaf|v^\«å4Mllli 

dyika llUfiAtensf ådiagaladisf«h8»'«en dttrydc^tt^^Mjrrbå 

w» g)<»«b efi bi*åfttg>tTerkaa>!^'^)^ &åAl)»iéaiijMn« 

eUntbfoDi^. hfVifteii' i oiikai>Éiilekj9ffifinU%jortnf|^ 
bådsis^persteilalaraBtolrodi hivaitifEåii' ifäog^dOeit 

kerr^ka t otdå fövljusa^ : Ipela > låonigheUr : ai iki%e^ jikäå 
låye ,.^ Jiäi*dis <- ooh olévås. h Huuå gaatoren.' \hmke igfift 

af^rtlifåjiliglitt^.iögdfli kon ,%eks&{i0add|iar]ii6iglcr)><i 
^. ffivi baitts Jiöga. plfAi uti $9iahkU€feilSoipI%aiMlM' 
tto$ka;»»5ioQU.;koBatef^ijaAt. idteii jbeiömdbifiratNii 
8aCi:>(^iimil>)jrodAiii. idi. .kiuaa9]dr(kj{AiiiaiiM8fi|ii dot^ 

, t)Mémoire8 de Ckanut. T. JU, p. 441. Pufendqrf. 
1. c* Xiib. 1, c. o. 

.»jicopserU, fiulgttlarem efficaciam apiraat.» Jnifen" 
dorfy 1. c. Låb. VII, a. 3» ^ Digitized by Google < «w ) 

:K*n*i}j^f Gud 'öok GHmsriNji erkände CAiitr-QBSt^At 
fiig bfirf^ä emottagit « ^Sreriges kraoa> ^^ lOm ä^u 
B»i^'skiiftf^t aitiga*^fitft^^''h?arpä^4etla'érkåtaflittii(i^ 
illifVit «i»iifilérVdriki«n 4bnmradt, 8yM9 Mt^^ki^atfK 
mjtföhigen miarare 'Tar att smiiikraiDr0Unitigttii,^M 
aWiföriieka Sontmgéns förbiodekei tUi Sutedema^ 
|jW^ faaai4ock i kela sUt »ppföratidtt fnotGnÄisiMi 
ft(MgMfiigl, att kan ansåg sig genmn^ henl|«» il^ 
tirddki^nförnäniKgast hafva viuink ^ si» * iippl«i|riMl 
Ocbsa kan det e) förnekas, aU, ^re^t id&c^tlimi 
4l4n»i genom sin smäningem mognande^^esal^ irtÉ 
nedlägga spiran ^ sedan ännli mer gunom ^ be^ 
«iamda ffilvilja fdr Carl Gustaf och- sitt 4fHgi:^^ 
MiklåBde att- genomdrifva hans val, bianät faetft^ 
^ilSlgentiU Ihroaen, han aldrig hade^^dit ^kd^ift 
ftmftirliliga ^> Men det bor A «fi bAtan sida^^ 
kéllen >£6vgttlö9V att både ett inre odi ytlh$<itvflng 
filétade liennes a6ig(ttr oick verksamhet vid Pfall^fr 
Qrefvens intressen. Hennes örelystnad , heder^ sil<- 

*) Orden: A Deo et Christina , läsas pä den klr(iklin(|ft* 
,ni penning,, so» CiJuu X lät aMi. .;^ : : f ^ 

hV) Balpaiiitpt p^Éealli^piMtti: nen <i«t^li*gl««i^(%ai vel- 
Mf åtii^f ae>«#veni edlÉseaåliaiOtditit«i^|«yb låå reg- 

aulolre. Fufendorf, Gesta Qm. (fi«|T,V{t«.i4ty c. 5. Digitized by Google ( •<» ) 

kiU^b, oobriframtida (Hlderhäll XordradieM att. Cmi^ 
GvsTéa. IdofuJfieiiiieä» Qlterträdareu iDerpjb^lNviMlt 
ftdtfvtiefilatidetS.^äUard^ de$3 räddning ur liotand^ 
tum stormai^, könets beyarwde, möiUgheton att 
fciiidk&lk £vftf igte .aioraiaiviSfiBds^}^. UtanAvifml 
Isttnd^ Prittsea ganska jvfil?éea$ailtii^hftUiiM»(Wii|iiiii«il 
han hado^^förMtnydian •glmllnJ0{;el>h^(il4t ^liifHigi»^ 
aätt iätajGmisTBMi »exfatai den b^y41^1i6t> ^hflUwA 
hm Witte ,ig^ aamt.Qcksä. figd^ i hem^m^ogfffk 
S9tnj»ftifädeUi0fcriSotn JbQfipQmd8('h^nQfl3,qi»nnL|gA 
IMNga— ^ cm svaglifiti hflramf de^na, <|{U manligt 
tänbande». Drottning hadesio tcbe ringa* Andel -k-^ 
iCven det ininata niadgifivande af bans (nödKrändigf 
lnH; ior henne» gaf honooi också styrka, altjfövt 
drag» den sttfndiga erinringen/ om all ,bo9B»Jyok»i 
hfivboinst frAn Cbbisxika» och atb för /samtadliodi 
•{kerverld instämma i samma språk* If ed /an röiYl* 
Aad^ deruAt.man på. c» gång igenkfinnen tiiikanm 
eeh' undersåten» uppvaktade han DcQti3aiAgen^i|fi»^ 
gad.e. sig efter hennes önskningar» stnnd0ini)ei]ter 
hennes nycker ^^» lät utan tecken till missniije 
dömma sig till en aflägsenhet ifrån hofvet och alk 

Ii ■ ■ ' ' ' . 

^)£tt märkvärdigt href af Bi^rMloa^ rärande^BRi. 

, SEmtAs .slälkiuiQ^vda koiii3«j(iMi4a iMfiiA^srtigieii^ la* 
. . M0 iios ^n^Am&att«>* Mémiy Xemi; l^ipi» 4481 
»^*)»Wt«aaipe^pt»QAW<bwrrji»s»tälmirf i j |^ Digitized by Google c «» ) 

ri^ring^beiatyr) livtlketi CfiRisrtKAS äf vetf C^ sbti^ 
l^n «f främmande inAyielse rädda* kéraltet sfor-» 
dVsidfe, ^amt^ Mr ^eti rsrkUg fara genMA deb Me$« 
fiehi Aa - tiUstalliiiiigen yppddeft^^' ^lugnade hennes 
siiine itied en, alla stämpKttgar' beslflmdt «»fVH 
sande, trohet. Om man i Prinsens upplbrand^ 
vid detta Cifllflllle igenkltener den klokhet^' och den 
raskhet, h vilka gemensamt vanligen styrde banft 
handlingar, bör man ej heller hetvifla^, att en ädel 
ÉLpprikti^het, som åfskydde alla mer eitor mindre 
l^ottsliga ränker, var den förnämsta drifi|ädern tilt 
det steg; h vilket han tog, och hyårom en hlsind 
hans närmast förtrogne vågade pä förhand försäkra 
Brottningen ^y Albnänt känd är öcksä Gari) Gu^ 
STAi^s ifver att, sä vidt icke rikets väl lade någrft 
hinder' deremot, söka bereda bifall åt GiniisTiNAs 
fordringar före afsägelsen, och äfven dereftcr méd 
kraften af sin nya myndighet gifva helgd ät hea« 
nes beslut. Cart. Gustafs samtida erkätide del ädla 
i hans förhällande och prisade honom derför, ai^ 

*) ÖfverStåtliållarcn , sedermera ntnämde RiksSkattmä- 

' "^staren ^'Bafon Herman Fleming' yttrade >■ vid första 

upptäckten af den Mcsseniska Bammansvärjningen ^ 

'/redan, innan Hertigens bref till Drottningen ankom , 

sin fblikomligå öfvertygcise , att «H. K. H. icke 

skulle bita på den kroken^ ntan oförtöfradt l^ifva, 

*'^'86iMr'iett trogen nndersfile, H. M:t sim wndeNKniig;!! 

tanfeAr tillkänna.» — Skand. Sällsk. Handt^ IX^ 

p. 108. Digitized by Google Imh^ ehm/wväl Arjffmstes \hade sig till intefför^ 
dristaå ^ eindt isin regerande^ DiyMmng, utan med 
siärsta vördmad doh färsigtigliet iiUi allt gått* itilfr- 
vägttj ieke^ blandandes sig.. i ^några. > r^g^mfintsr 
saheTj ; fi4tan^ dem aUem^t Mt \förpMta^ ^Mm .fyQU 
hadeihonam .pålagts och ^mbetmtt^ .».. t .,.> 

u Men *r^ fortfiir: den med sin Konungs förtjienr 
ster och ^enskaper* ?äl (wtrogne £hrensfaen> -*^ 
»gdan han blef nied krona béprjrdd oeh Jkans baf}4 
ikade .fattat spiran j betänkte han välj .ati sådanf 
Siokei ^ar gifvet^tUl hvUa. eller vällust,, uiant qMt 
dai van ett högt och mödosamt embete, under hvilr 
fi^i mänga tusende, sfäiäroch hela dess rikes samt 
de derunder lydande . provinsers välfärd och sär 
\kerhet borde skylas. Från det ögonblick, då CjokL 
iM9TM uppstiger på libronen I är han icke mer dctn 
]en6kiUe Furstan, omfattande i sin vård blott sikt 
^oda Öland ^^y, Sveriges väl är nu.hans storAmåU 
Tooh för. fasierkndetäi angelägenbet^f är ban..stra:ikt *) Originalet, som är Ehrenstens ofranaqförda Perso- 
naliei^, har ordet prwdpiterat. 

*'')l ValmshiMska SamKngama, To^ogvaplica^ Små* 
land, Tom«.UI, p. S43, föp^e)soi||mier ev berättelse 
efter M» Q. De la Gardie, att Cå^ll Gustaf under 
sitt Polska' fälttåg ofta tänkt på Öland och då sagt: 
Mitt ^dm Öland f mitt goda Qlandl Wdr en gång 
'^fog^hlirtUtött^ Hd nffdyer^m^vilt.jngi änd^k sUtta 

,. mig d0ft tUl r» o^ låta min $qn slitas med rege* 
mentet* • '" Digitized by Google ftrdig<Mi VM48& obb' all kttiu^.'* 8Kllåtl''ftag>'iltaå 
iwfCbAlitig stt^soarl höiaraarsUadd i att' Wga VéiA, 
€å»li[^uA%t'^f^ytllN* j nUSAftiageiiaf alltt dess sOf^ 
«iriltaii{iiigcferi Våd en llygtig blick uppMtoker iMn 
i<^kdL eu«vAF»> régeiteg endast en keotja ftf krig^ 
Mb ttiafa dragés till Vftfvel om' liMff bentigenhét 
dfot Vt^miéga ati) syMekatta sin själ rted andra 
^MHii Kmli våt(, «n dem den nytXelfa) ej fort 
Ull ^éAer ihans i1*ånialie lugnade, fejden gjorde tOi^ 
ékgSL. Ifen en attvarlcgare iippmttrksamhet pA de 
ft^irsAliga bestyr, Mm denne Knmm^ haim^^Mt 
^^a, såall lätteligen itfvertyga en sakklinnig*iie«- 
mlktaM, att den store Krigaren ttfren var inikftl| 
äi en ^nnan terksamhet, Un den omstSndUghetema 
ifonoiift Hiedgftfv^ att utvecUa , och att månget frb 
till <ett ibttUre saTntefth$ki(å, mognande QMt*i 
Carl XIu '^ynelse, redan i faderns pianerHg 
gdmdt* Dod( Ibr aU rätt fbrsti Cael GtnrrAFS, fti«> 
Ibttom tk^tfi annan märkvärdig Konungs , historia, 
äi^ det nödigt att betrakta hans egen ställning fM 
de olika klasserna af folket, hvaixiera nu firamtr^- 
éa*de 4Må 44U mer JbesUbnda aospi^k p& Aegen-* 
nms uppwärksamhet odi om»oFger, 

IJtei rikets främsta stånd hade fedan vid den- 
na ti4 börjat föregå en förändring, h vilken vidare 
fort^r<4, i .^amma mån soni krigen bljifyjit mera 
omgripande än förut, och äfv^i^ atatené utbiklning Digitized by Google I^HfH)^ ,Q^9i*|Ni;i$et hade mträdt» &å mägagd af nya 
Mtfsrr>'^)>^]ii^vil](^ gmom fäi?l|^9i&tier <nad JSvttvåeliidU 

Jtsili^e, l)tf fviiit U|^hö}da i adUgi väf digliAt ^ Fråa di$ 
(ffeö6#dl^<. biid$ikaf)eii komm»; i»A»ga ifi^lc^ia^n ti^h 
»1Aiw«r»iSBiv#f¥iitiitoi$rMbaf mm de d«r ^de^J^ka^ 
iii^esui &rerige; ocb flata i vftisabäfd^ fräjdade 
fiamm Uno. af främiuande iu*apr4H»gf Dagens ad^s 
^^ttH^di» .sflsom dan ga^nla, äfvcD på f^rläfiipgav^ 
4)iAda liikjiräl Snuu ickf» ^iipU aanunanvä^a mad 
ideAAa i :gaii»ai>sam»fia inbresaao oob firfda täiA^ 
iatllt.:;.D^ r^e .mannen alBk^d^ att tillbqdja den 
-if>pgå(eiMk scdfn**^), Uvaiis $lirålar lofyade demrsip 
^na,!.ooli m0tr€Aai«Gu6T4F riktadas deras bljdiiar- 
llht yar liäledas med faUt skäl^ sqi«i Coivi^tihA iie- 
Jbvaée*: att, jom lion läpgf? iipp^köb^ >a&ägélsaii af 
-ki^oiapi^.f]Gds$nö^ skulle ^¥(bry ta, bland. korigsbfilföJiit 

' " . ■• ^a*^t 

*) Under CvM^STBVAa tid adlades icke mindnf/aia 428 

Qya fiimUjer. ^berh^rd^ Pragm. Hist. i^fi^er Sre- 

riges Adel. 
**)jédoran Soiem (jr,ierUf^, Pompeji faeWiliai ittUi^cK. Digitized by Google ^ f|ij?i^,Äfr^gsi>;ge0om sin slsMdighetrdi|g'r{f4ii dag 
^:[|l9i:f(>,bAtyd9i»de^^t|enstemaiiiialiopm9 ^hviHcas tiB- 
^()i[^^9(4)AP väl ..yis6te, attheoaoes frändi» sigföl> 
j^^f^9l-£ .,Yi,3^d«geii var genx»m den fi^riitomliäin- 
^ l^l^ssrindejbingen det yngre Ridderskapete infly- 
j^l^e pfver^d^ äldre och. fätaligure motvfigdl^ men 
4^$£| ,röst var. Jbögt gällande hos krigshären < teh 
))]^)id,.^t i anseende väsande medelstAnd» Inoiii 
.^^n.högr^ .adeln och vid rfldsbordet hade väl 
■Qa^ £^i^$taf också sina ifriga anhängare; inen de 
^ra ^,$lägterna i allmänhet, lyssnande till Axel 
iQxe^j^tjernas, Per Biahes^ Jakob De la Geidias 
råd och.. varningar» voro af Ifltt begripliga orsaker 
j^e;^^JrMfW^(inde Fursten^^ obenägna. Har är idse 
tillfälle att . framställa aUa de medel» som de an- 
jpnjjiC» ^jCorst att i tid af böja det Pfaltziska husets 
j))aner på Sveiriges krona, sedermera att hindca 
^^k^^ (ojCtgång; ännu mindre att utveckla de or- 
i^kerjr, s(un verkade Aristokratiens - ihärdiga sträf- 
.vande att motarbeta Carl Gustafs upphöjelso. Uti 
,de(||i sk.^^spel af höga kraftears och ädla intressens 
ipbpvdes strid, står — såsom nästan i alla den ti- 
dens händelser — Oxenstjerna den främste, vare sig *) l^n främmande Furste tUan arf och fiirstendäme 

kelades bertig Adolf Johan^ Carl X:s bi^oder, 

ätven, af sin egen svärfar, Riksdrotsef Grefve Per 

' ' Brahe. — Carl AéUerspavres Sami. , 3 D. , «• 359. Digitized by Google Hg iftarid ÖppeilÄet^ J^äitt^hättdlingÄ^åTtV^ttTcÄ-BMi- 
dra kroiians ' öfverflyttendé MnCuKiÉ^is^Wt^biå 
på hennes frätidfes. 'Icfte^y blött Bröttfiingei^Pé^éi 
höga tättj anseende j välstånd och konungsliga fucthn 
hos mwaYcmde oöh efterkommande^ iHöni''öch iäöfn 
Hketj äjven fäderneslandets och Ständernas try^g- 
hety' lugn j* välfärd och aktnings harts egen ära^ Stim- 
vete och pKgt förhindrade honom att biträda vid 
uppiösrungen af ett bandj sorti var ' griindädt' på 
födslorätt ^ arffttrening^ högtidliga beslut j inbördes 
löften J eder och förpligtelser^ samt med hand dch 
'mun upprättadt. Han, den nu mer än sjuttSo- 
^stige rädsherren, med den rikaste erfarenhet af 
verldens gång och skiften, var' icke 'böjd att i 
'éträrigdoj^ mål söka efter sädana ändringar j dé der 
säMan till bättrings , men ofta till förvärrings förk- 
tagas j utan ansåg skäligt och rädligt att åtnöjas 
med det närvarande, låtandes den, som allt för- 
mår, styra i det öfriga. Denna varsamhet, äå na- 
törlig vid Oxenstjernas ålder, vat i det hela högst 
loflig^ och den synes undanröja alla misstankar oth *) De här anförda orden äro hämtade uv Riksens Råds 
föreställning till Drottn. Cbbistina, att icke afsäga 
sig regementet, ingifycn 1654 och uppsatt af Axel 
Oxenstjerna samt ex autographo Ulms afskrifven 
hland Pälmskölds Actd ad Hist. Carolt Gustaviy 
TomVÖ, p. 137-153. Digitized by Google j^ O^ewtjftm^ så JmUii^ op|i djrbwra rft^igh^f 
mMmkt q|t «t(^ :|f ^e*i jrngres pl^ jriUko«ili,ffe ^ 
|iiein)wkiii4f!ts via fyv()4a4& .*mff(^i ffm Qmr 
srmks lynne, som afskydde .iiktQiM^aj)^,.})^^ 

^keffl^gv^. »av «eU: 91AI, .brart^l 0»^fk(l)l^gms,mi^ 
Cl^o. .^srtéxs, önskningar ijemensaini. sl^^fa^, 
j^sd :hmdie .4369 ^ntles visb^t uträUa.i ep 9»k, 
4^. ick^^dw upges f^tnigenbt«t något torm&dd^ <=^]]^ 
ji(i«ifti^ci4«f. ipfcp Ijrckades Caäi. (J^^stm .^M; ei:t}|^ -«•**- rande tillstånd, föreställd samtlige Rikets Ständer, 
'■'■ Stocitholm d. la Mars 1655. Nord. Sami. 

**) Att Oxenstjemia och de »ndce Rädsherramelcke qgif* 

Itt Cjkxs, upsTAPa CtrmiUnuig i^ed £na8TiK4., nt- 

, , . . märka flera omständiQ^heter, pojp här ^ .iiäpiiiRe 

kanna utnedas. Se Pufendorf Comment. , , L. XX , 

c. 61 } L. XXI , c. 110 —112. C. Adlersfiiirre Hht, 

" 'fiaaak^ &IK^ «d^2t4y237, 290.... un 'V-a. Digitized by Google Oxe&8l!jisnitif iéaé klandrM deifdr, att kaiif salW^ 
tsmet M *ipfil delta heshtt $om iliiiu mer* faeiiMtes^«^ 
fiågelse,' hvilketr skutte ;f^f%f)rii en* ski&me^famuOf 
km hé¥Me och hennfe^ u»det&åter^' Bnligt de^Så 
grandsflftset* sjmas äfveh 'Riksktuislerdiis medbrddét 
hafra handlat, och vid det tilKllllé , di Orötttttugeå 
titi rådkammm^o ibre^hrfiidde slägteraa Orenstjieffiia 
och BfÉthe att i ottdla mfsigCer förhiixlra Pfake^ 
Gre^Ms nppbc^sé, tar det Tonténson, détiHM 
ifrfge vän, hvilken med Tttrdighet togd^ ocHtviat 
heikyUde i förevar. / ^ 

Men tt* OKenaCjemas och de med honom Ift^ 
'ainnadés förhåUande i hela denna ^k privr&rdt oeh 
vittnande om deras äOgifvenhet för dierr »tore <Go^ 
^AFS dMepj förtjenar icke mindre kifei*d -å en 
ttnnan sida €a3». Gvsrjoå up|>fiBmtaid«f. Så läti^e 
nnderhandlistgania emellan Brottningen oeh^RAdet 
fertforo, afhöU han sig frdn allt deltagande i dem*, 
och i stället för att motarbeta desse mana4n%«- 
tande hos Christina, sökte han vid flera tillMlen 
att personligen understödja det,. samt lade oflta si- 
^a angelägenheter i deras händer. Ger^ må det 
medgifvas^ att klokheten iifven . föreskref ett ^dant 
händiing^ätt; ihen får denna dygd ej föf4Andas 
med ädelhet, och är det troligt » att (len förra utan 
den sednares bitrftde kunnat alltid stja'a eU .ainne. Digitized ^d by Google c w ) 

ffAk^i pya wbdéiex ? Sibgiieténs kra&r är story xoen /4-- 
pt is ; YWe t mensUiigiKeten ! -m-äDiiu större ^lär ett ädelt 
MtBebgs.: Endast kimshn ét \eiålig s)älshöghet> 
him^em kull berilmiiig förinår att verka ettsådaikt 
{wbäUanfie/iaem Cirn^ GusTArs till åxbI OxäMstjeimai 
QmrMtéiViOi^fs^ vän hMmn» Jiuler Säfs dam nye Kéi- 
aungen^^^, ocfa.dfivér doa gamle Rikskaoslerans iai» 
«bi>. dagar kastades åtev ett ljus af: varmitiUgifvéo- 
b^t .QQb»aktaiDg> hvilLet pä ^tt mindre smik^tsaiitt 
^tifi^niåtankaniaf CaiiisTmAir^ erjairåde lioho»irbBä 
<d^)/lyakliga« dagarna af det kongliga föt^troandoflv 
4at meal vackra oebiärofulla,scMUi ett Svenskt hjer^ 
jbir.«ft^i)sinr f&tt n|ttita. i--^ Caal Gwtaf vid 'Adid. 
0%m»t]etms idödsbfldd; : hvilken bild- af dert gåci^ 
las. ^oh det mojg^ iförsoningl Ocb. diamdiilen)Bff)4 
i^H^kt a{ de%h döendes hand åt den lefvandel» mm 
ujrsfi fatttat spism, hvilken påminnelse om dieti arf 
Af)fQbeiläekad ära ochrttmfast storhet y som en bä«- 
^angående. ålder öfverlät åt den kommande! I mer 
fin ett fall blef också Carl ^ det förflattia: tide- .*) ie Roy de Suiede Vappelloit Son pire^ Chanuty ill , 

p. 455. 
^,*) Nir Gabl GusTjtX* tveniie dagar f&re Ax. Oxenstjer- 
i. im» di>d«besöhte bonom, eyhöU bau afJUkékansle* 
refi I^U gfåfya den stdra dtaflMint, sénif deAne fått 
^natlagft .Af Ludvig^ iXIlI i Fi^inkrlkarooh ^vilken 
värderades tUl 30,000 Rtdk. 4)hnnMy UI/ p. m. Digitized by Google c 800 ) 

öfverinodigB an^ftk (Den iiafga aiidaii^iGtiiistiM^ 
hof var^ idke aUlid ifdiseiiligitiiiedL^JlM: ji6gtM%iitilb^ 
vavet af de stMe fitatsinlltineM loieb * Fältli&t»l^y»tf«8 
umgäBgessätl; men K^QUUgen ^liyndadev'^ A sMstt 
QmaarmkQ skilsmessa frfln Sverige/ «ftoD'ltciäéii»iitig 
ftf>«n skyldig aktning ifopkebriiés i bruk/ éåftfen^iiMdJk 
gftf , ätt ^återl^m' döD fordnå lonetic^ gbdli 'Hkidt 
Qoh fltihlfm ' seder. Den synnerliga ' tip)p]}iåifäsaiii«> 
hcft^ som han visade för all äldre 'fi»ii^n9f,.J|iå 
flainiiia< gång som han uppmuntrade dcn^yngre^ 
ftri^arfviidei honom allmHn vördnad och tillgifveiiiib 
het> oéh sattimanhöU adeln med en ^genlell8ma tsrf» 
kn/ uti 'trdiittten mot hans^ person. Btoi^^i innu 
¥]9tigarre mäl upprtttthöll han de Mtora af ftbdevne^ 
landet väl forl^enta' ätternas samt bdla ridderékapel^ 
rättigheter. Redan under Drottningens i^egerhig badi 
de ofrälse stånden framgått till thronen med eht&t 
adeln olycbsbädande begäran ^y, att, till fi^röikand^ 
af kronans inkomster > hvilka årligen aftagit genom 
de ständigt ökade förläningarna af dennas göds samt 
räntor» och till en lindring i de öfriga samhälls- 

*) Protestatio trium ordinum de restituendis honis co- 
ronw är titeln på* den mäiikTärdie^ slsrift^-fa^aruti 
rcUnUion af Krenogodsen yrkade»^ eeh bviHeen in- 
gafetiU Drotlningen vid 1650 ars ril^dågf. — Den 
finnes tryckt i Loenhoms Handl. iiUKon. CiUa'XI:9 
HirtoWii, 10sdéSamf,,'ii.'»Wi'« • *- V Digitized by Google ( »w y 

Wffiaenmy toyokmde dtfiltebönior» ,^aii jräfiit mkUM 
mMIMlliMt pch- liitt staten fttei; iiidmgaa.de bort^ 
skMfilita oUnrförpantade godsen* —t CmiixiHA, som 
ieke kunde irara okunnig om det verUiga.behof» 
kiriikel å»9W tmtd stbd af KonimgaUlkea . rältfiiF-f 
digade ^en sAdan k^tiran, men ioke baUer.ilgde 
modi och bjerta att fitertaga aina egna. gäfvtWi.oqli 
aitr fitäta ifrån, sig dnt stånd» b?äkelk hen hade förh 
nämligast ett taoka ler sin ärtk och storhet» ägdi» 
nigeni annaniutvjigr &n att kasta fcågao. oafgj<»r4 fA 
framiidenMOGk.Utn danr taMdiga^ krafVw >d<ini|^ 
missnöjdt eUter förby ta i rtttti. billighetens Jordrin^ 
jgux Hel tdni^de oekai icke ett ftr ^(Ur CåAh Qm 
$um uppstigande p& thronen, förrän återf sakma 
bragtel; jA < besie, men . ioke .omedislbavltgen a£ stAn«* 
den» utan af honom sjelf ^^^ hvilken enligt dessa 
tidei*s åtät^författtoing var deä ende behörige fram-* 
Stftllar^p.;Qr alljEi under Konungs och Folks gemen"> 
ttlnniHif pi:äAiångiföirekottimaiide9nål4^>^ Detåieslut» *) uKet cuin primis negotiam istlioc ad liquidum de- 
if^uci cnpiebat, ut ^ttid redituom sibi föret certo 
V' «rioéséty tébiperando inde erogätionum modo.» — 
' Piifenåorf At R. aCAR* Cust. g;s, L. tl^ c. 5. 

^^Jrnmm^^*^ a*Wr . Q^v# C^ .Bw4e. ^,pia»l wckdo- 

, t . tcR^ %ik tre stiip4 tW riMw:fi lesq^gnttctjidc pro- 

, •'«flfitMMW!.M;*aip deni ,yajr fiqrd.4»ftk.fö|:(«)flea nya 

^rörfattniiigar.» .Sskiffil^r§s,]iff(^^ li^^U^ft^^^ Digitized by Google 9éiii>' vitt rikjtdégefi U^Stdéib)yéItä^¥6^vMfi^^ 
r^Uö^ grad billigt', déh eti ^k^tidsatai V4M*ksl»llt^Ml 
d«^r* skulle' n^åbänétfkäfVabdåt^r&t^addfi fö^fii^^ 
mt^ ett Ijiigofem-årigt u^^o& Elfd^st' €itfté. €te^ 
st!4M»^tisä'fhMta bch^^r^ Fi*ftlsl*stä«(lett Msfår tOlti 
^}l]^a fe^tiSgetihet AterhöM de atidrfts igénélhgHpdll^ 
d!é aolfilåg», hviUra, éMs åto iéke blifvk hSmmtldéMtf 
dén koiigMga) myndigbötdiiy iBtteligen kmiÉM <t>irtÉ«k 
slakta heländelns aadeetide^dicb makt, 8aiiitr*i*^to^ 
fcerAafS" dävaftmde^ MHUniiig, wsaka dé''ftl»^rikec» 
feäft&fid farligaste skåk^ingar. K^nuegenS' aklAl»^ 
fSt ^h sfxité morbroderti miiiDe ooh t^f dr^Mäii» 
f6H\siÅB^T, hfilk^ denna Reg^t be]i5nat,^4^redd» 
Ppfilsestfindet räddningen af alla (brläimigirr, mili 
fä»e dén 6'lf0te«)ber f63s bMiVU «bdi^kånk^:»> 

'•>^ ' ' • -•' .... Ui I. ii. anm <* /-i 

.^)J[; RiksdayaBeBlotet af dep 25 JPoiii iffB^i he^er åti^t 

«På det genast i begynnelsen sättes derrid en ?isft- 

«het, hvai^efler samma reduktiöA ibå iin^taliA^', beli 

- Kieke ^ <|t>r långt lOlbAkii' i#ådAiialMinrV'iMtf Ad* 

«mera irringar och ?ldljftigheter af alg igMlom de- 

«ras eget lopp och förändring , än sedan vA ock 

«beqvämligen knnna utredas, så oék for flera vig* 

^figa^ skäljt hvilka i Uka fall hnfva heveki RongL 

^Majit till samma termin i en sin på déniM^rtkS' 

It dag gjorda stadga och förordnings derfeme är be« 

^' nlefVadt oeb godt fntnret^ aft draéNoV. AViii<^i6S2y 

«(d& Ronang G^fAF-AvoLF mn AiiiMds oéiiiMil#roRB, 

if>ftr forilbm ålflRl^&digMe KMMgp/^^l^vyrdl^sl i 

i^hinirelise^^iiiéd^ilöieil' åf^Kh^, <M«ll'ftnf¥a 'ét«Hd och 

' oftreslJrifVell t^^tén^vtss telhÄn.» • n ' v^-i? 

Digitized by LjOOQIC c «« > 

S0 ofiilse stftiitl«n iyde ttll;a&igt ^t .;i|tatritdtir 
giänsen, iir »diB ibedliUade riifstcyiiäMl». (iU ^on^ 

diide iMA HUbni( fovdraki* acMns y»kk^' opk munmy^ 
Qto £iiit:iii£ttigt.]iifira li^r^fc att .genom aSMQpbt.af 
vabhpiog.i rtiffaelser» si hel^dbjudande $mot-GmsiAM 
åiOfHJSh >ö^pna uirymme for äimu y&dU0»mMi9pr^f 
nriJiåTwtev sltttUgen sJ^aUiide all ägmde^citl ??> 
I ^allxnänhet ^Uei endast eavfjer4edel af d^ ^^ 
lål^xföiiij^l^t^gwtm ktffrkoU^s , och< dm«a jiuMllniiig 
iiAid4«r8kap6toi makt och riJk€4omar v%r iek^ j$ä$^ 
IWvVsftn «att deo väl kuAcbi lidnfiv .Nå|^Q\gl^ yit 
^kcäokte .äf ^«u Komiogen i tUlAiuppingpin d^ .grsind^ .IL- ^ • ' .«ÄWM^»» ^t^yjh^mdMff^ IL <€. a CUmoM.Xto^ L. II, e^ 5, iw.6^ 
**) Annorlanda kunna syårligen dessa Q. Rålajnbs,|q^j^^ 

värdiga ord tydas: « Man befarade , att, efter adeln^^ 

« privilegier yoro af Kon. Gustaf Adojlf gifar/ocli 
VfX iFtöMkawnågot annat af det han bebrefvai hadeylkoi^ 
^^c, frde d? sfitrt också göras disputabjia. » Pffimffj^J^M^ $ 

Toni. II, p. 991. — Ett annat skäl, hvarfor de af 

* 'Gustaf AnoLF donerade godsen fi>itogos från^ld- 

-t^udaafnfafg^ Anför Pufendorf ex decvetih Megis^nem^ 

ligen: «quia Gustavus Adolfhus Rex aliis prpvin» 

.,. ,€il| .a^qOtfitW wpplpv^itp jj^« boe modp (^orona^ 

,, leditibn^ .deeesseruftt. » — Siäoinia fqi:;^var Söp,,^t(, icke 

,fi,.,tkM^fi$x^,GvBiTA0 gjorda förlä9lf|gifr Jb^^de; pckså 

vns, en anstiftare af de 9j{|i|^i;^9tån4«ps^c|^t^ mot 

ite äldre Jörlä,^^^^ 

sic^i||ia tiu icKb ringa varde ntaf CarXi X. 

Digitized by LjOOQIC HMnri» ipä thuiäm^BQimmsL jtiCflt hyiiaå^, sifiMi. aili 
km/ andra «Kttiiipel<«tt Jbrtiga^ iföddanM^ 
Ageps/éi Mk' lågfR på fbam bf^rggdDiysåmlkuånfti^ 
såensmsi mfvrngmr dei beåälltt ^y.iM^dtibi^}piDå^ 
krigen '^€eh ds^ denfcnder mgi atåaåi^iSÉmÉM^wå» 

4drig £[tar9tiiiiiMdei»att kmgU^ bé^&m gjonl0iv»fo* 
aga t/emier^^ .D^ek-^ sägfe^ EbreDstÄtt-^^ÄÄ/i 
iim^km^y' med otidig fpikostigh^^f^^ Hhm 

JM ^ms0rg^y förty he9^'^^fiemMh^ 
wmit* '€M hålla iSronam - ifihmaéer^ ^ oc^ Staten ^^»id 
mahty hvarförutan rikets välfärd icke kaiunejca 
bestås än eH k^opp utm-bhd; Ofia filigjb^ii^^ftiih» 
hvill^ bestyi^et raed förläninganins 'dterkiailaidde 
hlilfvit' uppdraget, emottaga.s^rpaförebV^ för 

»Il förMmlighfit >oc]ai .trögbst atb. v«KliaUiUiiiui« för 
rctfiiAtibW«i*^gfftia^ föré^rMtepr Wh m^ déé^^Vhgen 
tvffveij^ attde^ Rpnun^en 'hade fått fdfva^oQn^ckla 
sijg ur 4e )s7fåra krigerij såstwt Jmn.uar^^n ^naishus^ ' orterna Vi^' ^^ 'botade jediicerad/ Aiidrå^^éihj^l pä 
1^iil& ll¥b>'iItn^WSiAéfib^ahiev-^!Reitti^ Al Digitized by Google hattar e och förstod kammarvdsendeiy han ock-bmde 
bragt staten i det stånd, att fädemesiandet hade or^ 
sak haft sig der6f7>er att hugna ^^ Men dfi stän- 
diga fejderna, hvilka upptogo Cabi. X:s Icoita rege- 
ring, gftfvo honom föga tid öfrig för de knre ange^ 
lägenheterna, och ioke heller vsar det rådligt fi^ 
honom att genast i början af sin styrelse och in^ 
nan hans myndighet ännu var riktigt befKstadi 
föi^étaga en sträng verkslällighet af det fattade Riks^ 
dagsbediutet, helst yid början af ett hng, som kcmi^ 
me att draga honom längt från £äderneslaadet odi 
tvingade honom att ^ätta sin största lit pä det 
Stånd, hvilket egentligen drabbades af rä&tenoch 
Imt skulle eggas till motvilja mot en Konung, soiq., 
då- dess medlemmar kämpade för hans försvar, angre* 
pe deras under frånvaron svårt skyddade rättigheter» 
Ännu märkvärdigare, än Carl Gustafs förhål- 
lande till adeln, var det, hvaruti hap stod till de 
ofrälse stånden. Allt mer började verkningarne af 
Gustaf Adolfs omsorger för de lägre och medelklas- 
sernas bildning, anseende och välstånd att visa sig* 
Till rikets förnämligare embeten uppsteg en efter 
annan tillhörande dessa iianbördige **y^ och en stor *) D/essa ord äro i Ehretistens Maanskript öfverkor^ 
sade, måhända vid uppläsningen i Rådkammaren. 

^*) Såsom kändt är, måste Drotta. Christina med en 
nöjfiktig förklaring, hejit stridande emot den m- Digitized by Google c «1Ä ) 

del af tjenstemBnnen ukgjoi*de$ af personei:, utging- 
ne firåti helt andra kretsar > än Ridderskäpet. Bred- 
vid de adliga kusen reste sig köprntnnens^ och en 
borgareson^ upphöjd till fiiksråd och Friherre '^)» 
öfverglftnste uti lefnadens prakt och ståt» äTven be- 
undrade af utländningar^ nästan alla högre ädlingar. 
En Borgmästarn i Stockholm var nu så myndig, att, 
då han för misstankar om delaktighet i Mewni^r- 
nas stämpliogar skulle tagas uti förvar, regeringen 
ansåg rAdligast att fördubbla alla vakter ^y Äfveo 
alfanogen hade fått en bestämdare kännedom om 
sina rättigheter, och åtnöfdes icke med dem den 
ägde, ulan fordrade jemväl privilegier. Inom det 
andeliga ståndet företedde sig ofta en söndring, 
ioke alltid så vådlig och långvarig, som den, &vil- apruDgliga menii^en med detta ord^ betecknande 
motsatsen af välboren, tysta de ofrälse ståndens yid 
1650 iint rflcédag yttrade missnöje ttfver denna be- 
nämning, förekommande i de adliga privilegieriia» 

^) Lovents von der Linde, son till kronans faktor och 
kl>pman, Erik Larsson, en HoUifindare, h vilken ad- 
lades aJF Gustaf Adolf 1631. Han omnfimnes i 
S^OgterSy Chanuts oeh fVhUtloehc» anteckningar. 

*^) « Comme le Bourgmestre Nilsson estoit assez aimé 
«de la Bourgeoisie, on fit redoubler toutes les gar- 
«des da Chastean et de la ville, et mesme on pösa 
«ua Corps de garde an fauxbourg da Sad, afin 
«d'empe9eher, que Temprisonnement de cette per- 
« sonne né pnt cau$er des desordres pårmi le peuple. » 
Chanuts 1. c. 2, p- 356. Digitized by Google c m } 

k^ip l^d^ft af T^^j^ru^^ (J^j Upla Aeb l^gi'« Piresteir-^ 
4^pet,,is|ai(k,3^ig ^fjr^n det| jii^^,.p<jh ^stjeftcff;,eB 
sfix,,]^^(jk^ 9kil^niie$^:s9in^,<ei)i ordentlig ibreg^Q- 
gQii förlikiuiig.kuiide. %m|i$. 9U &jl?rv«fiiniqvil^trSda 
jt^U,gej^>e»§3ipi«^av.öXreKlsfgg|ii mied Bi^kopffFQ?- 
ly^sfii^ vpro Täl.i.a}lmäidiet:^delQ «j obe^gp^^ n^^ea 
ep JBuJsop, ha^e.^ dock . gifvU £(^*^Uk..^rteR4^Pfne(vaf 
dristig frfmodiigbet eiiiptAKistakrJitien;^ anspvik t}, 
Q^.eq annaoQ. pir^tmsini äfv^n s^éevmem 9isk<]|p» 
var .en lAwd. dem, som, e£ter uUrycrben i ,^ 
ikJciJp^ ioir^varsskrift år 1672. emot de ofi^l^et.stft,^- 
Åws dogrepp» bunf oljan till den,eld^,kmOcen^^allt 
ifrån . Drff^t^mng . Cbj^h stings dd /uuh d^H sigyi 
i^kan^y^ Det var dock nära, att eklen redan \<^ 
hi^ i^ppUos3at; siniiena voro lätt an(ändliga».^oqb 
l^yilken fäsning kokade i de lägre samhällets kla^Hr 
^er under de sednare åren af . CmtiSTizf as styrelse» 
kunvit sU&nu bevarade anteckningar af sfi^mlida: män *) Johannes jRudbeekios , Btdcop i Westerii, författare 
till den bekanta skriften : Prmlegia Doctornm ^c. , 
om hyilken den annars för aristokratiskt tänkesätt 
ej ' misstänkte Job. Skytte fUIde det omdöme , att 
intet furligHre Bcrlptum hade i Sverige varit ^uhli- 
ceraåt på £00 år. Biskop Rudbecks Minne af JT-iir 
., Frawén. 

''*)-Diessa ^d förekoiiima i det svar, aåeln a%af pade 
„\ ofirilse ståndens kegäran^ att Konnng^ CUte XI ej 
>« .n^iilA »kekräfla da adeligå prifikgiernat »^''fflana- 
skript bland Nord.JSamL . i ' < '^ Digitized by Google < mf ) 

bas* Ilägga' ä^diigå. 'Sältihda måste --1* f(h*'ått' äbe^ 
ropa ött päv vittnesbörd — Tér^f^uSj dén fÖrlitt 
nämdé, orolige; ehura v^lsinDaSé ^irihéit^väAnéi^, 
mcdgJfva, att allt bebådade ett^ inbördes kri^, föh 
kvUket icke bönderna endast j utaii äfbén b6>'gåréHä 
vöro bénäpiéj änder det att mången bMWdéh M- 
käre adettt' mmlade sina kostbarhetér obh''bé^edäé 
éig att Jlyktw wtdan till säkrare orter' ^;' Eti^aii- 
lifln dtiift***) från dessa tider innehSfller icKe rtin- 
dte unSrkliga tittryck. Jäg ryser — héfcr äet der'^^ 
(Ht förtälja alla hotelser^ smädeord, vränga omdö-^ 
inetij hädelser j nidvisor och andta styggelser; sorfi 
vid denna tidj utan ft^uktan för Gud eller ^nästan j 
lättsinnigt och fräckt kringföras här i Stockholm; 
éeH)ssl olycksdigra dagar inbryta; ot att 0n hhah 
besinnade sin frid, förrän orättfärdighetens mått 
är fullt ^ och Herren' besöker oss i sin vrede ^^"^y 
'-^ H^ena tror sig icke här finna forebildcflö tilldöÄ ^ 
Franska Revolutionens skräcktid! Den ende, som 
kunde stilla orop, var Caj^l Gvstaf, J^ring ]bonom *)Ojrtn» et vi>« ^^lfm^ JiQha^ni9 JSHn j . Tmvefi. — 

. .N:o 400 in qv. bland inb. 4(a»wer« N^orditiimna. 

^) ProstM JT. I. Guihrwt Belattoii m 1^5» års riks- 

dag. Nso376 bland inb. Qvart. afManoserw NérdiQi. 

r~«.BegsfP 4essa skrifter. ära jEorlntit^fl^ fiå XaMn* 

**')lemtiir' i|»ed'»de6sa uttryek undfå likaHadeilid# Pu- 

. ftndorf ,aBiMlxiii9y, (Brd&r^ijÉg *w tk' Adkfr9fmrr€9 Digitized by Google ^3i8 ) 

samlade sig alla forhoppningarna pä én by regé* 
ring, på ombytta styrelsegrundsalser', på iristränk- 
ningar i adelns välde, på utvidgning af de andra 
ståndens rättigheter. Med välvilja och deltagande 
lemnadé han uppmärksamhet ål dessas besvär, och 
ingöt i sinnena den lugnande känsla, hvilken all- 
tid åtföljer hoppet om rättvisa. Han visste, att han, 
näst "Gud och Chrtstina,'* hade dessa folkklassers 
tillgifvenhet att tacka för sin spira, och han sökte 
att visa srn erkänsla för detta förtroende genom den 
åhåga han drog om förbättrande af deras belägen- 
het i samhället. Ehrensterij, sjelf härstammande 
från en ofrälse slägt i medelmåttiga villkor, men 
hugnad med Garl Gustafs utmärkta ynnest, vitt- 
nade efter dess död, att den gamla Svenska fri-' 
heten hade Konungen så hållit vid maktj att intet 
stånd kunde klaga sig vara uteslutet j utan hvar^ 
est dygden hlef funnen, var dess bestämmelse jem^ 
väl erkänd och i värde skattad. Samma Furste, 
som skyddade adeln mot oskäliga anspråk , och 
gaf sitt förtroende åt CnnisTmAs förnämsta män, 
skänkte likväl mera utrymme, än tillförene varit 
medgifvet, åt utvecklingen af all samfundskraflr, 
ifrfin hfilk^t håll den än utgick, samt beredde åt 
talangerna och förtjensterna , om också på de lägre 
stegen kring thronen, frihet att komma högre och när- 
mare hans person , vinna anseende samt sprida gagn. Digitized by Google Den stora förändring itfvén i jsatt^t och grunden 
för befordringar > h vilken var aT Gustaf Adolf re-^ 
dan börjad 9 ooh särdeles genom stiftelsen af offent-' 
liga läroverk kraftigt- pSskyndades^ hade fortgått, 
gynnad af CHiustiNA; och GarlX underlät intet för 
att understödja ett sådant den allmänna bildningens 
fortskridande > h vilket gjorde honom och lians ätt; 
dag från dag, mera oberoende af en, förpt, genom 
sin uteslatande skicklighet» till statens embeten nä« 
stan allena berättigad adel. Huru denna tjenstemanna^ 
duglighetens om^yttning på de samhällsklasser, som 
förut föga vändt sin båg åt allmänna värf, ytter-* 
ligare fortsattes under Carl XI:s regering, är icke 
ett föremål för närvarande betraktelser; men den 
erinran torde likväl ej här vara ot|enlig, att flere 
bland dennes nuest använde och duglige embets-* 
män hade Carl Gu£^åfs för all förtjenst ljusa blick 
och fria sinne att tillskrifva sin uppkomst '^^^ len 
ädel skicklighetens täflan ville denne Konung til- 
låta ynglingen ur bopdkojan besegra ynglingen från 
herregodset; och för båda var S;£imma pris utfästadt, 
nppkomst, inflytande och ära. Men de lönnliga sido*. 
huggen» eller de våldsamma augreppen utan hejd 

*) Ascbeberg^ LindsköM, pablberg, EbriBUsteii, Gri- 
penbjclm, Tbegner, Hoghuseh, Lovlsin, Eldstjer- 
m, OUvecrantz, örnstedt m. fl. , hade i mer eller 
mindre mån Carl OusfAF att taeka för den lyeka, 
som de gjorde. ' Digitized by Google c «» > 

Biedgifva. I detta hänseeDde atår Jbdraki dfver b»^ 
i|if^i,^pcb ^ C^Af^-GuOTAV nedstag isi^giraf, följ- 
4|^J^;^ hloftt af. välsignelser. . 
^. ^ Def: St .ofta sagdt, att denne Konni^g^. firtjl^else 
|f?$^^ ifffrbiudier .af dtt intressei bvilket ^ ^t9^]U Sjå^- 
a}flf;,l3i^traki^rq|i vid Gvstaf Adolfs och Cnai^TiKMi: 
fpfngi^ pch, utbUdnu^n af sta^^fi inre, i#r 
U» . Hvad lian map också .begära af en $å kort* 
^^jrg regi^ring^ upptng^ mestadels af oupphärl^ 
ikr^y JbtviJ^ka ry<:kte. icke blott r^gejait^n^ tankas» 
^lao. ^ven h^ns person ifrån fredliga vsäi::f? D^jt 
biprdejikväl till CåM^ Gitstafs lynne aU gömnis 
inera inne bos sig» . än det ban frambap; sayiii^a 
karakter stämplar äfven bans konungsliga ver]|j$aff(ir 
hpty ^^ ^Xk noggrann uppmärksamhet på alla-4f 
sfirskiiia ämnen till hans historia, ^hyilka bär odbi 
der i^iinas spridda» skall säkerligen uppdaga mydket 
uttäokty men. icke. verkstäldit, mygket^ börj^di;» m^n 
ej fuUbordadt, mycket syftande på en, fraijtitid» ni^ 
bvilken for Gabj. Gustaf aldrig uppgick. I tofjf^^t 
i vil]an att ordna Sveriges inrikes skjidt ocb bereda 
dess stigande välstånd > torde denne Furste e] böra 
ställas sä långt efte^*. ain frä}dade företrädare; men 
s^tifbail;itv^*ket ioked;ilef,i bvad Gu^af A0€».f hade 
vSA^ft;"VåHadfe*fideiiS korthet och omsorgen ter den 
yttre' ^öjf^^^^^^ eller mycl^^U syfte, 

Digitized by VjOOQIC b^&harddieilärtigM* • ^ > I .lvL,,' ou» 

Åtano lefde, öak tfldt CkmstbrAS lätti^ni^liet%% 
de börjande utländska efl;a7d6hiéna» détr WöinftiÅ, 
allirarliga anda, som i främsta rumiteét af satnlläUets 
saigdi^nheter satfte religiotiéns.' Segrande Uådb Své« 
rige gått uttir den stora kampen, somfoi^ deh^oibt^ 
fklskade lärans frihet och trygghet bltf^it kämpad V 
obh hade vinnit äran att allmänt erkähuas föt^^d)éte 
ftvnämstfe Bland de Protestantiska Staterna; ^Mé& 
leke blott i det yttre anseendet, äfven i lärans inVé 
stycken borde fäderneslandet ISStrtjena benämningen 
iåfhernier fuifvudland^y Det kraftigaste medlet 
ÉH; b^ara religionens renhet ansågs kyrkansi enhet 
lemna, och oaktadt flera, äfven af inflytelserika män 
gynttade, försök att med den Lutherska bekännelsen, 
sådan- den var i Upsala mötes beslut gillad och stad- 
föstad, förbinda eller sammangjuta den Calvinska, 
hade dock den Svenska församlingens tros-satsér ocli 
kyrkobruk blifvit under de tvenne föregående rege- 
ringarna från all blandning med främmande bevat- 
radé '**). Blen en väldig jäsning hade dessa för- *y Ctiput reUgionis nosirw pairia est. 

**) «Caaf0riiiitet i ceiemoniesiia gör myeket tillenig- 
« heten 3 . ändock ceremonier intet l|af^. »tt ^beljda , 
ff*aro de likväl största iippbof till^ förändriBg i reli- 
«gionen« » — ^xel Oxenstjerna i Rådet 1041. 

Digitized by VjOOQIC ( Må > 

sSk^ilstodkoDimity upprdrdi sytmephet geoom tvié(0£r 
om antagandet af den bekanta Symboliska bokan, 
bedämd Fornusla conconUce, t)ch genom skrillen 
Ideä hdni ordinis, hvars författare > DraUniogens 
fofrdne lärare ock ständige tän ^), Jak Matékice^ 
starkt misstänktes för att gynna en förening emellan 
de i>åda Evangeliska Kyrkom», h?ilken mången 
rättrogen Lutheran mera a&kydde, än återgången 
till Papism. Ca&l Gustaf hade begagnat Johannes 
Matthi8& såsom sin underhandlare ho& Drottningen , 
samt troddes hysa för honom och håns meningar 
en benägenhet» h var till äfven hans börd af en CaU. 
vinistisk Furste förmentes bidraga. Det var för att 
lugna farhågorna i detta sednare hänseende ^ isom 
P£altzgrefven redan tkligt hade låtit undervisa t sin' 
son i den Lutherska läran och anförtrott^ honom 
åt den radan då inom Svenska Kyrkan > sedermera ^) ArehenhoU&y Mémoires de Christine, T. Ill,p. 55. 
När förrdljelsen Tid 1664 skilde den ädle Joh. Mat- 
thiae ifrån sin biskopsstol (i Strcdgnas), skref Drott- 
ningen ett ejj^enliätidigt Bref till Carl XI för att ut- 
verka dess beskjdd åt den förföljde 5 och till honom., 
sjelf skref hon dessa, dem båda hedrande^ ord: 
« Je prends part a vötre malheur. Ayez patience ef 
«eoii8olez-TOUS sur Passurance, quc jc vons donne, 
«)qae Je ne Toas abandonnerai jamats et qaé voiis 
«tie itianqoeréz rien, tant qae je TiTrai. Fiez-vous 
Mk la parole, qae jc voas en donne.» Archen- 
ÄoZto, 1. c. IV, p. 230. Digitized by Google ( 8«8 ) 

afVen i ,'Staterf h&tjévinåe > Lenaei iriéape hanjledw» 
niog *). ' Uti' deö förbindelse, soni' Caru; GusTAr 
afgaf, dä han utbotades till Arff»r«ie, hade han 
redan lofvat att hålla sig troget vid éeh Aogsinlr-^ 
giska bekännelsen och Upsala niätes beslnt, ocb i sin 
Konunga«4!brdäkran mtete han förbinda sig att ioké 
offeraUgen eller hemligén ttllitädja någon annan 
re^igiomöfningj eller låta dem, som vore af främ-^ 
mande lära, brukas i något rikets embete. För att 
ändock ytterligare betrygga Fresterskapet samt alla 
dem, h vilka möjligen af ett dessa tider bland Fursisa^ 
icke ovanligt trosskifte kunde föranledas tillnågol 
tvifvel om Konungens fasthet i Lutherska läran, 
utgaf han samma dag, som riksmötet i655 slutades, 
en religionsstadga ^^^, h vilken förmente andra tros-* 
förvänd ter all utöfoing af deras lära, utom i sina 
hus inom lykta dörrar j men äfven ålade Predi- 
kanter, dem en sådan fråtjfimande af atman rdigion 
kunde förekomma, att på ditt möjligt sättj enkan- *) Denne skref för Prinsens undervisntiigf dén bekanta 
boken de veritate et exceltentia reUgionis CHrhftanw, 
1638. 

**) fufendorfy Res Gestae a Cah. Gusr. , p. 59, säger 
om denna stadga: «Ista quod ita severe statdcren- 
«tiir, inter alias ea caussa erat, quod Regis fiater 
nJoannes Casimirus Palatmas Bipoatmus Rcfoi*nia- 
«toram opinionibus addictas fuerat, quaruiti suspi- 
«cioDem hoc modo Rex a se amoUebatar.'» 'Stadgau 
läses hos Stjernman, Förorda, om Religionen, v Digitized by Google neHigm får$i;eddu * {^iMiga underipismngar och 
s^modiga Jöfmanmgarj draga honom, som de säga 
finfta^^^iiij inpå.Päti» vägen och täl vär religi&ft ^J* 
Doqk yiaste Gabl Gustaf att hämma ett orbligt bit 
ock gfi, /i^r haps troji^ar iorjrokte uti Poieny sträkiga 
CtMilnui ^tt ick^ störa de olika t&nkandei ikvafi |[uds- 
t^a^iaf. f^').i. }hå oiCranJierörde religidnsstadga stod' 
OfjF^. uti.i^wiQiiinbang Konmigexis afsigt att veirk- 
sjäiisk dcn.yijd flera riksdagav begäivla gransktixngan 
qf Kjrrk|oOrdmngen> hvartill ä&fen Btskop LaulPe* 
Uttfti toyi »af de iuäxi« som lätt sig deifta bestjrp 
i^FPflK^g^K a%af eU fiiUständigt förslag ^^}} mém ir. "' I» > r « . • • .. »'. 

*) MärkTärdigt är, att genom ett Rådets brc;r af. i^ 27 

' ' Sept. 1655' kungörandet af denna stadga någon tid 

uppsköts 9 for att 9 såsom Pafendorf säger, Crom- 

- wdl, bvStien hade antagit sig de Piemontesiska 

Valdensernas sak, icke skulle deraf stötas, eller de 

*' l^atoliké^, som i Polen hyllat Ronungen , skulle tro, 

^*''%it^<ri 'i^CfUgiojisfilfllng komme att dem förnekas. 

;**)«6nungens bref af d. 12 Bfaj 1655 till Generalen 
Otefve Pflitenherg^ då denne tågade till Polen. — 
rlitka måtto ^11 jag hafva påmint, att Tåre predi- 
« kanter låta blifva de Katolska Ryrkor omolest^rade 
«méd predikningar (såsom tHlförene hafvér vari| hos 
;«olié'efltgt), der Tår armé på ^apistiska orter J^om- 
iimen är, utan synes fast rådligt och är minWilja, 
:««tl vånc pfref ter göta -sin gnistjeirst uti f filtet eller 
wptt livsen^ hafvandes sina församlingar Ifös sig 
«B$el£fa, «at« ».» -^ jte/msjkl^i4, Aet.' ad Hist.CAR, 

•*•) UpsaU Tidni^arVJny p. 179. Digitized by Google (Saai. X:s mdliafidfioiniiianfibs \ddd 'af btOt* migfä^^fi^ljt^' 
r% till. verkställnghetiirv&e ]&iigffinainmde4<girä^^hv«' 
^rmk lådande^ ätgfiDdep. .^Äfveii* syn^^pléiieti^^tttt 
en KyplMtjreke» sådan somGim^A^ 'AMtF^dtdU 
AtubH Oxmatjpm^i ifidbt 'deniipräliav haftiit^S^^ 
satti Konuil^cnfi; appmlDksamliefc; -^ Btt MriSÖj^^ 
mål far CAiii.€usDåFs välvilja/ var jeinväl det Mt^ 
säte^tder. han sjelf^ ebom éj med naågmistörre^stMv 
iin. dw I tidens . förnäme yngitngar/ hade tillhrs^ 
n&gca knånader ooh afkgt prof p& sinahisigttjr^^}^ 
Upaala Umwrsitet erhöll, nfigi»' dagar före Koniui^ 
geA$: ^fvesB, iill det. Polska kriget ^^y sina Aåtfsii 
af Gustaf Adolf utgifna, privilegier och ordningar 
stadfästäde samt utvidgade ^^^. Ibland . de första t) tlARL Gufi^TAF höU den 9 Msj 1639. ett /offeptfigt tal 

! de Sveciie encomioy prwstantta et emiuentUi* Fria* 

sen , som året fömt på ett kort besök vaitt i l%>8a- 

la^ vistades nu der Cran böqan 9f Ffivf* .tSH^ffgieå^ 

let af Mty. Det är ett misstag af 3köldeb^«^^^ då 

" ^ iKan,* trollgen i tillit på en Parentation öfv^^JLe- 

naeus, stiger , att Carl Gustaf .var vid^Akad^ppien 

«aii dela de denx ans*» 

**) pe Akademiska Koiistitutionerna är0 gif«a dem 27 

^ juni, ocl^^deii 4 Jali begaf sig Cari. €r|jsTA#'>tiU 

]d|alarön. . . i ^ . • .. 

**^)«.llbifsiiingae opus fiait al qnantmn^pnBpantis tan^o- 

«r^, angostia et lumintns eonlfa .Palomaift cj^di- 

.«(ia^ Pfpb«9 p^mis^aftt,) cf)|istitatiiiiQS8 lalaa^emen- 

«davimas novasqoe, sie u^n eiig^nte^ addtdaaiÉs^* 

heter det i början a^f 4^8Siif ;$|adcarv , , ,, , ^^cv, ( Digitized by Google anstalter; som Kotiungen ansåg böi^ vidkigas för 
alt flisla de genom Rbskildska freden förvärfvade 
landskapens tillgifvenhet vid Sverige» var stiftel*^ 
Ma der af en ny Högskola ^y Sådan har den Sven^ 
«åa statskonsten alltid varit» att den pä välgernin-* 
gar» kvärnaéd hjertan förbindas^) 3 och på inrätt- 
ningar till bildningens befrämjande sökt grunda sitt 
valde. Äfven Presteståndet vid Herredagen i Götet- 
borg 1 658 tillstyrkte upprättandet af en Göta Bi*» 
kes Akademi '^^^^^ och understödde med berömligt 
mb sin nye medbrod^rs» Biskopen i Liind^ Win^* 
Mrups ifver för samma sak ^^ Det kort efter fre^ 
den åter utbrutna kriget» och sedermera Qkkl Xis 
flhrtidiga död, hindrade likväl verkställigheten af 
det kongliga löftet medan han ännu lefde; men 
den fbljande Förmyndare-regeringen gaf uppfyllelse 
derAt> och CaroUna blef, till ärofull åminnelse af 
honom I den nya Akademien benämdj[^^. *)v.Döhelny HIst. Aead. Lund. 

' **)Ehrensten, 1. c. 

/**) Prest^ståndeU svar på Rongfl. ProposUionspnnkter^ 
gifvet Göteborg d. %\ AprU 1658 , bland Nord. Sami. 
"{*) I deo berättelse tiU KongL Maj:t, som 4en förrbe- 
malte Frih. Christer Bonde 1658 afgaf om Skånes , 
Ifallands och Blekinges tiHst&nd och förbättring, 
siiges Doktor FPinstrup rara en man^ hvilken det 
synes rådUgt att hålla vid godt hwndr. 

"H*) "^"^^^^ CrusTATi fllins ... novam hane Academiam , 
« ad Parentis gloriosissuni immortalem g^oriam y CarO' . Digitized by Google Väl säga* jAt BmueTsktondBprikf att ibhmd 
/uapen tiger lagerij men sådant var icke förhåUan-p 
det u^der denne Konungs krigiska regering» , Kär^ 
lek ^iU rättvisa var ett bland hufvuddragen uti 
CUhl Gustafs karakter , och han yttrade sjelf, att 
dess Konungsliga embete befallde Jionwå gå rätt 
fram och hvarken för gunst eller värdighet dUer 
någon sinnesrörelse tveka och vika pä högra etter 
venstra sidan ^J. Öfver lagakipningen inom fåderr 
neslandet höll hån en så noggrann uppsigt, som 
hiins frtovarx) deri&än gjorde möjlig; och ehurm 
politik och krig icke lemnads mjrisken tid öfrig fcMr 
lagstiflnipgens befrämjande, finnas dock några he- 
drande vedermälen af Konungens nit också for 
denna vigtiga gren af dess styrelse. De Tyska 
provinsernas Öfverdomstol sattes i bättre skick ^^^ 
men vid den der från f^rra tider gällande r$tt gjor-f 
des inga förändringar. Till befordrande af god ordt 
ning och sedesamhet inom hofvet utgaf Gahl Gvr 
STAF särskilta artiklar ****), och höll en sträng hand vlinam in ipso. fondationis dlplmiiale dle 19 Dee. 

• anno 1666 vecfiri jassit.» -** v* fiöbeln^ \* c^ 
*) Ehrensteup 1. c. 
*')ÖrdniDf för Tribaaalel iWismtr^ tryckt éemtädes 

1657. 
**) Schmedemans Justitieyerk , p. 300. Fornt synaé haf- 

va varit gällande de artiklar, hvilka GarIi fär sitt 

hertigliga hof 1590 stadgade. Digitized by Google . \ ^-^-^MShm^ '.;«» det fiW »^rdf f ».clte; .»ÄWWWr 
g?,!Wi.a^a^;» ocH en jtigtig handlii}g,«»X^^deM» 

ij^fflfgf ^i4ppfät au deis af^jffa det, spm[eU,t0; 

■y^i» %:i':.'-';y'-' ^'- ■ ■■<■ . A :A t-t..' : ^^^^v^^^-t 

sankt framställer både bristema oeh remedm-i icM 

&;Ihf||n4%Ö^8te 'dtUhr- nT sl^^VklftafiAg/Jilismndl man 

då'Tanligen förstod det vi kalle statulUM.iiiåeiae' Digitized by Google äUä saker i ett godt och önskettgt tiOständ; Mé6 dö- 
den meilrinl^bfn!^— '^ binmärktaing, livilkén betrak- 
telsen dfdélDtie' Konungs regeting sfi ofta fraiiiSaUay. 
Med raska steg hade Mringslifvet fortgStt )^^ 
den bsLxiä, hvilken Gctsxaf Adolts duttröttKga dclk 
visa mödor brotit. I trots af de' h)änga''ftU^6i 
måléii öfVer krigets skadlighet för handeln^ ' ix^'^ 
iomst/hade den Bkväl framskridit mled ^däi^ 
Bkyddsamhet, att, dfi vid bör|an af denne Konn%i 
regering Sveriges städer iägo handelslösuj nedrötta 
eller kuUrifna ^X hade, när Drottning Gäafstnnt 
nedlade spiran, en stor del af dem blifvit ottabyggd, 
och andi^- nya anlagda till ett betydligt antal. 
Göteborg växte med förvånande kraft 'Åt Stobk^^ 
holiii,' Sveriges hufvudstad äfven för handeln, ink^ 
ste Kröäan, för att återapphjelpa den alideleé aP^ 
stadnadö titrikes sjöfarten, är i6i4 upplåta tvenné 
df "shiå egtia ^logsskcp|); toen omkring 4o'å!r dei:^^ 
efter förklarade Regeringen, att Sveriger inbyg g 
gare uti mjrckenhet på skepp och farkoster ^ iu^ 
rikes amtälblfi och idfyuie se^lationer dagligenför^ 
kofrndi^ sig^^f^y, Ifabriker och näringar fingojeony lojt iiiiod *> fivwjjp Amlfs tal tiljl Ständerna vid Öfftbrftjrikfl- 
»fortsättning, så oek egne skeppa,. li^iiiilriiili^^f de 

22 Digitized by Google c 3a0 > 

F9sl «liifti eji^ alörre.friliöt, rbviit^efi förut icle<Qlil'i' 
seiftttkriäairidlg. ,J!)e]ri' politiska, makt, rdtilihvålikeiil 
Sslcarige^upp^tigifi, diftde^heredtiK^eil fit éd^BiUkggä 
elb $töBte aoaeeode, tiditiiästan dfverbljt kiiog^Östan^ 
sjön kunde dess kölar Smink- Ayådé3l^tom %tidfe< 
grt^ i^Ui^v&ra.k^pmttififlattori odbi flefi/tigUgd^rakt- 
mtelficlD ^ mm fritmknUM lifvei pft, varf ^pen- roefc tff» 
nr.''sj()iél8tt fKr 4omtdalide öi^og^idbörjadc^iajllrJ^lt^ 
vtto^fr Jbeiy^^lihet för riket '^> <« Ikni tiUrk MQyA 
\/&ak ihftndebis inti^sen^, hy\^ med faetronxUgt^aDaå 
kttHlQ tårdiiisi af ^ sattima st jrelse» somi radnb dSthej 
sifejslktes. föf att eiKisidigt gyona Yajnién^p uäifiAtte 
r^Äå^ait om! krig f ölhr CAäL GustAff uppstigit^ ^i 
thteneH^ idnt kMi bM inhämtat af détfädiflltoftf 
d»y altv'till:btöd ior. de båda- stridiga* meningtfltm 
i.iradet^ fahtrngen V<fkn ^ller Danmark bordenfdirjsi 

. ..v^äminWe,» dat Stockholm d* 15 IH^^iir. - i4^f 

.^ 7 S^ep-ninÄft,^ Ekon. Förf., Del. 2, s. 697. ^^^^ 

' ' detla jilaisat^leninadcs åt Svenskn 6eh skääiii^éképpy 

ithicwmi.f^S^vinsköinébåkiTlUaaimg af odänditiifgeK kSlifi 

^edeU nedsiUtnfng i den in- ock utgl^ende tuU^n. — 

^'i'' K^kuklhänådtatmhnér badé fornt "blilVitbtsv^åiM 

ägare af -så beskaffade Svenska skepp genon Pf4¥U* 

férl(6id8tddetkd 11^1617 oeh Kigll Piii^d^/V. 27 

sid. 78 ff. ?i *' : .,^ ,jjjl'iu7o>liiÄii Digitized by Google M^ri|)a8vi 'åberopades sftiäl^< röré^nde '^ÄTapldiis yitiA 
af^ Möjliga eröFrhiglir "^^^ Oékeä Apisar sig uiMlér h^ 
kl fétt^åd^ åf denne Kbniings 'krig dfk< ;itDd»*« 
tinndlifiigal' ^deti fitorUf •' vigt , both Wi^rdef > 'bandelal^ 
kitiHeiiseii kåsiåde uii vfiglskålen, ^ivtnmtiir »Iped 6)^ 
fcifjjfejd ^otaliättegftt No^deW*^ '^ ',•»!. -.I.;./.! .,.,;. 

H\nt åe itn^ ansta^rna vidtöigob i&etti^ Atgäråw ^§S9 
lifaliriimjandasaf (bn dkftd v^iV6tsi»i'0éh >4ib»slAift>[inMA 
kidthft. ^ Älit 'inee hade ISrcrigé bsgti^p^et <0bh']peii4 
Éong^v 4bW blott såsoin t»eéet till dé^^storb Irfi^ 
getisi t&idbalsiiide^ -utaii jemf^aÄ ish&am villfaofr för ieli 
MsåeaiÉre och/^rdebiktigare varub^/böfjcii »tlidi(a|il« 
j^as; men . man klagade bFrer et£ édrflf^tgb cfcfeev 
nifid''dist'tédbara tnytiléi, oi(^ äii»u stiknsides-flfifa 
f«rät||iffigy brilketi bäst kubde afUj^pbäeittlb oaU 
da»^ehi44gen en Bank.- Stiflékén ileraf hadeilafi*» 
ge varit påtänkt ****)> och GtJSTAiF Adolf upp»iafi«d« 
Bofgerskrfpet att i Hvat^je stad, eller åtmimsémrc i 
de 'jrijyn.ä^^ [ SiTetJyjtpshet 

bjfi&i ineängdfaii^;iiah. obciiä^gSa^^ ft«i^<$)ik»(iii(äntan 
fJöfl^l^tféf^hA^t^tliös dé f* jSetlftaigél^ftef-iiamt 4-*H^*ir |. '.5 j ':- -*".'.• :-'>"'. ^.1 ■.';'x,;|j}^.l f.d 'lli '$1^)6 BftKkev4»ket^ p. 360 £ ii <^ i^i- 

^^^SfJeruma*», Eko». FSoiriiini., i^^p. ''i^^'^^»'^"^^ ( Digitized by Google yerkställighet. En Lif- 

;, framstäncte tilf^CARi. 

ratta både en Läne- ocli 

ocli Qlt privilegium dera 

it lor dem, som deruli 

cining bihStJa. /"ffå^r mi 

undersöka de grundar, 

hvarpå denna inrätjLning livilade, än mindré'^a?t 

bedömma^ burjuvida den för framticlen ^^uncle äga 

bestånd. B^nlien föll, men först åtta år lei^er 

.koliuq^i^ns död, ocb sedan man tillåtit sig att ge- 

n^nv^en obeliörig oen vådlig kredit-utvidgning ol- 

.vergifva deja varsamhet, som i grundförfattniiig^n 

tor Banken var beräknad att försäkra de&s styrda. 

i^id. rik«da8Bö ,. i . S.tQf;kholm. i 66q , förkl^a^^ Slän- 

detna, att Banken* gjort x^r Hytta och 'ga^^ samt 

.^ans4go för nödigt, att den, alldeles ' säsom Konqn* 

^n.y^mmi^.mUWff bfef^ f9rs4h:ai^^^^..pjQt tor- ' : . ii-. u'^\ . mw'. v»^).«För:iiett«kuU!öch emedan Oiaiiiiwirim lyjLft^m- 
}\V : K « HienseCélU^io^ÖH»^^ älsfce)ig;|; ä^ql n^fi Yäj^]|^lrw ^oh. 

~f ;4%bafv|^^ der. Vi bäP^föf rtitg; s^l|a ^h^yii^ Yåf^^Kong. 

^' ' >4iliga>puvilegi« i nå^ar fprse/>ch ao|]kori^r/i yele §rc. » 

iiAi.t .^ai^Sikimtämi b>-e4 2i,|p.,«P0,,vrTn Blc^ y^,^' frågn 

i Stockholm. 'i . 4 >, i. (»ii-, »'i.,'.,.:;| 

../^{t^)«'iUldetls^^tta Vi iiii^k.medyi^t j^^j^ha^e pj^ff och 
kijfiiiMrafit don itoi|ajiiQrttl^.flksli:C^ YCIH^l- ®«^ 

•Länebåtakon med Ag allt birtill fört hafver^ akté Digitized by Google \ 333 ) de således vara utan fog/soiii man förebrått Gart. 
Gustaf att halva lånat örat till en lorslaesmaKares 
intalningar och löften ^j; tvertom länder det ntili 
denne Furstes synnerliga berpm/ att hans oititan- 
Ka uti stiftelsen, af en allmän Bank beredt åt nä- 
ringarna oqU rörelsen mom fäderneslandet en moi- 
li&liet till framtida oberoende af utlslndska pen- 
ning[emans tryckande välde. En minnesvård af Carl Gustafs omsorsier föi* ^ 
Svenska konstflitens utvecklino; och förbättring ar 
den stady som,» i sitt gamla och vidare skick '^ 
namd Eskilstuna , likväl ännu bevarar I<3r en 'af 
sina delar bans namn. Dit lät Konungen flytta; 
äCven under en Lifländares lednipe;**^), en mängd 

"" ■ / I ' 

-iv i< y> jig^ én nSdtO^ft^ att den oék UUdMi,' sttMb 
Ji >>,<«4i^ af Sal. K. N:t fiomnic^ Caaii IQvsvaf |(pg%- 
„„ ..«^fteligen InrSttades, icke allenast bllfver forsä- 

«1stad. utan ock således anthoriserad , ' som tjetfar 
' •till fletta nyttiga Térkets vidmaHhåUwitdolM'?^ 

Stiernman, Mötes Bed. 3, p. 1385. . 

^""^ySkaÅd. BlUsli. Handl., DF, p. 113. --En im^tän- 
' '"Vnp^/ hy^ieä bevisar^ a^=G^ltit.'i€bnun aftigt 
*'''''*''4i34'>Bdlfi1k»»ä^rtifttil»«i«k)i9(aa«uv*luaiti]iiatttt.,Tar, 
"»""'kii-^gefltagen^ ttodfidt skwHé ^nfibo^etaa' sig — 
" '^ imÄrSV". «to.i "Vi p:- 3«l -"-^ J»fi l4t, ^å^ltin for- 
«' '■ ^SrVé^ I"tA»ndoå^'if^r9$kte l»na' 100,000 P.>St. , ban 
^"'^^''i IckWsritorhMi^^gltft^e' tt%«t >b«idädaHde alt 'Mbttränga 

Banken eller dess kredit. ■.■\n.;\.\\ft\r: V 

' ^'^firethAi <'jR«<M<iabA€f ;>9Bb»|pi<lre 4 nU{^9 jbKdC <edaB 
'" ''t694f <MflUit<>pliiVilegtara "på jem- mai Jstitnaflufak- Digitized by Google 4lM^mstii^<9cki4«M<'<t^ j«rMte 4MAii stålets J^iäJUiiig. 

fbUtifigitiib ' ^dit^irtkoddi dimm istbd' i' eti follkomh 

)iec iiCiiRt: %l:» rtget^flg )^> ' Huro MHdi^lifvel; 

af <(e Svenska fabrik«nias< verkliga fribéta^ 
hul*u <kl 4;itiyo rar para aU k^irlttö gm<m:otl väld- 

t«aiBt pot^lH iitry^foirsiiky' böjr iaki» tiU. plmeo/fw 
dilKfisa JieUmfcteker att (camatäUau Mfin iLenittid, 

'åå:^)£LKMtj'GajstM^fi Sieidj undoi* ett miiktigt hÄp 

^fiiiånjitl^^roiieik:, ^nidgar sina bo«Uider:É ökwd^mriii*-- 
tiäsr^lal^ Jijjuder oya verktygs åt uijbiem£ik k^nstGit^ 
idigbet ooiij > lämnar förbättrade vapen ^ tillL.^tet'^ 

(landets ^försrar, d^ mmst böra Svenske män J<$r- 
gäta» b vars IqF det flitiga dånet medvetslöst for-* 
binnar, 'Yallad^ MoiX ett elump, alt Bankens in-- 
if aWöib^' ocJi anläggningen af Eöt ilstäftsf ' iriti*äffade 

n|)å,^n»wa Äiif eUi9r..FiUeJK{W?HPgeft,Xt^,W ^^r- 
< liiKmst^ 'tM^a-^m-fdrfikafik pd Mii^fångudéo till^ 
*;;v^rji}|[i^e^^^^ fövédlliff^yi^ för-. 

«1ii'ru:;,ii.!«l->lc><ii il. »o .■»•:i!t.<i MänitB u» j:!t«ni mii ij .< 

' u. itactrilX^iflAiMll mmX9S^ fljttA4e.W><im}ie[t Ko. 
nmigeas vi^a, öfver tiUSK^fge,| ^tv lv«9^A«l( pUta 

>'..... Ij% R|pfl^fr#..i4^«^*e Jjrif^.»r^<5t*jrfi|k .MipJ der* Digitized by Google 4iQ$åg i «K>diäiiidigb9tmi£a£ AleAijSt«9D$kil öi^^f^&QUém 

> ^ Det^inrfec! vål^tåédets. uppkomst. låg Giaa fiil- 

iif^dis då méu bri^liga orddsäit-^'8{/inHddgat:ta9!b-- 
^lg0tl Vierlfrkmihét för^fss liclilimjaiule. ^Dei^w^säl^ 

IftiSfteti^Q gädiritilidrä bade^ tfrfln altnatj^aniäÉa 

ib^läd^s-lfömåflistå tre geoom foi^todiladeefiir- 

-"IiAtl^déOy «dw icke hSr kunna (upprepbs ^^93^ Aoh 

désdtitom STO allm&at kttnda, >öfyergåt61 täl^bn^kf "C i ;*)J, <lc8« va» Kqii. Caiu» XII år 169^ ajfeifaa Em^^^ 
berättelse säger AmiraliletsColtegium , att flottans 

^ I ni«bii^e|Qatmi fil||i dfl;nliifh^a«$%ft ffW^j|ie«;^aiMivaf « vant lorde om ortogsflotUins Torlaggande IfranStocK- 
«holiii uppå en annaa bättre och fördelaktigare' urt , 

oH r2jibtiiir««lli»okfi)#lkJ^toMtt HvtfilliJtaiiefliÉLXIis 

éh.hi jKösf^^^xfä^ pvaitft<^^ ii'-' ^^'^•' fi^yj^ BfloauiJii 

' ^'^1'! sedä&»Jr''^ae^^b&Å>åéi^<V^^ ^tfrihet 

öfveigått tiU ett af nödvMi^feiy^Vtf«kffli{^t ålig- 

^H , 0{äifide^ialti{|^fi^iJKmiiåiillie«itioMUäii fidSfifr^rishap. ' Digitized by Googlé c a» > 

fliBHifiiÉ&un^neJ jjpdbvlsäfabartlk gdioifa)<hwB;jfinitiArf 
IwdieB^rbdaiittrinogäDijeiiiilibdrifi^iK.dBBl fria skjabJ 
«iluinsdc£(o glaCviligfen^-iUivåä) ach^^^ekmxihesfiÉtif 

^ons! h^U flJbKii&koikMi^jrdc , < liEf älrd= gerdn% ofta 
Mmnaodii-AYsbiOBénstjpraB, faenJädaKteriBig-iinéd; 
oil^iHi<jeA>i€v)^r t Mt tåitffldfcomma - vw fftntiiltUtitig- iidt» 

^iw-ånnii I ä(o ^b (i£49'^aii'e'StSiidei«ia tkiinnotl^i»» 
9ifiM\t åiiptfiiis '^ iär^\A bBvåhtmg Jfitebsaihmn 
l»4«mäWiAAIeiä det >ond» foiitror lifcvit/^cwL ^tii)^ 
IUåclet)/la«dbliiKiéniiDgeÉi>8je]if, a»dgadei stttitiU)aatt{ 
B^iigiBb4-ii9e<^d« offiflvidet inrotode iiiiabttilMit^>^«éf^ 
ket, om bot derjör icke funnes^ sktiäk •4drd:ä>lm/^ 
^^j^ ^'ei^M^e.j|llVn<>^v uj^da däremot {skai;|]fi för- 
b|ttj|l.^,^y.<ycksi^ dej? som. l^rofver 4gde;atii '.fiif^^ 
^lfi^i»a %J^^*S,*?4^. deptUl ;?id straff fff* awiflrr^ 

2R^ftn'!?»iS<'^^^M^ högst, pri^y^d-^soRgiarpg höfdioffarne iir af Fcbr.:dfi57^ . (/ |l»r<>.U Digitized by Google cm y 

åmféitäiyiJåAyhéi^kpfisf^yj^^fåm ^täk/åkää siad» 
kåttiiitagavibafa.flbb gMu&iii^tvSiiKfetsiiiidBnifiAaaaB 
Uryfdrtai åäriii^arnu < > ^li dettaoiUOaBliirngMl jisaHg 
inidiQr<'isiitfina|dl8e i: Gdkefaörgirtl^9JelqB afiateieitåB 
åaaä itiästdticUigét embdsdrito^SKeiidvntitfl Hoiä». 
xttnstfåK^ivanaVM^evkerChpistarmomh béfoUoia^ 
ått geodmréta; de iå'e9aB'^toinB&rila$iioclil)aHrnMtt 
dénis täMdhi^' samt >om - AieiUén iMt ifänbmOmidä^ 
samniip.siDlaf fä^Siksflgi . sig ;tii£iiili(Iigihtttåitt9ibnK 
ibtddtdn laf.ibttftiiupipde^ Jeiräudtf ■Boiiiié' iimiiiäiv 
na> bevaittd ^jrodégöcelsc- ■**!) tideiifor, iivii^kMi J|>å i«|l 
gång ilmtytk«r<iklokhétea;v Giaub GiisTAM>-;vail)<i( 
ftinscUittiU. detta: tiftiga väif . ooii d»i uldiflektAufiS^ 
tjAvät^VBÄ hös i den uum^ . son.:f^9t jiBi^'4é»deQ^ 
^t^forbtwndiBtvVäMlåg»- .. , o> \v;s.3-.m wo ,vjA 

-'«'•' Ue" bethkktélser; som hitiiilflls^^MliVÄ' fr^ 
Stkhd^;' håfra haft tUl föremål CARt^u^tAFsT^l^li^ 
^ä1tEie¥, h^tis apphöjélse''pä thrödetii häns^ (6^^ 
ihöde -titf dé sSrstilta Mkklassfema dcK i^n^^Ä 

hör -Vbl4 -fr&ga 'ait iéMka-^ ibllständig^icdfikiife *) Bei>iittéjU6 bA^ l^kåfties; HaRiids ocli Bfe^inges liU- 
H»ndl., VI, p. 85t^77ll3''l >« '« '»uteau.bloiJ Digitized by Google c «« ^ 

-Mda «ei'flipife#iarii^ex»hi%^ 

^tfAxAitåaså AumeiiBiG^efit kaUÉuiatii utttéa, .mtti^ 

kngskragiUira JmäkiiUopaUct Agt^^iAiitteJa^ äcev^^ 

vm slt« £liigiiDiUdniis>wått ^nvrit iMiiiDiw\be8Uiir4b, 
iiyir)r^k^l«QM;)']»$e^^ st^da^mi Vid 

-WarseluttJodt oia Ik&c^rgäiigibiiiaf /Bjdi»^ 
4afiahibktei//^4B Wbrdm^^ giok ivMs omkiin^; «fv8ti 

lått ftlsijrMer odi; Ta^slu^tm släd» »ntfaéta^fit 

«eEtafÉl*ärdi Vid en iske^Q^lirtt ydig tifvérsi^^iafiville 

kirig, ••hväka syss^lfitttte faoiiom» filmU maicftattdt^ 

i;en tipptidfih cgirusiUöä^eten af dylika fdrebrAblder 

siml J£a|(ia'.slnrfaatea af de. plaim» som, ämd»<iill 

itikbfiiandcAihirilUides iiHtai. faiHäs hufvocL • a' 1 

ICåm^ fåuståF hadie nyss erhållit i>ryerh0Qdet 

öfinear.älb Siireiifi^ Kisonans troppQi*>»dåÅdéiLWisi9i^ 

|ihaUs&(i .:6ti4eD gjofvdei «lt ^f; alla .partier , utom må-^ 

Jiäpdi^ aL 4e ^lojda k^igiuriiey efteitläiigtaiiif) sluf : på 

'.den långvariga. fej^loD^ bi^ts infctaesel»,^^ isätdélés lUot 

.alutet Vieraf^ idfi^eTgåa; ^nrder&s\ ursprungliga, 

-meria^oegei^jrMiga^egeiisV^p tiU den evskilta f!in- 

*) Fulmen Éoréälejlé foudre de la ^ticrrc: ärctitfe Digitized by Google ^ädinii. .ihXku &isisAtinå iml^^aidnmiv& beAviBaua^ 

stan likm yjSmés^^denfSkåowåwJie aofm^m^f^kin^uAL 

Jli6fiiietttkngj^;4sAdaiiA^jiaémAdet aadw 

eljfalätftt^nMKlntodraf^ iriiwtänhsditalhet^nä dta au 

isådan^ lodbiåidm attdrav obéAägciiiielett^aUfii^f}^ 

ifivdsviUkoe»/ våttade Ii$r, ^tl; våe sbidaader mA- 

leviia fiarifér» ätoa len j^ngnbvvtid att båUk^siim 

jisMtor be^äpnad^tii Deb» vw^ dexi SvfenfeloB Tlirdi|- 

•ftdjarim 'af/>dfiS€r Brotbiittg^ iip|)dm^t att va|;a o^ 

jtir^fnadéos ^oeifkskäUigbet^ och förstv pfr andra ftnet 

ieftér- dennas jaCkiuinande; fidi Jban ålarfända IMI 

Sverige^ Jiemte hontm kasuno odlså dit^tilU)åka 

ei» mängd ;hi^ ooh ligte JjoflOlhaEvaiie^^isa^^ 

Atoden af de d^ifrån. atgängin.tbpekbur^ Bet Sfr 

:nat«irl%t, :alt dietta» oiii man; aå tel utttyokaaiig^, 

krigiska elemmt, Aterkastedt > iikto' t&deBneslaodete 

skötte, ieke skuUe vara yterapliigt att vdidr ber en 

lioj«lse fbr freden» en last att B|ata'td&si{< fiiikt^« 

•Qfffiöar iirai^ada-^ieke längCi talab iO|n dokets* ibfirttf|« 

^jghei. ocb xm ilurilans ixebag^ji filirrän &ter jotcjaik 

9\k ^id bofvct och r&dsliardetipredikas^/bum- itt// 

Sveriges, högltet Vore afi värjan) huru måd ^amrim 

m&d^j som ^li 7k)re i^ppkoif^e^Amtniigm med^ wt- 

pen^ borde vi qck oss bibehålla; hm^ nian pcke 

borde vänta till dess en^ som ej menade godtj hunne Digitized by Google nos äfveii dä 4e. hvilka röstade ior^ fvedens heva- 
rande, pch ansäco bäst att \fitia stilla samt, ej slä 
ti/f, jförränrTnan vore tj^mgen. - Förgäfves sökte 
Benet Skytte.ratt stiirkar benägenheten för fred, 
ibland appat med den sinnrika erinran, .att de, 
sq^ nära det ena kriget , af . det an^aj, lif^naen 
sjuk mewusk^^ hvilken låter bära sis från det eruf 
rimmet till (fet andr^ pch. aldrig kan hf^va W^^^ 
Jeniförelsen båt3de intet till lu^^nets bibebällpnde; 
d^n,Tar dertill nu för mycket ffrunaad. Ty, sår 
som .förut är anmäi^kt, en hälli&r läsning i sinpena 

-5M-rJ i •^.-.'.■^>. -71 J.! , • r, .•:; ' ». ^P f .i,'t..^..r i- ..-.MAJS 

Yfir rådande, när Cq&istina nedlade spiran, och alla 
fölkkla/ssQr, fordrade utrymme för en, verksamhet. 

,fr^ i>i f;-' /oj^- ^'..1- » n-^-f r ..'.. ...A. *f y;.7ii;/ 

hV|S^rtiIl ännu ej fans, lägenhet uu>m fäderneslandet. 
Öm detta, tidehvarf må med rätta kallas de stora 
bedrifternas, var .det i ännu höffre mån de viat 
onifaU^ande planernas. Man ville oupphörligen gå 
framåt, uts^n att så mycket bekymra si?, om sättet 
attbefasta den.punkt, hvarpå man befann sis:- Knappt 
var Westphaliska freden bekräftad, förrän man.tänk^ 
te på ett nytt krig^ ocli d^t — rmed Ryssland ****\ 

^ ^^ Vh^ck, fOTbköiimiaöde ali BädsjitotokoUéil iid oK 
~1ii vii^läggaingidbnaiiim I kriget iiiftérL^fiu^ aif» Digitized by Google Ärchangel boVäe^ercSras J ocii lahderna eméu^ 
förslag snart i lorgat 
pä landtviDhingar Tr^ JJiDinmarK ocn FoIen åkälie 
desio lifligäVe fömy^^ Freäen i 'BrÖiÄsél>rcP/'sai 
iiedrande och gagnelig Tor Sverige den Dlef, lem- 
nade docK Sk£ne och .Blefimge ännu i DanmarKS 
iianaér;^oen livad var Halland -^ Jessutom ef tor 
evärdligä tider ibi^älLradt åi bvérigés Krona — för- 
utan Syskon-provinserna? Stumser-tordraget^ under 
(^HRfsTiNAs niindet^righei* aftvungét ' Sverige, haae iné(lfört librluaieii af dé indragtieaPreussrsia' ham- 
narna, som äter Diifvit en Polsk egendom. Sålunda 
Var (Gustaf Adolfs plan pä eii Östersjövälde Bruten. 
Atven a grannarnes sida var Ireden icke uppriktig: 
ty afunäeh öfvér Sveriges stigande makt och ära 
vax te'' dagligen, ocli illef stundligen ötäiigaiV^att 
finna tillfallen till utbrott* för sin harto. iJétjrttre 
skapaSvéri^e 

Sådan var. ställningen, när Ca|il Gu^af upp- 
steg på thronen. Ijiau hade vär utmärkt sig. i ^t 

da k(M%4€ifckLdk23leihjtmm|valti4fe]>^ äf- 

ven hans själ brann af dénillfrfMåäate^^elH^pd, 

han läDgtad.e att beiioda^sil; ^tUnoiiMpnii^ att Digitized by Google MåiwaiifittniieÉ sådan fiflan måeMg(Alkcf£btiipn^^ 
af^tacUL Moba4se«iiiia«te mBai9iv&^imAt\9^^(åffiéi'^ 
ÉdnåB (fmtxitbMitki Farite^ uppvåxt Msitfwiäladd 
^pm octi itiad isib iikdiroders iäiNKlbme ^tt raltei^ 

lafc till' ^baiH éii^iUie& .itfvijle C^kl Hmi^MÉiréuaåjé 
ékiékié) ((ärmä b(>Mm isät' gtomnia fMtfmesla*^^ 
belägtfiSiet^-^ocb endast öfrer^gdficn^ ^titTfi^etige: 
åarna id^e iiw inogefc ibr fneii, etter ^juceduönkiilåiidl^ 
»tlayck^ att identias liblitetf e| ^lidle iiu>gtiitiii^ 
S^réia^^ förmäddb iios^m alt l^ttrja- ^bvigeb' ilklaii^ 
IicriÉDVäsdi ' gramilagettket - (imdatidrog liati ^sig lidk 
t^ngalidét * tKdei{rfi{lfAagnitrgar^ ; gOKiiu fairiUui ibågmu 
qm dkidg iHet feéd- fi&tille^ efgoras ^);ech'ommthi 
så KiD9xi9iig0tts täiikesälU^ i: dett» mål voi^ allmänt 
bända; /Tkfiili himé Ikkbdt, i föreniögnied hutt^^ 
Ataiv^it69*MkMs fnliet» ^^i&ta Siätidera&^sldkM 
ligen afgöra saken* 

•>•• -Me*rMfet 'Wr élAéti'iifÉ^mé^'^mgäti 'alle- 
nast, som de|aq^(9, meningarna ^i Rådetf .^fye^,^tv^- 
< ^> Bl^fdtflilienUae* dmi {MSiei^i^ if^ 
« »iéire låMuii^fdenlMt) »•t:eii>libwtM eMrtentwidlMe» 
«<)i4fifatiiitv<>neu enlnMwIvefså 4paiiie ineB nati dii ie ^iieccs- 
. > stutosmi «li^^*knpoittkm Sen«ta»|iqatili^ JPti- Digitized by Google (t a» :& 

ndssnpfeoodi JhrhB9(>r/llålMliI»åe|;al:l^8pm^(,gfato^ 
^eofswisäwA^^JUmbäti cKJbtJ&iigihord^elbivipUiaMiiXHt 

idoffilfiiafiH^ Mlvtfi^å ^Btixea cfiramttäUnitig) of^f^ 
^^1 ^ sidfiu aiifi>»déB ^ tsB « ubdåi liäi- >elb fbxdcdbarijM; 

Iitfitsednci& pas^ liftél ^y&d kckeiiigiQé ^iibvarfdefa: 
ki&gcÉ^ioi«beriochrrfiy.flbBitiål. AlHl!^y0AMrr|ktalk4> 

åUftiUbakaS Sioi^vims, ym^smfy. JonåH >£U6innM 

ivdftkim ajmes lutfvii ärft}&iitet»;j0^^ 

liluMl 0f0¥6i^aiidé')ljiiBe^)t¥ )åle(skiJa£itgt»«l}ar;a0br. 

aitli^Vidérerfaitfblj«r/s}noifmsf«nAk f^ 

tittl)> Ilade iiaii ^Ykt €qM9ifiitf ^afi^giolfiei dt ra(i vdiå)|itJ 

gebomnetti särskilt ^atedehåd^'£hiåai*a>J^ .:bib r^^ 

bufidef medgtfvd > «le»iia « kvoiMis^.tdfirerfljrAt^M rpfr) eikr^ 

»3^ KdiuiDga-4htt4 Till dralM# Gåftt GmtA^ Irittt! 

ocbianaeendja kränkmdb» vS^rm att;ek:kä]i(na^iitiai 

. stater J Tjsklandi Ihea här ar fråéft, endast om de 
^*) « JoHANNits CAsiMtEtJS) teiiiporibus obsecu nd a»^ -»»r- Digitized by Google c «4 ) 

för Sveriges laglige Bi^|CBt, fogsAe också Jönkn Ckst'^ 
Mm andra skymfer, hvilka, om äfren då högte upp* 
skattade än i vkm dagar, likväl nigitfgo frän en 
bestämd afsigt att såra ^ oéh icke gema. efter den 
tidens begrejpp kunde med Itkgflht^et ^ptagas* 
Nägre historieskrifvare hafva tadlat Konungen der» 
ttitf att fann från sådansl förmenta utnS dförrälter> 
dem bans Polske medbroder sträxt skall hafva va«^ 
rit föidig att gpdtgöra, hämtade a^lédningiir liU 
ett så häftigt krig, som det Polska Met Man gHtmr 
mer likväl under detta tadel, att det jr;tt^-st hvi^' 
lar på en fordran, h vilken såketttgttit af* alla då 
lef vande, om sin personliga ooh siaMns vlhrdiglMrt 
mda titt bokstafven ömtålige^ regeiitM hade Uifvit 
bemött med afslag: vi mena fordran på eftergift* 
venhet i fråga om' tidar och yttre bruk» vader*» 
tagna fot bevarande af aktning och ett godt för« 
hållande emelbn särskilts folks beherrskare: Ja, 
till och med de fria Bepublikertia skänkte dä lika 
litet eRer de dem tillkommande höfliglietstecken ^J^ 
aom de Monarkiska samhälle0as styresmän* Det är 
sant, att Johan Casimibs vägran att godkänna Gael 
„..^mmm^ Gustafs 

*)«Mfai«la in se fes, sed in qaa libido insnksadi et 
«?dlieandi RefCM Mtimåbsttir^» s%eff JPUfeudoff 
mm tSffaltanést af eiS kknd de Icmm «le« i Svea- 
ska MeMne«ns laid. 
r) ¥rhikl0€ke$ DagMi tannar der^ lera ei«it»el. Digitized by Google i,,i9^r ÄH' s?j#? Ar, Of ^,JinBH,.då.i9J|ej s^^^yi 
UppgiCyiW. . >,., ,K. ,•.,.;•., ,,u::h v.:.n;t U^h\ inttt 

««cdil%ajaa)e^ni]igart tillf tt ftA^^^PttJtfflollaMiioftM» 

ma, Å .iRljÄ..af: «in lygeUösti fri©|4wfeHuing,jp^Hftfcrf 
^ta K«nongai!» fewt^a ; eg«nsll»fwr„ .})i^/tj ii,&»j;lftlf' 
«lib(iiM^>wj){)löeaiDgw fi>M]^4*nd9i,hfij4,ufl^rjtjyt 
^IjaiM^.jdjrkMtéiaile «kuUé, y^rfaljg^A V^^i^^i^t 

Bors^afm * .5|ora hqde att liS^npap fi3i3li>ft,4(§|[i Iilif9ga^ 
ol jTfiliiwn Jich förluster under den tid *), dä de, utan 

i ^>.6W*iin fH»tK WmuMåmiipäe fiUMUfc» flera 

•^ <Afi B|lnliMiK>r«ttré«{irfdri*teNiiiåhl(«iyite.«iAedaa 

stilleståndet 1618 hade leidMb diHi<|ilrdMfetiiA Digitized by Google c 346 ) 

bestämd Furste-slägt , voro söndrade af split ocli 
oenighet i valet af tlironföljare, begagnade sig nu 
i sin ordning af den inre oredan uti Polen, och 
deras vapen kröntes af en hastig och förväbande 
framgång. Den väckte en naturlig oro hos Carl 
Gustaf. Kånde hän» den skarpsynte Regenten» 
förbise den fara, uti h vilken hans rike skulle stör- 
tas, om den Ryska Örnen blefve den Polska alU 
deles öfvermäktig och finge bygga sitt näste ännu 
närmare de Svenska besittningarna samt pä ett an- 
nat håll med sin vingspets nå Östersjön ^^! Huru 
vore det då bestäldt med den trygghet, som Gu- 
staf Adolf, i en glad känsla af Stolbowa-fredens 
vigt, hade försäkrat sitt folk^ att Ryssen måst 
släppa det roffiuSy hvarifrän han varit van att 
skada Sverige ^^y Det fans icke mer än tvenne 
medel, gef)p?p g^^Jia ;^Y^V^ Hflfjgå d^na 

fara. Det 'en&*>var,>.al|t JEV)k«b Konung skialle god- 
villigt afstä ftäti*'ållä fordringar på Sveriges krona 
och på Lif}afn4,.„?ajtp,t tiU..updsrpflBi^c,(9?,,uw;»rik- 
tigheten af sinantäfikesätt åteng^ifva .de Preuflsiska 
sjöstäderna, af hVilkä saknaden nu tändes så myc- ... , i *).«%^8ei^5 .mo^.dea*<9täifnt^l(öfMoan^ v««e» ej nöjd 
« vflKied Arebuigftlv «tan. ville Iia en fast fot vid 
« Östersjön 9» sades det i Rådet 1654. 

^*) GuBVAS AboiiFS Tal till Ständerna vid Örebro riks- 
dag 1617. ' Digitized by Google ( 847 ) 

ket lifligaré, som tillfallet visade sig mer ännägon- 
siki gykinsamt att dem återtaga. Vunne dessa vill- 
kor frän Sveriges sida bifall i Polen, var äf ven Carl 
Gustaf böjd att låta sina troppar förena sig med 
JonANCAsiMiKSy for att gemensamt bekämpa Ryssarna. 
Men dä föga hopp framlyste, att det Polska hofvet 
skulle foga sig efter de Svenska fredsförslagen , ha- 
de Carl Gustaf blott att vidtaga det andra medlet 
till att afvända faran fbr eget land af Ryska an- 
greppet på Polen; och det var, att sjelf framställa 
sig bland de krigande samt genom eröfringar fbr 
egen räkning hindra de till Lifland och Östersjön 
angränsande Polska landskap att blifvaett Mosko- 
vitiskt byte *). En opartisk granskare af den ti- *) «Accedere nnnc aliam ratlonem, quad vcrendumsif, 
«ne Pohinia nimiuni dcbilitaU Mosco plaue saccuin- 
• hat^ qood ne fiat, Soeetae qaam maxime interessc. 
«Unde Polonis inter istatn necessitatem haerentibus 
« fortias jam posse denuntiari, at aliqiiando bona 
« fide ad componendam cantraversiam descendant , ex- 
«probratis, qnae adv^rtna indaeiaraiii leges deliqne- 
«rint; ut intelligfant, ni amicam transactionem eccu- 
«peiit^ aeque nobis partem Poloniae uiTadere in promta 
« före , ac Mosco. Quod si transaetio seqaatur , posse 
«no8 Polonis advcrsus Moscos insigncm operam na- 
ivare ^ sin minns, oecasione in rem nostram utendam 
itesse.*» Dessa Pufendorfs ord (L. I, c. 54), äro öf- 
versatta ur Rådets Betänkande öfver Konangens pro- 
position om krig eller fred. Härmed instämmer ock- 
så den relation öfver stäUningen med utrikes mak- Digitized by Google ( 348 ) 

dens politiska förhällaDden 9 sä vidt de rörde Sve-> 
rige, lärer ej billigt vis kunna förebrå dess Konung 
derfbr, att han icke stillasittande åskådade, huru 
krigets låga närmade sig alltmera egna gränsor och 
hotade att kasta branden dit in, så framt den ej 
uti tid möttes. Icke heller kan Carl Gustaf be-^ 
skyllas for ett trolöst begagnande af omständighe-> 
terna» då han erböd fred på de villkor, somseder^ 
mera efter hans död lätteligen erhöUos i Oliva» 
och endast till sin trygghet samt till ersättning 
för krigsrustningarna återfordrade hvad Svenskame 
förut innehaft, men nödgats aflträda åtPolackame» 
som dä visste att nyttja en för dem fördelaktig sa-* 
kemas ställning. De Preussiska hamnarnas vigt 
hade ökat sig för Sverige, sedan Polska under- ter från 1655 till 1660 , hvUken, uppsatt af Ehren- 
sten y Carl X lät kort före sin död föreläsa tåt 
Ständerna vid Göteborgs riksdag. Relationen är in- 
förd i Loenhoms Svenska ^rchivuniy 2 och 3 Del. 
Uti de Instruktioner, som Konungen , i början af 
år 1655 utfärdade för särskilta sändebud till £ng. 
land y Holland och andra främmande makter , i ända-* 
mail att betaga dem falska begrepp om sina afngter 
med krigsrustningarna , anfördes såsom anledningar 
till dessa, att usedes belli emellan Ryssland och 
« Polen närmat sig intill det Svenska Lifland oeb 
«pa några mil nära Riga,» samt att «elivem, som 
ijblefve den andres öfverman, skalle sedan falla Sve- 
«riges krona så mycket svårare och farligare än till- 
«fö'rene, varandes allena af sitt eget land mäktig.» Digitized by Google i ( 349 ) 

hanidl^Djg^ar börjat alt öppna väg för en 'Holländsk 
flotta i Östersjön. Det var tillförene en säkerhet 
för Sverige emot främmande krigsskepps ankomst 
till det Baltiska hafvet, att de der ej ägde nå* 
gon hamn, hvarest de fritt kunde inlöpa ^^. Nu 
stode hela Preussiska kusten för dem ledig, sä 
framt den icke dessförinnan blefve Svensk* Det 
är förut omtaladt, huru Gustaf Adolf ansåg Sverige 
tilikprnma väldet öfver Östersjön; och rättigheten 
att stänga detta haf för andra makters flottor, än 
den Danska, yrkades samtidigt med Englands for- *) Vid den . förut omnämda öfverläggniagen i fjpsala 
1629 var äfven bland skälen att besätta Stralsund 
ocli Wismar detta, «att annars skalle HoUändarne 
«göra det och falla här u i Östersjön med en stor 
«makt och flotta, hvUka ändock de då voro våra 
K vänner^ skulle de dock sedan falla oss så mycket 
« formidablare, såsom de allaredo ärb mäktigare tUI 
«sj6s, än haset Österrike , och så inycket Sverige är 
irmer underkastad faran till sjös, än eljest.»^ För 
öfrlgt ansågs Stumsdorfska stilleståndet år 1629 äf- 
ven. i det afseende så fö'rmånligt, att, sedan Wis- 
mar också intogs, « hela ö'stersjb*B Yp)te de främ- 
« mande betagen, eftersom dé sedtfn ingen märklig 
«hamn mer öfrig hade.» Det var också ett föremål 
för den Svenska Restdentens i* Köpenhamn ,Dnreek , 
underhandlingar , att förmå Koinangen af Danmark 
att göra gemensam sak med Sverige och stå för en 
Vian till Östersjöns defension. — Ehrensténs relation, 
Sv. ArchiV} 3 Del. , s. 4. — Jfr JOureelska brefven 
i Nya Sv. fiiblioth., 2 Band. Digitized by Google ( SflO ) 

dran att råda öfver Kanalen. Alla dessa anspråk 
pä herradömet i Östersjön voro i santma stund 
uppgifna, som Sverige icke sökte hindra den Pol«« 
ska inbjudningen till GeneralStatet*aa att sända dit 
en flotta och taga skydd s^mt förfriskningar i Preus* 
siska hamnar. Carl Gustafs krig emot Polen styr-» 
des Hka mycket af ett dagligen växande handels^ 
intresses fordringar, som af nägot eröfringsbegär, 
hvilket förhållande bäst ftdagalägges genom Hol- 
landar nes bemödanden att rädda Dantzig och att 
tvinga Sverige till de för dess örlogs^ och bandcAs-* 
flagga menliga medgifvanden, som innefattades i 
de Elbingska traktaterna^}. 

Med en lycka» b vilken påminte om Cassars be« 
kanta trenne ord, hade Carl Gustaf framträngt in 
i hjertat af Polen, och större delen af detta rike 
var bragt under hans lydnad* Det dröjde likväl 
ej länge, förrän ovaraktigheten af de vunna föi> 
delarna röjde sig, och ett hastigt affall, särdeles 
utaf de sjelfrädiga skaror ^}, soom bildade Polens 
egentliga vapenstyrka, gjorde om intet nästan all 
vinsten af den lika snabba s^em. 'Äfven den syn- 

*) Traktaten , jemte dess så kallade ^luciåaticnstillagg^ 
finnes hos Pufendorf^ Lib. III, e. 99. Lib. lY, 

o. 87 88. 

**) Qvarttanema eller ^Polska Kron-armeen , ett slag^ 
feodalistisk här, olämplig till försvar for ett så- 
dant land, som Polen. Digitized by Google ( 851 ) 

iierlig«n ärofulla; som, eficv tre dagars t strid, krön- 
te vid Wav^schau den^ Svenske Konungens mod oeh 
gjorde' iwns QUfnn bland Mtherrar odödligt^ itjeo^ 
de lionom snarare tiH försvar i en ttfventyrlig be- 
lägeabet, än till bel^laode öf det välde, han der 
förut eröfrat, snarare till ersättning fck> en nyss li« 
den^föHtistyån till nflgon ytterligare vinning* ^Men 
om Cahl Gustaf svfli^igen torde icunna allddbsfri^- 
kå«mas*'fpån det misstaget Att<iiafMa räknat för myc- 
ket pä fusimgåmgenskitift^atti' Utan tillräckliga verk- 
ningsmedel, straitt aftvinga Joha» Casimir en för- 
delaktig fVed ; sä bör dock» *med|i<f vas,' att den Sven- 
ske Konungens plan säkerHg^^fblifvit omsider förd 
till målet, derest icke. andbrav makter hastat det be- 
tryckta Polen till bistånd* Hvad han hade befarat, 
om striden icke hastigt afgjordes, inträffade äfven , 
och först Kejsaren, sedan Braadenbung lemnadePon 
lackarna en verksam lijelp. Frändskapen, likheten 
i lära, farhågan för Sveriges förstoring och dess 
vidare företag ^^, samt måhända framför allt den *) f Sane mmUestäm erat> ingentem Itinc metvni a Suo> 
• cis per Caesareas provincias fuisse^ ne forte factå 
«repente cumPoloaia paee m bas sese effunderent. » 
Puft^dorf 1. c. , Ltbl H , c- 71. — När den Svenske 
Residenten Kleihe begärde , att Kejsaren icke skalle 
låna örat till Polens b$tt om bjelp, svarade han: 
«Non miruin esse^ miaecos auxiliiun undique expo* 
vscere. » Digitized by Google ännu icke släckta, hurmen emot Tysklands befriare 
fr4D dfin iHabsburgska öfvermakten, uppmanade 
detta» iiu$.» att hålla diet Polska uppe. Föfgafves 
an(V$|ide..CAET. Gustaf alla bemödanden att yinna 
dess benägenhet y aökte.desfi bemedlmg till enfredc^ 
afpassad efter Sferiges billiga fordringar, men, när 
intet v{(nsks>pligt steg knnde n&got: uträtta» sträf- 
Tade att %*ekosimia Kejsarekronans ^bibefaAllande 
inom denna F«rsteslägt. Ifrån kallsinnighet c^of- 
gick förhåUaadet aoaellan de båda makterna tUl en 
mer och mer synbwr ovilja, som • omsider uthvöb i 
öppna fiendtligheter, då Kejsaren skickade troppar 
både till Polens och sedermera till det hårdt an- 
satta Danmarks frälsning. Brandenburg istyrdes då 
af den för sina stora egenskaper berömde Kurfur- 
sten Fredrik Wilhelm, grundläggaren i till den stat, 
hvilken nu innehar de södra Östersjäänder^ som 
det icke lyckades den Svenska politiken att med 
sitt rike förbinda till ett stadigvarande helt. West- 
phaliska Ireden hade väl lemnat Brandenburg en 
ersättning för de försakade anspråken på Pomern, 
men Sveriges grannskap var den tiden Uka vådligt 
som JF^ankrikes^X ^ch Fredrik Wilhelms statskonst 
måste likna seglarens, att lovera mellan klipporna 
— här Sverige, der Polen — till dess den gyn- 

*) Spiller, Gescbichte der Eoropäiseheo Staaten y 2 Tb., 
p.449. Digitized by Google c 3Ö3 ) 

nande vind uppblåste, som kunde föra det oför- 
sökta fartyget i en trygg hamn. Mer än en gång 
ombytte denne, skicklige man, efter händelsernas 
art, sin politiska <skepnad« Än fåktade hans trop- 
par, fihrbandne med Sven^ania påWarschaus slät- 
ter; än äter tvungo de dem att sträcka gevär för 
en hastigt dem omringande öfvermakt ^^. Nyss 
hade Kurfbrsten emottagit sin andel af Preussen , 
fri från all iänsförbindelse, såsom en gåfva af Carl 
GiJS-EAFS liand ^}, då han, när denne nödgades 
lemna Polen, tvang Johan Casimir att sälja bekräf*'^ 
telsen ä samma länsfrihet för löftet om förbund 
mot den förre gifvaren. Gerna må Preussaren prisa *) Olyckan på Fyen , der Svenska styrkan blef ofver- 
mannad, och, efter tappert motstånd^ måste slutli- 
gen kapitulera. 

**) Genast då Cabi. X började att i Pamem låta sam* 
mandraga och utrusta den hår^ hvanned Witten- 
berg skulle angripa Polen, skyndade Kurfursten af 
Brandenburg att göra första steget tiU underhand- 
lingar om det fötrbnnd, hvars afslntande hän der» 
efter i det längsta sökte att fördröja. Sedan han 
erbudit sig att «I fall Konungen i Polen intet ville 
«sig accommodera och ingå med Carl X billiga freds* 
«conditioner, då tråda med den sistnämde i vapen 
«och mot Konungen och kronan Polen stå för en 
«man,» blefvo från Svenska sidan Bengt Oxenstjer» 
na och Joh. Nicod. Liljeström sande att hårom un- 
derhandla, enligt en för dem den 19 Mij 1655 ut- 
färdad Instruktion, hvaruti Konungen dock yttrade 
misstroende till Kurfurstens uppriktighet. Digitized by Google c 354 ) 

den store Kurfurstens minne; men Svensken mä 
det ock vara tillåtet att betrakta honom såsom 
upphofsmannen till de binder, b vilka vållade, att 
Gustav Adot^fs älsklingsplan saknade fullföljd. Ånyo 
var det gynnsamma tillfallet förloradt, och det var 
en förtjenst af Gahl Gustaf att icke låta sig genom 
en långvarig äflan för detta ändamål ^^ affaällas 
från att söka upphämta det byte, som lyckan er-* 
bod honom på ett annat hålL Men innan betrak- 
telsen flyttar sig, till det Danska kriget, må några 
ord äfven sägas om det mellankommande Ryska. 
Den Moskovitiska makten hade icke förgätit 
fördraget i Stolbowa, h vilket stängde den från Bal- 
tiska hafvet. Samma kärlek till fredens som det 
Ryska rikets förluster uti krigen mot Sverige och 
Polen gjorde till en nödvändig dygd för det Roma-^ 
nowska husets stiftare, Michael, delades ingalunda 
af hans son, Alexis, från hvilken utgick den rikt^ 
ning till eröfringar i vestern, hvilken under den- 
ne regent kostade Polen, och under sonen , Peter den 
Store, Sverige flera af dessa staters bästa landskap. *) ftKooefl. Maj;t ville amore pacis condescendera till 
«alla billiga conditioner och sjelf till Preussens ces* 
Ksion, ock det för den orsak, att K:g[l. M:t måtte 
Kså mycket bättre få vådram att sköta den otrogne 
« grannen, som med sin diversion hade K:gl. M:t 
iibragt från ett så godt verk i Polen.» — Ehrensten, 
Relation i Sv. Arch. , 2 Del. i s. 224. Digitized by Google ( 366 ) 

Cael Gustaf och hans Råd iDsågo väl, att freden 
med Ryssland icke hvilade på någon fast grund, 
utan att den af det första omständigheternas vind-^ 
kast lätt kunde ruhbas ^y Också var elt krig med 
4en Östra grannen nära att föregå det med .Polen; 
men det blef uppskjutet, och Rysslands ^ar, ej 
Sveriges Konung, var den angripande, när fejden, 
efler fbregångna mindre förolämpningar från Za- 
rens sida, verkligen utbröt***). Då hade Ryssarne 
nyss ingått ^tt fördelaktigt stillestånd med Polen, 
och deras händer voix> nu fria att gripa till vapen 
mot den makt, som velat hämma eller dela deras 
framgångar i det slutade kriget. Med det förakt 
för folkrättens föreskrifter, h vilket utmärkte detta 
ännu då barbariska folk , fängslade de Carl Gustafs 
sändebud på samma gång, som tallösa skaror af 
dem rusade in i det svagt skyddade ^'^^^ Lifland *)«Non dnbium f^iit» säger Pufendorf (h. I, c. 53), 
«qain Moscus, Polonts oppressis, iq nos sit ruitu« 
« ras 9 a f uo et Livonia jam velat indagine cineta sit. » 

•0Årl656. 

")Det är beltant, att Carl Gustaf lade sin syåger,. 
M. 6. de la Gardies sorglöshet och egensinnighet 
till last det tillstånd, hvarati Lifland befann sig, 
när det af Ryssarne angreps. Deraied öfverens* 
stämma äfven yttranden af en saltkannig man , Ge« 
neralGnvernören öfver Ingermanland, Gust. Evert* 
son Horn (se dennes bref till sin farbror, Riks* 
marsken Grefve G. Horn , i Nya Sv. Bibi. , 2 Bandet), Digitized by Google och ^Qiiri^gadj^i.jElig^u D§Q^a stad» ehiu*u icke för- 
^4t]|K^<i 4e %«var/5ped(3l, UviHa dg^3 vig,t.,p,cjb 
jbetjTii^b^ t j syntea £6ir4ra,t]xi$Llita4e doqk Rjrs^arne 
iqke^.ifiröfra» poh deP manspillan,, sqq^ d^. |^do 
utimlli* |i9f3 Yaunr, .v;^r $$Jietjrdlig^ »tfc.de n^ste 
tanka på ett hastigt återtåg. Snart genom j^vaf je* 
haijida motgångar afkyldes Zarens ifver för detta 
krig, der den råa massan föga kunde uträtta emot 
den stridsöfvade , ehuru fttaliga styrka ^^^ som S^en-^ 
skarne hade att sätta emot Moskoviterna. Äfven 
upptäckte Alexis med förtrytelse, huru det Öster- 
rikiska huset inlockat honom i detta företag, utan 
uppriktig afsigt att hålla sina skenfagra löften, 
hvaribland det förnämsta att bana honom vägen 
till Polska thronen. Carl Gustaf, hvilken de öf** 
riga krigsbestyren aldrig tilläto att personligen 
blanda sig i den Ryska fejden, och som insåg, att 
ingen stor ära eller fördel var af dennas fortfa- 
rande att skörda y önskade ifrigt fred och gaf äf- De la Gardie rar likväl i flera mål oskyldig till dedsa 
förebråelser, och skyddade med hedrande mandom 
Liflåad. Helmfeldt har dook mesta äran af Rigas 
försvar» 
*) I början voro nya regmnentar, heslåendo mest af 
rekryter, Liflands försvar, då Carl Gcstaf dragit 
de gamla tropparna till sig I Polen j men sedan fick 
provinsen förstärkniDg af stridsvant folk^ såsom Kö*- 
nigsmarks regemente. Digitized by Google ( 357 ) 

ved sina, nu flter frigifba, sändebud uppdrag att 
tinderhandla derom, med uppoffring af all fordran 
pä ersättning för krigets lidanden och kostnader» 
Likväl kunde blott en vapenhvila för obestämd tid 
afslutas, och freden kom först ett år efter Konun- 
gens död* ' 

Det gemensamma hatet mot Polen ocH lyckliga 
underhandlingar hade, när fiendernas antal tycktes 
ökas, uti den Siebenburgske Fursten Ragoczy förskaf- 
fkt Carl Gustaf en ny bundsförvandt Med en fly- 
gande här *), den Konungens ilande skyndsamhet 
bevingade till en otrolig fart, ryckte han ned till 
grannskapet af Krakau och förenade sig med Siebeh- 
burgaren. Har i ett högst brokigt läger, der Kos- 
saker och Ungrare utan ordning svärmade omkring 
de Finska ryttarnes noggrant slutna leder ^**'), och 
der de mest skilda folkslag förenades till gemen- 
samma företag, utan att dock kunna lystra till ett 
gemensamt befallningarnas tungomål, fick Carl Gu- 
staf första underrättelsen om det länge befarade ut- *) C(9rpo volaniey ett da vanligt uttryck för lätta trop- 
par , kallades denna rytteri-här i Konangeas egna bref 
och i samtidiga nppsatser. 

**')*lées Snédols, accon turnés 3i Pordre le plaft seyeré, 
ofnrent bien *étonnés de yoir qaelqucfois qaarante 
ffou einquante compagnies se debander pour courir 
»apres un liévre.» Sköldebrand 1. c., p. 314. Digitized by Google ( 868 ) 

brottet af det Danska kriget **). Hastigt var hans 
beslut fattadt, att, innan denne nya fiende hunne 
utveckla sina krafter till ett starkare och vidsträck- 
tare anfall 9 förekomma honom, och till ett bevis pä 
hastigheten af den Svenske Caesars rörelser behöf- 
ver blott erinras , att han i slutet af Maj ännu be- 
fann sig längst bort uti Lithauen i förening med 
Siebenburgarne, men inom tvenne månader stod 
med sin här, efter ett besvärligt fälttåg t vers öf- 
ver hela Polen , på Danskt område ^^). Det är lik* 
väl icke detta krigs historia, som här skall skrif- 
vas, utan orsakerna dertill böra först omtalas och 
sedan framställas de intressen, hvilka dervid fa-^ 
stade den Svenska politiken. 

Ett mäktigt parti inom det Svenska Rådet > 
och deribland män, sådane som Carl Gustaf TV ran- 
geij jérvid ffittenberg och Christer Bonde^ hade till- 
styrkt Konungen, då han begärde sina rådgifvares ^)Det yar vid Brxesc i Lithanen^ som Carl Gustaf 
fick budet om Danskarnes infall i Bremen* Pufeu" 
dorf 1. c. , Lib. IV, c. 17. 

**) Konungen I Danmark, Fredrik III, utlöpte med sin 
flotta för att stänga Carl Gustat återfärden till sitt 
rike 3 men måste hastigt vända tillbaka ^ sedan han vid 
Dantzig fått veta, att Sveriges Konung redan med 
en del af sina troppar framtågat genom Pomern ock 
var färdig att inrycka i Holstein. Piifeudorf 1. e. , 
p. 332. Terlon, p. 72. Holherg, Dannemarks Ri- 
ges Historic , 3 , p. 238. Digitized by Google ( 350 y 

utlåtande öfver frågan om krig eller /red, att först 
anfalla Danmark. De trodde > att en nödig försig- 
tighet ej borde tillåta Carl Gustaf att aflägsna sig 
och kärnan af sin här från fäderneslandet, förrän 
han bragt Danskarna ur tillstånd att i hans från- 
varo tillskynda det någon betydlig fara. Tjr — 
sade de — det vore den Svenska sUUskonstens Jör^ 
sta omsorg att alltid gä Danskarms anslag till iwö- 
tes, hvilkas högsta äjlan varit att undergråfva 
vår förkofran och handel ^y H vilka tänkesätt des* 
se grannar hyste emot Sverige » visade sig af den 
omständighet, att de för ingen annan orsak bort- 
paktat åt HoUändarne den Öresundska tullen; och 
äfven sedan denna inkomstkälla återgått till dess 
egentliga ägare, var det icke välviljan för Sven- 
skarna, utan farhågan för dessas förbund med En- 
gelsmännen, som vållat den för båda nationernas 
sjöfart menliga öfveretiskomnlelsens återkallande**). 
Dessa och flera andra skäl, hvilkä hufvudsaklig0n 
sammanlöpte i den regel, att det är bättre att 
förekommaj än att förekommas^ anfördes dock for- 
gäfvesy emedan de öfverröstades af den talrikare 
motpartens öfverlygelse, att Danmark tills vidare 
kunde iemnas oantastadt, och vapnen hellre först *) Pufendorf V. c. , Lib. I , c. 52* 
*") Denna cffyereoslsommelse träffad 1650, under namn 
af Reduktionsfraktaten , uppliäfdes 1654. Digitized by Google hMhatyy miiniiiBiwtjiftrnMaipyBftifeinaftw^iaiiff^ »i. 
JUg wilfMigKwiifittte giU%«iliifledniii^r9åltifiolfei^ 
i^^ttlilqlaDaiKaa«K4ckk«i)lbil»0»)i^a4(dr«!|Mi]|^^ 

^lUnedi>Daldaablivi ^fié«miiyä«i^evivföj«il^tiidä 
iMbélk 43tiibff/sndliiiii(^itillää<4si$dtäébga<Milsesi^ 

t4-ig8tlo^4aftaa^ällatinief)af:belii}t^i^Julil^iMiP- 

«han hotad af fiender ^ sin bnndsfÖrrandt (Kurfor- 

i- 
I- 

Ir 

S 
I- 

L Digitized by Google lasten «liijtlteaiäm^.äii»d0a ttyaiaadfertMelamniiar 
fihr denrSfirfmka Kewiiiyrai' <viAkoiiiM0i& * 'Sf.altmi 

toiige^idiin. tiiöIbDal^ :Måi der i lM»»iiqn>rik^i syMS 
ilmium amlH tiUftfie. atfi viiiwt mw (red ^^, «m 
4iff e»« 40^4' 'Uppd&iog '- af sjta^^ förvta ^rCfriiigspbMr. 
HeltaiiMt ivar.&rbflUMdet iMdLidei; TapeMkiOi, 
9Qm mi öppaade £>p <Ga^G«ntf uCs^gton» fA^ii 
ti^töin» ära ooh dermed för^Mtodna v»Lliga ^irddflr 
Ibr ftderotdaadeb Det vw ej i rllaiwiarl» al^som 
i.iJP^ii,-«8iE||^ar utait &H|kt» hvlILa vSotade den 
ii^rduduB Hjfsltenj em .inr& li^oda sad^ bonoiD> att 
Imm med sin vji^jspels snart skulle upphämta dg^ 
fördrag» livilket skäokle hotiom och bans folk den 
evttrdligct )>e«Utni0gea af de tre ^ydl^asteJapd- 
fikapra utaf det närvarande Sverige* Med denna 
A^gerkfinsla . iill Tägvisai^ för sitt tftg ryckte haur in 
i Hdslein» kullkastade dllt motvärn, framträngde 
|)| dw li<W>m .s»f Tor^Oenson foretooktMfl^ i>anan, 
odk var beredd att taga sina vinlerq^arti^ i Jttdand* ^) Ett bevis derpl kmnar Ronangens missnöje med 
M. Cr« åt faGardie, tiTiIken^ såsom den fömlmste 
Kommissarien vid de med Polen böljade nnderiiand* 
lingama, ej nog driftigt påskyndade dem. SeSfven 
i^nnsténs tSvéi anförda vdation. 

:»4 Digitized by Google ^ m ) 

;Aci^ ];»irädie ofh i^jcåt^ hoocHn ur bvildDtmfdi lA^ 
4i(r/i(n) kpld» sam tyckicsi héra f^iati)» alla \kvigi-- 
;jB)^r (pT^atg^ Kvamfpr bonom 1% bofv^t/Mft^anii^, 
•men icke såsom vanligt af oroliga böljor , uUh> ^ 
istupna vjgor, h^ka naturen , byggde till ,^>fo för 
iians j^idare framijleg. Skulle han 'föi'dti^^ «iig a(t 
göta d^m? En* blidare sol kunde ju.för QBQiiiark 
Jjilistigl framskina — och ha» med hela stp bär 
^bljifvii böljornas rof ! Wrangel och all^ mäjn, som, 
ijepröfvacl^ i farov och aldrig bäfvande för ^em, 
ijqgk icke rSgade gäckas med elementerna, «f«lgri4i- 
te^ taglet. En ung krigare var den ende, hirilken 
på silt ansvar — hvad vSgde det emot Kbnungep6 
och hären$ fara? — djerfdes mana Konungen , att 
^téiyjii dit ödena kallade honom ^y CxtA. Gv^t^i*^ 
van att^ annats gä främst, ^tck bär i JDaliJbergs 
spår **)^ och — så olika är lyckans omskiflelse -r*- 
sammu vagstycke, som inom aderton dygn till- 
skyndade Carl Gustaf de ypperligasta- lamkvin* 
mngwFfiA^ CS^r Iims tjmaire orsaken /tf 11 ,l}agiOi ftrs 
ai^j^él* J>Ä *^mma tägre pfets,^^r -afWutlett • säges 
h^ifya ^varhållit honom ^^ intill dess Carl XI kom 
i tillMle att betala sin också i detUehiip^tende 

•\^0 C^<^Mblte;s t^ettbiéfdig^ bttrattékéulÉr lfeh>in^étaget 
• * Iädés'si«>iu biUgatinhjeltedikten^Ta^ff/t^a^äZ^^ Digitized by Google föitidi^l tioi (tyckte fadéfrs fötiyind^lte/^T^eiltié kéll 
ifeåii- Darimäirks då 'täi«lllbsa fcufVtfdétad*) tfccta*- 
iiéS den fred, Éfom' ^ock Mv' namnet af'^ Böåkilå*, 
<Mih' ai* iQAät GostAi^s \föfttäinstd'^yAi!bbesVå]^(i"i^ Vflhi 
IläMcVi ,' '■ ^^' "• • • ■•^' • •''■'"" ''^'■» - '■^^' 
' ' " ' ' Ö vallor tog ' icke Siégrareii fetJpefaliamn ' öcW ' lä* 
dfe Seland etter *NoiTige till de andrå eröfrliigarna?**^ 
-i-^' Så' frågade samtiden, ocli så frågar äfVén eftér- 
^féHdéii. '' Del är bekant, att, redari iiirirfn ^Ti^éh 
-äfölOls i Röskild, eni rådgifvare framställde ^Ig-in- 
tföV^ Konungen med \ippmahifigen ått Kéga^iia^iäi^ 
^ fiendens förskräckelse, <>cli ställa härtSgét ttitit 
iriöt Köpenhamn ^**'). Genast ogillade lian dettk 
•féi'släg' liied det yttrande, ätt han tagit shé^besfUt 
éftér clét sofn klokast år, och fLinrie fcäst* att,' ikon 
<kkSdi^' bioclsutgjut€ls€j vinna hvaä' man med skcil 
och fM från stor äfund kunde ernå. Ännu Äier 
hedrande för Carl Gtustafs fosterländska iänkéslilt f^)Gi^;Wtmiiel $kikH k^fVn ttfUtyyfct HfrAiin^ Mt 

..... för^r^ Nonrige ,fi?*piför S^kån^sJHuttivnd ,9fib,^k- 

klnge, af det skäl, att med det förra tager man de 

sednare , men icke tvertom. Handl.liUSkaijä. Histij^ 

■ 9^f.im. : ' - '. iu/.Mr 

***)Se d^ utförii^ beraitn^leeii am.CJABL Gu^ t b AiW eiy h 
Grefye Claes Totts aantnl, röoaaide de* MDiÉires 
föiaUff» I sitt > kJ^reoa. g^piist. .afculle. maréberft ; tiH Kö- 
penhitfiiii , uti nypfm9o4» U^m^ih > %:9\ ^ ^^ 123. Digitized by Google "Carl Oti*ltAii»*, 'gjorde li**élÉ"*ald-fJÅ iÖg"*J^ilft^l«t 

^é^ iltg)ck<'A>fttfiBänh)!aiy 'MffUUtifca.^-iM^ii- fifi 

"^lU'*ftJr'«te'«a^ den ilad',"sbin •'éft^Hl'aU•*SIriÄflÄ- 
hét'!^iMit"fört!å''gåägtili iitäW $irid'éf6^iild';'>eHtlW 
iidä iWi'«ädaadeå?' Vad rKlgä'af'*'déti'HiWteck!Sae 
!btléKäflteti!i«i, ätfnfdeänai k^n'>Mr iav b^Väi^; 
'WW' 4et' 'äf meld Carl Gostap," A)rt'mé«!"åtitffa 
'litÖHi'!nA»«,' hiiåtfgt botttögiie fräti vc/k-Mbbs ilSdiir 
'jpfbt^',' détföHVällättde, alt de lemntf ittåiigi^'pti>r 
ti!!'tariteöföiög 'för eftcHefvande, iiietf -^aÄaii"^m 
'liisilii^^. ' Man iiai misstänkt Caal GtisTii^ att 'sédlnr- 
itieråliafva fingrat sitt ädelmod ; 'och iiihri håffftl- 
trott honom afsigtén att med hiihdref idflfg^ iii^l 
'SkafiJt •ä«é!*'*vad ' Hata 'förtminMitt 'altf^t^/ liäfrJ Sol- 
dens nöd och krigets rättmätighet del hade' urSSk- 
».-■f {"» f •» 'f-- -il ll-t .»...-.»1. , . .-kCTiii (••(•.Ii •> >mi>*, ( 

; , t^t« . M^ låjigl; anj^pi, «jr^ftjyw;^fl||naimed,xft«a sken 
af sanning uppletas, än dc) ->Mtti-«kuUé<ifötfmodas 
^idMtfe' 'n-äö' ibrät' Si^tefridärijérStariÖ^fMlfev en 
.-j¥mfl» vaknad ,vinnip^s|^^^9adj^ Digitized by Google jfmvf; ^S^h /»Jawgicl}., 1 slwV^ upjpJt»ju4£» ) aU , »»nr, fi^r- 
MgÄf»tt|fi^r!?Wlpa<.P5'nWfJ^ Vtt e» WWP .ffle4l!^n 

-jf(?iW.j9Wi?Jw.!9««ripJ«l4? ^ar fördp)«i»..pä fi^ pj^i^-, 

^^. sfj:)ftl|,ing%,q i 4en.iMMryai;afl4§faf^vi»4Ung?ns 

inar^, fcrig«A mot PmJwafJt,,>iolM5 rkirÖR»Q5-,rf,,fla||^a 
7»»gef».,soif.4et forrs». Jö^ ligg^.^eVf.öppu^yiJ.-W- 
i^frAau» -d^ls igömda i förhållanden ,. sona, Jirp, ,^er 
,«}l^r,;QaiD4v^ u^rkfistade gissningar., ^är, vftj^ .det 
,(P|j4^^f,VJtf^.^l^n4ig^^^iapfl[^^rk^v>aj;V^;n^^^,^S^^^^ 
■I ■ ... '.;.f j v ' ■• j . ...!• .' ■':' I ■ f,. ir i.^r 

*) Jenfet Handliii^v, börande till mg«n »m en Bi- 

" " "^teal- KU 'RWéiiMÄÄ 'frédéiiy- i'^.' ^«lM«|.i»^« 

•:ii.i{nSaåalti^i&ite>ndenoii ni. ...!'»!(! *t 'Uiinrnu) li 

sluti^ia aC makter, som ville beyarc JHtseendet af nen- 
^ iraittet , 'ib^n ' iiVäkas l^^kdä äM^ W ktt i 'inev Digitized by Google samt/ sjQ isfärskiltB maicter, ocf^ fttii^ifi 'KbänlngM 
åttck tiåéé äta, om. ej alttid med ly&ka;1^ilra^å4k 
ethtA äéslrid^nå^ ihhind åetå. MHan^é 'bé^'4)eteli^ 
gétfliét vafril LattFe , ' efiér Äehdernas ' Böp * thftMire; 
cfci' Iiaii arvakial Dariitiarks aWall? Vi tirfflte dérpa. 
Slott e/i motgåiig syties liafva' djupt tnE^dröfrät^Jlbi^ 
ttimgen'^);. han gätrndé dock $aret i Mtt fa^l!tiy.^lMr 
d^t fritt fick. hemliget) vidga sig. HetiikotoliIeti*'tSIL 
{ädbrneslandet, saldlude han kring éi^ Biket^ StSÉv» 
der, bbrjade med dem öfverläggningÄr dm ihedlén 
att ephälla fr«d, sotii mi endast kunde ernås geooéi 
étt oförskräckt sinne r kriget, och beredde öig^^tätl 
ett fälttag inot Norrige. Men Gakl GtisrAf batoti 
icke åSi låégt, som sedermera hans s6n'90ti; åfMMä 
träffade honom' redan r Göteborg, der hSato aflekl 
i armarna pft sina trognfaste ^^ tjenare, oiih um^ 

gifvén af ett djöpt sOfjiTiide folk *^'^); " 
1 ^" [ . ••■ . •. > , •**»>♦ 

^)Méiiio^e3 dd ClieTalier de Tfrlon, p. ^69. Det,yar 
ftändeisen på Fyen, efter iivifl^éh Konungen dock 
'"' IféfUUde Ana RoiJiäiisdi^iér Tiil 'r^ysMaértåétfMlk. 
garna, att icltc låta sig «allt för mycket. XAmmo-» 
.i|v.iYcms)tiaf<dle*M<^lqf^-9 hfri^. .fiGjy^pR )^. genast 
j\vM.i4élegi anstalter. (att alrärJA^., . . , . , 

*^*)Bel>ätieken mh^ARL €iusTA«b dlid^ uppfaiÉti^af se- 
' dérmei^ Bbkop JEmporujfimA, fimtes/li -SiyMAbdhns 
Ma^n för år 1780,. p^. 7^5., ,,,,, .,..,u\. i , 
*^^*^)«Rii^ea ^^6 adh coteitia Gotbelirwrgufi 4p)nfc(luta, 
vRii^ifl^ Äiorte inaudttå^ snmmo: diloeufo extra re- Digitized by Google flPfrfn»*»» .^ -fiP ««# ^MH«g' I>e, had^ lf}f^ ^ 
H^o>Jg«l^«ijgpp,/8amwö..åJj^> Ulf;, (fe feovJ^ycKlw 
A-^(B,iöfyllJ)qrd«i^,fö»;9M«,,J5flen fråi». w hf^fr«ät ver^ 
fe»*fri?tp|ft^f- . D^H wc JfWR{id«|Sip (^pip ^,^f.i|t 
Wt«¥?^Wg).4?Wief:' <len, ^pdrfi .ät ,«)i fem-åiåg.sqi^, 
feWå» QWift» pf- xWmsi^nwAe krig f^i Aän^msfidiB 
If^^l^ef^„jir|t4^gfi) afu^d.. ,J)ock var i, elt , fall stftU- 
ijliBge9„{P;fl#> d$»»„oUM, Qm .ej smii4fi< J^V^^ 
,J»pr4,fivi|sja, g/^Qc/ST4ijF 4p9^ kort> före.sicfget .i^jd 

^7^ Äj^ P^RJt^Oasx^r. vid fin sftfkdtapi. s^rhtlp 
^hf''-^* séigoffäe. kri^t tUl.Mt/itbå^a *>,, I)o(^ 
Jll^ hffiirdi^fiak JiiMggl?!:. bfräfl^^en ««>,^ ^i^w ,i^]^. 
J^Jå^ve KoQUKg^p ,såg « Arr/ge^f enjbiff^^fpi^.dia 
ime iHignet ofih f^r.säkfirMt^ fifpi ft^rtrj^fik;^ ^^^ 
sedoare önskade fred, ei^^a^ Sv^jeige. ya^ ^.ffifi^ 
tadt af många krig, hade fwloriit sim bäs^^FäJi- 
hefraroch måste öfvettåtas ät bn förfivfndcire.^tj'^ 

Vni > > .1.1 r . v > \'iV n * * 'i , Jl '.i/i iii 'ö»i»»i , 

«iinii mortcm. tcstatu^a.)» »-^'^oA« €/0^tf>l4rchIatr| 
réltftb medioé de^ morko et ébltu Camqai Gu^tAn* 

*}Palm$k. Pol.,%; p. ?79.^'> ^^ . »i J';ai.;:i;Iv Digitized by Google < ««• > 

fjrMf9^IIJMIIii$^l>Ttod«)|vas.titiMirl«Us äénf n^Abrfing. 

^i-M^^ il^dhsltitiigm iupaMtadb)ibW»daitt»d 
ileoi alla på en ^kv^Å |6i^t^,AiM9^^ii0<iej^|fili^li» 

land, ej kunde vända tlUbaka till hen^met,.. innan 
i^Qiéiäviirovglrti^}^ fiasoiii>'li»fr(i%-al»I-vérä 96 UiÅsi 

»v>\m*V u»ii.. t ■ •! JKiiuiur. ^f.jaii! ii<n"Jir.M J>f. xiWfen^ 

vapen. J^i^ e|p/bii4}de/veji)/;UlJ»p»Hlgft»i^?^iW^ar, Digitized by Google HiMrmMistatiimå fiMOfÄbat' «tt>k%bnttfäé^^åt} 

1iIi#aii§t'<j}Q4%^-riktliii|[rdtoA k«8i4li^"-> <'<1«^'^' "'»^ 
f^ki(«itlati;'U:U P Ödrntr^éebkdéiridén' ^ai"{K!lpi 

,...■.. II , l-:.(.ii..i' )it I '..!i.... li.iiiiv . .!■.■.([ jf» hfttl 
t); I os A^l^ A»>|imaiM}e tJ9l 80lll»jU».UhiaA»*Abk Digitized by Google |M?m.,v^k ffpåofii föl? ;rtt i s^V^^ ^a^r Ifj^^s^^jj 

Jtcrikftde ^Sverigj» l?öper.pA Jufl^dsk, n)ftri.,:,§kftj|f^ 
difi;)vi^n^ fbreiii|]g« anad, af Qustaf ^poifi, %å8i^t 
\^.QLJih fJiu^TAf ^ •ilföide^ ^ gAR]L Jp^AN. ,^ , 
. El^t mpat ändftinll för. d« Itc^ge Kon^infiii^ 
bemödande y hvilkaa jenforelse ;defas hiigeJJitie ver 
lat ftamlMiUa, n^e^r Jåeiradöm^ of ver Ö^nsjl^n, Yigr 
Iig9irei9pd9ck syn^s det haCva varM» ^är PAM^fina^ff^ 
^fslrdfvadecd^t,^ fin. di det fordrades laP (fUs*^ 
JiWffTl oqb deim«6 Aagga var icke förei^äl fii^f ^infffH 
^jöi^akt^nas ^fupd^.isom den forstnäiiide«. P^vfc^ 
l^sta^ ingm a£ dem» Was^Regentens an^iAk j^ 
r^igfaeten i^U nied alla andr^ naliionerfs»; ä» 4«n 
Dafisk^s^,, uteslut^Dfde beberrskf^ B^Uiska^ hafv^^i, 
4å. d^yempt ;4en JEJfiflteisk^.. Konungens. på^&endif;, 
^ Si^d^ 3ki4ie sUtngas /Tor .fränimamdf. krig$^ ,*) Jt630. jfick GiJSTAi; Abolf öfv^r tUl Tj^klan^ y 1660 
slöts freden i Köpeahanm ^ från, iivUken tid de trén- 
no prorloserBa cgentligei^ kiuma anses MiawjtL en 

. Svc0»k tiU^fviglifjt. , ,; / > .,j Digitized by Google i in I 

fade OtJSTA^ Atiotf} be$itt&iägén af Pr^ä^^V /^ti 
fråntog Carx. GtöStaf den af Trondheim »^^ och liiim 
förmente den s^dnare att, i stridfeii med Pbl^fn, 
för tiUfätsel af vapen och krigéférräd tillspärra de 
hamnar, der den fbrre fält obehindrad; äfven utider 
sfilleständets ärv uppbära indrägtiga tuU-afgifter. 
Cbldrdt fick Göteborg, en anläggning af GtisrAV 
Adolf, vidga och förkofra sitt vfilständ; men red^n 
i sin begynnelse ödelades de handels-nybyggen, 
favilfca Carl Gvstap forgäfves sökte ott skydda. 

' • Huru-Systersonen upptog Morbrodrens plan , att 
tvinga det Pdlska Konungahuset till fdrsökélse rf 
äifiia, envist, éhuvu ovi^gen, vidhällna, an^pfflk 
pä Svenska kronan, äi^ redan omdSmdt. Tiil hjer^ 
tat af Polen, till dess hufvikfetad, till desd^yttéi*- 
Äta gränser hade Caäl GtSTAF fraintrkngt, då G«f4TAl? 
Ado^f blott uppehöll sig med kustlandets érdfdn^ 
ö(A\ knappast kuiäcfe liälla Dantjsig iitotätlgdt; 'Meh 
Kkväli huru ikiljdktig blef ufgången af bådfis krig! 
Trfe dbgars isegev vid Wbifsthau medTördfe e« risi- 
gare viiisti-äti den i som niägrä timmaYsl »fti^gllbg 
vid Stum icke kunnat förfninska , ocK fredslötet i 
Ölivai slän¥te ej ålla de' fördelar, sotii sfitlést'äildet 
i Allmärk- fordom gifviU Docl vat deX f/mdénsr 
gåfva, som Caäl Gtjståf åt SVfeHge beredde', n»i' Digitized by Google sats ; "som GusTAFl^ixiLFs' '^ll^tsHiklifet "i^idc^Wdéä!^, 
a'tr''éj'äiA'^ve'r''iäBl-aieli; 'iiiäk métSf^himk 

Ädei' ^'f 'SioteaifÄii' -ii aefttöf^' fotar-^ 

Ifér eröfri^ar liali Sfv'én 'fei^sj^äs/ ä^de'ten^^ 

.»»e4,,ft.j»n|^jj^,l^«^,,Jidei;pa?.o^ka.^]f^^^^ 
ifriga otp|9^5^.|^;t^)^4ja,,de^ <|^^rifikisl^s|. hu^ejs Digitized by Google «raiVihg{ltit<&'<ÖsCe^fi)öiVttiisÖdEåijdtzfiliderMd>lifvi&a«l 
ny granne, hvilikiMt^Mei^stäiidigt-wtislradsli^pipiiiUSb- 
spnft^it ]!^a)(,t9df&. fråij^-^leQ Syjei^ska^ sidfp. jj^* den 
bfrålUelsqt U^ff3r)i|tl|9, .^ilkpn Ipriu^er;. att Gustaf 
-^WJfRte^p % ;|fs^gt att i de?j^d|, up^e|iar^rins^^8 
p#r«OB.jSökaj,. ett .stöd 4br sifi^,j^9^s,foi^k«ms^, 
äfv^ij,^d^..l^l^ Ujelf qpy%t,, attjjk.^1^^ fpjy d^^ 

£^a„{i^t..|Qi^ d^n numera ..inqgnfide Kur^urstejDys 
JWjfli, o9ji.lir?i()t^ vid ?Jaa. mtqve8^if,,e|i Cj^en m^Jt- 
vSrdigbet Männe.icke, de .l^^a Kopi^ngavne befa- 
rade, hvad sedermera småningom inträffat, att iden 
Preussiska lilotiäriiien skalle sökä "Mtt élia"ft>tföste 
yid''ÖsierspQ inom UhHet, då HyUs^^ %éii^ 
'^^^kf Äien Gustik Adows 'Sa»rtitt{r'4''Bel'y '^Vär 
mera'efe'fi5reniäl fo> hatts' ftfaWitSirf' fötcl^to^ft»»- 
Kflga,' en känsla, som dénnés son éyhtéi>^1ia!^'t»- 
nt mäktig att lios Carl' Gus^Xf Ui>p*äbkäi' 'ci'^ 
'■" "éti deii' inre styrelséii kdiitia aeöW^SiÄtlii^ 
njippeirgén sammanlilnäsf iöké 'å^mi' 'j»f 'déé'M- 
'iades'äeii ene sädanii '^énsl^dpéi" ^^^'d^WÅWlgti- 
gaste gren at en I^ui^Ws käS;'hv11t[ä'titniiä«)^1d!én 
andre, men efmedan (^L^uåiiiilÉiihlfalsy'^^^^ 
;MtJ^"i'"jerafdrelie rtiek Ö^ti'F^kBbL"feC%Äf^«Ér 
det ' en''^nning;' liekVäÅad' "^rveb i -d^mv^^éiiåe 
framstjålbiiigéff''j{f '*C:ii&.' X^''f^hi' Äft" IcfréWg. Digitized by Google att bskta^ lildiAiit fyUest fiå^myoket utföra, söm' for- 
dras for att gtfi^ bcfcraktåflrea viisshet om dentie 
KottBiig6*ftlrnifiiga att, vmiev naeni g^BiiaQ4o<lefnad&- 
exnstäBdi^beters ^skéola^^S vcriges häfder Jalad aC sam'' 
ttia Täl<4erika ikinekäUv som. i QvaÉjaiAjooiiuvBM 
StoRBrbistoria^ KviUt0t är i iiérrl%av«^ tffiro^ inom 
hllfdatecktiiii^eii» område, 'hoppet, somdofrarj eller 
7nognadéii> som u))pfyUer? Htvikea.ibana ftr^méra 
likvAnande, den som förlorar sig i ett raolaomhölj^ 
fjksrrafi, eller den, li vilken onfbcoteti uppstiger, till 
elt l)tt9t, fikÖDJéKigt mftl? :aBriia;må.liKttt, Térsäiib; 
r stum beuBdran, skåda upp. åt de.faöga, .klara srjeS^ 
ten , dfit iden mängrerkattde Konungfaur lefnad ^atnäl'» 
iradejT m^^ icke måtnah utan djup besinning ^lite»* 
iänka, h vilka förelags möjlighet med den såchastigt 
midatal^k ta eflerfidjatens « < död > släcktas i ett i bori> 
skymmande^ tdeban.:BIåfaändaidaga framtida l!brsk«* 
liifhgar ^U m0jr detta töcken y och änntk glansrika^ 
re, ännu Värdigare att intaga sitt ruBoa YadiGasTjÉP 
Adolfs sida skall då Carl GtJSTAF framsbå.. Om«» 
kring dem båda sluter sig det Svenska folket j| oeh 
om till den enas personligh^ mera närmar sig en 
i störa bragder lysande adel, söker åter bos den 
andra sitt skydd och sin 'ära »den- stora massan af 
ett lifligt, bildadt, fosterlandet folk. Men.äfven 
här är mellliii de båda Konungarna skillnad^ föga 
*märkbar; ty folkvänner voro de*beg^e.aeb beskyd- Digitized by Google dåre af alUviivadiäiikesätt/ séeler odi ildisföthålr 
linden /hade adlat franjför den ofriga hopeai 

Mänga djt^dor ä^e df«8se Furstar /gemenaamt^ 
ic|^c;dis^ skljolsAif het ni d^sasr&Menitig jtiU an saasr 
waQ«töm^attåjdfldi»akteinåio^ib^aiidtEa^.^^^ jm 
ämtpsmmpivé »ögai dft&n 'npplKobi, torde - ÅraawM i 
gaist bafrtr l^ledt dg ffPån^^den omsHliKl^hét; litt 
t Gustaf Aböles sinnelag /^>^/^£ hade makten öfver 
fö/'Ständetj i Carl Gustaes åter förståMet ansåg sig 
.höra .a^ra ^hjertat* I.sniUe, såsoni i rjktbarheily 
liliUi,.^äl dca.illdreMKonungaa ft*atiMi|niideiQ;Se4|:iafi^ 
ntien denne måste, dämpa sitt .^aiille i jen dldcsr, då 
di^.&iafil; utyecUas, och hans ^rjkle hörjade fiär 
ISfsibjKi^^ för. altiiinqaMiUidflD«hQJd{jr« sam QasmåM 

élSåéålBM» i>r, \\i, ..'i-iii ; !jj i*-, 'ittir.iii hl-Mix.-t .:S>.'o,"J 

-y Ml ära likväl föt^nai^^dsiaa bSggé/AM(^4iA6rd 
skapat sin tids häfder, öcfa Trämst med^ bina éfteir-' 
donifin styrkt det förhållaiide, hvilket äfren våra 
efterkoluixiande en dag med nya exempeV skela be-» 
kräfta, nemitgen att Si^erigéi 'htstoriäj det den vitif- 
naö pm äi^uUa dhihsbrj är de^ Koiumgars* Då författaren , Herr Lektor Järta , anmält si^ vara 
airénskilta angelägeubeter hindrad att fill högtidsdagen' 
sig infinna , ' skalle belSiltngen ^ genom ' ' Sekrcftéhiréiis 
försorg^^i btoom^ tiiisändas. Digitized by Google ^ »6 y 

fihad de fifriei skrifterM i ViltoUgheteii h^t AU- 
denien firnnit N<o 6: AfkrnnåHng »m lifc&elet» ecÄ åf'- 

StnUet, Bara Yittne om mosofiska stadier ock om en i 
vissa kitoseenden ofrad tankéglArft* I N:o ii jiremkuié 
ISfmtr Rmmngmime Gutåaf II AJMf 0A CariXGutiHf 
9mmi derms tgåttaule regermg, kade Akademmi tmuA 
M, Turdadt språk ock en ensorgsfidl periodkygjg^Md) 
samt i N:o 1: Aremume öfver samma föremål^ anlag 
för ^l^aiidllég af kistoiiska Smnen , 1 forcAiiig med! en 
i allmanket ledig, berättande stil. Denna sednare egen* 
»kap, jemte yärma i föredraget, biide Akademien jein*- 
▼il iiHerkint N:o 7: Jfremmne ^fuer Georg Sijemkjelm. 

Bland taflingsskriftema i Skaldekonsten kade Aka- 
demien tillagt N:o 15: Sång ofvtr Konung GusUif II 
JtMfy den af Hennes frandidne ledamot, Friketre af 
Zibet, stiftade bell^ning för återkallande af något Mani 
ladorlMsiandeta atora minnen* 

Detta akaldealf eke npflastes. Digitized by Google ( ötfc > 

VL\vA'tM%!^ fmtmA '««v\S ^y\u?. til? <»:>^ i^^dlb ndiiadb 
1» »iidifii^ ,lomp>L^l 5iif>Hm*i1 8aiio5>H le aoh /\^oKK 25 

Digitized by LjOOQIC Paalo majora canainus. Digitized byGöogle r'^^b^^v)i/wimm^m/m/m/m/m/m/i/m/i/wm/Wm/i/%/m/wm/wm/m/i/x«^^--v \J\ miaia faders liem, du hög» Nord, 
Som hafvets gördel kring din klippgård svänger ; 
Hvars ättartal, från himmel ned till jord. 
Liksom en ked med gyllne ringar hänger: 
Hög är din ålder; med sitt ljus i hand 
Knappt Saga hittar till din vaggas rand. 

Men lik eu jernek står du än i dag 
Och binder jorden hap n^ed Hmlens f^te; 
Dip krona hjuder trotjs åt stormens slag. 
Och ärans gamla örn har der sitt näste: 
Den örnen, som med segerrika klor 
Så vidt omkring med sina ungar for. 

Från Bottnisk vik till Bältens trånga sund 
Din jättekropp i £ystra*salt du lögar. 
Och månan der i nattens tysta stund 
Sin bana rullar öfver ättehiigar, 
Och minnet ilar, af dess sijfyersken 
Belysti från bautasten tiU lnautasten. Digitized by Google ( 380 ) 

Vild var diu ungdom. Modet i din barm 
Sjöd gerna öfver, ville dränka verlden; 
Men för allt stort din ande glödde varm. 
Fast sprakande i gnistor ut från svärden; 
Thor var din urbild — och ditt tvillingpar 
Af Gralier — blott Valkyriomas var. 

Pä vingad drake ut från fjällstängd vik 
Du flög så glad tiU Hildurs vapenfester» 
Med Iwar, uppå vunna länder rik» 
I vidsträckt famn du Öster slöt och Yester» 
Och q vad med Lodbrok än ditt Biarkamal» 
Fast ormen byggde uti hjertat^ sal. 

Ej fredlig bragd var dig dock obekant; 
För Anund stöpo dina vilda skogar: 
Djerft sprang din brygga öfver forssens brant, 
Och fjällets dvergar smidde om till plogar 
De svärd» som» fordom lystna efter blod» 
Beredde nu af ax din ärestod. 

En redlig kärlek för allt sant och rätt 
I hvalfvet af ditt bröst» som guld» du gömde; 
Uppå Allshärjsrtinget satt din ätt 
Så lugn i kampens mellanrum och dömde. 
Högt var dess fria ja; till Gimles tak 
Det steg i dånet af ett sköldebrak. Digitized by Google ( 381 > 

Den r^a kraft ined tiden veknade/ 
Ett nytändt ljus gick upp från Österlanden, 
Och Oden i sitt Vallhall bleknade , 
Sin tunga hammar fölide Thor ur handen; 
Sanct $igfrid kom och löste brynjan af 
Pä vikingen, som flög kring dina baf. 

Till österns kejsarstad frän kylig zon ' 
Dock än, med bjerta som for bragden glödde, 
Du gick: fann Hérrskarn pä en skakad thron. 
Och den mot fall på trofast skullra stödde. 
Af Manhems svärd han länge värnad satt. 
Förr n halfmån fäste sig i Stombuls natt, 

Om listen, smygande invid din bädd. 
Dig under hvilan i sitt nät slöt inne. 
Det dröjde ej, förren, väckt och vapenklädd; 
Du slet det, och sprang opp med kämpasinne; 
Och tryckte snart uti din famn ig^n 
Den fordna ((["ihet^p, din skötes vän^ 

Så mången hjelte till din räddning sträckt 
Kring^bennes fristad mannastyrkans murar; 
Med kärlek mins du än din Engelbrekt 
Och dina tre odödeliga Sturar; 
Men lik en gud, i nöden uppenbar ,^ 
Xbland de store stöi-st din Wasa var. Digitized by Google c ^ > 

Han gick framom och säg med adel harm 
Dig, lik ett (ängadt lejon, nesligt hvila 
Med tömda krafter oeh med slagen barm; 
Men blixten af den Danske Christit^ras bila. 
Som ingaf skräck och di'ack ditt hjerteblod, 
I hjeltelågor tSnde blott hans mod. 

Än tvekande du låg, dä han sin ferd. 
Den vådliga I i dina skogar krökte. 
Blott AtMjd af sitt mod och goda svärd. 
Men ej af dig, fast han din räddning sökte. 
Hvi kände du ej straxt på röst och blick 
Befriaren i som dig till möte gick? 

Men snart på ärans oeh på hämdens bud 
Du reste dig och sldt dig omkring hjelten. 
Som åskmoln skockar sig kring dundrats gud; 
Snart bi^de du dig hotande kring fölten, 
Och slog med dån, i tuséti Viggars bratid. 
Ned på tyrannen oeh hans röfvarband« 

O! du som räddade diU fosterland 
Från kedjans bljgd och sVfltigda bilors ftsa, 
Hvars snilte vav dess frihels rtiorgofirand , 
Hell dig i minnets tempel, store Wasa! 
Med högre rätt, du seklets störste man, 
Än du, hvem väg till kungathronen fann? Digitized by Google ( 383 > 

V9l agget brjSt tfiir dig ofik mÅngen form, 
Och bläste molp kring dugens tii^da grjrDing; 
Väl efter en nedi^y^i^d, mSktig 6toj:m ( 

Gick hdr Och diir en hemsk .Qich .vådlig. dy ninjgf; 
Dock lade sig alkjemt den yra flod 
^<>r fölen af diq vishet pqh ditt mod. 

O! när i lifvets qyäU du somnat in> 
Att till en högr^ IJMSf^^ inpr|;oo väckas, 
Männ ej Guds And^ vittnal^ har med din. 
Att ej det ljus, du tändti m^r skulle §lägkas. 
Och att en ättling ski»ll§ Wi dess skygd 
i sjelfva hjertat af dess fosterbygd? ' { kejsarskrud går våldet fram i Söder, 
Och fanatismen rasar i desis spår, 
Germanien blöder utur hundra sår. 
Den fria tanken binds och bålet glöder. 
All mensklig hjelp Sr ute; blott en man 
Fins än, som Andens kraft iiU räddning kröner; 
Till honom flyga de förtrycktes rädda böner. 
Och Wasas store Sonson beter han. 

Ren står han der, dim kära ^tftmman ljuder 
I rikets höga sal.; med itipprprd själ 
Sitt folk, i tårar smälta *ett .ömt fiarväl 
I milda , konungsliga ord han .bjuder. Digitized by Google c 884 ) 

Snart pi Germaniens kust, hvad herrlig syn! 
En jordisk Kung, för himlens Konung b&jmr 
Han sina knän, framför sitt folk, och höjer 
Med tacksam bön sin hjelteblick mot skyn. 

Af glädjen möts han, hvart sin ford han tager. 
Ty ljuset blixtrar frän hans klinga blå. 
Och Grotii tanke, ristad deruppä, 
I skidan gömmer den och ut den drager. 
Le ej, o Wien! åt Fjälbinöns Majestät; 
Det växer i sin gång, det icke smälter. 
Det från sin storhets spets, lik en lavin, sig välter 
Med krossande förderf i dina fjät. 

Upp stoftgräa kämpar, som slumrat så lugnt 
På ny plöjda åkern i muUen; 
Re'n skördtimman slår och dånar så tungt 
I Tillys åskslag från kullen: 
Upp åkermän , svängen er lia med makt 
Vid blixtarnes sken efter thordönens takt; 
Gud med ossi är fältropet. När J det horden^) 
J bleknaden, gamle Kroater! för skörden. 

Och Tilly, nu den lycka sök. 
Som förr dig kransar band; 
Hon sitter på ett moln af rök 
Med blick af Magd'burgs brand! Digitized by Google Förgrymma dig fritt, hugg ned i dih fart 
Den venstra af Nordhärens vingar ! ' 

Men vet, att den högra är' Gustafs, — snart 
Förkrossande kring dig han svingar. 
Förbittringen växer; på stympade ben 
Ses kämpar. sig resa vid salvornas sken 
I vanmäktig vi'ede — och himmelen lågar 
Af eldögda drakar i hväsande bågar. 

Den höjd, som Tillys åskor bär, 
TJpp, Konung, tag den in; 
Ty segrens lager växer der, — 
Och den skall varda din ! 

Sä hviskar en röst — och likt mytens giganter. 
Som stormade himlen, till storms han går, 
Hans bussar bestiga de rökande branter. 
Fast ljungelden sveder båd' skägg och hår: 
Re'n står han på kullen , hvars eldgap han vänder 
Mot dem de försvarat; snart fältet är hans. 
Och knähöjd derpå för den seger, som vans-. 
Sitt lof han tiU segrarnes Herre uppsänder. 

Men från det rum, der hjélten stod. 
En dag sig tände klar. 
Som ej går ned, och Leipzigs blod 
Dess morgonrodnad var. Digitized by Google ( 386 ) 

Nu genom nja bgersjiogar ilar 
Han med sitt svåvd, till friska skördar b vass t. 
En hjertligt öf?endU yälkomnad gä^, 
Hvarhelst han, trött af s^ertfiget^ hvijar» 
Med faran han, en lekbrpr, vuxif; opp, 
Hans tappre tStt vid bjejtens sida stupa; 
J fästen» stigen högt, J gvafvar, sjunken djupa, 
J stängen farten «j uMif hans segerlopp j 

Ej Lech, med Tilly pä sin strand, dig frälsar 
Frän hans Besök, du Bajerns rika land! 
Med luntan brinnande i egen band 
Han dig med sexti tunga äskslag helgar* 
Af Tillys eld — Lechs väg — ej hejdas han, 
(Ett lejon ej sä lösligt släpper rofvet^ 
"GuldKonungen" bestar i eld- och vallenprofvet — 
Och simmar ötfv^r raskt, med bäst ocb inan* 

M^ien blottadt stär pä vapen oeb pä mtonor. 
Och Romarkronan blinkar ät hans locki -^ 
Dität, dität, men bvad? . • • Han tvekar doQk, 
Mer konung^t och stort hans hjertii känner, 
I blod och brand stär Sachsen; bud pä bud 
Till honom far — ej Wallenstein vet $kpm, — 
Hans blick frän Wien v|Uids bort. Afed LuJ;2^ns seger<- 

krona 
Kring blodig lock han träda yijyi för Gud» Digitized by Google ( 387 ) 

Än dröjer dagen l>lék. 
Han räds för dödens lek. 
Vid klang af svärden; 
Och faelsa tycks sin strät. 
Som nyfödt barn med gråt 
Och dimmigt öga lielsar verlden* 

Så tidigt du dig ställt 
Till slagtning, store Kmig! 
Men ack I hvad aning h?ilar tung 
XJppä ditt hjeltebrost. 
Och stiger upp ur dimmans qvalm 
Mot himlen i d,in morgonpsalm. 
Vid Breitenfeld! 

O! tag ditt harnesk på! 
Det mulnar till ett regn af kulor blå. 
Ej lyckan jemt dig följer troget , 
''En gäng, en gång är äpplet mogeU" 
I dimman af och an du far» 

Som örnen far i skyn. 
Och ned på rofvet - riktad har 

Alltjemt sin skarpa syn. 

Än töcknet ej för ljuset flyr; 
Men inom mång krigares stålblanka pansar 
Af oro det stridslystna hjertat dansar. Digitized by Google ( 388 ) 

Och svärdet: vid lians venstra sida, 
Yiil spritta upp utur sin skida; 
Med möda han sin fåle styr^ 
Som, fast ej sporren hans sidor än äggar. 
Tycks vädra striden och frustar, gnäggar; 
Bland blixtar vill han dansa yr. 

Och dagen gi'yi', allt mer den gryr, 
Re'n dimman sitt täckelse rifver, • - 
Och himmelen öppnar sin ljusblå famn. 

Och fienden synlig blifver: 
"Framåt, framåt i Herrans namn!" 

Och hären sig fram uti stormvågor vältar, 
Framblinkande röd i kanonernas bloss. 
Och lösen flyger: "Gud med oss T 
Ja, Gud med eder, J Svitiods hjeltar! 
Nu börjar striden i lågande harm 
Sitt spel om segren, med blodig arm. 
Och kasten hvina och ropen skälla. 
Af jem de tärningar falla. 

Upp! tappre Brigader, du gula, du blå. 
Som svallen, likt skörden och hafven! 
J pansrade Stenbockar, sprängen, som rå, 
Högt öfver vidtgapande grafven. 
Fast döden der sitter, och Wallenstein vakar 
Yid brädden, med sina eldsprutande drakar! Digitized by Google ( 389 ) 

Se lejonet från Norden , nu ' 

Högt rytande går fram! 

Hurra 9 hurra! de drakar sju 

Re^n.krälla vid dess ram. 
Och spruta eld på de Romerska leder. 
Som glesnade mejas af Nordmännen neder« 

Men innan svärdet sig druckit mätt 
Af blod, vid fästet re'n händerna domna. 
Och hjeltarne blöda — jemsömnien de somola - 
XJpp! skynda till. bistånd, du kämpa-ätt! . - 

Med rasslande språng öfver grafven far 
Nu Kungen i spetsen för Blondas svenner; 
Till höger, till vensterfaan> döden har, ,' 
Men fruktan ännu han ej känt: eller känner: 
Sitt blod, det dyra, sitt lif han ej spar; .^. 
Men hejda dig, öm, der bland blixtar du far. 
Se, ödet sin träffande båge spänner! r- 

Välan då , lyft din starka arm , 
Du molnomhöljda , gåtölika , 
Se, hjelten blottat sjelf sin barm. 
Den djerfva, fria, rika! 

Han faller — skräck ! Far, hop, du häi^. 
Du tappra, som i striden glöder! ' Digitized by Google c 890 ) 

Förskräcklig 9 mer än döden, är 
Den tidning: ''Gustaf blöder." 

Ett mål fbr svärdshugg, styng och skott. 
Han ligger; ingen hjelten bergar: 
Den furstesäng af grus han fatt, 
Se! blodet purpurfslrgar • • • 

Han dör! — o hämd! spring, lejoo, opp! 
Af fiender, i vildsint tummel, 
Högty högt omkring hans hjeltekropp 
Res upp ett blodigt kummel! 

Men ack! utur det hårda slag 
Om dig ock segren leder, 
För dig är hon ett nederlag, 
Dä Gustaf ligger neden 

Hvi resle du, Föi*syn! af dygd 
Och jättekraft en stam, derunder 
Ett bättre slägte sökte skygd. 
Att krossas af ditt dunder? 

Han vid sin äras mål gick bort. 
Dä andra hjeltars ban knappt börjas, 
Oofa gladde verlden, ack! sä kort 
Att desto längre sörjas. Digitized by Google ( 3&1 ) 

£j blott romantiskt uadérbar 
Han var i strid — fä hjeltars like — 
Hane stora hjerta äfven var 
En faders för sitt rike. 

Ej det hlott, verlden var för träng 
För allt det goda, som han ville; 
Och allt i en harmonisk gäng 
Sig ställde för hans snille. 

Men nu ett stoft han ligger der: 
Ej samtiden hans fall blott särar; 
En efterverld skall stanna här 
Med andakt och med tärar. 

Och si, sä länge visarn gär 
Sin rund kring tidens vida skifva. 
Skall Schwedenstein, i seklers är^ 
En ljusets härold blifva. Författaren, Ammånucnsen vid Rongl. RiksArkiVét', 
Hetv Geeirff Gtibiiol Ingdmu y hviHcen jemvil lifhime- 
rat sig rtsem författare af det med AkademieiiB jtMndr^ 
pris belönta poemet : Arets Tider ^ hvars uppläsande till« 
Tället icke medgaf , {ramfördes -af Sekreteraren till Ord- 
föranden , som vid belöningens öfverlemnande ntlat sig: Digitized by Google k 

Ä: 1i>^.«*lM^^m•'»^*V.•''*^j^''' ''V r ^«* t-VI** ^'•^•'** "'*** 
varie tiliralle att utdela det.skrskuta priSiSQUli 

WflI ^et^/^i(U(. |p^ åMifVaDdetiaf.iiågoliDla^ 

ligt och med synnerlig fägnad omfattat; siédth t#^^ 
bjUdtfÅäe^éA Väckelse tiir Natlonäl-änAms^fortfa- 
ranae utveckling. I Eder sång, m^ Herre^^^ha^^^ 
Ni 'ej allenast återkallat det niåhända ^tprj^ j;^^jj 
net. ut^n .ock med f{isteiland$k^rle}i^i;is^€^d^|}}rag 
förienat^ ^f öi^ligbet oQh glans i 4;aflaJD.,;..£4^Lifi^s|iiAf 
dcsuSi I lingar /.iramtrj&dde Ni på titdinj^^kaiioilitobMeS 
oDftiUid Hidkkipe, itied^ sluten' fajelm; Ni segradé'^-^^* 
och m^d tillfredsställelse igenkände ÅkadémiéÅ'* eh * 
af Allmänhetens bifall redan utmärkt skalda, uti 
eröfraren af det pris jag, på Akademiens, vägpar,,. 
nu får^ öfyerlemna. Då Svensk^ Aka4enj^^,49f?:*> 
jemte, genom mig^ räpkqr Eder,.ae«ch^äpi»fr Hi« 
VHp|t,fiö|]f,,|^pfijnetyw4y;rM?erj lyck^ Aboåe- 

miMJ£dwitftllt|kn ej ivaniiga hm^^atuUdif^kkt^^ 
s«*ltaa«lyrafi« frfln / klangen'^ 'åf«Öe« !»^^?fe*f*(ffliA« 
stfgS -ttlD^lftkéif^^f 'det enkla och behagliga^ -^'''^'^^^ 

..rtou^A rA'>AU\ »Attt^^^i 
Ord- Digitized by Google c 39S > 

OfdUSrandi» ^t éemftc» tUllBuiM^ att Uwd de med 
aadra prbet belöBade skrifter hade- Akademien aaaett dg 
böra frlmst otmärka N:o 7: Byrons Monolog. Då för- 
fattaren, liöjtnanten Tid Wermlands KongL Fältjägare- 
Regemente, Grefve Carl Angnat Adlersparre, Tar från- 
Tarande^ aknlle priset blifTa'Iienom, gea<>m Sekietem^ 
Mn^ tillatäldt. 

Samma pris både Akademien tillagt N:o 13: Jfenm- 

o 

^kuns^ uåldrary och då författaren. Studeranden Tid Lnnde 
Akademi , Herr Mils Lilja , jemTäl Tar frånTarande i skulle 
beUmiogen honom, genom Sekreteraren, tillsandas. 

Bland de öfriga täflingsskriftéma i Skaldekonsten 
Jiade Akademien ansett sig böra i främsta mmmet ställa 
SkaUestycket N:o 18, Cabnare Slott ^ såsom utmärkan- 
de sig genom åtskilliga poetiskt tänkta ställen, samt en 
i allmänhet Tardad diktion. Dernäst hade Akademien i 
N:ol4: Ynglinga-Skären^ funnit flera drag af en liflig 
inbillningskraft och en lätt Tcrsifikation ^ äfTensom i 
N:o 12: MennUkans Storhet, N:o 9: Den sista Offer" 
festen^ och N:o2: Ynglingens Känslor, Akademien an- 
sett åtskilliga ställen röja bildningsgåfra. 

Den af Hans Majtt Konungen, Akademiens hSga 
Slijddshevre, i Nåder stiftade belönings att af Akade« 
oiien tilldelas en författare, Tare sig för någon särdelee 
Tärderik skrift, som under föregående årets loppntk^m^ 
ittit, ellei^ såsom béTis af aktning för förtjänster om Tit- 
ttoheten' eeh språket, hade Akademien i början af detta 
iif tillagt Sekreteraren Lars Magnms Sirinnkolm, som i 
•InIA af sistltdne år ntgifrit andra delen af sitt arbete, 

I^0ensk0 folkets historia: 

26 Digitized by Google .§n samna af Etthnn^rai^é Dnttatér, sSsomibéitiaJÅéfft^ 
0BI Wistori$h fafla af Siperiges tillstånd och af de hand" 
itmdéfxper»aMrfm tmder. Hdfin fr^n ff9n^ng CarlJ^J^zs 
ééd HU Konunsl Gustaf Iltts -éntfäJk mf åhgdrmg^ni 
•eli liadtf gthttrcn kirrid vttryclct dm ,6D»liåii , att irf- 
gon a£ Akad«iiiien0 ledamöter ville lt|ijg;a sig; beband* 
tingen af ifvågaTiraiide ainiiéa Seåkn IConungéiis^ Aka- 
dettiifaa bogieBesbjddares^ Nådiga saiotyebe var inbäm* 
tall, både Abftdeniieii U srn Jedamal» HerrGeijer, njff- 
dragit' ftrlkilandtt af stfoide afbi^dtwiff, hi^lkm }bf}ip* 
ittér afr intnjgasr i ttMa del af AkademteM bandliiigws. 
Med Komfngcng, Abademlen* bögH 'Be^Aldi#e^ 
Nådiga samtycke^ uppgaf Akademien ^ for nastkmtimait- 
d^ 1^.18^7^ roIjan4e tääinga-iiipiM^^^ ^ * ;;•;';; 

1 Valtaliglieten; ' • *»« "^^ 

^remintif öfver Georg Stjemhjelm^ samt 

r Estetiska Ämnen: ' • Hl 

1) Homyida bar karakteren af den nyare VHterbe- 
' ten^.Jemförd med den AntUsa och den yanligtvis så kal- 

laåa BMnagliskA^ blifint be^täm4 gen^aft.den.fi^ffn^i. 
dMdtt' intelkektucUa biUningiina ioAf Itlné.li, 0«k h/m^ 
^å bhr Aentoa ttodyteljN! va^ fåt^lamMén 'OMelnl^fig 
dier missgynnandet ^^' '" *''**» - '>*> 

2) Man bar iimsam fordrat^ fekhKbnsten skall ntgi^ 
ta<.en »tni^en efterbildning^ af fifptiir/eii^ ^.fj^den sUW 
böja isi^ éfrw-den., isv ^attidedisera^fiit^Umi.iföii/Ai» 
fi^mst&llalne^ HiOkett ir dentrill^bélyddkawaf^ttMaii 
sketabart stridiga fordringar^ oclk bm>ä'1åftr'«^'r^eitfir%% 
med byarandra? ' ' ' "' ' '"" Digitized by Google ., 3>,aw; Ktt»<^»:»vfc »At§Wl^^w!lW «Wfc^ T«*^ 

4) pQi 4w pKka karakleren af äldre ock nyare ti- 
der» poUtUKa välUligbet, jemt^* en utvecklings af i^ 
grunder y ur kvUk*^ åtskilliiadeii mellan den fSörra^-ock 
de» sednare ånåsfie hiHrledai.' ^ ' - , < ' \, 

. För den B[istori9l(a undersökningen:" ' 

.^1) Framställning; af de orsaker^ siom under Konunft 
Carl Xf föranledde ^tatssluckcts foYändrlhg. '" ••':'' 

t) Öm det måste med^gifvas, att, i allmänliel tagej, 
saniruiids-andan ^Itrade sig i «n h6gre grad af lifliglvet 
étit-^kMAi koa foratiéMs fHfhiuM^^ toik-i ä» ko^ d« ny- 
are , >boft bvUka en mera koMnop^Uti^k ^KDtiVQg,.t;f^ 
itailfra.;^^ «Qca. aiggäll^Jnde, af .ktilV.9 oi^saker inåste 
djcnpa. pjiikket emellan de äldre ock nyare folken kufvu^r 
aakligcn förklaras? Utfaller jcmforelsen till fordel for de 
förra eller de s/sdnaré? Ock kurovidn IMe^ MMn Pa^i^* 
tiam förena aig med KttNa«pdiitism I detla or^s nitt for? 
^taddia kemrkelae, 

3) Försök 1 den kistoriska stilen. Sfed det fbrke- 
kåH^ alt ämnet icke fav vapa närmare Får4id , än Konunf 
Gustaf 111:8 äntrade af reg<;ringen^ keror det i öfrigt af 
4e täflande , att nr Sveriges , eller andra länders kistoria 
välja någon icke atltfor vidsträckt period, eller någe« 
uuirk% kfndelse, Renlig fot lin utförligare héfmelk^f 
tdtév' 0^ 'HAldingon af Hera. JMimoknnnigii pers^Mibii 
fiA^ot >)vuilt iiti^^knarf.. Akademien jöas^^. Jlikväjl hf^j^ 
alt ämnet vä^ea nr fäderneslandets Jiäfder. 

I Skaldekonaien 

leiÅnår Akademien de t&flande Mit ^ val af 'im^^r 'ofk 
Jim^t^erderjcmte )Qfv&rsiUt|U|igaQ ^JbUsfiaki^ AiAktorer 
^'Ml9k «pMlk» rAik44fiWifA Wf^HiMtr .^i^ec ilfti^h^^ 
JWEr««..l!!lfti»lsi^d69^t5ckeii,^ J^^^^ likvjil eriiirfiiF»:»!^ 
då metrikens lagar i vårt språk ännu Icke klifvi^ fu|l- Digitized by Google c 396 ) 

fcomlrgt bestämda; AkademieBS bifall icbe mä anses så- 
som ett stadgande af de metriska Yeglor, som kunna 
tara följda, utan blott såsom ett gillande af den poeti- 
ska talang, för hvllken ett dylikt styeke utmärker sig. 
Slutligen utsätter Akademien för det Zibetska priset : 

I Vältaligheten: 
Om den yerkan, som CarlXIIis dod och denstats- 
hyälfning, som derpå följde, haft p& Svenska folkets 
tänkesätt och bildnings samt 

I Skaldekonsten: 

Sång, till upplifTande af något ibland ftdonesUn- 
dets stora minnen. 

Priset är Akademiens vanliga stora belönings-medalj 
af tjugosex dukaters vigt. 

Skrifterna böra inom den 8 Oktober nästkommande 
år insändas till Akademiens Sekreterare , samt vara för- 
sedde med valspråk och namnsedel, hvilken sednare jem* 
väl, i stället fö'r namn, kan innebålla ett tänkespråk; 
oeh tillkännagaf Ordföranden deijemte , att Akademien , 
på förekomna skäl, förbehöll sig att bebålla de skrifter, 
Lvilka till Hennes täflingar insändas. 

Den Minnespenning Akademien innevarande år låtit 
pregla , äger till föremål FältÖfversten hos Konung Gu- 
staf II Adolf, Grefve Nils Brahe, dödligen sårad i sia- 
get vid Lutzen d. 6 Nov. 1632. Framsidan föreställer 
hans bröstbild, med omskrifna namn och titkr. På 
frånsidan ses en döende krigare, med omskrift: .IVo 
Regcy cum Rege. (För Konungen, med Konungen.) I 
afskäringen läses: Tina invictus occuhuit , MDCXXXII. 
(Obesegrad stupade han på samma gång^ 1632.) 

Minnesteckningen, författad af Akademiens från- 
varande ledamot. Biskopen i Hernösand, Doktor Frans 
Michael Franzén, upplästes 3 hvarmed sammankomsten 
slutades. Digitized by Google f '^pr ) ^ 

^-^T.J «M^= ;\r.I. T^^|*7ér"]lr|^ r-:MfliiI8 

• *• ■ ■ > - '• " ^'' *^ 

fäl>t^öfv:eäs»ten 

G REF VE •''•■••■■'•" '■■"^•J- «''»'* -sliritp 'rliK;! U*» t;' 


• - . \i.^ 


i*f\ 


..•-'.' ■» 


. i-H 
fib.l 


k;':.: 


uO 


1..:... 


i;lf^ 


I> .. 


i^illii 


hi .o/ 


«4 


n.l^rfT<> 


OlH 


:«(.! '>{n 


1 1» » »-l» *-(|.- • 1 ' >•!• - 
! 


-. >.s ., • w.^a 


\\/ / / >a\5 v 
1 


• ' • « *i .' ;•». O.J^'tf. 


. *N*,i>J' <M*'"'-;^ ' 


• • 't, ^ r r , , , 


i ., 


i,iuje?f> hcT^jOs^nlO) 


ii*''il feii'>tinol)i;;l/ »* 


r h.K.i , 
»in;lon|j»'iMHJl/[ 


Digitized by Google ' 9 9 * •«r»#C##V»# I *. I 'i t Digitized by Google , /'■'^^v^i/wi/wwmm/im/i/wwt/tm/w»^^ Jrå hvillendera sidan man än raä ställa sig vid 
den af tids-anden ä nyo väclUa frågan om börd, 
såsom en rättsenlig grund till förmåner och före- 
träden i samhället; och huru man än, hvadSverga 
angår, må dömma om den inflytelse på dess rege- 
ring, som Aristokratien tidtals vunnit, med olika 
hade syftning och verMn i olika tider: så kan man 
ej hestrida den aktning, hvarmcd en slägt» inonk 
livilken, jemte ett ädelt sätt att tänka och handla, 
redbara tjenstér emot Konung och fädernesland en 
längre tid gått i arf, nödvändigt utmärkes, den må 
höra till en högre eller lägre samhällsklass. Och 
4enna aktning, gör den icke ett slags adelskap, 
äfven der ingen bördsrätt äger rum? Naturligt är 
det ockji att man i ett schakt, der man förut fun- 
nit ädla stenar, letar efter nya, ehuru ofta det sker 
förgäfves« Men hvar de ock blifvit funne, antin^ 
gen på den höga bergsklippan eller i den låga 
jnullen; beror deras värde först af deras egen ur- 
sprungliga halt och sedan af deras slipning och 
infattning. En särskilt känsla af sin dyrbarher Digitized by Google no>Ili>Ävaf}.)t4^Wl«',>ild )fVidndf*to»tiUIUlél a^^ 
^^ftl^erM I bilfil '^förkkraa eUar. försraraa. ; Ben 
<^^<JtfP4q^ingJ itued. ihirUkeii AkaAeimrarfi ddg gör 
.fBpJ#ng%rW]iMS¥l ittUvisaåtr en af /de tappraste Häf- 
-Äv^^^Cni i^ni.^tore Gustaf. Adoife krigahir^ bäivatt 
^mfa^Lf^tS^nf^ Hördas f^Oob älskas af eUaSvttiska.b^- 
Mp9 tillf thvadiStflmd' de ttn må faöoaeeh hvadiftsig* 
,fffn'de7«|iri9ä>']^l»toBa.< • 

^ . iOffp iiU^.arak.dM tiUhäor, denifrttmatai i^Aid- 
c4wi^huf£li» har i allai tider Tvrtt utailärkt aä Vsliigi- 
rlVfQi^djgdai^^oél» fiirtjcQfiler» som genom etnifiilip* 
rbiip^fUie nted S^nngahusek Bedan i madeltickn 
.^t|9g^honiä)äm^ach anseende genom : aådananmed- 
(liamiNaiKi >«Hnnen. BirgerBaraon y ai brilken U]blandiS« 
Xfigenblef sammanfattad, och hans son, Israel, htvMs 
Sdl^ji^^^ki^QrJ^de.. gjort honom i hela ribetiBå 
^k^da atti jbavi irid dKron4cdigheten.eftap'>deBi(«f- 
mtM Magnus II: valdas: till £oming; h^ilken, i eh 
^^.s^H*migitid> vfldUga höghet han^ dook afsadaSig. 
Ä<fvpq'l)M«li&]»(erv.Brigitiaf är genonB«n'npphijeba 
, |t|ji»l tMigci^ ' i haU ChriBtetsheténi ryJ&thar. , i • ^ i ) • 
1 1 M i MA?^ !6ii\gersief4c^kantnmndev Rikf&ädet iPeder 
Mtgmisf^ \ti\h Tb*lliEl^^läntog<^«fieaI^)Éin'rlnodsri'P) 

'^)Hoii hette JobanaA^TIiotfkiUåDtlcff9>MiiiiEeiiiieaftr- 
faderrfffv, AaiMkai Rihtfttdat Peda* Braiia; ' ' Digitized by Google Bwska fbi^Mer natHiLet Brabe eUer j* isom' dét^^fo?- 

döm skrefs, Bragde. Det är 'sdkdftsfeAott MMAi^^t, 

som bar Dao^kl ur^rung, icke ajel^fa äftten, hvilken 

leder sin faderne^hSrkomsl ifrån SikdRSdetAtildétb 

till Musammir eUer Mohatnmar.^tötii leftle^i^Erik^^Ss 

tid och Var befrjhdad med Sverkers KöMinig^hiiis^. 

rMvem gendwskt yapeä, ihtar^ bil^'^i<i^ 'päir^i^- 

Tvp^ar^ iivarfbte den éek kfiliadek^^Örn^ti^e-Wfféii, 

Sivdta/Svéiiaka stämman i&ikti if^äit' dta <Saii^. 

Öfver det nya namnet spriddtes «b^''^laHJ, 

-fotit. gpetoom tJoaehim Bt«ih«s äkténsk^ap Usléå Ko- 

p^ng.Gastaf Ics sysl«r, hyilkens Sååerhmiiååé 

Hkb sergUg» äran att följa iblattd de ädla («SMh 

/ffiviCluristian Tyranns bödeisysa; och sédått/4 

»Wflsacnastidehvarf, genom GrelVannaa till WtstDigd- 

-bbr|[.|ö^tjentt9P öok änstålkn. Den föfstödllaiMl 

-detni var Riksdrotset Brahe den äldre , sy»Wsén 

iéill GusUif Wasa^ hvars svåger ban äfven blef ^é- 

HQrD. dess giftermål med en system ttU hahk^ma- 

:kay Beata Stenbockv Af RiksRädet Abråbam Braife 

poh dess Gref vinna. Fm Elsa Gyllenstjerna **[), 

fildiBlciS]4ne tsöner, bvilkaalla/ näsUn samfldi^ Itäd- 

de i krigstjenist under Gustaf Add}ft Segerfatia öch 

»Imärkte m^ genom sin tapperbet ocb trohet Den 

j^äldfte var den såsom ' Riksdrots samt ed af för* ^£r) Se Stjemmaiis Matrikel ^ sid. 1. 
r) Dotter af Rik^rdtset NiU Gylietiatjerna. !^ ■Digitized by Google cm) 

Jfletbcito ynctlA»» Airthsip. <pn^ Giim4 4«IqV! «ick 

till odödligheten. Icke bloU i en höginet y^ld j|i(9r 
^ fi^jt;flMi #toi;9,Kaiipng:..hw.röl^^ ock 

i(i^/titt taJ^a TCfW*wrd^v.*> . .. . i,. . . »..n? 
u ^: . ÖC^qpr^taD) vid d«i ii9i»]|kii«iDJg^G«la f%(«niq«i^|;,, 
,$<»»,vjw»to jMiiiKHi|,.»tupAde . yid hubffin,^. Greff^ ]^i^ 
^^mt».vs^tJ^éå(^,åm I CäUaber .i6o4; PC^JtHl^C lNF"ff(^ 

^i^U ^ biUmngr.irid.^4^lNuktiiiei|.i GifJfSep,. ,^n^ 
kofO^liaii, likväl ;«io4er lMii41ediiiRg) aC^,8tfKyef{iMir *) Nils Brahes namn är längesedan 1 historiens vaird. 

* Set Ibtr' kommit 4it Icke blott gienoni Iiåns bjélfé- 

, mAiiiå Jbiitfm 9 »tfP gemim de ord v ^^t^t Ad^f 
^tr^t^^m hans stora anlag, som ffåltherre* Men 
något särskilt om bans fortjenster liar varit foga 
kindt, hallan ProAsssor Frfxéll, i äiti * tStmM^sL 

I kei«tiidbs,i»i%Giistaf>44^ 

.. , nr i^e,hai)dl|ngar^ sopi familjen förvarar ^ funnftmui- 

' nesvärdt , angående bröderna Branes ' deltagande i 

K<|nung0nfi Polska och Tjska fälttåg. På desaa^iipp- 

;. . giftei^ «f|hv|iVA4> 4ff#iitoili .m,^nm^ kfllfftc blifvit 
,, IfQrf» b^nägef.m^^dehdt^ är ii nä^vj^ande^ja^innes- 
teckning allt, det gmndadt, som ej nr allmänt kän- 
da häfiler kannnt .i^Jiämtas^ » *^' Digitized by Google förbindélseD, utan' genbm «tt säi«Mk^'««n]»aM'btaMl 
af* angdomdMlrtet; iiryi&l^ fab& 'iriå4»AniNica^ af dcis^ 

flrSDaei^^*'>- '-• •• • ' '- '-> «»- 

• ''■' "^ohnngen tög den i^ö^igé yc^Dgesi iékfe 
blott i sitt^bof, tlktider sin tillsy n, iitaHMD<^ I 4ält 
med sig, då efter ett års l^tilleståtiii detPoIsla J(t4get 
skulle ined föt^toyad styrka fullföljas '^i6a i> Lika 
lärorikt, som bögtidligt, tar >hatis 'finrsla inträde i 
'dtt kf igiska lifret. Innan krigsli&reli st^ t)mliQi»& 
}^a den vid £lfeltiaM>en täiAatandfe' flottan, Jbléf deti 
'^å Arsta fiiigar af Kontmgen niöfistråd. Der, *tör 
den till hjeHé Ibdde gossen, h vilken nplilyftbndk 
syn! Och tillika hvad ämne för hans tidiga efter^ 
tanke I Inför deo . stora Härföoaren, hvar& Jbedrif*- 
ler'' sDart skulle förhåna hela finrc^a'^ 'stiMl den 
dä redan vid segrar vana härskaran^ och hörde för 
sig uppläsas X de j^a krigslagar j genom «bvilka ej 
^^M^ijidt^, lin genottKefiimfeW^géa^iMdel^fa iuf- 
flyt^se odilc^yn^^ Svenska söldalén Hefbilnden 

^ iMed dén %blis ' Brahe , 's6in tar Slgkad 'tfT 'Gustaf 
Addlf oith (ttet^ «lf HikdréfsetWagirtis^^Bi^ake , 
|)6r éj ett annan fröken af siinima nåÉia fötjilandas, 
)i vilken tai^ syskoobam tti^id den förra och syster 
till de här ifirSgavaråndCfcröÄc*- * " Digitized by Google c 404 ) 

tHI:i(i«n^hdiMi«!od) secUigbet J dé» Men^Mlighm orti 
^bprtstvndom^ aonutttlUraan-lMMioin i 'sjeIfVa'fiétidiMi» 
land aktning och érkändb. • • n > -i '^n 

i,i>. .<EiMt lentiaAdan iÉLviginatg s£ åsh unga krigs- 
lärlittgm Muaåsodk fawwiftnUt(iiPos{>sn,"dåft)ai 
V»ilAi9^jeifiCtingi8tad<lbp«ldM fi^åHidi^ M^hii^' 
vidvfikl«A.«f skKiiKoniingv«»(tt at^^^tiiåtH^^lii* 
kmeMioflftisökieé ocbcf siillan>träffiide*;)* VéitU^ 

glädje deltagai >B.den; éUmSani -fröfden Sf^rieftiétoåf 
Hktn vigtigib^- som lysande vapenbragd: "JLfntétaH det 
fiäjswda&ratv dA Gustaf Adolf -»»»»'viTeta-dbb^-sbgi^' 
4Aerhom>ltiIii Lifland, var den unge Bbåhe honoiit 
fbliaktig.n<Bbn.«id aista flllttAg mfittte lian y i sUtlt^ 
fir>mpDenr;4tertaga beften; ' Utan trifvel vtrr^tfi!^ 
tU.Jiånitislag fihnen yngtins méår hans ittod^Mh' 
^^bsBkcit.iibri löigsjrket. Äfren ellerte^lden 'ni& 
d(vä£iieiundrtL'.caan var idånara att fylla sHt' tgiåé' 
åV9odi*faana unteffisning kunde icke tara fötsätortlåfcl' 
aC. en. Fadern aonu var kflndifördfit' v&rdefi hatt -éti^' 
qg^ iaksigt. satts på< tettsaskafiisf. * KtitaMigt^ 'SJälF 
Iffde •tMri(7^Aia4åaer;'4bl>4ian l&lltiVddt; r^géHA^eUr;' 
$b|at<fiiniläkrQbai») otM^åen tÖlr'l»%^re^bestSiMil^ 
BniHEiAyokted' tfikilnna ki»mttiati ^É^bitl^iékiiilMfi' 
99i4Bn* hob Gustaf lAidolE' I '.gien äennfe^gttoöni sitt 
fpasUads Ijniå,^ ef nundt^äacigOnom^Vilt Ik{elfi6tiitér$i' 
ujpfåiäidb i^ilonutig satlici'etl^toi>tivffi^<i^>^utidli|; Digitized b^^ Google ( 40» ) 

flyttad till lärosätet. .iL,.>ni>iiO lioc BiimJilii 1)0**! 
^H^u9^99SU^k^ie GMat9l^44ol£,ljsaiii2^^ Ibland 
^^% ^n ffm^mJ^^iW^b^iiB^H arf8n>'tiM ått^idig^ 
wgl(ijl^»p)abi|9r^ h|»w <MV)ini)i)JhaQe[il)räM2f^^Jefttf 
][^})))dp ,))l^j^Kai särskilt duglig, hos /de» IdSvMtdéji^* 
^9gW upirtgf^t ^ädaoa^ s^ilag^i sMiv ti(ki}kib^knmid 

Wrfff!f^y«CT»i'f* . viBtÉoiwkftpKgngtuidui ■ il Ii >ii'iii^ 
loi) |lJmi^<^5it0t€t .i Wden jbade dfl^ redan; vundiA 
4(^aip£¥eiid9i .sqi4 dotiiedaoiläc^IiéhöH^ afisi*^ 
atfj4^,,fösQ§imsta i. Eur^^a. D^t iiaair*dilbidenoibi^ 
I^Bfi. blc^t Aiqka^» :fön a|tcläi?ii, liblaxid/taiu|éAJvidt*i 
tp^$kf^r^,4fi>>> :«§jn} för olfain%i*igrigejixjmr^^^ 
pfi^ngK;?^^ ^.^iröKiu^ lOchiiml^ storlUebQrtri Jtjdioélt 
X\^f $r,l^.^n'<ai)((9fritre i^JHrigf saiiåiltt anjlfdb^iiV 
ki\,i^ , )>lQ(t. £(^ 4efia. tm$«af»iin9 inålskillifiiidKiteh^idt' 
IfW^ i^f^l^i» iH^p.ock jfiir{idesftiisi%tad)8a(pa^da 
o^Pfii^ oqkk I i^dnnde. .MiQk4 'firaouriel $äUaD i a%äl^ 
m8f»SH?JfÄf'i«öl fäl^l»gi.jiu.:gf oUi fiittågw j<Ait xdf^ 
VJ^4./l]^^hqt^i^iAiatefflaji(^t)&(Ȍu^ 

< . I^gfijEipimsiih^ iiii)))äll«u!«totnr.^. d^ oottögu 
n4«tQAP».|#lst^d:^^»t^H«lj ^lltrtiif |^s,bli|ia>ta#op^» 
få tiUnixigiefs JiMjigdev;^^^ ooh följ^ dp I^0|« Digitized by Google gMrftD;Mh hoA flög till PlretiAfTOf ditikrif«t^al#irn 

ntt var flyttad» #ch der de Svendia mpnea i^da^ 

hrtagil eti mäagdihefJuta at&des. . , ^ 

). iWiå Bamma itid (c6fa6]), oob i såttunar^sigt 

hade fcans Hkår&bkiÉdÉr Sw Snh^4l^kommi^%im 

aiM udäoddka resor eoh redaH qndw iWrangek äf ^rt 

Iwiki deltagit i barn a^ar» Ku var 4lfin l^ma4 

till sin IL^nubgy som. beredde aig* tUi d^Q;]ii^n 

tärdigå drabboii%eti vid Mewe; ooli .vid diai^a tiUih 

fildle mfttles hos laionom begge brödamq med> lika 

mod och oi4{, lika för Kosimg ooh J^tderaj^a^A 

briofiande hjeiiao. >. .." 

' BåiasAgp eotn i idetta krig var den 6§^iitligja 

•UtteetMen ^db dist I^*ii6msta hiadret för Prf^assep^ 

fiilk <ei$öffiiig» hade med en lätoåd underhaDd%g 

uppdaMlit Gustaf Adolf, blott för att lemnatid.åk 

den Polske Konuagen^ som med ^>ooo man m-* 

tågade y att emeUan sin vapenslyrka .och ^q Ifjft^W 

Dansig' anfallaade dnneslttta den Svensjia bfir5mal^» 

ieil* «M.eo'den fönit senfsirdige Sigismund > ^itan^ 

mrate pä «8^en, föl^ att belägra den af Sv4)n$»karne 

intagna staden Iffewe^ Utan tv«fM gaf Imoom di^sB 

rinpi b^sttttnti^ af latott i4o man^ jemtie 6at af Bm^ 

gerslaapet; det hc^p^ att deti i ett ogonbiicl^ kun^ 

de^flgas. 'Men >han bedrog ^ig^ Gustaf» Adi4f> iom 

dels imsAg d^na UUa föstning i det aCse^det ;vigr« Digitized by Google bérrskårde «fv«r denniä'flod> 'dftU^vUfe föti^bottfliiia 
de Pblska^deh uffdyHra farram af tretine eld^t,'lm 
stade med hek sib miikt ffll-MéifVM und^iälliicÉ^ 
^\^ ' D^ IPM^ké bdde^belMc J^i^jiä ^«t%ä^4fliiar /invid 
itodén. Dei^ ' beslöt Cmåa( Adolf tfH iiagtotéitf ^ 
06lr %flnåft kHgsliKi^ hade' i^edäui 't'«k^d tff Wo rdt^^ 
åitbg kommit dem på tvåtusen' ste^ nårå. För 
ö^a^i^t firtiadé KozfuogenMMe ddt^^ ii^^^stl^ 
dléfiVöch' ^vårhöll till 6itt^sflld»p deö äldre af 
bröderné^ Bt^ähe; Detr yngre deremot s^Ue niidé^ 
MAstiiigédfvterbi^l vid ^dimaf lfepliul*»i iivilktt 
begge hörde till Gustaf Adolfs I^E^ottlMdi^a' tamJ 
|)fai% äftfbrii deii' Venétrti <Aygdn. Detttf ffirttbende 
flUr den ny^s ifnan eH; Iflr^erk* KonÉrHa ynglmgekt 
kan blott derigétfom fl9rkkfas, att^ han redun vid 
sin • förtra • ' krigst jenst ' bevisie * sig • dertfll ' ' feStiéklig. 
Dfeta högra flygeln anfördes af de» yngre v<m 
Yhiitn, en värdig son 'till deHBdhitiMie hsosfajolten. 
Beg^*%glarna svarade* tMt 'Koh^mgetis- väntaiÉl 
S«étiskåttié< stédb ¥edan 'Sft tätt 'tinder berget, ået 
dä PéiSké^tdtekålöidat sif ;*btt'^d <iågffHka)orna det» 
ifi*ått^flyga % Itfver^haiiUdet' »en ae»toed:i*r 
idké- ändamålet' vuöttötJ» den bf^rgsfaftfdvåf livilken 
dé skyidés; dtulléde^fcéfetiga r trots ^af dess? tWru: 
brant och^denrofi^an ifrän Uötånde^éivåen. Benne 
märkte 'dem dobk' icke i foöfjanc^^dé gömdes af Digitized by Google c 408 ) 

en småskog, som äfveo vid uppUättrandel tjente 
dem till stöd. Nästan atan motstånd voro de kom* 
ne ända till bergskanten. Men der gällde det, att 
stå qvar och strida på det smala, slippriga fpt- 
fästet* För att just derifrån störta dem tillbaka, 
hade Polackarne spert sitt anfall, som anfördes af 
deras Konungs son, den hurtige Prins Uladiplsuus, 
Äfventyret af denna häftiga strid kunde Gustaf 
Adolf icke stilla åskåda. Oaktadt sitt illamående» 
flög han dit upp midt i elden och var nära att 
blifva fången. £n Svensk ryttare frälste honom, 
och blef sedan sjelf af Konungen räddad. Utan 
tvifvel hade Per Brahe, som med Gustaf Adolf 
stannat qvar i ekskogen, nu följt honom i striden* 
Hvad den yngre brodern adgår, afladé han sitt ^ 
första prof, som anförare, på det mest lysande sätt^ 
Yid träjQfningens början bistod honom hans med^ 
broder i befälet Hepburn. Men sedan denne bliC- 
vit sårad, anförde BaAHE ensam, emot det häfti- 
gaste anfall, sin vida underlägsna tropp, och be* 
höll platsen y till dess von Thurn, med hufvudstyr-* 
kan af venstra flygeln, hade uppnått höjden odb 
fulländade segern. Dess närmaste följd var, att de 
Polske måste med förlust af 4ooo man, då ibland 
Svenskarna endast 5oo ^knades, upphäfva belägg 
ringen och lemna sin fördelaktiga ställning* 

Denna . Digitized by Google CC Ami' -)) 

niitg i aiftl anspråk pä Sv^sfcl liiMaåik/^M, åéiåjfiih^'^ 
dast i-käbééléé df^Gttståf Adälfs fMnfllUe Méia irfsoh^t 
li^ iii^niji^ftri^ktaie 4äUfiilly 'én^ of iSi^iUMad^yöMPi'! 
Mei^ hv^én^^isoM GarMX:s) adn;<^lei^<fibm ^^v^i^l^ 
géä^ SohiHigi' kulid^< eller ))«brd6 'Gustaf AMC^dér^^ 
tiU^^same^a. 'Ufeatfi^el^^kuUe Imn^ iMktifaUA 
affe^iaii^dött-barfdöf^, täl si» efteilt^dammtsetli s^ii 
syifte#s(Ai Gahrl^Gusi&ré Me&^judt ^riå åm/^^diiLitAd 
dé'häns *^nk&l' gifvit honoms hopp oni en ^t&roisi^o 
aiffvlt^e.^ Det bM^väl icke en'«on^' bcb nälr i^^ii/J 
fFaMtid^^Diottriing Christina^ 'oaktadt^ m^ngfi l^saitt-J^ 
dé^^égebskaper^ sä Jitet sv^itade >itiot^%€iBskajfolke(»ii 
oeti^d^ekv' Ev«i]!ig6liska Kyskms v«niai!i' af^iQuslaC^l 
ÅsåélSé dMteri kindé' man, i fall édt^^iakA^^ihxi^^ 
bm^ ett^^^knder af Försjooens^ägair^^ käfta Askilku 
attf^ 'beklaga d^f: hinder» som^^ hennes^ ^tiUvwdsé/ 
latl6^ fSt<^ GaiA ' ^sl}af$ ' tidigave i^regevit^. « ^J^timllatu;^ 
tiA dsladé^suibisla ffibstAsin KimuDgsii g)lQ^eMiqfvi^pii 
héÉtdesiMM^sdveq^i idke längli^Si^ GtalaiS AttoUsJ 
triiiiiifUkati^he^^midfc^^ifiradtesy såsom-j^B:: nyi^isi^féJKui 
öfh^t dletk^dMåu Fi^tpndenteni M ofu Dimm ^A^lol^ 
' w> i Vtd^ eh sf^u, fa^idii(Ko]miigalmaeb;kaniaHii2 
ej tänka-^ig^éra äs|ådai^>dlaiii«U(dwlseIiannijpui 

. na •< I an Digitized by Google ( 410 ) 

Brahe såsom de Kongliga personernas närmaste och 
skönaste omgifvelse. Dock saknades dervid den yn- 
gre af de bröder, som nu i synnerhet gäfvo den« 
na fitt en ny uppblomstrande prydnad. Nils Brahe 
var ibland dem, som Konungen hade förtrott, att 
äfven om vintern bevaka fiendens rörelser. 

Om vären ^1637^ återkom Gustaf Adolf med 
en ny hfirskara, för att med all makt angripa det 
honom starkt om hågen liggande Danzig. En af 
dess förskansniogar, Danziger-haupt, hade redan 
fallit i hans våld, och han hoppades genom öfver- 
rumpling vinna Klein- Werder på den motstående 
stranden. Öfvergången skulle ske om natten, och 
endast de främste be&lhafvarne kände förut hvad 
ä förde var. Icke ens Per Brahe, som skulle åt- 
följa Konungens person, visste derom något, innan 
kan väcktes om natten. Derför kom han ock utan 
vapen, men Gustaf Adolf satte sjelf på honom en 
stormhatt^ för att åtminstone bevara hans hufvud. 
Färden begyntes: alla voro tysta; endast ärornas 
sakta plaskande hördes. Båtarne skredo allt när- 
mare målet. Men mörkret, i hvars skygd anfallet 
skulle ske, blef föi*5åtligt för dem sjelf va, som 
skulle anfalla. Man tog miste öm den rätta far- 
leden. De främsta båtarne, hvilka Thurn anförde, 
stötte på grund och de öfriga på hvarandra. Bull- 
ret gjorde fienden uppmärksam ; hans kanoner begy nte Digitized by Google c 411 ) 

gifva eld. Röken ifrån dem skymde hvad natten 
ISt skönja< Oredan blef allt större. I ett sådant 
Ögonblick kunde Gustaf Adolf ej sitta overksam. 
Åtföljd af Per Brahe och fyra lifknektar s{)rang 
han ur sin sldp i én liten farkost, lät ro sig ut 
på strömmen, ropade vid namn alla befälhafvarne, 
som han i mörkret kunde se: von Thurn^ Johan 
Baner ^ Taupadel, Leslie, Erik Ryning, Åke Tott, 
Nils B&ahe — anviste dem hvar och en sin plats 
och bragte allt igen i ordning. Under ifvern der- 
vid fölil hans hjelm i strömmen ; då satte Per Brahe 
på hans hufvud den af hand höga vän honom nyss 
förut gifna stormhatten. I samma ögonblick be- 
höfdes ock ett värn för Konungens dyrbara lif, 
men olyckligtvis ett annat En kula ifrån fådtnio^ 
gen träffade honom i underlifvet. Det var en musköt- 
kula — så tiära fådtningen voro de redan« — Konung 
gen trodde sig dödligt sårad. Per Brahe satte sig 
vid rodret och vände Om båten. En skur af fiendt- 
liga kulor förföljde dem. Icke mindre än nio träf- 
fade båten, som begynte taga in vatten och skulle 
sjunkit, om e\ Brahe med sitt armkläde tilltäppt 
hålen. Denna olycka gjorde hela företaget ovn intet. 
De öfriga båtarna skyndade sig efter Konungens^, 
utom den, som Nils Brahe anfördcé Så^om den 
ifrigaste och djerfvasté iKide han hunnit längst fram, 
och beiann sig redan vid andra stranden ensatn Digitized by Google c 412 ) 

med sitt folk , dä han blef varse, att de öfrige dra^ 
git sig tillbaka. Nu måste äfven han återvända , 
men stannade på en bank, der han uppehölls än- 
da till dagningen. Alla fiendens skott riktades nu 
emot hans båt Han kom dock undan, ehuru med 
förlust af 26 man. 

Hans harm öfver denna motgång, så väl som 
hans förvåning öfver den plötsliga reträtten, för* 
byttes vid hans framkomst till förskräckelse och 
sorg öfver faran för Konungens lif. Äfven denna 
gång var det blott en varning; hvaraf likväl den 
öfver all fruktan upphöjde Konungen icke lät rätta 
sig, utan tvertom styrktes i sin förtröstan: ätt så 
länge han behöfdes, såsom ett redskap i Försynens 
hand, skulle han ock af den beskyddas. 

Så räddades Danzig genomfen enda blindtvis 
kastad , i mörkret Konungen träffande kula. Äfven 
de sednare försöken af Gustaf Adolf att bemäk- 
tiga sig denna vigtiga stad blefvo fruktlösa, icke 
blott genom ett ihärdigt motstånd af dess tappra 
försvarare, utan genom tillfälliga hinder, som na- 
turen sjelf lade i vägen för de belägrande. Än 
var det en storm, än ett regn, hvars like så väl 
i häftighet, som ihållighet, ingen af de mest ålder- 
stegna kunde minnas. 

Sin vinterhvila ifrån kriget använde Konungen 
till närmare deltagande i den inre styrelsen, bvar- Digitized by Google c 413 ) 

vid hans visa omsorg vidtog en mängd åtgärder 
och inrättningar^ som ännu, sedan hans eröfringar 
gått förlorade, äga heständ och bära frukt Van- 
ligen var honom den äldre af bröderna Brahe följ- 
ak tig, så väl hemma som i falt. Nu (efter 1627 
års fälttåg^ fick äfven den yngi*e besöka fädernes- 
landet och der tillbringa vintern. För sitt tappra 
förhällande vid Mewe och Danzig blef han slagen 
till Riddare; och sällan lär, efter den egentliga rid- 
dartiden, någon hafva mer känt det sköna deraf; 
ty utom det, att det var Gustaf Adolf den Store» 
som gaf honom det ärofulla slaget, vann han i det- 
samma ett ännu dyrbarare segerpris. Fröken Anna 
Margareta Bjelke, dotter af RiksRådet Svante Bjelke, 
räckte honom sin vackra hand. 

Äfven der uti liknade han de fordna riddarne, 
att han fick föga mer än smaka det husliga lifvets 
sällhet. Endast på afstånd, endast i tankarna till- 
bad han det sköna föremålet för sin kärlek, lik- 
som det varit blott en romantisk drömbild. Påsk'' 
dagen (1628^ firades deras förening på detKong- 
liga slottet; och vid första öppet vatten steg han 
om bord, för att till kriget återgå. • 

I de märkvärdiga träfiningar, som vid Dir- 
schau, vid Gorzno och vid Stum föreföUo och be-' 
redde det i Stumsdorf slutade stilleståndet, har väl 
Nils Brahe ej blifvit särskilt synlig för efterverldenj Digitized by Google c 414 ) 

men otvifvelaktigt är det, att han i det Polska 
Iiriget ända till dess slut fortfor med sin utmärkta 
tjenst och allt mera stadfäste sitt anseende, som 
härhöfvidsman. 

En ny tidpunkt öppnades för Gustaf Adolfs 
ära; och Nils Brahe, som på den Tyska krigs- 
banan fbl)de honom ända till döden, var ock der 
hans första förebud. Stralsund belägrades af de 
Kejserliga, men utan framgång. Wallenstein, som 
försäkrat Kejsaren om herraväldet öfver Östersjön, 
beslöt att sjelf eröfra denna nyckel dertill, i det 
han svor: "att han skulle taga Stralsund i sina hän* 
der, vore det än med diamanlkedjor föstadt vid 
himmelen." Danmarks , sä väl som Sveriges Konung, 
om de än föraktade detta tomma skryt och den än- 
#nu tommare titeln af Amiral öfver Östersjon, som 
Wallenstein redan antagit, kunde icke se förbi &- 
ran af en österrikisk hamn i det haf , som sköljde 
deras stränder. Begge förente sig till Stralsunds 
bistånd. De Svenska hjelptropparna anfördes af 
Nils Brahe, jemte Leslie, en af de Skottar, som 
alltid förblefvo i GQstaf Adolfs tjenst och utmärkte 
sig genom trohet, ej mindre än tapperhet. 

Följden deraf blef , att Wallenstein med för- 
lust af 11,000 man måste upphäfva belägringen; 
och då alla hans fartyg blefvo af Danska flottan 
förstörda, så har det om honom biifvit ett ord- Digitized by Google c 415 ) 

språk, att han var Amiral utaa ett enda skepp. 
Om Nils Brahes andel i Stralsunds räddning heter 
det i en af de gamla handlingar, som af familjen 
förvaras, "att han gjorde många tappra uUall , hvar- 
af fienden led stort nederlag/' 

Den äldre brodern hade emellertid på en an- 
nan väg gjort sig förtjent af sin Konung, i afse* 
ende på samma stora foretag, hvartill försvaret af 
Stralsund var ett förespel. Då Rikets Ständer skulle 
derom höras och anslå medel dertill, anförtrodde 
Konungen ät Per Brahe den vigtiga LandtMarskalksr» 
stafven, som lian en gång fötrut burit; och hans 
skickligliet och nit, ej mindre än den aktning och 
det anseende han på Biddarhuset ägde, bidrogo 
till det enhälliga bifall, som det första Ståndet, 
ej mindre än de öfriga, utan afseende på allt det 
betänkliga dervid, gåfvo åt detdjerfva steg, hvari- 
genom Sveriges Konung skulle uppträda, icke blott 
som hämnare af Nordens sjelfständigbet och den 
Evangeliska Kyrkans frihet, utan ock till en med- 
lare af hela Europas jemvigt 

Då Gustaf Adolf lapdsleg på Tysk botten, och, 
i himmelens åsyn knäböjande, med en högtidlig 
bön invigde sina af en helig sak helgade vapen, 
var han omgif ven af bröderna Brahe ; och att desse 
delade hans tänkesätt, hvad religionen angår, der- 
till behöfves icke annat bevis, än den nära vän-t Digitized by Google ( 416 ) 

skåp» hvarmed han slöt dem till sitt hjerta. Äf*- 
yen den yngste brodern, som innan kort bief kal* 
lad till den eviga fridens boning, åtföljde sin Ko- 
nungs första steg pä den nya segerbanan. 

Den äldste Grefven, som Konungen gerna be- 
höll nära sin person. Var sällan i tillfälle att sjelf 
anföra sin tropp. Småländska rytteriet Nils Brahe 
deremot förblef alllid vid sitt regemente, Uplän- 
ningama, åt b vilka han redan vid krigets början 
vann den hedern, att vid Gustaf Adolfs intåg i 
Stettin & besätta dess vallar och vaktställen. Men 
att der stanna qvar under de strider, som sedan 
följde, kunde icke vara enligt med hans önskan* 
Sannolikt var han ofta i elden, ehuru handlin- 
garna icke upplysa när och hvar. Icke ens i den 
slagtordning; som afgjorde den stora segern vid 
Leipzig, äro Uplänningame nämde. Men utan 
tvifvel hade han genom nya förtjenster gjort sig 
värdig en så stor utmärkelse, som det var, att 
ställas 'i spetsen för det Gula regementet, sedan 
det vid nyssnämda tilirälle förlorat sin tappre an- 
förare, Teuffel, utan hvilken, när han vid Frank- 
furt an der Öder blef sårad, Gustaf Adolf i ögon- 
blickets häpnad förklarat sig hjelplös. 

Under hans beM hade redan i Polska, och 
ännu mer i det Tyska kriget, detta regemente, 
som egentligen bestod af Konungens Lifgarde, xx^h Digitized by Google c 417 ) 

var så stcMTt, att det ensamt utgjorde en hel Brigad, 
genom sin tapperhet sä utmärkt sig, att Gustaf Adolf 
kallade det "sin hufvudkudde, på hvilken han tryggt 
kunde hvila." Och han behöfde ej återkalla sina 
ord, då det a^ Nn.s B&ahe anfördes. 

Ibland de tillfällen, yid hvilka han och hans 
troppar särskilt utmärkte sig, var den märkvär- 
diga eröfringen af Wurzburg. 

Staden var redan intagen; men det på andra 
sidan af Mayn-fioden, på en brant höjd belägna 
slottet fors varades af en tapper höfding vid. namn 
Keller. Största svårigheten för de belägrande var, 
att komma öfver elfven, ty bron var förstörd och 
alla båtar bortförda. Men öfver de qvarstående 
stöden för de söndersprängda brohvalfven lades 
plankor, på hvilka, under ett fiendtligt kulregn, 
Gustaf Adolfs tappra krigsmän sprungo öfver, icke 
utan att hissna, ty höjden öfver vattnet var 34 
alnar. När sedan föstningen skulle bestormas, upp» 
drog Konungen äran deraf åt den Gula Brigaden 
jemte den Blå med Österbottningarna i spetsen. 

Det är okändt, till hvilkendera af dessa den 
djerfve officeren hörde, som före anfallet skulle i mör-^ 
kret undersöka porthvalfvet, och, då han öförmodadt 
fann vindbryggan nedsläppt, sprang öfver den, med 
sju man emot tvåhundrade, och behöll platsen, tills 
de stormande vid hans rop hunno skynda, sig efter. Digitized by Google c 418 ) 

D^i häftiga strid, som derpi följde, slöts dermed, 
att Kommendanten sjelf blef af Torstenson tilifånr 
gatagen. För öfrigt tillegnais segeiTi hufvudsakligen 
Nils B&ahe och hans gala kämpars tapperheL 
Denna eröfring bragte i Gustaf Adolfs våld, jemte 
den vigtiga fästningen, ett ovärderligt byte afstads- 
boarnas ditförda skatter ^ af siifver och guld i hel- 
gjutna helgonbilder och andra dyrbarheter, af en 
mängd sköna hästar, en rikt försedd rustkammare 
och ett ansenligt bibliotek, som tillföll Upsala Aka^ 
demi, utom det klingande mynt, hvaraf soldateme 
fingo hela hattkullar fyllda. 

I belägringen af Wiirzburg hade äfven den äU 
dre Brahe vid sidan af sin Konung tagit en äro-» 
full del. Men nu behöfdes åter hans pröfvade 
skicklighet i riksdagsvärf. De till krigets fullföl- 
jande nödvändiga medlen skulle af Ständerna an- 
slås. Per Brahe blef skickad att dertill medverka; 
och då hans tjenst var inom riket, mer än i falt, 
oumbärlig, stannade han qvar i Stockholm och in- 
tog i Rådet sitt redan förut gifna rum. Hvarken 
sin Konung eller sin broder såg han mem i tiden ; 
men hans minne kan icke skiljas ifrån deras, ehuru 
han först i en sednare tid vann sin förnämsta ära 
genom styrelsen och omskapelsen af Finland: der, 
ibland andra ännu bestående inrättningar, den stad, 
som nu blifvit dess nya och präktiga hufvudstad. Digitized by Google ( 419 ) 

och den dit ifrAn Åbo flytitade Akademien äro hans 
vei*k; der äfven folksägner och ordstäf ännu i dag 
påminna om Grefre Per, och der hans namn ej af 
vapnens y ej af tidens makt kan ur hislorien ut^ 
planas mer äa ifrån orterna Brahestad och Brahe^ 
linna. 

Efter sin broders afresa synes Nils Bra.he 
hafva åtgjort Konungens sällskap, så ofla hans tjenst 
det tillät. Han var äf^en nu en af de främste i 
hans rådslag, liksom i deras utförande. Af det 
sednare finner man bevis vid alla de märkligastet 
tillfållen. Ibland dessa är gången öfver Rlien-^ 
strömmen emot en ny fiende, Spanioren, som väp- 
nat sig till försvar för den Katolska Ligan. Såsom 
Herre öfver Mayn kunde Gustaf Adolf längs med 
dess stränder, både till lands och vatten, föra sina 
vapen ända till dess utlopp i Rhen. Vid Öppen* 
heim skulle han gå öfver denna flod. Stora svårig- 
heter mötte der vid. Icke blott denna fästnings utan 
ock en särskilt af Spaniorerna uppförd skans, be- 
sköto öfverfarten, som äfven derigenom syntes omöj^ 
lig, att alla båtar och fartyg voro dels förstörda, 
dels till den andra stranden bortförda. Lyckligt* 
vis upptäcktes tvenne försänkta skutor, som sattes 
i brukbart stånd. En liten ökstock tjente till spe- 
jare ; Konungen sjelf satte sig deri med tre man , 
och lät ro sig åt den motsatta stranden, under fien- Digitized by Google ( 420 ) 

dens kanoner. Af den instundande natten skyd- 
dad, kom han lyckligt tillbaka, och befallde att 
öfvergången skulle ske dagen derpä i gryningen. 
Nils Brahe med 3oo man var den förste i land, 
och blef genast angripen af den Spanska Genera- 
len, Don Filippo de Silva, med i5oo Kurassierer. 
"Med yttersta furie," det är hans eget uttryck i ett 
href till hans broder, öfverföU honom den fem- 
dubbelt starkare, äfven genom sin vapenrustning 
öfverlägsna fienden. Tvenne gånger dref han ho- 
nom tillbaka med sina gula lejon, såsom hans re- 
gemente kallades, och behöll platsen, till dess en 
annan båt med det Blå och det Gröna regementet 
hann komma honom till undsättning. Icke blott 
Oppenheim, utan Maynz, Kurfurstens präktiga huf- 
vadstad, eröfrades i följd af denna märkvärdiga öf- 
vergång; till hvars äminnelseGustaf Adolf lät upp- 
resa en vård, som, under namn at Die Sckweden- 
SäulCj hos folket i nejden länge bibehöll icke blott 
den Svenska Konungens, utan ock den Svenska 
Grefvens minne. Den bestod af en hög fyrkantig 
pelare, på hvars spets ett lejon af marmor stod 
med stormhatt på hufvudet och höll ett svärd i 
sin upplyfta klo ^}. Så väl svärdets som blickens 

*) Ce monument a subslsté josqa^a cette heure et se 
voit eneore k an qaart de lieue de la ville d'Oppen- 
heim. Histoire de Gustave Adolphe par M. D. M. 
(MauviUon) , Torne 4 , p. 23. Digitized by Google c 421 ) 

hotande udd lär varit riktad emot den Fransyska 
sidan. Gustaf Adolfs harm öfver Richelieus ränker 
och anspråk gick så långt» att han en gäng för 
hans sändebud förklarade sig ''känna vägen till Pa- 
ris, sä väl som till Wien." 

Wien var det mål, dit, enligt Axel Oxenstjer* 
nas tanke, Gustaf Adolf hört redan frän Breitenfeld 
vända sina segerkrönta vapen. Äfven nu, då den 
förlust, som Horn vid Bamberg hade lidit mot 
Tilly, retat Konungens stolthet att frän Rhen 
skynda till Donau, gaf honom Gustaf Horn det 
rådet, att hellre falla in i Kejsarens land och före- 
komma Wallensteins nya uppträdande på krigs- 
teatern , än i Bajern söka hämd af den vid Lech 
trotsande Tilly. Att öfver denna djupa och strida 
flod, hvars stränder äro höga och branta, i en lika 
erfaren och skicklig som mansXark fiendes åsyn 
väga en öfvergäng, det ansåg han för ett väg- 
stycke, h varvid, om det ock lyckades. Svenska 
hären skulle genom manspillan försvagas och i an- 
nat fall gä förlorad. Men Konungen svarade: ''Vi, 
som gått öfver Öder, Elbe och Rhen, skulle vi 
försagde stanna vid Lech?" "Ofta lyckas,^' tillade 
han, "de svåraste företag, just derföre att de, som 
skola emotstå och hindra dem, anse dem omöjliga/' 
Han hade bemärkt, .att den stranden af Lech, på 
hvilken Svenskarne befunno sig, var mycket högre Digitized by Google ( 42« ) 

Sn den motsläende; och derpä grundade han sin 
plan. 

Fast i sina beslut och skyndsam att verk- 
ställa dem, förspillde Gustaf Adolf , ej mer än Na- 
poleon, den dyrbara, ofta genom en dag, |a, genom 
en timme afgörande tiden* Under det en bro öf- 
ver floden byggdes, for fienden skyld af en tjock 
rök fråa itändt ris och halm, och medan 3oo Fin-» 
nar gingo of ver den, för att pä andra stranden npp* 
resa en förskansning, underhölls en jemn kanon- 
eld, h varvid Konungen sjelf med egen hand los* 
sade 60 skott Derefter skedde den lika Tyckliga 
som djerfva, snart sagdt underbara öfvergången, un* 
der fortsatt kanondunder frfin begge sidorna af så-> 
dan häftighet, att jorden darrade och den omgif* 
vande nejden pä flera mils afständ lyssnade med 
häpnad. FdrgMfves sände Tilly tropp efter tropp 
till motstånd. Förgäfves (attade han sjelf en fana 
och ställde sig i spetsen fbr sina gamla Yalloner. 
Träffad af en kula, låg han sanslös^ Allt kom i 
förvirring. Natten inbröt. Segern var. fbr dagen 
afgjord; men om morgonen ville Gustaf Adolf ut- 
röna fiendens ställning. Delta värf uppdrog han 
ät Nils Brabe och hans Gula regemente^ till belö* 
ning för den tapperhet, de i striden ädagalagt. Det 
var blott fiendens flykt, de hade att berätta, hvar- 
öfyter Konungen föll i en djup förundran och sade: Digitized by Google "Om jag hade varit Hertig af Biijern^ aldrig hade 
jag lemnat en sådan plats och öppnat tnitt land 
för fienden; nej, icke ens om en kanonkula boit-- 
tagit skägget och halfva hakan dertill/' 

Blott en triumf var Gustaf Adolfs tåg till 
Franken och Bajern och Schwaben» till dess Riks-* 
staden Nurnberg anropade hans bistånd emot Her- 
tigen af Friedlandy som nu äter hade trädt i Kej- 
sarens tjenst, om man så skall kalla det befäls 
han åtog sig öfver hans krigshär, med så oerhör-* 
da villkor, att man förvånas e^ mindre of ver mo- 
narken, som kunnat dem bevilja, än öfver under- 
såten, som vågat dem fordra. Sedan Wallensteins 
högmod vunnit äfven den segern, att kans fiende. 
Kurfursten af Bäjem, måste förödmjukad fly till 
hans hjelp och i hans hand lemna sin vapenstyr- 
ka, utgjorde hela den härsmakt, som stod under 
hans beföl,^ 60,000 man. Emot den skulle nu 
Gustaf Adolf, som till Niiriibergs undsättning ej 
kunnat medföra mer än 20y000, möta honom i en 
strid, om h vilken Wallenstein yttrade, "att den 
skulle afgöra, antingen det blefve Gustaf Adolf eU 
ler han, som beherrskade verlden." 

Utan tvifvd ä'r ibland särskilta uppträden i 
3o-åriga kriget detta ett af de märk värd ^aste, med 
hänseende så väl till härförarnes personliga storhet, 
som till vigten af den sak, hvars utgång på dem Digitized by Google slnlie bero 9 och dé Väldiga krafter/ séiii dervid an- 
vändes. Ovanligt var sjelfva stridssättet, som län* 
ge uppehöll den allmänna väntan och förspillde 
nära hälften af hvardera krigshären. Förlusten 
härrörde likväl mindre af blodsutgjutelser, än af 
en péstartad isjukdom, som pä hvardera sidan här- 
jade, hvartill brist på sunda lifsmedel, så väl som 
de stora fit^lkmaasomas sammanträngning, voro na- 
turliga orsaker; Af mensklighet ej mindre än af 
hjeltemod beslöt Gustaf Adolf, hvars krigshär bå- 
de af Sachsiska och af egna troppar £ltt en ansen- 
lig förstärkning, att gå anfallsvis tillväga, och tvin- 
ga sin fiende till en ordentlig drabbning, i det han 
dref honom ur sina förskansningar. Ibland dessa 
var Alte Yeste så starkt beföst, alt, då bud kom 
till Wallenstein om dess bestormande af Svenskar- 
ne, yttrade han i sitt öfvermod, ."att Gud sjelf icke 
kunde 1;aga ifrån honom Alte Yeste/' På hvardera 
sidan försöktes allt hvad tapperhet och klokhet och 
krigskonst förmå, utan att någondera kunde till- 
egna sig segern. Dock var följden den, att, når 
Gustaf Adolf aftågade, äfven Wallenstein uppbröt* 
Den förre hade således i det afseendet vunnit sitt 
ädla ändamål: att han ifrån Magdeburgs öde be- 
friat en stad, som genom sin handel, sina slöjder 
och konster var en af de mest utmärkta i det Tyska 

rij^t; Digitized by Google c m ) 

riket > och på hans beskydd hade ett särskilt an* 
språk, så väl genom sin Protestantiska trosbekän* 
nelse, som den tiU^ifvenhet, hon för hpnom på de 
ine^t ofvertygande sätt bevisat* 

Ibland Gustaf Adolfs förnämsta fältherrar sakr 
nades vid detta tillfälle Johan Bane'n En af de 
skarpskyttar^ med hvilkas ur en småskog lurande 
skott den Svenska utmaningen till en öppen strid 
på fältet blef af de Kejserliga besvarad, hade sA 
illa sårat hans arm, att den ioke blott var ur stånd 
att föra svärdet, utan ock satte hans lif i fara* 
Baners ställe intogs och uppfylldes af Nils Brahe, 
som anförde fotfolket, i^edan Hertig Bernhard af 
Weimar red i spetsen för rytteriet, och artilleriet 
styrdes af Torstenson. 

H vilka stora namn tillsammans! Den höjd af 
Mra, h var till de öfrige tre e&^åt uppstegp, visar 
oss» hvad rum ibland de ryktbara Härförare, som 
gingo ur Gustaf Ajdolfs skola, äfven Brahe skulle 
intagit, om han ej i förtid af döden bprtryckt$tf 
På det fält, der han slutade sin bana, var honom 
dock beredd ^ ny skörd af lager, den skönaste 
af alla. 

Den vidNurnberg af brutna striden skulle vid 
Liitzen fortsättas och afgöras* En Fransysk häfdjc- 
tecknans^^^ anmärker» att sedan Cei^rs och Pom- 

MaaviUon, Tom. 4, p. 404. ^3 

Digitized by VjOOQIC c 4i8 ) 

péji, Oictavii och Antonii strider, ingen varit sfSrre 
Sn denna' emellan de begge hittills oöfveryunaa v 
som hvälfde i sina händer icke blott Tyskkcd8> 
utan till en del Europas öde. Gustaf Addf sjelf, 
i det tal, han för sin krigshär höll, innan drabb- 
ningen begynte, yttrade sig: "att, om den l^&rloreH- 
des, allt vore förloradt'' Tillfälligheter, dom hvör- 
)cen kunde förutses eller förékommas, gfi^tdé^tfm 
intet hans uträkning, att med ett hastigt anfsAl 
öfverraska sin fiende. Dock hade vid slagtningens 
början Pappenheims krigshär icke hunnit ankommsa. 

Kär dagen grydde, hördes ur det Svenska iii^ 
gret vanlig morgonandakt, hvarvid hela hären ilp{y- 
stämde Luthers bekanta Psalm: p^dr Gud är oss 
en väldig borg. Sednare sjöngs den krigssäng, Gu- 
staf Adolf sjelf tros hafva författat: Förfäras ejjäu 
tillä hop. Äfven för de Österrikiska härskarorna 
hölls vid detta tillMIe en messa; och Abboten af 
Fulda föreställde dera, att de stridde icke blott för 
Kejsaren, utan för den allena saliggörande kyrkali. 

Wallenstein begynte den heta dagen med upp- 
brännandet af staden Liitzen. Detta försigtighets- 
mätt, som skulle hindra hans öfv^rflyglåag ifr&n 
den sidan, var kanske lika onödigt som grymt ^^ 

■ iir il ■ i , 

*) Se MauviDon, Tom. 4^ p.398. Enl!gt Lans lierat- 
telse^ hade LiUzens förstfirlng skfett redan ''föj^tifl 
Enligt den nf^pgift, som ScbUler Jiar SS^tyj^ 
Btaden i brand ^ dl striden begyntes. Digitized by Google Jk^sto vigUgai:e var det, ^sam ha^ om aftoDeq vidr 
tfigit» att I^mSjitig^ ^ig landsvägen, som emellan 
l^gg^e. . l2$i^rp9 sträpkte sjg. iped breda och djupa 
dikf^n .p4 hyardera sidan. Dessa lät han, i mör- 
kret obeiD^ärkt, .gi^äfva.äjqnu djpp^re^ och .ställde i 
dipw >mu3kiQterare och bakoipi dem sju grofva ka7 
noner*. Ett starkare batteri var anlagdt på en af 
yfiderqv^Q^rnar Qmgifven höjd» h varifrån en bordel 
af, fältet kunde beskjutas» 

.. .S¥9n3ka. här^p var uppställd i samma slagt^ 
ordning* som vid Leipzig beredt segern. Konun^ 
gfm £jelf anförde högra flygeln, der Stålhandske 
stiOji m^ Finjikarpa ytterst och Stenbock med Små- 
länska rytteriet närmast -till midten. Öfver de 
Tyska tropparna i yenstra flygeln var Hertigen af 
[Weimar ställd, som sedan beviste sig värdig att 
mptsvara Gustaf Adolf. Men åt hvem skulle be^ 
fölet öfver bufvudstyrkan af fotfolket emellan begge 
flyglarna .anförtros? Gustaf Horn stod vid Rheiv 
stcönuoen och Johan Baner i Bajern. Konungen 
kppde Qj tveka, då han hade Nils BaAHE att an- Den unge hjelten , som ännu icke hunnit manna- 
åldern , skujle nu, i den mest äfgörande af Gustaf 
Adolfs strider anföra sjelfva kärnan af den Svenska 
bär^Hv Utom d^n Gula brigaden,, hvars hufvud haq 
fedan jbrut var, ställdes under hans befäl d^n i?/i2^ Digitized by Google ( 4» J 

byars lapperket- tattTann demia ftrg «ii Ulm fi^jd^ 
lom under Carl XII steg tfnna högre, eeb dl» 
Gnmaj som bestod af Skeitar och andra stridbara 
uUändtiingar» bvilka ställt sig under Gustaf Adolfs 
segerfana, samt den Svenska, så kallad, man tet 
leke rätt hvarförj ty deri, att hon utgjordea af 
Uolta Svenskar, var hon endast den sistnämd^ olik* 
Med samma 'skäl kunde hon hetat den Finska; tj<, 
jemte Dalkarlar och Westgötar, lydde till henne 
Karelare och Österbottningar. Men den tiden var 
emellan Svenskar ooh Finliar ingen skillnad. 

Den sålunda uppställda hären väntade att ft 
begynna striden, med samma otålighet, som desé» 
Konui^. Befarande Pappenheims ankomst, såg han 
ur vagnen, der han b vilade öfver natten, med oro 
eH)^ den dröjande dagen. M&n naturen sjelf lade 
ett nytt hinder för hans af skyndsamhet beroende 
filaii* E^fter nattens möiker kom en tjock dimma 
och svepte om begge bärarna, som stodo midtemot 
b varandra» färdiga till strid» men liksom med blind* 
het slagna^ Fö^st klockan elfva, dä ^en äoddi- 
gea drog förlåten undan, öppnades skådesp^et, 

^Xiud me^ oss^r var nu, ^om alltid, den Sven* 
Aa lösen. Gifven af Gustaf Adolf ur bana eget 
Bjerta^ iSog den, som en himmelsk flä^t, genom 
hela hans här, och allt var i rörelse till häst ooh 
fen, Svonakarnai häftiga anfall möttes icke Uitt Digitized by Google c 4M ) 

af dc^ ittotabåndv »»an hörde vftttta'«f en så stark 
aeh öfv^d krigsiiäity som den onder WallensHiiii; 
Ofötmodadt kom, likscnn jorde»! eller afgrundea 
sjelf skulle öppnat; sig) en mördande eld ur gra& 
farna vid Vägen, Jenite åei i demg^oida muske*'- 
tei*iet» dundrade bakom dem de sju kanonerna; 
och batteriet vid väderqvarnarna gäf blixt pä blint 
och fölide man vid man« Oförfärad fullföljde Brahe 
sin vägt ooh främst af hans brigader gick den 
Sven^a; dock Svenska voro de alla i mod och 
ståndaktighet, och blott ordningen fordrade, att 
de id&e alla voro de främste. Inom några ögon- 
blick blefvo af dem graf varna dfversprungna, mu« 
sketerarne dödade elLer förjagade, kanonerna exö& 
rade och emot fienden vända^ ' 

Af den härsmakt. Hertigen af Friedland sjelf 
ägde, hade han ställt fram fem brigader, såsom en 
orygglig förmur 5 men redan voro tvenne af deni 
i grund slagna. Äfven anföraren för den främsta» 
som bar hans eget namn, Berthold von Wallen^ 
stein» hade stupat» Om den på {ärtecken aktande» 
i öfrigt store mannen skuUe deri funnit ett ondt 
förebud; så motvägdes det af den försäkran, hans 
Astrolog Seni honom gifvit, att dagens aspekter 
voro for Konungen af Sverige ganska Aörkal 1 
idla fall hade hån sjelf egenskaper, på h vilka haa 
kunde sälta sin tillit Med den befaliäiide kraft. Digitized by Google c 4» ) 

4wagjor4«.{hoo9ii|.tillf»i hf^rrsk^f^, hir^bflst'haii 
h^fy^^ sigi, föv^ote liao de^ $paj»bf^ .blipk och det 
råd^airppd, som t i tid.geiiast.}4dQ mser och verk- 
s(^l}pr Jiyad jsoifi gpraai lx)r« EJi^uru lian , jor sia 
gikt. »vauUgeD. åktet, eller, läft bära sig^ sprang han 
jpLU^tiU hjä^t och brsig^ de redan 6kipgcaide..tropr* 
f9xn^ tiUhaka. tUl en ny §trid* . . 

" 'Ntf Ml' öcV det Kejserliga rytteriet Bkahesj 
brigader i sidan. Del anförde^ af den rjktbarå 
Jsolahi, som vid Nfirnberg hade fttt namn 'äF 
•^venskarnes gissel/' för det han med sina ströf- 
vanée Kroater oroat dem , ehuru han sjelf led sto- 
ra förluster genom det af Gustaf Adolf uppfunna 
krigssättet, att med rytteri blanda fotfolk. Sten- 
bock med sina Smälänska ryttare skulle under-' 
stöda Brahe; men de hade svårt att springa öfVér 
de breda och djupa grafvarna. Icke heller kunde 
den Gröna brigaden , som måst draga sig undan 
för den rent sopande elden ifrån väderqvarnarna, 
komma de öfriga till undsättning. Efter det man- 
ligaste motstånd måste de vika tillbaka, och de'£f]a 
kanonerna återfÖUo i Österrikames våld* 

Härom underrättad, skyndade sig Gustaf Adolf 
ifrån den seger, han med den högra flygeln vun- 
nit, för att bistå de tillbakadrifna. Följen jni^j 
mina tappra gossar! ropte han till Smälännin-* Digitized by Google garti^r^h ^fi|)orradé «m hÄst tilP ett sprtÄg^^öfV* 
gråfvén och red ibed den håst miåt i den fléndt^ 
liga elden, att endast ett ringa följe bann lionotn 
i spärcb.' De/* istär vdr farligaste fiende, sade hati, 
och visade iiied sitt finger ' på Piccotemicfis rege- 
mente. Föriiiodligen var det denna atbötd'ochdéti 
vördnad, hvarmed han af de owigiff andfe bemöttes, 
jemtefaans ma|e&tä|Iiga utseende, som i ^dejtta olyck- 
liga ögonblick hos en af fiendens . folk fä^te denf 
uppmärksamhet, att han på honom, såsom ett .sKe^ 
skilt betydande mål, riktade sitt gevär* Men åM 
den, som så ofta förut förgäfves hotat de^iiogiMHii 
trotsande hjälten, ville nu försäkra sig on^sitt.dyr-* 
bara .offer genom mer än en maipis hand. - ASed be- 
störtning sågo de,, som följde Konungen, hans blod 
rinna: den venstra armen var illa sårad. "Det Är 
iiigenting^ mina barn," sade han» och red vidare 
framåt. Men snart träffade honom flere af fiendon^ 
kulor; ty att en af dem skulle varit en förrädi^ 
väns, vill man ej längre misstänka* Sä fölLd^ii^' 
ädlaste krigare, som Historien känner, och ladeJoU 
hjeltens ärå martyrens- 
Konungens häst, som, utan sin herre, bestänkt 
med hans blod, kom springande tillbaka, bar till 
hans folk den första, ännu med hopp blandade^ 
förskräckelsen, tills det vissa budet om hans död, 
först med sorgens och fortviflan^ häpna hemskhet Digitized by Google ^D ihatnnafiide ^trid väckte. dess lejMi^od* 

' Don af Svenskaroa vuniia .fdrdcdfSiQ^hade vid 
dera^ Konungs dqd gått förlorad» ^egge de stri- 
dajDde bärarna stodo i samjnaställxuDg» som före 
drabbningen. Mep vid Hertigens af Weimar rop: 
JFhamät kvar en^ s<»n haft sin Konung kärl stör«- 
t^^ sig: hela hären framåt, i ^ami^a $)agtordnfpg, 
som vid den förra striden* Den högra £^gdin för^ 
des nu af den taj^re Stålhandske» ^m med sina 
käcka Finnar förskingrade Isolanis vilda Sroat;^n 
BaAnE» med sin Gula Brigad, åtföljd af de.fndra., 
sprang ånjQ Öfver graf varna, tog igen, de ^)i;i, I^q-* 
^nonema och bragte åter de Friedländska kärntrop« 
.parna på obestånd och flykt* Bernhard af Wei*« 
,|nar, ehuru genom ett sår i armen hotad med sam-» 
qi2| öde, som Gustaf Adolf, fortfor likväl att med 
(hans anda föra hans vapen; och det följdes nu, 
spmföruti fif segern* Batteriet vid väderqvarnsir^ 
,«a blef af honom intaget och riktadt emot de Kej« 
,S|erliga, Desse kommo alU mer i oordning» Wal« 
lenstein måste nu åter sjelf rida omkring, för ajtt 
siika samcBanhälla sin bestörta här, som trodde sig 
^vjen på »ryggen anfallen, då den hÖrde bakom sig 
^^t förfärligaste dunder. Detta härrörde deraff att 
f^jSvcmyk jbcHnb ziedfallit i en Östenikisfc krut« Digitized by Google < 4^ ) 

vagn, som ånllfid^ fferå åödi^ mfed gl^åtiÄtet öcB 
bomber uppfyllda vagnåré Men ' allt det buller, 
all den skräck och förvirring, som dessa, liWt dra- 
kar i luften flygande, åstadkommo, skingfsfdesi ett 
ögonblick genom det glädjeropet: Pappenkettn är hän 
De, som flydde, stannade och vände om; de istrl* 
dande fingo ett nytt mod; ordningen Hef återställd, 
och slagtningen, som redan för de Kejsfevllga syh* 
tes förlorad, lofvade dem seger. 

Nu gällde det för Svenskarna att försvara "sig. 
Den häftigast angripna var Brahe, som stod midt 
i svallet af tillströmmande härskaror, dem Göte, 
Piccolomini och Terzky anförde. På tre sidor om* 
gifven, måste han duka under. De sju kanonerna 
blefvo af fienden andra gången återtagria, sedafa 
den Blåa Brigaden fallit ett mangrant offer, och 
den Svenska, jemte den Gröna måst draga sigtill-^ 
baka öfver grafvarna. Den Gtila stod qvar med 
Beahe. Ingen enda vek tillbaka. ÅUa stupade, 
man efter man, hvar på sin plats. Konungens 
Lifregemente hade nu ett nytt skäl att med detta 
namn utmärkas. Ehuru det icke kunnat rädda hans 
lif, gaf det dock sitt eget till ett hämdoffer för hans 
blod. Äfven besannades nu i en ny mening Gu- 
staf Adolfs örd: *'att den Gula Brigaden var hans 
hufvudgärd." På den kunde han, ännu som död, 
hvila; den följde honom i grafven. 

Digitized by LjOOQIC ( 484 ) 

.' .fiMLHE sjelfr >s^våYt:sArad» belöBtes.^nied den 
ftroA »U. A dö, med sin Konung. Men imia& laatn 
uppglf andan, fiek han» aom Epaminondas, glada 
sig i* se9?rn« Under det han i sitt blod bars frfin 
féli»tw der Svenska hären återtagit sin förra ord-^ 
ning» kom för hans öron fiendens klagorop: Pap^ 
penheim är dödj allt är förlorad t! Ännu i Naum- 
burgy dit han upder läkare värd blef förd, lemnade 
honom döden det anstånd ^*)9 att han förnam icke 
blott det afgörande beviset for Svenskarnas seger, 
att de behöllo valplatsen, som de Kejserlige om 
natten efter slaget öfvergåfvo, utan ock Wallen- 
steins; aftåg tillBöbmen, b varigenom han lemnade 
under Svenska vapnens välde hela det af Gustaf 
ÅdoIf intagna Tyskland. 

Med detta budskap till sin Konung, om det 
behöfdes för den ifrån höjden nedblickande anden » 
gick han att förena sig med honom i den verld» 
der de hvardera funno den rätta segerkronan. 

Begge slö to sin bana, då den lyste som skö*-* 
nast. Penen^ hade ej hunnit tiljl lifyets. middag i 
den andra, var 9PPU i dess morg|on; ty l[iy94 ^D~ 
nat är det !28:de ^ret? Hvilka stora b^drif^r. de 
hvaidera skulle utfört, qrn d^pas ledlhad fö*'längts ^^r- 
denna fråga är fåfäng i sösom aUa piA följ4^]rna.df *) Han afled den 21 Nov, 

Digitized by L3OOQ IC ( 48é ) 

en enåoi^läaAa tåftUnåfing istidens keidjaji 'Mib hö- 
gfre elleri i skönare i öm skulle TiippieligteD » Giislaff 
Adolf kolmat stiga. Ooh hvad l4»ford kundeBiiiiB 
fbrvärfva, som mer betydde^ än del omdönlét 9£ 
hans stora Mästai^: ''att haaf var det största iftn-^ 
ne till Fältherre i hela lians krigshär*" 

Visserligen hafva en BaneV, en Torstenson/ 
en Wrangel, som efter öustaf Adolfs död full- 
följde hans verk, vunnit en större ryktbarhet, lik 
de stjernors klarare sken, som stå längre ifrån 
den ännu glödande sky, der dagens ljus har för- 
svunnit. Brahe deremot liknar den till solen när- 
maste, i hennes följe nedgående planeten. Dock, 
när denne i kransen af hennes strålar med möda 
kan skönjas af andra, än de stjernkunniga , står den 
med honom jemförde hjelten i sin Konungs Historia 
för alla synlig. Döden , så väl som äran, har för- 
enat deras minnent 

Utom en dotter, Elsa Elisabeth Brahe, som 
först var förmäld med en son af Axel Oxenstjerna 
och sedan med Carl X:s broder. Prins Adolf Jo-' 
han, hade Nils B^ahe en son, som föddes efter 
hans död och med mångfaldig förtjenst om fåder- 
neslandet dog, som Riksråd och Amiral. Af ho- 
nörn härstammat den nu lef vande familjen Brahe, 
hvars ädle medlemmar, i denna högtid deltagande, Digitized by Google c 4S6 ) 

och af dess föremåls bjeltedöd påminte om en sed- 
nare tids sorgligare offer af trohet och nit, finna 
sitt eget tänkesätt uttryckt genom inskriften på 
närvarande Skådepenning: Pro Rege, cum Bege. 
(För Kantmgenj med Kaumgeru) Digitized by Google Digitized by Google .1 Digitized by Google Digitized by Google \ Digitized by Google